15 Eylül 1935 Tarihli Türk Dili Dergisi Sayfa 1

15 Eylül 1935 Tarihli Türk Dili Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

f— E '"" ve Bışynrmnnı HAÜılıkeılr saylavı —— YRETTİN KARAN çl&:ım“ genel Direk- ü FUAT BİL' xL N Yi 9749 Ve Kayseri BezFabrikası Şehirlere Getirilecek 70 İlkokul Öğretmeni İçme Suları. içme Su projalerinin ne Suretle hazırlanacağına dair | 32 öğretmenin aylığı 1600 den İ750 ye, 33 öğretmenin Yarın Açılıyo' | :"!el Rusya heyeti dün ıstanhuida büyük törenle kar- şılandı, Heyet Ankaraya hareket etti. gç lanbul, 14 (Öze!) Sduk Rus — heyeti akşam tesile Ankaraya gitti E Kayserl — fabrikasının .“ı'hn töreni pazartesi gü W xt onda yapılacaktir 4 (Özel) k.i"(l;—ı! sank tarafından Kay & kurulmuş olan bez Abtikasının 16 eylülde ya "'—'—ık olan açılma töreni * davetli bulunan Sovyet Manbul, ı"-)— heyeti Çiçerin vapu- BÜNe'büyün'şehrimize gel ı.. ve büvük törenle kâr L. ündılar Rihtim Türk Rus ı.y'lHıvlle süslenmiş ve ASA büyük bir (Hoş gel iı) levhası asılmıştı Tütün satışında —an! aşma Sİtanbul, 14 Özeli | | tün satışında Balkan devle- * tlerile bir anlaşma yapaca | ğımiz söyleniyor. Yaridat genel direktörlüğü Ankara, 14 (Özel) — İz- mır defterdarı B. Kenan va- ridat genel direktörlügüne atanmıştır. - Yurtta Kaçakçılık yapanlar yıkalıdı Ankara, 14(A.A.) Ge. çen bir hafta içinde — güm- rük müuhafaza ürgütü biri ö'ü 20 kaçakçı 855 kilo gümrük kaçağı üç tüfek: 27 gümüş mecidiye 55 kaçakcı hay vanı ele u:gullnıııtir Eylâl 15 Pazar 1935 RKDİLİ Kıdem Za PAZA_R L.qIDEV OZGE Çı'Ü'NLERDE VE SABAHLARİ ÇIK.AR Habeş imparatoru italya notasını protesto etti.. 'K DİLİ EVİ ) TÜR Bahkesir Yıllığı: 800, altıaylığı 4 kuruştur. Sayısı 3 kuruş Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. Na FU d CU YIL mmı Âldı. “bir. talimatname - yapıldı. Sular bu talmalnameye | 1T50 den 2,000, 3 öğretmenin 2000 den-2200 kuruşa 2 öğretmeninde aylığı 2200 'den 2500 z0 çıkarıldı. göre getirtilecek, çme su suretle hazırlanacağına dair olan örnek bugünlerde res mi gazetede çıkacaktır. Öğ renek esaslarına göre: 2443 sayılı kanunla köy, ilçe ve Tarihi araştırına - korumu izmire gitti. Ankara, 14 (A.A.) — Tü. rk tarihi kurumu Çanıkka lede, Arıburnü ve Anafarta larda incelemelerde bu- İıın_luklrıu sonra lımım Lıııı Iîalya KabinesiHabeşle Uyuşmıya İmkân Olmadığına Karar Verdi. | "hes imparatoru Avrupa için vadyoda Fransızca olarak verdiği bir söylevderitalya Alasındaki-ithamları protasto etti; Memleketi için bir anlaşma İstediğini söylevi, U asammble şi WEnevre, (A A) " tosyetesi Tbugünkü toplantısında VYet delegesi hükümeti Üzerine olduğu arsıulu- Thahkütleri tatbik etme- ı! kimissden geri kalmıya- Mti söylemiştir Aşington, 14 (A, A.) 2vet Amerikâ diış baka Vi İtalya ile Habeşistan N A kellog yaktına 'riayet dtin Ümesini istiyen müraca- M tasvip ettiğini söyledi 'l. disababa, 14 (A A.) Na Av li İçin Fra a imparatoru radyoda olarak verdiği | & Vlevde İtalya notasn ÇU * İttihamları protesto Üğ, / Ve memleketinin Ce M de hak ve adalet uy By :’" anlaşma Tülştir hima, I4 TAA) kal h abinesi bügün yaptıgı ğnl'du '[nhdll m u'uslar N, Üü üyGsi “Tlarak kal hlr." imkânsız — bırakması ," | olan, şeraiti gözden Blş Ve İtalyar Habeş Ssni İtalyanın 'x Büğ, geniş Dd dan ve ko olmadığına UYuşma yolu — ile ı,':'“'l kabil Yermiştir ."("—ı. 14 (AA.) Bazcetelerinin Abere göre verdik- İskenderi demirlemiş filosa kamutanı Öğle yemeğinde e söylevde — ansızın *i mühtemel her - tür- “İselere karşı' koymak istediğini | fedakâr | gayretlerden | Miısirin — deniz emniyetini üzere hava ergesilre içap eden ve sağı'ak bütün | | ihtiyati tetbirlerin bilindiği: ni söylemiştir. Roma, 14 (A.A.) İtal uanların bir torpito mubri | bi'ile iki torpilosunun - dai: ma demirlemiş olmasından öltürü Yunan gazeteleri hü- kümetin Roma nezdinde te" Dördüncü Balkan Güreşleri | şebbüste bulunmasını — iste mekte bazıları da Fu hare- keti Yunanistana — karşı -bir tehdit mahiyetinde ediyor, İsianbul, 14 (Özel) İya ve Habeş orduları ara: sında geniş bir faaliyet ba şladığı, son gelen haberler den anlaşılmıştır. Söylendi ğine göre, her iki taraf, ka: rgilikli mevziler al işlardır. ta Türk Güreşçileri Büyük Muvaffakıyet Kazandı. | Çotan Mehmet Bulgar ağır Siklet şampiyonunu 3 sa- niyade dışarı attı. (3 Saniyede de gölip geldi. İstanbul, 14 (Özel) Dördüncü Balkan güreş şa mpiyonluğunun birinci turu | bugün (dün' Taksimde yap ıilmıştır . Alman — dereceler şünlardır: 56 Kilidü Hul Türk (Höseyin) — Yu: dakika 2 sa Romen gar, nan Romen 3 niye de tuşla Türk 2 dak ika 3 saniye de tuşla gal.p 61 kitoda, Yu nan, Türk |Yaşar) — Bulgar Yunan sayı hesabile, Ya şar 13 dakika »| saniyede toşla galip 66 Romen kiloda: Yugoslav - Ro- men. — Bulgar - Yunan. 12 dakika 13 saniyede tuşla Romen 4 dakika 24 saniy: ede tuşla Yunan 66 kilada Saim de vardı. isabet galip Fakat kurra etme dıııı ıçln güreşmedi. 2 kiloda; Türk (Ankar 1 alı Hüseyin nan Bulgar, Türk - Romen maçında Ankaralı Hüseyin çok Faik olmakla beraber fırsattan — istifade edememiş ve 9 dakika 56 saniyede tuşla mağlüp olmuştur. Yu nan - Bulgar maçını Yunan 3 dakika 2 saniye de tuşla galip. 79 Kiloda: Yugoslav Bulgar, Türk - (Nuri) Ro: man. Yugoslav 2 dakika 48 saniyede luı(a Nuri — sayı hesabi ile galip x7 da: Bulgar göoslav, Türk (Koca Musta- fa) — Yunan - Yagoslav 6 dakika G saniyede — tuşla, Koca Mustafa, dakika 7 sa niyede ve tuşla galip Ağır Siklelle. Günün en önem verilen güreşi bu ndan önce Yugoslav - Yu- nan pelılıvınluı güreştiler Romen. Yu- Yu

projelerinin ne | | yeraltı suları; akar , araşlırmalarında | verecektir. telâkki | iller için süyüna ait getirilecek içme enstalasyonların proje ve keşiflerinin hazır lanması ve bunların incelen mesi bu öğrenek hükümle- rine göre yapılacaktır. Suya ihtiyacı olan uray lar her şeyden önte yakın kaynak, sular, larında bulunan gölle bent arkalarında top- lanmiış su'ardan içme sula rını a'acaklardır. Bu suların mevsim& göre harcanmaları saplanacak ve sıhhi - mua yene'eri — yapılacakt.r. Su içme sula- rının imkân olduğu kadar memba suyu — olmasına ve şehre akıtılması kabil olup olmadığına dikkat edilecek- tir, İl ve ilçelerde getirilecek ıu!ann kimyevi ve bakteri yolejik tahlilleri yaptırılacak ve Sağlık Bakanlığı içilebileceğine Porojeler hazır lanırken adam başına - orta: Plama olarak kabul edilecek suyun şaplanması şöyle ola caktır Nüfüsu 5000 e kadarolan yerlerde 50 GÜ litre, nüfusu 5000 den 50000 e kadar olan yerlerde 680 litre, nüfusu 50000 den fazla olan yerler: de 80 120 litre. Suyunu du ramunu ve sıhhi — vasıfları: mi, harcanmasını - saptıyan genel rapor — hazırlandıktan sonra İçbakan'lığa gönderi- lecektir. Rapor bir ay — için de ince'enecek ve onaylan dığı takdirde su projelerinin yaptırılmasına başlanacaktır Uraylar projelerinin ek siltmeye konmasını kendile ri yapacaklardır. Bayındır lık Bakanlığı su yapısını her zaman kontrol tir Bırakığı edebilecek verilerek - yapı lacak içme su estalasyonu için kamuğa sığa aid bırı kığlar hakkındaki kanun ve ona bağlı öğrenek çıkılmıyacaktır. dakika 3 sani yede tuşla galip oldu. İkin ci güreşe Türk ağır — siklet şampiyonu ile Bulgar ağır- siklet şampiyonu çıklı. Ço ban Mehimet hasmırı 3 &1 ninede dişarı attı. 13 üçün cü saniycde de minder üze Yugoslav 6 rindektağlk öalip'öldü Buna göre altı — güreşe giren güreştakımsız beşinde yenmiş, birinde yenilmişlir Güreşçilerimizin gösterdikle ri bu başarı çok alkışları mışdır. Üç edilen güreşlerin yarın bugün saat |4 devam edilacektir. tür olarak — tertip ikincisine suların | kez Dumlupinar okulundan dalir karar | dişina | M Lümiz ilk okul öğretmen lerinin bu yılkı kıdem liste sinin Kültür. Bakanlığınca onaylanararak gönderildiği ni dünkü — sayımızda yaz- miştik Bu İitteye göre — yetmiş öğretmen bareinin” muhtelif derecelerine göre almış ol dukları maaşlarından — bir derece yukarıya terfi etmiş lerdir 32 Öğretmenin aylığı bin altı yüzden bin yedi yüz elliye, 33 danesinin de bin yedi yüz elliden iki bine,3 tanesi de iki bin den, Iki bin iki yüze, diğer iki öğretmenin aylığı da iki bin iki yüzden iki bin beş yüze çıkarılmıştır. Kıdem zammı- alan bü öğretmenlerimizin adlarını aşağıya yazıyoruz, kendile- rini kutlularız. Kepsüt >kamunu. öğrel- menlerinden Sabriye, mer Vecihi, İvrindi. okulundan M Hilmi, Çaypınar köyün den Ali Riza, Paşaköyünden Abdülhay, A Nüri. H. Vasıf Yakupköyünden Köseler köyünden Sus girhk Yağcı köyündenŞevket,Bandırma bi- rinci okuladan Fikriye,Susığ ırlık- Göbel öğrelmeni M. Pand ir.na Aydıncık birinci 'oku- lundan A.-Hamdi, Bandır: ma Aydıncık ikinci okulun dan Halime; Gönen Bayra- M. Rasiw, Emin mıç köyünden Erdek merkez — okulundan İbrahim Ethem, Erdek Hü- yükdere köyünden Ali Ke- mal, Edremit Zeytinli baş öğretmeni M, Necati, Susı girlik İldiz köyünden Me hmet — Cahit, Bandırma Deydin köyünden Bahattin, Erdek Marmara oku'undan — Mesut ya kamunundan Necip, Merkez. Gazi okulundan Şayan, — Kâmile, İrfan, Merkez Ali Şuüri okulundan Naciye, Sami, Merkez Mit hatpaşa okulundan — Ferit , Emin, Şaziye. Merkez Namık Kemal — okulundan kamunu Avun- |Asım,Hatice,Pakize,Mihriban Mı—rl ez İstiklâl okulundan Hacer Nebihe Dumlupınar dan Hikmet, — Altıeylülden Nerzihe, — Biğadıç kamu- | nu | Zü Kamünu baş | okulundan Hadi, Kepsüt kamunun- da — Akif, Giresun kamu nundan. İbrahim, Delişu- suflar köyünden — B, Fikri, Dursunbey - birinci okulun: dan Zühtü, ikinci — okul Necati, | dan Müveddet Seniha,Sındır gi birinci okuldan — Hilmi, ikinci oku'dan Naciye, Su sığırlık birinci okuldan Şem- settin, Suşığırlık ikinci okul- dan Zehra, — Ömerköy ka munundan Sadık, Bandırma birinci okuldan — Hüseyin, Selim, ikinci -okuldan Or- man, Emine, Bandırma Kı; zıksa köyünden M İufkı; Erdek merkez — okulundan Nihat, Erdek Şahinburgaz — okulu- ndan Mustafa Doğan, Bür haniye ikinci — okulundan Neziye, Güzin, — Bürhaniye Karaağaç köyünden Musta- fa Naim, Recep Necip, Ay valık Gazi okulundan Beh- iye, Fatma, Ayvalık İstik- I4 okulundan — Fahrettin, Recep. Fazlı. Kâdire, Edre- mit İsmetpaşa- okulundan yde, Tuzakçı köyünden Hatkı, Sarıköy - Hasanbey köyünden Ömer, Nuri Kaya Balya birinci okulundan Ha lil, Balya Bengiler köyün den Âdil.. Bayrağa Saygıl!.. Geçenlerde de yazdık. , İ Yine de yazıyoruz.. Ulusal işi sonuçlandı rıncıya kadar da yazın akta devam edecei irde buyrak asma- ğa mecbur olan daire ve müesseselerin pek coğu- man höld bayrağa lâzım gelen önemi vermemekle olduklarını görüyotuz Onun için her daire, her müessese kisaca bay rak asan bülün yerler şu bir hafta içinde bayrak larını düzeltmelidir. Aksi takdirde bayrak: larını talimnamesine uy gün şekilde asmıyanları bu — haflanın sonunda tesbil edecek ve bu sütun- larda açığa vuracağız | Türk Dili ——— 20 İLKTEŞRİN 1935-PAZAR GÜNÜ | Sayım-memurları, sayim koöMrol memur- ları, bu işle ilgili res kücük işyarlar, sayım: daşlar ve yurtla olura f orunlar, büyük've scek bütün yurt- n yabancılar bir. tek ödevle yükümlüdürler: NE BİR EKSİK, NE-BİR FAZLA Türk ulusunun sayısını doğru. çıkarmak BAŞVEKÂLET Li S ) eti İstatistik Umum Müdürlüğü İ

Aynı gün çıkan diğer gazeteler