5 Eylül 1936 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

5 Eylül 1936 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mm $ $ Kuruş Te Ss EYE YL U L 1936 Cumartesi Sene: $ - Sayı: İngiltere Kralının bugünkü ziyaretleri Haşmetli misafirimizin dün şehrimizde meye muhtelif pozlarda fotografları 50 günlük muhasaradan sonrâ Irun'u zaptedip ahalisini kadın ve çocuklara varıncaya kadar öldüren Asiler: Madride hâkim * Büyük misafirimiz Bugün camileri ziyaret ediyor Misafir hükümdar dün Cumur Başkanımızla iki mülâkatta bulundu * Muhterem Misafir imiz İngiltere İravard VI tu Yatı Kral arzusu veçhile pılmadan kâr$ilanmış, içbir merasim yaz rıhtımda yalnız ndan İst gazeteciler v: İngiliz tidaret ataşesi ko: nel Wuts bulunmuştur. Misafir kral, bügün de çi; isgili gümü- ği hasır şap n ni galeri de r motöre 'bin yanında kendisile olan husus t Ledi ol kiheği unuyordu (Devamı 4 üncüde) “Vergi kaçı kaçakçılığı Yapan değirmenci- ler varmış! Maliye müfettişleri ehemmiyetle il kata , başladı.ar ve her parti için muntazam bir nakliye eresi verilerek bir yerden diğer yere nekledilebileceği tasrih olüh- tur, Bu ka menler râğmen, bir kısım değir- allârı kurşun riibüris. mü. için bazı t nakliye t tedirler | miştir. Bu gbi vaka arda Kal na» aarân unların müsaderesi ve Üç misli ceza alınması iktiza etmektedir. tepeleri aldılar 3 Toledo ve San Sebastiyen de tehlikeye düştüğ “ isi Madritte Kabine değişti Sevil5 — Asiler tarafmdan verilen

malüma hel Yağe kumân- r, Telodo vilâ- yetinde hükümet kuvvetlerini ağır bir hezimete uğratmışlardır. General Mola kumandasındaki asi- ler de Madride hâkim #ir*ları i et- mişlerdir. Kadiks vilâyetinde de zaptetmiişlerdi Medino ve Bü kuvvet kite vaffakiyet kazanmışlardır. Asilerin tekzip edilen iddiaları Lizbon 5 — Royter ajansının hı müihabiri bildiriyor: Burgos hilküme! ne bir, protesto göndermiştir. Sevlile radyosu bu protestonun sebepleri hak kında general de İlânonun bir tebliği- ni neşretmektedir: 1 — İrun muharebe gok iz zabiti s#nasındâ bir asiler tarafından 2 — Bu muharebe esnasında hükü- metçiler Fransız mamulâtından dum düm “kurşunu kulla; 3 — Madrit hükün kuvvetleri Fransız topraklarına inerek etine ait tayyare or benzin ve bomba tedarik etme-! lerine Fi edilmiştir. nsız makamatınca müsaade Tekzip Paris, 5 — Hariciye nezareti, Madrit hükümeti kuvvetlerinin askeri hare KAât, esnasında Fransız arazisinden İs Fransız hükümeti- > ususi yi an haberler Pariste nümayiş Paris, 5 lığı Cüm k bir ydi Ik kalaba- milislere kullanılmaktadır ıtta kalanl baltaniş bini der İrun düştü ta A.) — Alman hashil Yüzme müsabakamız m ma Yarın yapıliyor Sw Tefsilatını 6 rcı sayizda “dil okuyunuz

Aynı gün çıkan diğer gazeteler