16 Eylül 1936 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 12

16 Eylül 1936 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— 12 Lu AN amam 169-986 e HASAN OKSÜRÜK PASTILLERİ öksürük, Nezle, Boğaz ve Göğüs Fena havalar yaklaşıyor ! Bunun için: EKSELSYOR şimdiden Galatada Büyük Elbise Ticarethanesinden Temin Ediniz. En mahir makastarlar tarafından biçilmiş ve en mükemmel kumaş- larla kemali itina ile dikilmiş kadın, erkek ve çocuklara mahsus ELBİSE, PARDESU, MUŞAMBA VEPALTOLARIN en .zengin çeşitlerini bulağaksınız. Muşambalar tl # siradan itibaren ) Pardesüler 13 ) Pardesüleri 17 Paltolar 13 » # liradan itibaren Çocuklar için zengin çeşitlerde PARDESU ve MUŞAMBALAR da Zi, ve bütün şarkın en büyük elbise ticarethanesi olan Galatadeki Ekselsiyor mamulâtmın nefaset ve mükemmeliyeti sayesinde mevcut dünya buhranma rağmen satışı yüzde 50 nisbetinde İZE gamma RAE: > ADEMİ iKTİDAR- ve BELGEVŞEKLİGİNE KARŞI HORMOBİIN Tabletleri b Her eczanede arayınız. (ELE AZERİ > Nişantaşında «MEME AK LEE ISSIKHK Eski "Feyziye, MLiSE Si Memleketimizin en eski hususi lisesidir Ana, lik, Orta, ve Lise kısımları vardır; Yatılı ve'yatısız'talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir. İstiyenlere mekten tarifnamesi. gönderilir. Tele fon: 44038 İngiliz biçimi Emper - meabilize Gabardin * liradan itibaren “ liradan itibaren Çanakkale Jandarma Mektepleri Satınalma komisyonundan Kilo Tahmini Muvakkat bedel Teminat L L. K. Cinsi Ihale gün. Günü lemeci Saati Nasıl olacağı K. Ekmeklik un Sığır eti 668133 03538 63 5028 93 28/9/1938 Pazartesi 16 Kapalı zarfla 128661 28305 42 221291 29/9/1926 Salı 16 Kapalı zarfla 1, — Çanakkalede 1,2, 3, 9,10 Sayılı Jandarma okullarile J. Hastanesinin 1 Eylül 936 günlemecinden 937 Nisan nihayetine kadar ihtiyaçları olan yukarda yazılı (2) kalem erzakın hizalarında gösterilen günlemeç gün ve saatlerde 9. Sayılı Jandar- ma Okul ordu evinde salâhi yettar Komisyonca eksiltmesi yapılacaktır. 2. — Teminat mektupları ihale günü saat 14,30 za kadar (Komisyona edilmiş olacaktır. 3.— Sığır eti şartnamesi parasız, un şartnamesi (4) lira (67) kuruş mukabilinde Çanakkalede Jandarma satınalma Komisyonunda verile bilir. İstekliler kanunun ğe vesikaları beraberinde bulundurmaları şarttır. 1 AU teslim ği : Okullar Güneşi Ee msülmekâtip Pegindelde el Yuva - İlk - Orta —— hergün yatılı, yatısız kız ve erkek talebe yazılır. İlk kısımda ecnebi lisanı vardır. Beşiktaş: Yıldız - Tel: 4.2262 DERMANSIZUK VÜCUT DİMAĞ KT 1552 Gecel - Günsel - Kız - Erkek ( Eski: inkılâp) YUCA ÜLKÜ LiSELERİ Kuranı ve Direktörü: Nebi oğlu Hamdi Ülkümen muamelesine o başlanmıştır. Cumartesi ve Pazardan hergün 10-17 arasmda okula müracaat edilebilir. İstiyenlere tarifname gönderilir. Cağaloğlu, Yanık saraylar - Telefon : Kayıt başka SEKSULİN DERMAL İİ PA MAHMUT CEVAT SİRKECİ — İSTANBUL 20019 İİİ INGiLiZ ERKEK MEKTEBİ | ENGLİSH HİGH SCHOOL Nişantaş - Istanbul, Telefon: 41078 Mektep 23 Eylülde açılacaktır. Kayıt muamelesi Cumartesi ve Pa- zurdan manda hergün sant 10 dan 12 ye kadar. Tashih - Tan, Akşam ve Açık Söz gazetelerinin 13 Eylül nüshalarında duğu ilân edilen makpuzlardan | bi nümerosu 347491 olduğu yazılacak iken sehven 247391 şeklin-|... de dizilmiştir. Tashih olunur. Sahibi: Ahmet Emin YALMAN—Uruum! Neşriyatı Idare Bden: & SALIN Sür'at Mensucat Babrikaar İ Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi —Basıldığı yer TAN matbaası 1239 hastalıklarile sesi kısılanlara şifai tesirleri Hasan ecza deposu çoktur. 3O0kr. SIHHATINIZİ KORUYUNUZ Kanzuk meyva tuzu en hoş le hazırlanmış - vlaştırır. İnke bazı izale eder. rek vücuda tazelik Ve canlılık

bahgeder, INGILIZ KANZUK ECZANESİ Istanbul Beyoğlu - maka il mm Tavas Hukuk Hâkimliğinren: Da- vacı Tavasın kısılca bölük nahiyesi- nin yukarı mahallesinden Koka namı diğer kuku oğlu Osman vekili Ali Tuncel tarafından davalı uzun punar ğlu Bekir kün Kâ- ın tescili talâk da- lunduğundan ilânen ll ğı halde gelmemiş olduğundan gıyap kararının dahi ilânan tebliğine mah- İkemece karar verilmiş. olduğundan Mrs olak 7:10:20 Yerine FU: İsadif çarşanba günü saat 10 da da Tavas Asliye Hukuk Mahkeinesinde bizzat veya bir vekil (e göndermesi ve ilân tari içinde itiraz eylemesi aksi takdirde badema duruşmaya kabul olunma- yacağr ilân olunur. (25650) Müflis Yorgi Efremidi gelen Alyans Sigorta Şirketinin iste- diği 347 lira 51 kuruştan 270 liranın Sigortalı Maldan imtiyaz' hakkı ç mak üzere muntazam ve mütebaki: nin adiyen kabuluna ve bu süretle #ıra defterinin Masasına verilmiş olduğu ilân olunur. (25527) Mübalâgalı sözler ve Ta- kamlar hoş (görünebilir. Ancak mukayese terazisini elden bırakmamalıdır. KREM PERTEV için buna lüzum yoktur. O şöhretine daima sadık kal mış ve İyi bir kremden beklenen fevaide daime müspet cevap vermiştir. BAYLARALAZIMOLAN LA İĞ MER ECZANEDE SATILIR AZYİ — Vefa lisesi üçüncü sınıf #ube B 443 numarada ve Mart 936 sonlarında aldığım tasdiknamemi 21 yi ettim yenisini aldığımdan eskisi- nin hükmü kalmadığını beyan eyle - rim. o Fuat oğlu Hüsamettin ZAYI — Istanbul muallim mekte- bi orta ksmından almış oldüğum tas La " — esse | diknamemi zayi ettim yenisini alaca Zımdan hükmü yoktur. nden itibaren beş gün| üzeltilmesine karar | — Mektep'er açılırken... Lütfen çocuklarınızla beraber ma- ğazalarımızı ziyaret ediniz. Trençkot ve Gabardinlerimiz gençliğin en pratik ve en fazla tercih ettiği kumaşla dır. Beyoğlunda BAKER mağazala rının çocuklara mahsus eşya daire- si, bütün İstanbulun en iyi ve en zengin çeşitli dairesidir. VENÜS GİBİ GÜZEL KALMAK İSıİYORSANIZ DAİMA Venüs Kremi Venüs Pudrası Venüs Ruju Venüs Allığı Venüs Rimeli Venüs Esansı Venüs Kolonyası Kullanınız. Venlis müstahzaratı en saf, en temiz ve gayri muzir maddelerden yapıldı- ğından size ebedi gençlik temin eder, Deposu: NUREDDİN EVLİYA ZA“ DE TİCARETHANESİ İstanbul Yeni çıkan plâklar Bayan MÜZEYYEN 'N0.270095.. 5 Zexi Davgti Suzinak şarkı — LEYLA Nihavent şarkı — BİR GİZLİ SÖZÜM Bayan NEDİME No. 210098 - Beste: Nebil oğlu İ. Hakkı Hicaz şarkı — BAĞLARINDA ÜZÜM VAR Muhayyer şarkı — YİNE BİNMİŞ GÜZELİM Bayan RADİFE No. 270101 - Beste: Zeki Duygulu Uşak şarkı — SİTEM ETTİM O YARE Hicaz şarkı — SENİ SEVEN BİR BENİM ISTANBULUN SESi ÇIKTI Nm Müvezzilerden al ia Sandalya ve Mobilyanın Hem ucuzunu, hem güzelini almak için Istanbulda ı Rizapaşa yokuşunda 686 No. ASRİ MOBİLYA | | mağazasını ziyaret ediniz 23407 AHMED FEVZİ Tel. PERTE 4 ŞURUBU üne 460 kem eği zem ge

Aynı gün çıkan diğer gazeteler