5 Eylül 1936 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1

5 Eylül 1936 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A FX mu we wer e SAN ALİ LLUT AAARSAKAKULAN TER ETİL YDAR RÜŞDÜ ü HAMDI lânlar; za yer: TANADOLU) gec İstanbul, 5 ls) — im şi , astığı Sani Cmk ai Atatürk ta- Rfindan istikbal edilmiş ve Atatürk Sa Majestenin elini ıkmışlar, lkelerde bulu- kil İsmet İnönü, Harici e Vekili Rüşdü Aras, Yali e Vekili Şükrü Kaya, ili Müdafaa Vekili Közim ip Istanbul © va- in Kreşe tak- Si i hra hur biz iz ile Sa Majeste açık Ş bir otomobile - binmişl halkın şiddetli şları a, Sişli-Beşiktaş yolun ngiliz sefarethanesine #ehnişlrdir. yüzük Şef, Sa Majeste ile a burada 20 dakika ka- rabe imışlar, müteakiben be- ind Tevfik Rüştü Aras “ğu halde saraya avdet İyem inat Majeste Vi ci Edvard öl 13,25 te sefarethaneden & ışlar, Nahlin yatına gi di Og ğle yemeğini yemişler- şe Sleden sonra Dolmabah- xn teşrif eden Sa Mi vi iş Mig i. a İN ver- IN “öle, le söylevine. M, Miklâs cevap Vel liğe: ie -Fransız Mi esi ipa — — bugün Meç'tet iz gelmiştir. Ya: n), Gener alle ir siyasal ve çok vol mi ÖKTEM DE yeli Matbaası eg ULUSAL g HERE İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. Rus- Mançuko Hududunda çarpışmalar olmuş. Japonya, Rusya'yı protesto etmiştir. Eâ Telefon: — Cumartesi — 5 Eylül 1936 itler. Eski Müstemlekeleri Istiyecek! Dünyanın gözü, şu anda İs- tanbul'a çevrilmiştir İngiltere kralının Türkiye'yi ziyareti, diplo- masi mehafilinde mevsimin en mühim hâdisesi telâkki ediliyor Cumhur Reisimiz muhterem misafirleri ile Florya'ya gittiler e de za bahçesini me Sa Majeste Edvard VI Saat 3,20 de Atatürk ve muhterem misafirleri Dolma- bahçe sarayından ayrılmışlar Florya'ya gitmişler ve bir müd Hükümet kuvve Irun düştü, SanSabestiyen denizden, karadan kuşatıldı - Giral kabinesi dün gece ece istifa etti. Yeni kabineyi komü- nist Largokiyeliyero kurdu, beynelmilel komite eniyi ( ( Ulusal Birlik ) e Göre Ga Va a « evvel ve ilk iş olarak dünyanın hiç olmazsa dörtte nımiş, kendisini sevdirmiş Ive tanıtmıştır. Genç Kral imdi dünyayı sizin bir İngiliz zihniyeti ile, fakat ta — bir samimi yet içinde makta: dır, Bu bari ki ona ken di Hükümdar: ükümet kuvvetleri asilere ateş öğe rla lığının Mar Ke insanlık âleminin içine düştü;

Pari dı un ; hiçi bir sebep yok iken düş- ei artları da göze almak ve sulhü imiz; gibi isabetli bir sukutu, hükümet taraftarlarına | müştür. Komünist Largokıya- de anya'yı, | mantıkı ilham etmiştir. riz bir nevmidi vermişi ti yeni kabineyi teşkil | Prens ii and edecek- men olduktan sonra bangi temas, hangi mi Hükümet (o mebafili, İrundan | etmiş ve harbiye nözaretini de | tir. angi taahhüt hürmete, takdire ve alkışa şayan Ki Türke sonra; Roterya, Bilbao, San | deruhte eyle: Pi ir, Portekizle Almanya'nın iti- İngiliz nesir a e ikçe daha temiz, daha kuv: Sebastiyen ve Statandor'un Londra 5 (Radyo) — Si- | razları yüzden İtalya | bu | vetli ve daha sağlam oluyo: u her iki tarla diyim birbirini takiben düşecekleri a yn ıparya işlerine | komiteye delege © göndermi- | ve insani olan içtimai ve siyasi e y aramak gerektir. anaati vardır. karışmamağı edecek RE nyedi milyon Türk, Sa Majestenin şahsiyetinde ie - koca a drid'den alınan bir oan baci | komite, önü- | Tanjer 5 Kl — Âsiler, | bir a bmprtrlağı halkının bizi ziyaret ve kanaatini “göre, Giral idi ki Salı günü. toplana- * (Devamı düncü sahifede) ! duymaktadır ve ci bunun için çok yüksektir Hitler Loid Corc'la uzun müddet konuştu Monih 5 (Radyo) — Loid Core, bugün oğlu meb'us ve an a'nın Londra sefiri bendrop ile va Hi der'i in LR gitmi Hitler tarafından Kabi Ki edil miştir. is Cor Hitler'le uzun ML konuşmuştur. Atlantik Ni © det deniz köşkünde istirahat FR ma ir. jeste buradan avdet- 1 Topka ı sarayı o müzesini an ve tetkikatta (bulun: rika'lı tayyareciler Büyük misafirimiz, o gece e tertip olunan deniz fener alayını atlardan takip ir uşlar, akşam yemeğin don istasyonuna gelmişlerdir. Fransız hava nazırı, bar urreisimiz Atatürk'le bir- | recilere bir telgraf çekmiş v likte Taksim bahçesini şeref- laikler den döle kendilerini tebrik eylemiştir. « | Estonya ve Millet- ler cemiyeti Cenevre 5 (Radyo)— Eston- anbul a Jozef KI: m yapı aktadır. Şehir, gece "nın, Uluslar sosyetesinin | ve fazla eri na merika cumhur reisini öldür- Bur içinde idi. Her taraf do; | islahı ndaki cevabı dün sandik eleiğinde 7â- | mek niyetinde olduğunu v nmış bulunmaktadır. o Sa | genel sekreterliğe Gelişir, bıtaca ilmiş ve blö-| yoldan geçerken ekil jeste, geceyi Nahlin yatın- | Bu vap, aşağı yukarı diğer hare Hü be lin ZDevamı 4 üncü sahifede ce! devletierin cevaplarına müşa- bihtir. Maj geceyi da ge simi Bugün mü- (Dev sahifede) ileri küt tarafta e uğrdılar Denizini geçen Ame. Fiati (100) Para Para Amerika reisicumhuru- d nu bombaile öldürecekti! Amerika zabıtasınca yakalanan komünis- tin Pe dinamit kemeri de bulundu *W iş e Ruzvelt kızı ile Nevyork 5 (ady —Ame- | dolu olduğu görülmüştür. Ya: ika zabıtası, vaki ihbar üze- | pılan tahkikat ve tetkikat ne O rine Jozef Klera namında bir | ticesinde bu kemere bu kadı hsi, elt'e sui tertip dö dinamit ya “ etmek suçile yakalamış o ve cak fen adamlarının çalış derhal mahkemeye e lin neticesinde gi Jojef rez üzeri arandığı olabileceği! anlaşılmıştı zaman, bir bom! pla era ilk ifadesinde, Cani Doktor a Sefaletin pençesinde inleyen ihtiyar bir adının korkunç maceraları cek E meraklı ve heyecan ban erik, pair gününden itibaren neşre baş- $ Sa Majeste Istanbul'da İngiltere Kralı Sa Majeste sekizinci Ela endişe Istan- Aziz misafirin bu in Türk kadaı beynelmilel münasebat ve Akdeniz müvazenesi hesabına hususi bir kiymeti olduğunu iddia edenler, elbette yağli Fakat şunuda nazarıdikkate almak lâzımdır. ealist bir düşünce ve idrâkten yeni yakınlık, ğan bu ideal bir sulhperverliğin bütün samimiyetini taşımaktadır. â Majestenin i Jorj, çok ü rk hayatı lamış ve ae sulhü ndi sy ve kudretli selsiyii ile tehlikelere mâni olmağa çalış; Onun imparatorluğunun varisi ise, Hükümdarlık tacını ie azsa ü ta-

Aynı gün çıkan diğer gazeteler