5 Eylül 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMARTESİ 5 EYLÜL 1936 TAN EVA İstanbal Ankara caddesi TELEFON : 2431, 24319, 24310. TELGRAF : TAN, İSTANBUL İKİNCİ YIL — No, 497 Ss KURUŞ Buıgüri Beşinci sayfada: İngiltere Kıralı Edvard WIITin hayâtında yazdığı yegâne makale BÜYÜK.ŞEF ATATÜRK VE KIYMETLİ MİSAFİRİMİZ İNGİLTERE KRALI MAJESTE EDVARD VİN INGILTERE SEFARET KONAĞINA HAREKET EDERKEN Edvard Vİll İstanbulda Büyük Şef Atatürk ve Majesie-Krai uzui ve samimi bir mulakat yaptılar Atatürk kıymetli misafiri Tophane rıhtımında bizzat! karşıladı ve sefaret konağına kadar refakat etti p- Constantinople - İstanbul Senelerden sonra değişen bir an'ane /“Times,, gazetesi bundan sonra İs- itanbula “İstanbul,, demeğe başlıyor Misafirimiz öğleden sonra bir taksi otomobilile İTopkapı Sarayı Müzesini teşrif ederek eski eserleri tetkik buyurdular "Aziz ve kıymetli misafirimiz İngiltere Kralı Sekizinci Edvardın İstanbulda karaya ilk ayak basacağı Tophane Yolcu salonu, dün sabahtan itibaren, baştan başa donan- Mmıştı. Salonun denize bakan cephesini büyük kıt'ada İn- 8iliz ve Türk bayrakları ile süslemişler, Majeste Kralm Beş senedenberi Times, İstanbula “Constantinople,, demekte israr etmiştir. Buradaki muhabirlerinin şid- detli ısrarlara “Times klâsik an'anelere sadık bir gazete olduğu, kat'iyyen an'aneyi bozmıyacağı,, yo- lunda cevap vermiştir, Muhabirler, ısrarlarmda ileri gidince “Times,, kendilerine, şiddetli bir lisanla, bu meseleden:bir daha bahsetmemelerini ihtar etmiş ve İstanbula “Constantinople,, demekte ısrar etmiştir. N Ey Gİ ün geceki fener alayı &eçeceği yeriere kıymetli ha lılar döşemişlerdi. Nahlin yatının saat ona doğru Yeşilköy önlerine yak- Ştığı haberi geldi. Bu sırada Vali Muhiddin . Üstündağ, Tıhtımda, son hazırlıkları gözden geçirmekle meşguldü. İstanbulda bulunan bütün Türk ve Yalosrat, ecnebi gazeteciler ve bu arada Deyli Deyli Niyöz, Taymis gazetelerinin muhabirleri ile Röyter ve Yavaş Ajansı mümessilleri, rıhtıma gelmişler, sinemacı ve fotoğrafçılar, kendilerine tahsis edilen yerleri almışlardı. Saat tam 10 u 50 geçe Nahlin ya- Kızkülesi önlerinde, göründü. Bu ada rıhtımda ve rıhtım üzerin - ie büyük binaların taraçalarında hay nan on binlerce kişi, sabırsız - İR krali getirecek yatın limana Tişini sayrediyorlardı. Birçok me- şklilar, yanlarında dürbün de ge- bi, viplerdi. Nahlin — yatı, çok ağır de S6yirle, ve arkasında Kocatepe haya datepe torpitolarımız olduğu de, Kizkulesi * kavis çizerek, Dolmabahçe isti - | inde: ilerliyordu.

1, ve Yhlin yatı refakatindeki İngiliz ürk torpitoları ile evvelki' gece Dı Yirmi! ikide Çanakkalede Kilye Mayiyy vden hareket etmişti. Hafif do, © Yoluna devâm eden yat sânt yaa Çekmece önlerine varmış, iyi Moda burnu istikametine av, fek orada demirli bulunan da 5 ve Hamidiyenin güvertelerin- Yat an halinde duran deniz eratı Muy torpitoyu selâmlamışlar. ve le görmüşlerdir. yer Moda çayırmda, Kadıköy parkında, Haydarpaşa rıhtım ve gürında, Us küdar sırtlarında birikmişti Yat, on bire beş kala, saraym ö- İniinde durarak demirledi. Limanda karşılama Kılavuz kaptan, motöre rehberlik ediyordu, Torpidolarımız, yatın arka» sında mevki aldılar. Bu esnada İn- açıklarında geniş İgiliz sefiri Sir Persi Loren'in hususi muşiyle, liman açıklarında © Majeste Kralı karşılamağa gittiği görüldü. Biraz sonra yat, etrafmda hümmalı bir faaliyet baş gösterdi. Majestenin karaya çıkacağı dakikalar yaklaşıyor du. Dünyada bu kadar çok gönül ka « zanmış, bu kadar çok sevgi toplamış zusunun doğurduğu tarıf odilehez biz heyecan içindeydik. Atatürk rıhtımda Saat on bir buçuğa doğru, Orgene- Y ğin Ve torpidoların oradan geçe- daha evvelden haber alan halk (Arkası 7 intide) bir hükümdarı yakmdin görmek 'ar- Majeste Fdvard VI BUGUN SAYFA Misafiri 3 gece Boğaziçinde b layı tertip editdi önünden üç defa Yel te daşımızın. intibaları $ inci i Yirminci âsrın en | kanlı boğuşması İspanyadaki dahili harp! i . çok insafsız bir | ! safhaya girdi İ Londra, 4 (Radyo - — İspan- i, Ge fhaya gir Dün asiler İrunu İkten sonra, tarihin kaydetti. aları gölgede bırakacak şekil. rası var, | (Dahili harbe. ait bütün * haberler| üçüncü sayfada. | Kral Edward VLLİ in ziyareti münasebetile “Times,, nihayet klâsik an'anesini bozmuştur: Dünkü posta ile gelön “Times,, , İstanbula İSTANBUL demeğe baş- ladıktan başka bugünkü nüshasında da bu değişi ğe neden karar verdiğine dair Türklüğe karşı dostluk duyguları ile dolü bir makale vardır. Misafirimiz Majeste Kral A tanıda ayak bastıktan sora

Aynı gün çıkan diğer gazeteler