23 Nisan 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 9

23 Nisan 1936 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— X-3-986 a Ev Kraliçesi müsaba BİRİNCİLİĞİ KAZANANLAR Sabiha Rıza (Dikiş) ÜÇÜNCÜLÜĞÜ Gi Saliha (Dikiş) Nimet (Yemek! Tan'ın Türk kadınlığında ev sev- ımı arttırmak geye ini. yuva alâkası su püylik müsabaka siyle tertip ettiği bitti, Bugün netie çı ilin ediyoruz. Müsabakalarımız, kız sanat mek - teplerinin ehiiyetli müdürleri, talim heyetleri ve her müsabakanın müte- hassısları tarafın, n derece yiik bir eleri ve kazananla- ka ile taki dikkat riayet edilmiş olduğu - gibi neticeler de gerek bu heyetler ve gerek milsa- baka komitesi tarafından büyük bir titizlikle, bitaraflıkla tayip olunmüş- e « biçki müsabakası Usküdar kız sanat mektebinde yapi şt. Bu müsabakaya bezi külfetler yüklediği halde yüzden fazin bayan iştirak et» miştir, Uç gün süren müsabakayı mektebin müdiri Vesime. nezaretinde takip eden değerii hakem heyeti üç gün sonunda eserlerini bayanların kendi üzerlerinde görerek numaralı rını vermişler, dereceleri dört kişilik hakemin verdiği numaraların vasati- si, aayyün etmiştir. : m ei yemek ve © idaresi müsabakaları birer hafta ar& e Sel guk kız sanat mektebinde, müdür A- sımın nezareti retmen ve mütehassıslardan mürek- kep bir heyet imtihanları tetkik o rek derecelerini tayin etmişlerdir. Nis hayet çocuk bakımı imtihanları da Beyoğlu Kız Sanat mektebinde Ya- pılmış, bu suretle imtihanlar tamam. lanmıştır. Son toplantı Geçen hafta kız sanat #nektepleri müdürlerinden ve gazetemiz eyer dan mürekkep olün müsabaks ye tesi toplanmıştır.Bu toplantıda m baka neticeleri,reylerle beraber mü- ki müte- bakaya girenler haki r t Terrik şikâyetler de tetkik nir. Bu şikâyetler, müsabakaya giren bs- yanlardan bir ikisinin müsabaka şart larmı haiz olamdıkalrma, meslekten olduklarına dairdi. Halbuki gikâyet edilenle! lerinden, hususi ve resmi makam- il yapan tahkikat şikâyetlerin Yarit r * gösterdiğinden ka” zandıkları derecelerin kendilerine ve rilmesini komitece karar altına almış vet bu komite erkânı tara tr. Ni dere zabıtname İle bi- tün dereceler tesbit ve kabul olun- muştur. Hediyelerin tevzi Imtihanlarda Kazananlar ve ka- randıkları hediyeler aşağıya yazılmış tir. Bu hediyeler 26 leg yem deki Pazar günü, saat on liç buçuk- ta Amal a kız sanat mektebinde altında yapılmış, ÖZ “| » hakkında maliye tahsil şu - | Fütuhat (Yemek) KAZANANLAR .. ) Selma (Ev) Samiye (Çocuk) İİ İİ Dört Ev alay Kraliçesi ! Müsabakamizın hepsine iştirek ederek dördünden de birinci çıkanın Ev Kraliçesi olması ve kendisine bir kürk hediye edilmesi mukarrerdi yuki dört müsabakada da birinci- an müsabık zuhuretmedi- cuk bakımlarından kazananların ber birinin ayrı ayrı ev kraliçesi saydma- larına ve dört müsabakanın dördün- de de kazanacak müsabıka verilmesi mukarrer hediyenin de gelecek sene- ki imtihanlar neticesine intizaren şimdilik mahfuz tutulmasına karar verilmiştir. İİ Ev Kraliçesi müsaba- kasında kazananlar : Dikiş ve Biçki İ 7.5-936 gününe rastlıyan Cuma günü saat 14 de yapıla- Birinci: Suphiye Riza İkinci: Aliye Ali Üçüncü: Saliha Sadık Dördüncü: Nezahat Kenan | Beşinci: Münevver Şevket | | İ Diğer kazananlar derece sırasiyle : Azime Nevin, Melâhat Kemal, Eni- | se Recep, Münevver Feygl, Ulviye İJsmail, Pakize Mehmet, Nedime Baik Tevhide Mustafa, Lümla Mazhar, Fa- dila, Meliha Suad, Neriman Ahmed, | Selma Nazmi, Behice Orhan, Sevin | Ahmed, Hikmet Mustafa, Semiha Ce- mal, Bedia Hakkı, Fikret Hüsnü, Mu- | gaffer Hüsnü, Şükran Feyzi, Sabiha Mustafa, Kevser Mehmed, İvi Istavri Fazilet Fahrettin, Nüveyre Zühtü, Öjeni Kamhi, Muzaffer Süleyman, Hikmet Münip, Nebahat Sabri, Ismet, Mes'ude, Mediha Baki, Necmiye Zi- ya, Mediha Bahaeddin, Fethiye Ke- rim, Melâhat Fahri, Muzaffer İzzet, Sadberk Abdülkadir, Hayriye Ha- san, Habibe Zekeriya, Zeynep Emin, Nihal Haşim, Mükerrem Kâmil, Mu- azzez Nuri, Sabahat Rim, o Mediha Şevki, Kevser Numan, Atiye Tahsin Nedret Emin, Nesime Münip, Mediha Abdüllnafi, Maide Kemal, Saadet Is- met, Mukbile İzzet, Muhterem Aptul- lah, Münevver Ibrahim, Semahat A- ii, Halet Yusuf, Suat Nedim, Güzide Haydar, Binnaz, Ayşe Ali, Jülyet A- rav, Dikranuhi Agop, Mesadet Ta-. iht, Mediha Cemal, Aliye Abdürra- him, Muzaffer Fehim, Suat Recep, Mediha Tahsin, Leman Ali, Şehber İ ibrahim, Naciye Tevfik, Mübeccel İ Osman, Fatma Mustafa, Berin Fe- rit, Samiye Feridun, Hatice Sald, Ne- TAN Müsabakamizı kazananlara veri- lecek hediyelerimiz önümüzdeki Pazar günü saat 13 buçukta Be- yoğlu Kız San'at Mektebi salonla- rında teşhir ve tevzi edilecektir. İKİNCİLİĞİ KAZANANLAR vr Aliye (Dikiş) Suat Nedim (Yemek) Muazzez Nuri (Ev) Nebahat (Çocuk) DÖRDÜNCÜLÜĞÜ KAZANANLAR Nezahat Kenan (Dikiş) Ferhunde (Yemek) Samiye (Ev) Adile (Çocuk) | imiye, Ayşe, Nihal, Kevser, Adile, Nusret, Mediha, Süheylâ, Ni ciye Tevfik, Bilruze Galip, Handan| Saip, Raika Kâmil, Mediha Bâli, Mu- İ tena Hamdi, Selma Nazmi, Behiye, Şaziye, Neyyir, Vesime Hadi, Mü- İnevver, Hatice, Şükran, Cenan, Ve- he, Müfide, milan Yemek Pişirmek Birinci: Fütühat : Suat Nedir .—. > Tokat Valil iğinden : Tokat Jandarma Komutanlığına alınmaları muktezi aşağıda çizelgelerde evsafı umumiyeleri yazılı ve (3063) lira (40) kuruş kıymeti muhammeneli 1936 modeli te- lefon santral ve kanuşma makinelerile malzemei saireyi açık eksiltme suretile satmak isteyenlerin 17-4-936 tari- hinden itibaren (20) gün içinde muvakkat teminat ak- çelerile Tokat Encümenine müracaatları ve ihalenin cağı ilân olunur. (2162) Lira Kuruş OAdet Kilo 550 00 i 0 936 modeli simens marka ellilik santral w 3 0 © 936 modeli simens marka onluluk santral 440 00 4 o 986 modeli simens marka masa te- Jefonu 38 00 1 0 936 modeli simens istokholm marka eriksiyon mast telefonu 45 00 1 o 936 modeli simens marka seyyar telefon 6 00 450 0 Avrupa kalm cinsten tüitya çubuğu 42 90 39 çift 0 Simens santral fiş kordonu 2 © 2 0 Simens mikrofon dört devreli 42.00 40 0 Kaplan marka kuru pi) 157 50 O 150 takım © (© A-D. marka Lanklanşe pil takımı 2 00 230 0 Simens ve tarto kömür levhası “Küçük ve büylik” w 75 85 gram O Bilye gırapit ufak, 3 00 1l0grm 0 Toz gırapit M5 00 135 kangal 0 Çift kalvanizli 3 milimetrelik tel 16 00 0 s0 İnce bağ teli” | u3 0 75 — L milimetrelik lâstik kaplı tel 1 75 0 15 Yarım milimetrelik ince mumlu tel 20 0 40 0 Deve boynu ile yedi santimlik cam yerli fincan, 6 0 400 o Yalnız yerli cam fincan 57 40 “0 205 100 derecelik kalıp halinde nişadır. 1 60 2 0 O Çiftmaşa ikili komitatör 10 © 30 o Piliz cam kavanoz 8 0 4 0 Simens marka kemik mikrofon a- gızlığı 7 © 0 Seda levhası 3163 53 Yektn Göz Hekimi Dr. ŞÜKRÜ ERTAN Buz Makinaları Saatte 5 kilodan 200 kiloya kadar buz yapan makinalara kasında kazânanlâaâ> | sırasiyle : * berk, Neriman Ahmed, Melihat. | Karadağ sefarethanesinin bahçesi ve derhal lüzumu olanlar, Galata, Voyvoda caddesinde 74 numara» da “BUZİŞ” müessesesine mü- Cağaloğlu Nuru Osmaniye cad. No.30 (Cağaloğlu Eczanesi bitişiği). Te 22566 BİRİNCİLİĞİ « KAZANANLAR Aliye Reşat (Ev idaresi) BEŞİNCİLİĞİ KAZANANLAR Ayşe Saadet (Çocuk bâkimi) Muazzez (Dikiş) Naciye (Yam»v) Naciye Tevfik (Ev) Sabiha (Ontu”) İkinci: Munzzez Nuri | Çocuk Bakır" Üçüncü: Selma Nazmi Dördüncü: Samiye Feridun Birinel: Ayşe Sevencan Ikinci: Nebahat Cafer - şeş eli Üçüncü: Samiye Feridun Diğer kazananlar derece | Dördüncü: Adile Ibrahim Beşinel: Sabiha Naci Diğer kazananlar derece Suat Nedim, Lâmia Mazhar, Rüş - iye Fadıl, Gülser Mustafa, Vecihe| $ırasiyle : adire, Naciye Osman, Semiha, Neri| | Kevser Mehmet, Muazzez Nuri, man, Süheylâ, Nimet, Habibe, Kev - | Nihal Haşim, Suat Nedim, Selma Na- ser, Sabiha, Adile-ibrahim, . Nedime / zn, Süheylâ, Suphiye Bilgin, Şükran Kalk, Nihal, Vedia, Nazmiye, Sad- | Necati, MÜFüS YANI, Kevsör Nu vw Şer vee Beyoğlu Tahsil Direktörlüğünden: Boğaziçinde Emirgânda Bağlar Hilâli ve İstinye cad- desinde eski 8, 10 ve 8, 10 mükerrer yeni 14, 14 No.lu şarken deniz, şimalen Prens Jeneral (o İbrahim Hilmiye tahsis olunan mahal, garben Prenses Fatma ve müşarü- nileyh Jeneral İbrahim Hilmi ve Prenses Çeşmi meleğin ayrıca senetle uhdelerinde bulunan mahal, cenuben kezalik müşarünileyhin ayrıca senetle uhdesinde olan mahal ve bazan Kuru çeşme sokakları ve kısmen eski prenses o Emine Azizenin sahilhaneleri, bahçeleri ve prenses Çeşmi mele- gin başkaca müstakillen uhdesinde (bulunan sahilhane ile mahdut prenses Fatma veresesine ait (356461 arşın miktarmdaki arazi ve dahilinde mevcut zemininde.iki o- da bir sofa bir taşlık, üç oda bir sofadan ibaret altın yal- dızlı köşk ayrı sakafta zemin bodrum fevkinde iki oda ve bir geniş havuz ve yine ayrı sakafta zemin bodrum fev- kinde birinci kat iki oda bir mutbak, ikinci kat ayrıca bir bahçevan odası bir su hazinesi ve otuz inek istiabında a- hır fevkinde sütçü odası ve ittisalinde mutbah ve rıhtım mahalli ile eşcarı müsmire ve gayri müsmireyi havi bir bap sahilhane arsası ve derununa cari 17,5 masura ve İki lüle taksim.suyunun üçte bir hissesi vergi: borcundan dolayi tahsili emval kanunu hükümlerine göre ipoteksiz olarak müteaddit defalar satılığa çıkarılmış isede bazı e€sbaba binaen müzayedei katiyesi icra olunamamıştır. Bu kerre kati ihalesi 4-5-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te Sarıyer kaymakamlığında o müteşekkil idare heyetince icra kılınacağından taliplerin yüzde 7,5 pey akçelerile birlikte mezkür heyete * ve mahallen gör- mek isteyenlefin de hergün maliye şubesi tahsil bâaşme- murluğuna müracaatları, (2213) me inn IDr. Hafız Cemal Bütün kitaplarının. Levazım sali al nlede Çöl dosyanın, Ecnebi ve Türkçe isanlarda gazete ve mecmu-r larını» ep oy» seraitle kba müesseselerinden tedarik “debilirsiniz dan 6) va İstanbul Divanyole (124) veni numaralı hususi kabine du kas » talara bakar, Salı, Ceattesi s.bab İrtaya (9,30 — 12) saatleri ki” mahsustur. Herieein Lir: nk EA e e an Gk i 3 ii j ! | i

Bu sayıdan diğer sayfalar: