29 Haziran 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

29 Haziran 1937 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sayı 427-113 Yılı 2 ; En son tolgra!lirı ve İııvıdlılorl verir gazete — Seyit Rıza son ihtifagâhında da - sıkıştırıldı, kıtaatımız ilerliyor Kıtalarımızın temdin ve te'dip hareketleri dört istikametten sür'atle inkişaf ediyor, haydut bakiyyelerinden ikisi daha teslim oldu Seyidin “Erkânıharbi!,,de yaralı irput bombardımanı haydutları darma- dağın etti ve yuvalarından attı Üüiuderesindeki çemberde büsbütün daraldı,hay- | dutlar son gayretlerini sarfediyorlar Seyit Rıza nasıl Yaralandı?, Bu t serserinin evvelce am mahkümu olduğu da anlaşılmaktadır En kısa günler için- bütün tarama Ve temizleme bit- miş olacaktır bElüziz, 29 (Hususi muhabirimiz Sikdi t Kan utların in ağır yaralı - 0 oltarpuk KA 3 —H Kil. oElazi? MİKyYASE, ( :800,000 --- VilayeP hududu' Haydaut bakiyyelerinin sıktştu Kutu deresini ve temizlenen harita r şima KYit Rıza iki yara almıştır. Bi- 'yare bombardımanın- € sığındıği Kakir dağı | a sıkıştırildiği anda. Ri- | sahâyı gi TiFO SALGINI! ü izi müf- üd- Kuyu sularında mikrop bulunur- «| — sa kuyular da kapatılacak Sarnıç ve kuyulardan alınan sula- ş i imiz taralımdı Nİ ve Terkos ve Hamidiye olduğundan şüphe ettiğiniz saları içmeyiniz, » dondurmaları yemeyiniz, şerbetler! ağzınıza sürmeyiniz.. ) - Y inci sahifede ( Vş's"'“bulun Üerile, Turşi ARENGiZ iSTANBUL U Öşsehelik içyüzünden alınmış notlar: Batakhanelerile, cina- e?pıq:îöbal Tevfik, Kör Eminlerile bütün Beyoğlunan iç yüzü.. » M azıst 2 nel sayfamızda — | I, Ş;ninşah İ Pehtlevi Hırk_:.i-ye' Veki- limizi bugün|| | kabul edecek İHlran - Irak hudut ||Anlaşması imzalanıyor Bağdat, 29 (Hususi) — İran ilef || Trak arasında bilkuvve halledil. || || miş olan budüd meselesi hak. kındaki anlaşmanın bugünlerde ' Tahranda imzalanmasına intizar İ edilmektedir. Tahranda bulun. lunmakta olan Türkiye Hariciye || Vekil Tevfik Rüştü Aras'ın bu anlaşımnada yapmış olduğu tavas- sutun büyük tesiri olmuştur. — || Şebitşah Rıza Hân Pehlevinin buyün Tevlik Rüştü Arâsı ka- bul edeceği bildirilmektedir. | Ademi müdahale komitesinin bugünkü toplantısından bir netice çıkmıyacak ! Hatayda Umumi af Ilân edilecek Hatayda umumi af ilân edilmesi bakkında hükümetimizce yapılan | teşebbüs alâkadarlarca kabul edil- | miştir. Suriye Fransız fevkalâde komiseri Kont de Martel Suriyede tekrar vazifesine başlar başlamaz bu af işile uğraşacaktır. Umumi af, Hatay meseleleri baş- ladığından beri siyast sebeplerle yakalanan veya mahküm edilen bütün Hataylılara şamil olacaktır. aA Fransızkabinesi ugün Itimadı alıyor Peris 29 (Husur si) — Başvekil Şotan yeni kas | binenin beyanna. | mesini bugün Parlâmentoda ©- kuyşacaktır. Âyan meclisinin deyvir- diği eski başve- kilde yeni kable nede Başvekil müavini — sifatile kabinenin beyan Basveki! Şotan Teleton: 20827 Yaralanan Seyit Rıza Munzur şimaliıide sarıldı, ölü veya diri olarak ele geçmek üzeredir OB VP aa Vet B TECE TARMARAR TI L AA Z) SAD ÜR T AO RARAA KADRTTAR N L MC M L iş sarpa sarıyor! “İspanyada ilk tahrik karşısında hemen ha- rekete geçmeliyiz! " .Bir İlalgan_gazetesi, İtalyanın | beklemekle büyük bir fırsat ka- çırmakta olduğunu söylüyor Bir Faşist nöbetçi Gs1 şehri bekliyor! |Yazısı 2 incide| namesini Gyanda okuyacaktır. Ka. bine — beyannamesinde — bilhassa hazine işlerinin düzeltilmesine son | derece ehemmiyet verileceğini ve bu yolda hâzırlanmakta olan yeni projelerin yakında Parlâmentoya | verileceğini bildirecektir. Bazı meb'usların istizahlara ha- zırladıkları anlaşılıyor. Ancak hü- | bümetin bu istizahların geriye bi i | rakılmasını İstiyeceği ve bu talebi. nin kabul edileceği zannediliyor. eni kabinenin eski kabineden daha fazla ekxeriyetle itimat reyi alacağına şüphe edilmiyor. | PARİS. BORSASI KAPATILDI Paris, 29 (ALA.) — Borsanın | kapanması ve altın veya ecnebi | döviz tediyatının tatil edilmesi, ma- liye nazırının teşrit meclislerde mü- | zakerat devam ettiği sırada parayı | şpekülâsyondan masun bulundur. parı tatbik edilecektir | ._ı Tem Üda_._son Telgraf da başlıyor : hususundaki azmine delâlet tedir. t 'Yeni Benzin ve Petrol fiatı tesbit edildi 'Benzinin kilosu İ6,5İgalonu 82,5 Karar bugünden — İtibaren muteber — Yeni fiatlarla bugün Şirketler satışa mal çıkardılar Perakende fiatlar- İl da bu ucuzluk ya- petrolun kilosu 74 kuruş (Yozur 2 inci sayfamızda)

Bu sayıdan diğer sayfalar: