14 Mart 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12

14 Mart 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İLİN A a, | Klüp üyeleri bir gezintide Denizli, (TAN) — Geçen - sene kurulan Atlıspor klübü ancak bu sene faaliyete geçmiştir. Klübe dahil olanlar bir örnek elbise yaptırmış- lar ve bayanların da iştirak ettiği 10 kişilik bir kafile ilk defa'olarak, Denizliden 5 kilometre uzaktaki Eskihisar köyüne gitmişlerdir. Yolcu- luk arızasız ve neşeli geçmiş, bir müddet istirahat» edildikten sonra © civarda bulunan ve tarihi kıymeti olan Lâdikya harabelerine gidilmiş- Bundan sonra Denizliye dönülmüştür. Seyahat esnasında, çok iyi bir süvari olan Macit Vargın arkadaşlar rına binlciliğe ait muhtelif usulleri ve kolaylıkları göstermiştir. Yakında Goncalı köyüne da atli Zara suya kavuşuyor (TAN) — 270 parça köy mektep bu- 934 te 1125 ve çıkmıştır. dahilinde okuma çağm ız ve 7077 erkek ki ce: 6935 arda hem mektep merkezde bulunan yierde bulunan 12 muallim a- dedinin arttırılı derdine geli çeşmeden ek su il ihtiyaçlarını eylemektedirler. Diğerleri uzak mesa- yi su getirtmektedirler. sene İyi su getiri bir buçuk saat ı mevkiindeki Çam su- a isalesi işine başlamış- ar dn fe- şsa da yazın tekrar işe başlanacaktır. Zara- Tılarm 988 de iyi ve temiz suya kavu- gacakları muhakkaktır. Adanada Kültür komiteleri Adana, 12 (Tan muhabirinden) — Bugün şehrimiz halk partisinde vilâ- yet ve kaza kı leri adıyla 2 teşek- kül kurulmuştur. Vilâyet komitesi 7, kaza komitesi de 31 azadan müte- * dir, bü komiteler, mıntakadaki Alevi 'Türk kültür aşılayacaktır. temin Belediye, geçen miye teşebbüs et Manyas Bataklığına Saplanan Araba Balikesir — Eğineik nahiyesinin Çepni köyü civarmda feel bir kaza olmuştur. etiye nahiyesinin Debik köyün den Topal Cemil, çift atlı arabası | Manyas gölü kenarındaki çayırlık a. n birleşip göle döküldü > sular lodos rüzgârın tesiriyle bire kabarmaıtır. en geçityerini İyice tayin arabacı hayvanlarmı yanlış y hayvanlar bataklığı saplanıp ölmüştür. Arabacı ve müş » terileri yetişen köylüler tarafmdan gorlukla kurtarılmıştır . bir seyahat yapılacaktır. Gebzede yeni Orta mektep Gebze, (TAN) — Nüfusu otuz bi- De baliğ olan Gebze, en mübrem ihti- yacı olan orta mektebe yakinda ka Yüşuyor. Kültür aşkı ile her gün İstanbul mekteplerine kadar gidip gelen yav- rular, gelecek sene masraf ve külfet ihtiyarma lüzum kalmadan daha ko- laylıkla okuyabileceklerdir. 'Taşliman, Eskihisar, Hereke gibi Üç büyük fabrikaya malik olan ilçe halkı, Maarif Vekâletine tamamen bâr mak için mektep binasmı mayı deruhte lerdir, Malatya İyi Suya Kavuşuyor Malstya — Suyu pek bol olduğu halde hemen hepsi geyri sihhi olan ye bu yüzden dizanteri, tifo, solucan, şerit gibi hastalıklara hayli tesadtif olunan şehrimizde bu acı vaziyet ma» ziye karışmak Üzeredir. 100 bin lira yle Malatyaya sıhhi içme suyu getirilmesi teşebbüsleri pek yakında fille intikal edecektir, Pancar Kaçtan Alınacak? Eskişehir — Şeker fabrikası, bu ilden pancar mahsulünü ge- çen seneki fiyattan on para fazlasile almağa karar vermiştir. Kızıltepede Bir Soygun Kısıltepe (TAN) — Guri köylüle. rinden bir kaçı hayvanlariyle Mardin. den yurtlarma dönerlerken, Türkmen deresinde meçhul dört sahis tarafın. dan soyulmuslar, hayvanları da alm- mıştır. Zabıta, soyguncuları aramaktadır, Giresunda Kinin Yok Giresun — Piyasada devlet kinini kalmamıştır. Halk bu yüzden sikmtı | çekmektedir. Sökâdâ kir birdo- landırıcı Söke, (TAN) — Düzgün kıyafetli, eli çantalı bir adam geçen gün trenle buraya gelmiş ve istasyona iner inmez postaneye gidip kendisini "müfettiş Mehmet Nihat,, diye takdim etmiş, | mızı dolaşmak üzere Posta Direktö; İ cağı esnada memurlara: “— Ay sonu olduğu için param —— Ceyhan Halkevi işe başladı İ kalmadı. Yarın ayın biri, bankadan para alacağım. Bana şimdilik biraz para veriniz” demiş, kiminden 5 şer, kiminden 25 şer kuruş olmak ü- zere memurlardan 2 — 3 lira topla. maştır. Bundan sonra müdürle beraber çarşıyı gezmiş, bazı müessese ve ti-| carethane sahiplerile tanışmıştır. Bir arahk posta müdürünü bırakan “Mü fettiş Mehmet Nihat”, yalnız başına muhtelif esnafa giderek veresiye bir çok eşya almıştır. Bu esnada bir çift terlik almak üzere girdiği kundura. | cı şüphelenip polise müracaat etmiş. | tir. Bunun üzerine tevkif edilen Meh- met Nihadın, her yerde isim değişti- ren meşhur bir kibar dolandırıcı ol duğu anlaşılmıştır. İzmit Köylüsüne Sinema Gösteriliyor! İzmit, (TAN) — Maarif Müdürlü. | afından satm alman sey: li sinema, köylü oaşlamıştır. Necatibey mektebinde toplanan yüz lerce köylüye bedava sinema gösteri- lirken, Vali Hâmit Oskay ile Kül Direktörü Kemal Ermad, her köye böyle sinemalar göndererek köylünün film seyretmesine imkân hazırladık larını söylemişler, bükümetin Türk köylüsüne verdiği kıymeti tebarüz et-| İtirmişlerdir. Köylüler teşekkürle mu kabele etmişlerdir. İ — Kütahya Halkevind © | "Zehirli Kucak,, Kütahya, (TAN) — Halkevi göste- İrit koluna mensup 11 öğretmenden müteşekkil bir grup tarafından “Ze- hirli Kucak,, adındaki piyes, kalaba-| Uk bir seyirci huzurunda, üstüste iki gece büyük müvaffakiyetle temsil e- dilmiştir. Bu gibi temsili, k sık tek rar edilecektir. Sekiz Çocuklu Bir Raba Dayaktan Öldü Merzifon (TAN) — Gümüşhaci kö- yüne bağlı Giimüş nahiyesinde bir a» dam dayaktan ölmüştür. Bir ceviz kütüğünün taksimi mese- lesinden iki kişi arasında şiddetli bir kavga çıkmış, mesele jandarma kara» koluna intikal etmiştir. Kavgacılardan biri, ertesi sabah öl- müştür. Müteveffanm fıtıklı olduğu ve karnma vurulan tekmelerin tesi- riyle öldüğü söyleniyor. Adliye tah- kikata başlamıştır. Ölen adamcağız. geride sekiz öksüz bırakmıştır. Hâdise, nahiye halkını miletessir etmiştir. geçirirken Çepni ve Dotin | Düzes, (TANİ — Uç gün devam 6- Juği bu ava Tlçebay İsmail Balkal ds Balrkesirde Bir Senelik Bütça | den ve çok güzel geçen bir sürek a, |i9tirak etmiş, yol üzerinde bulunan Balıkesir — Vilâyet umumi meclisi yeni varidat bütçesini 1.467.082 lira lira olarak kabul ve yol parasını da 6 eylemiştir. vmda 42 yabani ördek, $ sülün, İ karatavuk, $ domuz vurulmuştur. İ Düzce Ave'ur klübünün tertip et- ın köylülere, köy kalkmması hakkında Izahat vermiştir. Yukarrki resimde a- va iştirak edenlerden bir grupu gö- rüyorsunuz. tutuldu kasaba- le beraber postaneden çıka» - İ Ceyhan Halk Partisi ile Halkevinin | bulunduğu bina j Seyhan, (TAN) — Geçen bafta a çılan Halkevimiz, bi bir faaliyet içindedir, İdare heyeti ve başkan he İnüz seçilmiş değilse de, C.H, Pratisil Şiz de bu kremden ilçeyönkurul başkanı şimdilik isleri | vekâleten görmekte, kurulacak ko- miteler için faaliyet programları ha- zırlanmakta ve iş sahaları tesbit edil mektedir. Ceyhan Halkevi, kültürden oldukça mahrum kalmış olan Ceyhan gençli- ği üzerinde büyük bir inkılâp yapacak tar, Halkevimizin içinde iş göreceği bi- na, gimdilik Halk Partisinin ilçeyön kurul binasıdır. Ceyhanlılar, Halkevi için hususi bir bina inşasina teşebbüs etmekte dirler, Eskidenberi mevcut olan Parti Tem sil kolu, önümüzdeki sy içinde Halke- vi namma verilmek üzere “Kozanoğr tu,, piyesini hazırlamakla mesguldür. Gençler muntazaman provalara de - vam etmektedirler. Ceyhan Halkevi en büyük hamle sini köyelilik şubesinde gönterecek - tir ki bu, Ceyhanlıların açık bir ih» tiyacıdır. aaa aa İL KUÇUK MEMLEKET | HABERLERİ | * Tosya malmüdürü Feyzi Edre - miş, Edremit o malmüdürü Ali Rıza Vekâlet emrine alınmıştır. Malatya civarmdaki Aşm ke mununun Heryusuf mahallesin. de Arapkirti Ali ustanm eşli wi erkek çocuk birden doğurmuş - tur. İzmitte Akyesil (o spor klübü, martın 20 sinde, Ulugazi mek tebi salonlarında güzel bir bale verecektir . İzmir belediyesinin Kültürpark için Lüksemburga sinaris ettiği muhtelif cins gül fidanları gel. mistir . Kıriltene İnhisar İdaresi Odacı. sı İbrahim geceleyin odasında yaktığı kömürtin tesiriyle zehir. Tenerek #imiistir . * Ayvalıkta Kızılayın yıllık ba . tosu hilkümet konağında veri. miş, çok rağbet görmüştür. * Dörtyolda' bir gümrük başme - murtuğu ihdas edilmiştir. EL ai BA İY» AĞRILARINI KESER HİÇ BİR İDDİA Aslında kıymetsiz olana fazla bir şey İlâve etmez. KREM PERTEV İrat ve mübalâganm İfa, desi değildir. Terkibi bir fen harikası gibi velveleli bir tarzda ortaya atılan güzel- lik müstahzarlarını da ken. disine karşı hiç bir zaman rakip olarak tanımamıştır şaşmayınız Bütün cihanda elli senedir daima üs- tün ve eşsiz kalmıştır KREM BALSAMİN Büyik bir bilgi ve uzun bir tecrübe mahsulü olarak vücuda getirilmiş yeğine sıhhi kremlerdir. KREM BALSAMİN Şöhretin söz ve şarlatanlıkla değil, sıhbi evsafımm Londra, Paris, Berlin, Nev . York güzellik enstitillerinden yüzlerce krem arasında birinellik mii! kâfatmı kazanmış olmakla isbat et « miştir , KREM BALSAMİN Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve hülle ser badem kremleri, Tanı. miş ecza, ıtriyat ve tuhafiye mağa » zalarmda bulunur - Deposu: İngiliz Kanzuk Eczanesi Beyoğlu - İstanbul Sultanahmet Beşinci Sulh hukuk hâkimliğinden: Usküdarda ayazma has bahçe sokağında 21/1 No.lu ba nede ikamet etmekte İken 4 teşrini- sani 936 tarihinde vefat eden İzzet kızı Hacı Fatma Malatyaltoğlunun noterde tanzlm kılınan vasiyetname- si mahkemece açılmış olup tenfizine başlanmıştır. Ölü Hacı Fatmadan 2- lacağı olanların vasiyetnameyi İtina» zı olanların bir ay zarfında mahkç - memize müracaatları İlân olunur. Petrol Nizari! YE yi RADYO NÜZHET ATÖLYESİ Her nevi radyo, amplifikstö ve transformatör imal ve ti eder. Kısa dalgaları alamıYf” eski sistem makinaları her © zunlukta dalgaları alabilec şekilde . yenileştirir. Galsi# Voyvoda caddesi Adalet Hem Ne, ?

Bu sayıdan diğer sayfalar: