21 Mart 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 7

21 Mart 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

? — SONTELARAK - 21 Mart ONT T TŞI VEEne ' M el GSP Ka Ra B ı'r:.'.::.".:::k*,'gg.;;.r*ı No.24 Yazanı Rahmi Yağız | yi Güneş G_ Sarayı 7-0 yendı Hersene - gibi bu yıl da 20 ağus- vler eee '“”“';",j“"“î;“jğ,;;wGune bu galibiyetile geçenki kazanışının bü Duşman ateşının cehennemfe:;ıı:z:rmı':; aa BK e YU RASD Ğ d Yar aa n beş ginlük ve ZEsadüf olmadığını bir kere daha ispat etmiş oldu yağmurünu andıran sağna ada aa — Hendbol maçında Kuleli 14 -1 kazand ları karşısında: ger ü gipa ae Ce e asgari iki gün kal tarafindan alâkadarlark bilairilmiz: en mühim karşılaşması IJ el bir havada v k:ıhh:ı.lık kütlesi önünde Taksim Bundan ev- Karargâhı umumiye baş vuran Esad paşa- : BK a vapur yolcularına da gidip gelme| “tadında yapılmıştır.. Euudan eve başkumandan şu cevabı vermişti: biletlerde tenzilât tatbilk olunacak | İKi MAç İN Sür Gönes Ka e ıa, v zamankinden kuvvetli bir ha- — Geliyorum ! at bar maçan Hati bi — çi İ; nmesine sebep oluyordu. yere Nüzm. paşanın kanını dökea| Soyadı cezaları Fayad c Pa ğene) 1 a muhaliflerini sokak ortalarında hat- tâ köprü başlarında öldüren, öl * Hakkmda dürten nihayet aralarında — ihtilâf çıktığı zaman kendi en yakın arka-| daşlarının göğsüne ölüm saçan e- MALUMAT VESİKA V ErKorcdor Ramiz, Sevkiyat Kumandanı Şökr | ae |Tercüme ve Iktibas hakkı RESİM VEREN: |Pala,Donanma başk, tir. titüsü mezunlarının İstan- edilmiş bir ta- y T İkimiyle Kuleli askeri lisesi takımı Bir emir Yarasında bir hendbol maçı yapıldı. Halâ soy adı almayan bazı kim Yarımşar saatten iki devre oyna- selere bazı yerlerde vilâyet — idare| nan bu maçın ilk kısmı 8 - 0 Kule- heyetleri tarafından ceza - verildiği liler lehine bitti, İkinci devrede görülmüştür. ]n 'nmansız - rakiplerinin yaptı; Bu münasebetle dahiliye vekâle - bir göle 6 golle mukabele eden Ku- iar hei &_m bir misli artardı muhakkak... Ve tinden alâkadarlara bir emir veril-|leliler oyunu 14 - | kazandılar t aray - Güneş, de olmuştur... İşte, veliahdi mişt: Memleketimizde ilk defa olarak ka- Şiktaş - Fr nçe hendbol maç-| ler. A labalık bir kütle önünde oynanan ları futbol maçları “ kadar seyirci| $ inci dakikida Galatasarayın b tmiştir. Bu| celp edebilecektir. hbücumunda Cihat muhakkak gol kurtardı. Santrhaf Rızanın Rasihin oynayamamaları volverini çeviren adamlardı bun - lar!... Böyle adamlar iktidar mev - kine geçtikten sonra tehliketeri de undan islilade edel Yusuf İzzettin efendi bu tehlikeyi — Bu emirde, Soy adı kantn ve ni-| mak için bu oyun çok alâka celi hiç aklına getirmi, ; İhtiyar pa - zamnamesinin soy adı Ş 20 ' a B / gibi müsabakaların dalma yapılma-| — Sıra günün ve senenin en mühim dişaha baktıkça tayin ett ne ömrü kaldı.., | hinde baren 6 ay içinde karara bağlanı Harbırı lik anlarında C:nukxew Öönlerinde B7 mar- kalı İngiliz tantelbahiri tarafından torpillenen Mes'udiyede bir resmi kabul | farın y ecek ben — de- bir defa o tahta ttiğinden iüi - yan soy adı cezaları İçin, bu müd - det bittikten sonra idare heyetle pasla Güneşin 3 üncü gölünü yap- — z tı. Güneşliler yeniden canlandı, Bu —| Çanakkale — kıtasına ni sağ bırakır, e-/ e Karar verilmesinin k: gölden sonra sakatlanan Melih di bir ihracın himz akkalerin tef EZ" birinin yaptığını yanına koyar-| gun olmayacağı bildiril: N d şarı çıktı ve biraz sonra tekrar jı—, şünüldüğü açıkça -İtiş Ğ sam bana da Yusuf İzzettin deme-| — Binaenalı dan böyle 6 ay/ ÜN * . bt G ĞĞ a * r sultanın — bile| Çmu..nıue tettişe İsinler! diyor kendi kendine itti a.,.çukıu— sonra ceza kararı veril - — PRŞEEL gi L 17 nci dakikada yine bir Güneş — alesef İs -|başladığı sırada veliahd Yusuf İz - hatçıları mahvetmiye and içiyor nesi bu emirle tebliğ olunmuş - MA g H ? — hücumunda Rasih Melihten aldığı | v a — ü E — bir pasla 4 üncü Güneş golünü bundan 4 dakika sonra da Salâb din yakaladığı bir topu çok gNü kullanarak beşinci Güneş askısı devam edi- || ufrar vermiş, bu kararın tebliğatı qııı andan vekil ve © kadar ki kon tanbul - kuvvetli Alman istihbara -|zettin efendi de ayni yere hareket |du. tana rağmen - farkında bile olmu -'etmiş başkumandan vekilile birzlik- te teftişlere iştirâk etmişti. Veliah-| Muhasebe - işleri ü kolordu kumandanı E -|dın kendine mahsus bir fikri var -| Sağlık ve sosyal,yapdım, kültür, t edindiği malü -|dı: O, - babası Abdülâzizin Paris se-| Belediye reisliği ya- çiraat v iç bakanlık muhasebe di- u F Söl DN SAai yahatlhde beraber bulunduğu za-| pacak Kaymakamlar İrektörlerinden müşeşekkil -| BUT ŞT SÜ la geçil. Mecdel Etî_':';“ y İmar a bir sevgile Fran -| yi K k mın -İTisyon -i » ç bakgoğıkta to ü ? t gü Taiük mistlğ T den ulaklsızlara karşı büyük bir sempati du-| , , £ L A lrak, halenoziraat enstitisü mekteb OyUmR. beşiadüki içibi töplemmil Boğuz tabyala-İyar, alafrangâ denilen tarza düş | DS Can DeL b ler mühasebeciliğirgibi datrelerdi remiyor, Rebü ise sakatlandıkt 3 itdâf devletleri do0 -|Ktk-gülünür, bu Hetk maliabbeti- W,..,,ıı Vazilesinin kaymakamlar ta - 3 yrı ayrı hükümlerie yürütülen mü- | sonra korkudan top üzerine koşr mühim osaslı birini Almanlara karşı duyduğu anti-|Tafından görülmesi kararlaştırıl - tedavil sermaye işlerini bir talimat- yor, Eğer bu oyuncular ürkmesel Saat tam 4 de her iki takım da netice daha büyük olabilecek, 35i harekete hazırlandıklarını bu ha -|patiyle mukayese ederek meydana | Miştır İname halinde hazırlamaktadır. Ko-| reketin belki € nok-İvurmaktan çekinmezdi... Bu hususta dahiliye vekâleti ta -|mizyon ayniyat işlerini de umumt| - Büyük külüplerimizde.bu #pora — A (ndalci dakikada asarayın bir -| Osmanlı imparatorluğunun bü -|rafından bir kararname projesi ha-'bir talimatname şeklinde hazırlan- | ehemmiyet verirlerse - öyle zanne-| p y A Dala a Dar n eumunu muvaffakıyetle kesen Fa ya anlat -İyük harbe karışmasımı zalen ter -| Zrlanacaktır. e diyoruz ki ileride Fenerbahçe - Ga- haş antrenörü Hurlander.. Takım-| ruk sakatlandı, dışarı çıktı ve bi B A unda |Viç etmezken bu lar dizildikleri zaman şu gekilde| sonra yine girdi. kuruldukları görüldi 40 ımcı dakikada Galatasaray ? mıntakasındaki — kuvvetlerin|ların da iştirâk et h elerini, tabyaların — noksan| leri aleyhine çevrilmiş görünce Sul- Güneş Rasihi de getirmiş ve şu|lesi önünde yine bir ileri pas y lıyan Melih sakat olmasına raj >hane - ve teşkilâtının _ımwık tan Reşad'a başvurmuş ve z şekilde: e ı b S mlanıyasını, bilhassa Kumka- | Vilyams paşa kulunuzun ver - Cihat - Faruk - Reşat - Ömer -| şayanı hayret bir süratle topu ,.. le ve Analartalar mıntakasında bü- diği muhtıra; ir iyice mütalea bu Rıza - Yusuf - Salâheddin - Rasih -| kalayarak altıncı Güneş golünü v (Devamı var) sını ve revaç bulmasını dileriz, le yeni kıtaa-| yurduktan sonra karar veriniz. Şev- 9 ncu fırkanın ketlim, -| Demişti. Fakat sakalını ittihad ve z elden başarılması lüzü - terakkinin çoktan eline vermiş olan mundan behsetmişti, i el - padişah di y ca, deniz erkânı harbiye reis-'tâ şahsi işlerinde bile ; donanmanın Boğaz mıntakasın- kir ve arzusunu soruyor, kendi te- asına lüzum görmüş, Bü- şebbüsile hiç bir iş göremiyordu. Bi- dere önlerinde kısmen de Hay- naenaleyh Veliahdının bu sözlerini dyp,u sahillerinde tamir ve talim | kulak asmadan dinlemiş : işlerile uğra lonanmaya hareke- te hazırlanmayı emri — Olür, olur!... Hele/sen kendi- ni üzme... Zevkinde daim ol!. 4 Diye baştan savma bir cevabla at- latmış, Amiral Şoso'nun Karadet " ;deki malüm hareketile Almanya le- nin mühim kısmını Karadenize hasr hine umumi harbe katışan Osmanlı etmişti... Donanma Amiral Şoson'-İtmparatorluğu veliahdının bu u - Karadeniz cevelânlarile meşgul Şurdaki uğraşması hiçe çıkmışlı... yor, tıpkı çocukların esir alma- İşte bu hâdiseyi gönlünde ukde e- Ca oynaması gibi Boğazdan çıkıp|dinen ve bu düğümün hincile it- Karadenizde bir dolaşıyor, boy gös- tihad ve terakkiye adetâ düşman ke teriyor, deniz şenliği yap gibi silen veliahd ne başkumandan ve - eziniyor tekrar Boği üyor- kili Enver paşadan haz ediyor, ne Osmanlı denanması — Boğaz'a Sadrıazam Talât paşadan hoşlamı - hare -| yör, yalnız ittihad ve terakkiye de- a olan en küçük fer- sindeki kruvazör fırkası Karade- de kadar bütün ittihatçılara — diş ahillerini gözden geçiriyor. Fır- biliyordu... Her vesile ve fırsat - * bulürsa bir tarafı, n istifade ederek acı sözler, nahmayı âtıl bırakın Harb başladığı tarihten itibaren rnan amiralinin ndasına ge- kömür n b Donanma B harcket etmekle i-| apıyordu? üphesiz hayır... İttihad ve ki fırkasının bu il, Tenleri ri başlı başına bir çete sayı -| ) sonra geldi; Boğaz e Kilidilhahir kadar olan biten işlerde bu yaman n raporunu ü isbat etmişlerdi. | 3hı umumi bir defa düşün - Babıdli baskınında koskoca Harbi-| üyeti yerinde tetkike ka-İye Nazırına rovelver boşaltan, yok | Melih - Niyazi - Rebi Galatasaray oynamıyan Salime mukabil Musayı almış ve şöyle: Sacit - Reşat - Adnan - Suavi - Eşfak - Musa - Necdet - Süleyman- Bülent - Haşim - Mehmet,, Saat tam dördü beş geçe bir Gü- neş hücumiyle oyuna başlandı ve Galatasaraylılar bu hücumu haf hatlarında kestikten sonra mukabil bir hücum yaptılar ve Reşat bunu kesti ortaya yolladı, Güneş tehlikeli hücumlar yap- mağa başladı ve bir defasında gol olacakken Melih topu dışarı attı. 8 inci dakikada bir ileri pası yaka- lıyan Melih iki bek arasından sıy- larak Güneşin — birinci golünü aptı. Bu gölden sonra canlanan Galatasaraylılar on ikinci dakika- da enfes bir fırsat yakaladılarsa da sol açık çok yakın mesafeden sayı apamadı, Galatasaray canlı oynu- yor, üneş bekleri bu tehli- keleri muvaffakıyetle önliyor. 20 nci dakikada Güneş aleyhine çekilen bir favulü Cihat Necdetin ayağına verdise de Necdet bir met- re mesafeden topu dışarı attı, — Ra- sih çok kötü oynuyor verdiği pas- lar hep Galatasaraylılarda, iki dakika sonra yine Galatasaray | kalesi direğine çarpıp gelen topu güzel bir şutla kaleye sokarak dinci sayıyı yaptı ve üç dakika san- ra oyun da bu netice ile biterek, Güneş takımı geçenki galibiyetinir bir tesadüf olmadığını göstermiş ol- du, Nasıl oynadılar: Galip Güneş takımında santırhaf Rıza ve Rasih müstesna diğer oyuncular vazifelerini muvaffakı- yetle başarmışlardır. K Galatasaray takımına gelince; Bu genç ve enerjik takım rakibi- 'nin güzel oyunu karşısında bilh sa muhacimlerinin bir iki mü fırsatı kaçırmasından sonra tama- miyle boyun eğmiştir. Takımda ye- gâne muvaffak olan oyuncu Eşfal ta, Hakem oyunu güzel idare etti. SENCER Kazalarda da ğ Polis Bulunacak Şimdilik 20 kıııdı $ 25 inci dakikada soldan bir Gü-POlls teşkilâtı yapılı o* neş hücumunda sol İç pası Memleketteki polis — taşkilâ, Niyi köşeden içeri soktu. Bu, kazalara da teşmil olunması gölden sonra da — Güneş yeniden| Pu vene büyük mıkyasta tahakkol canlandı. 35 inci dakikada bir Gü- Olunması kararlaştırılmıştır. — — neş hücumunda Rebii sakatlardı ve Randırma, B Biraz sonra yine girdi, 'danya gibi mühim kazalarda Tenin son dakikalarındı Muue -.0 Güneşin galibiyetiyle lât vücuda getürlecektir. yapılacak olan kazalardan bu sene 15 - 20 tanesinde bu İkinci devreye saat 5 de Galata-| lât ikmal oltunacaktır, saray hücumiyle başlandı ve Re- Önümüzdeki günlerde, bu şadın bir ıskası az kaldı Güneşe bir|ların isimleri dahiliye vekâleti göle mal oluyordu, Fakat Galata-| rafından tesbit olunacaklır,

Bu sayıdan diğer sayfalar: