30 Ağustos 1937 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 16

30 Ağustos 1937 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 16 ———— TAN ——————— 0.8.0917 Yağsız Kar ve Acıbadem ve Yarım Yağlı Gündüz ve Gece ve Deniz Kremleri ge ACI BADEM -e YAGI KREMİ Çilleri, Sivilceleri, ergenlikleri izale eder. Dünyanın en son icadı kremdir, ihtiyarları gençleştirir, gençleri gü | zelleştirir. HASAN ismine ve markasına dikkat. eserin ii | Ağız bütün Mikroplarâ | Daima Açık Bir Kapıdı! | NEVRALJİ Bütün ıstırabları teskin eder Ve unutmayınız ki : Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin İ difteri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve hattâ zatürrieye yol açtıkları, i- tihap yapan diş etlerile köklerine İmide humması, apandisit, nevresteni, SAF sitma ve romatizma yaptığı fennen anlaşılmıştır. Temiz ağız, ve sağlam SABUN dişler umumi vücud sağlığının en bi- e rinci şartı olmuştur. Binaenaleyh diş- KAR GİBİ lerinizi her gün kabil olduğu kadar fazla - lâakal 3 defa - “Radyolin” diş macunile fırçalıyarak sıhhatinizi ga- ranti edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu suretle mikropları imha ederek diş- lerinizi korumuş olursunuz. İ RADYOLİ Diş Macunu bilhassa bunlara karşı müessirdir. İş başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe Bulundurmayı unutmayınız. Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. Bm 0 Bağa almebilir. IŞTAH VE KUVVET İÇİN EN BİRİNCİ İLAÇTIR Çocukların dişlerinin kolayca çıkmasına, kemiklerinin kuv- vetlenmesine, çocuk emziren annelerin sütünün çoğalmasına yardım eder. BİLOMUM ECZANELERDE BULUNUR. i Mimar, Ressam, Heykeltraş Ve Diploma Veriliyor İTALYAN LISESİ VE TİCARET MEKTEBİ — Tr en İİ ci 5 DM lin : RK TOM TOM SOKAK BEYOGLU Güzel San'atlar Akademisi Direktörlüğünden: Saçların köklerini kuvvetle ğ Akademi Diplomaları tabedilmiştir. On senedenberi Akademiden me- K p rir. Dökülmesini keser, Kayıt muamelesine Eylülün birinci gününden itibaren gun olup da diploma almamış bulunanların Akademi Idaresine bizzat ve- e Zİ leri tamamen giderir V? saat 10:12de yapılacaktır. ya bir mektupla müracaatları halinde diplomaları verilecektir, ş << yülme kabiliyetini artırarak ei zi Müracaatlarda: i — oku” lara yeniden hayat verir. K esi — Me am bildirilmesi A — Mektep numarasının su lâtif, kullanışı kolay B — Nüfus teskeresinin gösterilmesi,

C — 4, 5X6 santimetre eb'adında ince kâğıt üzerine basılmış “3” adet eksiridir. venikali: fotoğrafın verilmesi. pe İNGİLİZ KANZUK ozan D — Damga pulu bedeli ve diplomanın boş yerlerini yazdırma ücreti BEYOĞLU — ISTANBU” Kıymeti o Pey parası İ olarak 150 kuruşun Akademi İdaresine peşin olarak tediye edilmesi lâ- lira K. DirsK, mlır. Taşrada bulunâhlar adreslerine diplomalarının gönderilmesini is- 31110 2340 o Dükkân tedikleri takdirde ambalâj ve posta masrafmı karşılamak üzere ayrı- Eski Çarşı yeni Beyazıt mahallesinde Çadırcılar caddesinde 112 Nr. İt | ca 60 kuruş vermelidirler, (5636) dükkânm satılmak “Üzere 15 gün middetle arttırmaya çikarıl- mama > mıştır. Ihalesi 6—9—937 Pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. Istek- | Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı Idare Eden; 8, SALIM lilerin Mahlülât kalemine gelmeleri. (5411) Gazetecilik ve Neşriyat Türk Umitet Şirketi, Basrldığı ver TAN marhans i ü il osu Saraçhanebaşında Horhor caddesinde ammına, | kak Dale ein e Me e Mazuti ve benainli Erkekler Kısmı: Münir Paşa Konağında - Kızlar Kısmı İle İlk Kısmı: Yeni Yapılan Binada (Ğİ öe başlanıcaktır. Kız siz 2 — Eylülün ilk tiç günü harp malüllerine tahsis edilmiştir. HAYRİYE LİSELERİ de sast 16 ya kadar müracaat eden malöller maaşlarını ayni Erkek Gündüz lar. Malöllerin 4 eylül sabahından itibaren yapılan müracastls” i Ana - ilk - orta - lise kısımlarını haviğir. Fen ve edebiyat kolları vardır. İlk smıflardan itibaren ecnebi li- |! 876" sahip sanı mecburidir. Açılan şubeler dolayısile Münir paşa konağı ancak erkekler kısmına kâfi geldiğinden bu 3 — 1 eylül sabahından itibaren müracaat eden Ml el sene kızlar kısmı ile ilk kısma Münirpaş& könağı karşısında leyli bir lseye Jâzrm olan bütün müştemilâtı ha- İğ) ve maaşlarını alacakları tarihi gösteren birer numara in imal vi büyük bahçeli yeni yapılan bina tahsis olunmuştur. Kızlar kısmmda tedrisat ayır bir talim heyeti tara, İğ) Kâğıt üstünde yazılı tarihten evvel iskonto muğmelesii ân olumu?” fmdan yapılacaktır. Münir paşa konağmın kifi gelmemesi yüzünden geçen sete Çarşambadakl şubeye nak» İğ| pJacak müracaatların hiç bir suretle kabul edilemiyeceği i lolunan İlk kısım yeni binamıza alınmıştır. Çarşambadâ da ayrıca ilk kısım Vârdır. Niheri talebeden arzu edenler mektebin hususi otobüsü ile naklolunürlar. Kayıt munmelesine başlânmiştır. Hergün sabah saat 10 cederal : ğ i armyorn NERE YAN dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530. 11 inci ve 8 inci smıfların bütünleme ve engel sınavları 1 eyltilde başlayacak ve 8 eylülde bitecektir. Di- Karaköy Palas i ğer smıfların savları 8 eyllilden 17 eylüle kadar sürecektir. » 'GECEL — GÜNSEL xe-s YUCA ÜLKÜ LİSELERİ ow.u. (Eski İNKILÂP) Kuranı, Direktörü: NEBİOĞLU HAMDİ Ülkümen Resmi okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir, İsteyenlere mufas- sal tarifname gönderilir. arşıkapı, Tiyatro caddesi - Telefon: 20019 BEŞİKTAŞ DİKİŞ YURDU Tahsilinin yüksekliği, idare deki intizamile tanmmış en eski biçki mektebidir. 1 ve 2 senelik devrelerie'3 aylık kursu vardır. Mezunelere musaddak diploma- lar verilir. Kayit açılmıştır. 1s- tiyenlere talimatname gönderi- lir. Adres: Beşiktaş Akaretler 87 No. GRİP, NEZLE, BAŞ veDiŞ, KIRIKLIK BUTUN AĞRILARI DİNDİ

Aynı gün çıkan diğer gazeteler