4 Eylül 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

 Aziz misafirimiz, hoş geldiniz! Büyük Majeste Kral bugün aramızda... Misafirimiz Bi & Edvard VII Türk toprağına dün B lernlnn n B'JîıA Seddülbahirde ayak basdılar
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMA 4 TELEFON : LGRA EYLÜL 1936 TAN EVI İstanbul Ankara caddesi 24318, 24319, 24310, TAN, İKİNCİ YIL S KURUŞ İSTANBUL — No. 406 BAŞMUHARRİIRİ: AHMET EMİN YALMAN Bugüm 5 incide: Tarihten birkaç yaprak 6 mcılda: Büyük Britanya imparâtorluğu 7 incide: Edvardın fotoğraf albömü Aziz misafirimiz, hoş geldiniz! Büyük misafirimiz B ugün İstanbul, tarihi bir gün yaşıyacaktır. Büyük!" Britanya İmparatorunu ve İngil. tere Kralını, aramızda selâmla- mak, bugünü gören Türk nesli için unutulmaz bir hatıra olacak- tır. Kral buraya resmi bir sıfatla gel- Miyor, Fakat bizce Sekizinci Edvard, İnsanlarm kalbindeki mevklini zaten Tesmi sıfatı sayesinde elde etmemiş- tir. Bunun için tacını, tahtını bir mâ- Hin olarak aşmak ihtiyacmı duy. muştur. Herkes gibi bir insan. mev- kiine böyle cıkabilmiş ve kalplere | bu şahsi sıfatile sokulmuştur. Kendine ait benliği, meziyeti, vazi- Ye ve mes'uliyet duygusu olmıyan bir İnsana taç ve taht bir nimet olabilir. Bunların yaldızlı çerçevesi içine giz- lehir, ihtişamdan ibaret maske arka- #mda silinir, kaybolur. Usulün. etike- tih, istibdadı altında biribirine ben WE günler geçirir. Şahsen kazanılan mevki Ss ekizinci Edvard böyle hazır, silik, ölü bir vaziyeti, İlk gü- Dünden başlıyarak reddetmiştir. Bü- Yük Britanya İmparatorluğu içinde Saygı ve sevgi ile dolu mevkiini ken- di çalışmasiyle, her tarafa yetiştirdi- | Ü canlı alâkalarla kurmuştur. İmpa- Tatorluk içindeki ahenk ve bağlılıkta Sekizinci Edvard'n büyük muvaffa. kiyet hissesi vardır. İngiltere içinde Sekizinci Edvard, tahı bir varlıktır. Hükümetle halk RL YeiümllaMe EZA. dmmm€n kofte, her şeye alâ nı firsatta yoksuzlar arasma karışır. kadar olur. Her! Onlarm halini kendi gözüyle görür.) Bir taraftan bu alâka sayesinde te-| *elli dağıtır, sevgi uyandırır, diğer | taraftan da gördüğü dertlere çare| Aranması için manevi nüfuzunu kul- lanır, Herkes gibi olmak hakkı zerine aldığı vazife ve mes'ü- liyetlere karşılık olarak Se- İzinci Edvard gu hakkı istemiştir: erkes gibi bir insan olmak hürri i, İngiltere Kralı, hayatın bezlettiği Mimetler karşısmda bıkmış, kanıksa- MS, zevk kudretini kaybetmiş bir değildir. Bilâkis taze bir neşe- canlı hayat alâkaları vardır. disi için en büyük hâz member, “iketin girift emirlerinden ve istib- hariç kalmak ve her insan Bibi serbestçe gezmek, görmek, yaşa- Muhterem misafirimizin aramızda luğu günler zarfında, bu hak- ka biz de tamamiyle riayet etmeli- YİZ Bunu yapmak herbirimiz için el- İsite bir fedakârliktir. Bir İngiliz Mir her gün görülmez. Sekizinci Döven gibi cazip bir şahsiyeti gö- zle görmeyi ve hatırası zihni- “, e #akiamayı hepimiz İsteriz. Dosdüğümüz sevgi ve hürmeti gös- ye de ihtiyaç duyarız. Pskat bu arzularm fevkinde mi- Yimizin zevki ve istirahati gel- idir, Sekizinci Edvard'ın ara- Bözmekten, dolaşmaktan ala- Zevki, rahatsızlık verici bir me- vine tecessiisle azaltmamalıyız. Yle isteriz ki; Sekizinci Bâvard Yapı dan memnun gitsin. Türklerin düny ziyaretten tatlı bir . hatıra mein. Kendisini ve memleketini a ela ni görsün, anlasın. Bi- dpi gibi tanısın. Şurasına İzzat kanaat getirsin ki Türkiye iye icin sulhün en samimi bir 4 Yeridir ve İngilteriye karşı X vaziyette gör- an itimat ve sevgidir. Ahmet Emin YALMAN Majeste Kral bugün aramızda... Edvard VIII Türk toprağına dün Seddülbahirde ayak basdılar Orgeneral Fahreddin Altay dost devlet hükümdarına büyük şefimiz Atatürkü n selâmlarıni bildirdi Misafirimiz meçhul kah- ramanları ziyaret ettiler Harp sahasını gezerken Türk köylüsile yakından alâkadar oldular, köy çocuklarını sevip okşadılar Bütün Çanakkale Majeste Kralı heyecanla selâmladı, Türk bah. riyelisi 18 Mart 1915 de Triyomf'un battığı noktaya çelenk attı Ecsâbat, 3 (Sureti mahsusuda gönderdiğimiz muharririmizden) — Bu sabah saat yedide Vali Nizameddin ve Komutan Hüseyin Hüsnü Kılkış, beni yanlarma kabul etmişler ve Çanakkaleden Sinop motöriyle ayrılmışlardır . Hep beraber saat 8,15 de Seddülbahire vâsıl olduk. Vali, burada hazır.

Ukları gözden geçirdi. İskele uzatılmış ve tamir edilmiş ,yollera kum dö- külmüş ve yollar biyraklarla donatılmıştır. Iskelenin çıkış yerine sağda İngiilz, solda Türk bayrakları asılmış, sırtlara nöbetçiler könmutu. Köprülü Mehmet Paşanın yaptırmış olduğu harap kale, Ezineli Yal- ya çavuşun bir manga askerle kahramanca düşmana mukavemet ettiği siperler ve nihayet İngiliz mezarlıklarmın taş sütunu dekorun ihtişamını daha ziyade arttırıyor. Iskelenin karşımda kadm, erkek, çocuk ve köylüler toplanmışlar? hâdisatı merakla takip ediyorlar, Majeste Edvard VI İstanbulda Istanbul büyük misafiri bugün selâmlıyor İlk selâm resmini donanmamız, sonra Türk topçusu ifa edecek Kral Tophane rıhtrmından karaya çikacak, binlerde halk daha sabahtan Marmara kıyılarma akın etti, bu gece misafirimiz şe- refine parlak bir fener alayı yapılacak Büyük misafirimiz İngütere- Kralı Majeste Sekizinci Edvard bugün seh rimizde bulunmaktadırlar. Kralin hu- süs yatı Nâhlin bu “sabah sönt 'do- Kuz buçuk ile ona doğru Florya açık- larına müvasalet - etmektedir. Yat, halif bir seyir ile yoluna devam ede- rek Moda önüne geldiği vakit Yavuz ve donanmamızın diğer gemileri ta - rafından top atılmak suretile selim- lanacaktir. Bu merasime donanma- mız Komutanı Amiral Şükrü Okan kumanda ve nezaret edecektir. Deniz askerlerimiz de, dönanmamızm gü - vertesinde selâm resmini yerine ge- tirecek, Selimiyeden selâm topları a- tılacaktır. Limanda: Yat seyrine devamla on Büçuğa| doğru Dolmabahçe önüne gelerek de- mirliyecek ve limana dahil olunca bü- tün deniz vasttaları tarafından odü- düklerle selâmlanacaktır, Muhterem misafirimiz saat on bire doğru mo - törle Denizyollarmm Tophanedeki! İhususi rıhtımma çıkacaktır. . Misafi- rimizin çıkacakları rıhtım ile otomo- bile binecekleri yere halılar döşenmiş tir. Rıhtım İlki dost devletin bayrak larile süslenecektir. Burada İstanbul şehri namma Vali"ve Belediye Reisi Muhittin Üstündağ ile diğer zevat ve İngilterenin Ankara “Büyük (Elçisi muhterem misafirimizi kargılıyacak- lardır. Muhittin“Üstündağ, İstanbul- lular namma yüksek o misafirimize hoş geldin diyecektir. Dolmabahçede: Mütenekkiren seyahat etmekte 6- lan misafirimizin buradan doğruca Ortalıkta birkaç darma görülüyor. tane kara ve deniz askeri ve mahdut polis ve fan. Kralın yatı geliyor Saat on birde Kralın yatı, arkasında iki İngiliz torpidosu ve Ads « tepe ile Kocatepe torpidolarımız olduğu halde fenerin yannda görün düler. Yatı, kılâvuz motörümlz karşılamak için açıldı. Sarı bacalı, Nahlin yatı, on bir buçukta açıkta demirini attı. eee | 'Torpidolarımız yatın sağında, İn İ İ| giliz torpidoları da solunda demirle , Kral Edvardın biricik yazısı diler. Kısa bir müddet sonra önde Sekizinel Edvard, . Veltaht iken | tır. Bu makale Kral Edvardın bü- | kılavuz motörümüz, arkada İngiliz İngiliz müstemlekelerine uzun birltün hayatmda yazdığı tek yazıdır. || Grofton torpidosunun miotörü © yas seyahat yapmış ve seyahat inti- | Bu, dikkate değer yazıyı yarınki || tan ayrıldılar. İ balarma dair bir makale yazmış -| nüshamızda bulacaksınız. İ K dahi İL l Birinci motörle Orgeneral Fahret« tin, bir süvari subayımız ve Hariciye Vekâletini temsilen Bülent gelerek iskeleye çıktılar. İkinci motörde büyük misafir ve maiyyeti vardı. Kral, sade bir tavır- Is motörden çıktı ve Fahrettin Altay kendisini büyük bir nezaketle karşı kıyarak Atatürkün selâmlarını bildir İdi ve kendilerine burada Çanakkale j valisi Nizameddini ve Komutan Hü- | seyin Hüsnüyü takdim etti. | Eral, Atatürkün selim larından pek mütehâssis olduğunu ve i aziz şefle Cuma günü karşılaşâca. | ğndan dolayı derin bir hâz ve saa“ (Arkası 10 uncudaJ e ————— i i İstanbullular: | Ingiliz Kralı Majeste Sehizin - İ ci Edvard bugün aramızda bulumu- i yor. İ Bu muhterem seyyaha karşı ya- | pacağımız en yerinde misafirpor- | | ! | | | li verlik onu şehirdeki gezintilerinde İngiliz sefarethanesine' gitmeleri İn muhtemeldir, sında İmei Gi gi Misafirimizin, “Alatürkle o millâ- | katları Dolmabahçe sarayında vuku bulacaktır. Bu mülâkat esnasında Başvekil İsmet İnönü; Hariciye Ve kili Tevfik Rüştü, Londra Büyük EL çimiz Fethi, İngiliz Büyük Elçisi Sir Persi Loren bulunacaklardır. Misafirimiz bugün, yarın gehri, müzeleri gezecektir. Bu gece de tertip edilen deniz fe- mümkün olduğu kadar çok tstifa- ! de etmesine imkân vermektir. Müjeste Kral bir seyahatte halk arasında : » İ Umutmeyalım ki Kral olmak bir Der alayını sia : dir. | seyyah gibi rahatça gezip görmeye i i i mâni teşkil etmez, Pazar günü de Moda deniz: yarış-| yin sabahki semplon . ekspresile|| | stanbul ve Jstanbulluları misa- larını seyrettikten sonra gecesi Ata- İngiliz sefareti ataşemiliteri oo M.|İ fir hükümdara sevdirmenin en kes türkün rükuplarma' tahsis ettikleri Ne dee e ei Riyâsetictimhur trenile Viyanaya ha, | volste şehrimize gelmiştir. KİM İY röket edecekler ve oradan Londraya (Arkası 10 uncudal |

Aynı gün çıkan diğer gazeteler