5 Eylül 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 13

5 Eylül 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5-9- 96 — Eski FEYZİiATi Sm Boğaziçi Lise in hergün mektebe ve y mürucast edilebilir. le te ri kolayca tras eden tıraş bıçağıdır. ge Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğünden: 1 — Karacı abey harasında müteşekkil Merinos yetiştir- Me çiftliği için iki ağıli inşaatı kapalı zarf usulü ile eksilt- meye konmuştur. 2 — Beherinin keşif bedeli (0443) yedi bindört yüz kırk üç lifa (22) yirmi iki kuruştur. 3 — Eksiltme 15-9-1936 târihine müsadif salı günü sa ât 15 te Bursa Baytar Müdürlüğünde toplanacak Meri - Bos yetiştirme, çiftliği inşaat komisyonunca yapılacaktır. 4 — Muvakkat teminat rniktarı her iki ağıl için Ga 17) kin yüz on yedi liradır. 5 — Bu işe ait evrak ve şartname şunlardır. 7 Mali şartname ği — Fenni şartname — Proje D — Nafia şeraiti umumiyesi 6 — İsteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz İk lmmlatı ve 2490-Nos lu kanun tarifatı dahiliride meye işti - Tak eylemeleri ilân olunür. (841) . 2 ve 20 kamirmelik ambalallarda bulunur. Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis» liğin timsali olan © markasını arayınız Inhisarlar Umum Müdürüğünden. | 70 Çuvaltalaş: Cibali fabrikasında 820 adet 3 litrelik şişe: Kabataş-Lövazim anbarında. 6721 kilo ıskarta ip: Ahurkâpr Bâkimevinde 1951 kiloiskarta kanaviçe: Üsküdar depolar grupunda 727 kilo'iskarta çul: Üsktidar'depolar gripunda 804 kilo iskarta kınnapı Üsküdar depolar gruptunda via 2 kilo iskarta çul ve kâhaviçe? “Ahırkapı bakime- e, Yukarıda cins ve miktarları yâZilr kullanılmış malze- Me B.IX 936 tarihine rastlıyan Salı'günü saat'10'da'Pa- eğ lıkla satrlacaktır. İsteklilerin malları” görmek üzere ST gün hizalarırida gösterileri yerlere've pazarirk için'de 3YİN olunan gün ve saatte Ye 15 güvenme patalariyle Ylikte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve mübayaat şu- $i müdürlüğündeki satış Komisyonuna müracaatları, (546) & bi tafsilât almak için Yenipostane ar- Arnavudköy, tramvay caddesi Çiftesaraylar. Telefon: 36,210 leri vi ere mektep tarifnamesi gün- ROMATIZMA LUMBAGO SIYATIK oğrıları TESKIN ve Jİzale eder HER ECZANEDE ARAYINIZ 650 Deniz Yolları IŞLETMESİ Acenteleri: Karaköy Köprübaşı Tel-42352 — Sirkeci Mübürdar , »ade Hân, Tel, 22740 Karadeniz Pazar postası 6 Eyin! Pazar günü Saat 12 de Karadeniz hattma kalkma lâzımgelen posta yalnız bu haf- taya mahsus ulmak üzere bir gün teebhürle yayılacaktn MUDANYA Posta'arı 1 Eylülden itibâren tatbikine başlanan ve Birinci Teşrin sonu- nü kadar devam edecek olan mevsinilik “proğram mucibince

eyvelep ISTANBULDAN CU- MARTESI GÜNLERİ SAAT 14 DE KALKAN POSTALAR CUMARTESİ GUNLERI SA AT 8,30 DA KALKACAKLAR- DIR. Gemliğe kudar giden bu cumartesi postaları pazar ü saat 6,30 da Gemlikten, 11: “de Mudunyadan ve 12 de Armutlu- dan kalkarak 15,15 de Istanbi la döneseklerdir. PAZAR WERİ MUDANYADAN 1830 DA ISTANBULA © 'POSTALAR tir. Istanbuldan © Pazar; B.30 da kalkan postalar Istanbu- ğ. Pazartesi gürleridünecekler- | (909) 1294 Cİ Lİ YA i Mi ile İLİ SEKSULİN LET GP. MAHMUT CEVAT ETTİ ŞSIRKECİ iSTANBUL TAN pa MEVDUAT KUPONLU -MADELİ ME WU HER -AYIN:BiRINDE “PARANIN -FAiZi VERİLİR ADAPAZARI TURK TiCARET BANKASI KAŞE NEOKALMINA Grip: Nevralji - Baş ve Diş Ağrıları - Ariritizm - 'omatizma Istanbul Li se! er Alım Satım Komisyonundan: Sebzenin Miktarı Muhammen Teminatı Eksilühe Gür Saat cinsi Kilo Bedeli şekli L.K. L.K. Yeşil barbunya 6000 Kırmızı 6000 Çalı fasulyası is00 z Prasa 30504 Lahna 18500 İspanak 26000 Kırkağaç kavunu 44000 Tekirdağ karpuzu 29500 16-9-936 Marul 8000 Adet Çarşamba © 713 te “Taze soğan 8300 Demet Yeşil salata 6000 — Kırmızı turp 8500 8178 613.36 Kapalı zarf i — Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin yukarda miktari, muhammen böde le ilk teminat. ve eksiltme gün ve saati yazılı yaş sebze kapalı zarf surcüle eksilt - meye konmuştur. 2 — Eksiltme İstanbul liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacak - tır, İsteklilerin şartnamede yazılı kanuni vesikalarındanbaşka ticaret odasının eni yıl vesikası ve teminat makb uzlarile beraber teklif mektuplarmı ihale için tayin edi - len Saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri; İlk teminatlarını belli gün ve sâatten önce komisyon başkanlığından alacakları irsa - Biye ile liseler muhasebeciliğ i veznesine yatırmaları; 3 — İsteklilerin şartiameyi görüp okumaları için komisyon sekreterliğine Mmüra - caatları ilân olunur. (839) 1207 İ. TACETTİN alaylı lere ZA kv cinci olan ve dalma birinci İ suyu İİ MEZEİNR kalan Krem . Pertev oldu. Bütün kremlerin içinde bi- | Bu Krem Pertevin her za- man pek büyük bir itina |, Birdefa ile Ihzarından başka bir #y oO| gelip değildir.» Krem © Pertevin..: | örü terkibine “(gayrisat): hiçbir. | GÖTÜ” müdde giremez, — * | nüz. t 149

Aynı gün çıkan diğer gazeteler