5 Şubat 1935 Tarihli Ulus Dergisi Sayfa 4

5 Şubat 1935 Tarihli Ulus Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYIFA 4 Bulgaristanda .. * ş öğretim kalkınması Kültür bakanı General Radev'i. arif ordusu üyelerine ve 1 költür enstitüleri şeflerine gönderdiği girkülerin metnini aşağıya alıyoruz: r, Maarif bakanlığının ve bulgar kül- türünün idaresini Üzerime alırken, Bul- garistan'ın bütün kültür işçilerine gimle iş birliği yapmaları, sıkı ve yarı- tacr bir çalışmaya girişmeleri hususun- da müracaat etmeği bir vazife biliyorum. Büyük bir hususiyeti olan bir ta- rih devresi yaşıyoruz: devlet yeni baş- tan düzenlenme yolundadır; âmme hiz- metleri kökten bir devrime maruzdur- lar; maliye düzeliyor. Bütün bunlar şimdiye kadar tarihimizde görülmemiş bir sürat ve hamleyle yapılıyor. Bu bulgar soysal hayatının yeni bir sayı- Yasının yazıldığı andır. Yurdun bütün vedik oğulları, devlet ve ulusun hayatı- mı yeni prensipler Üzerinc istinad et- firmek, yurddaşlarımızın ruhunda ve kalbinde ve bilhassa doğmakta olan ne- Billerin koynunda ulvi bir Ulkü yarat- mak için kahramanca gayretler harcı- yorlar. Büyük medeni uluslar gibi, Bulga- ristan yeniden inşa ve ulusal rönesans Gevresini — yaşıyor. Bulgar yurddaşı Artık tarihf kusurların dilsiz. ve sa « kin bir seyircisi olarak kalmakla iktifa Wimiyor; tarih sahnesine kendi şahsi Helübu, kendi sanatı, kendi ilmi, oriji- Bal ulusal kültürile çıkmak azminde- dir. bi- Ulusal İlerlemenin tam - inkişafını Yabancı gazetelerde okuduklarımız temin için bütün yaratıcı ve fizik kuvvetleri düzenlemek mevzuu rin, halkı eyinin, güzelin ve kahraman. lığın ufuklarına götürmesi için halkın tuhuna işlemesi Jazımdır. Şairler, garlar, ressamlar, ganatkârlar, öğret- menler ve âlimler buna büyük ölçüde bizmette bulunabilirler, fakat yeniden terbiye ancak köylere varıncrya kadar yar her yerde halkla daimi temas nde bulunan maarif ordusunun eseri olabi- lir, Yeni devletin bütün halkın ruhunda eyi karşılanmazsa söz- den ibaret kalır. Eski zihniyetten ay rılmadıkça yeni bir düzene varmak im- kânsızdır, Bulgar öğretmeninin büyük yapıcı işi halkı yeni devlete, hüküme- tin devrimci eserine ve bulgar hükü- metinin Ülkülerine cezbetmektir. Kalb- te ve zihinde, düşüncede ve itiyadlarda gerçek bir değişiklik olmakesızm — ger- gek ve devamlı etmek güçtür. ıslahatları, neticeler elde Bu değişmeler seciyeler lerde, halkın hayatında kökl. vam edebilir ki bunu da ancak hakiki bir yeniden terbiye başarabilir. Bu hakikate eyice kani olan ben bulgar öğretmenin kendini vermiş ol- duğu işin büyüklüğünü takdir ediyor, ve idaresini elime almak için bu ulusal terbiye ocağının eşiğini aşarken heye- can duymaktan Ben, öğ ti muhitlerinden çık çünkü zabit ve öğretmen aynı yolu ta> kib ederler. Siz, bulgar &| tanın gene oğullarına menleri, Bulgaris- veriyorsu - nuz, orlara yurd sevgisini ve yurda sa- dakı deni, vicdani ve ul cü aşrlayorsunuz. sizin e- serinize devam e yaşca büyü- müş olan aynı ge an müda- n nasıl h edecek- eterek amanlık ha- reketlerine harzırlıyoruz. Görülüyor ki ibirlerini tamam- ğr oluy Bulgar öğretim ordusunun ve husu- sile basit köy hocasının çalışması meç- hulüm değildir. Rodop dağlarının köşe bucaklarında öğretmen çalışmalarının tığını bi crek husustf ne gibi güçlüklerle yorum; bu fası hü. göğüs Bütün hayatında, gere ında ne kadar güçlüklere ratılmasına hizmet eta Fikrimce, devle tından biri bulgat öğretmeninin ruhu- nun muhafarasına ve kuvvetlenmesine icab edeceği Gşikârdır. İnsan ruhundan daha kudretli bir kuv. hasredilmesi vet yoktur. Öğcetmenin rubu kuvvetli » zararl fikir te. sirinder devlet ve ulusla birleştirilirse, Bulgaristan'ın önüne bü- ler çıkarılsa bile bu öğretmen ruhü yurdu kuztarır Bunun içiadir ki bulgar öğretmeni devlete kuvvetlendirilmeli, ulusa ve sevgisi artırılmalıdır Bu bakımdan, hükümet tarafın devletin yurdsever maarif borçlu olduğu bir sıra teşebbüs esi İazımdır. İlk işim, yurdsever ve faal ordusunun gerçek ve tam - istikr temine çalışmak olacaktır. Ulusal lamlarken, profesörleri, ürün bütün işçi öğre sanat adamlarını hepimizin B kuvvetli, Biz bunu yapacak ter ki bulgar entelektüelleri bu tariht anda hakiki mürşidlik vazifelerini müd- rik bulunsunlar. Fakat bunun için de kalblerimizi ve ruhlarımızı ulusal yön « 5 ŞUBAT 1935 SAL —e ni den tetbiye davasına vermeliyiz. Geçmiş asırlar zarfında Bulgarit: tan birçok defalar Balkanlarda — kültüt kuvveti olarak kendini göstermeğe büyük medentleştirici eserini teyi meğe muvaffak olmuştur, çünkü bunlat için lazım gelen vasıflara maliktir. Okul siy sorumları üzerinde durabilmek için ye rimiz müsaid değildir. Sadece 19 max, yıstan beri çizlidikleri şekilde okul ala zam ve teşkilatlarına devam edileceğl- samızın bütün mücerred Gi, bunların — istikrarlaştırılacağını — ve tamamlanacağını söylemekle iktifa edese rim. Ulusumuzun doğmakta olan nesile lerinde zihnl ve ruhu olgunlaştırma için olduğu kadar ulusal vicdanım kuv- vetlenmesi için yapılacak pek çok yey vardır. O kadat beklediğim yenileşmemiz buradan gelecekt Memleektimizin — uluslararası ve ulasumuzun soysal ve bulgarın ulusal — ve Ti bize gencliğimiz için sağlam ve enerjik bir ulusal terbiye ve terbiye sahasındaki bütün islahatla: da kuvvetli bit pratik karakter b eu Sizin gibi bu fikirleri güzel yurdumuza ile mütehassis olarak, öğretim ordusu« nun bütün üyelerinin ve bütün kültür işçilerinin ellerini sıkarken bepsini ka» biliyetlerini, kuvvetlerini ve imkânlarıe nt büyük, mesud ve kuvvetli bir Bule garistan'ın inşasına hasretmeğe çağırıs rım, Kütahya 9 1 — Receb Peker, seki Kütahya say- lavr ve C. H. P. Genel Kâtibi 2 — Muhlis Ekmea, Ziraat Bakanı 3 — Mobmed Somer, cski Kütahya #aylavı » 4 — Naşid Hakkı Uluğ, eeki Ki- tahya saylavı $ — İbrahim Dalkılıç, cekl Kütah- ya saylavı 6 — Ömer Davud Dininç, eski Kü- tahya saylavı, çiftçi 7 — Besim Atalay, saylavı 8 — De Lütfi Kırdar, göz mütahas. sıslarından ve İzmir C, H. P. vilayet idare heyeti üyesinden 9 — Müstakil saylav için boş bıra- kılmıştır. eski Aksaray Mardin 7 1 — Abdürrezzak Satana, eski Mar. din saylavı 2 — Ali Rıza Ertem, eeki Mardin saylavı 3 — İrfan Ferid, eski Mardin say« havr 4 — Hilmi Çoruk, Kastamonu bele. diye başkanı $ — Dr. Rıza Levent, Adana sıtma enstitüsü laboratuvarı şefi 6 — Edib Ergin, Devlet Şürüsı U. yesi 7 — Osman Dinçer, İstanbul avu « Katlarından Konya 15 1 — Ahmed Hamdi Dikmen, “eski Konya saylavı 2 — Küzum Gürel, caki Konya say- kavı 3 — Muzaffer Göker, saylavı * — Mustafa Ulusan, #aylavı $ -« Mustafa Lütfi Eken, eski Kon. ya saylavı, çiftçi 6 — Naim Hazım Onat, eski Kon- ya saylavı , 7 — Tevfik Fikret Sılay, eski Kon- ya saylavı 8 — Kâzun Okay, ceki Giresun saye bavı 9 — Bediz Aydilek Çkadın), Bolu Belediye Üyesi 10 — Mustafa Halid, Uşak Şeker fab Tikası tesviyecisi ve kaynak ustası 11 — Dr. Ozman Şevki Uludağ, İs- tanbul Bayazıtta hekim 12 — Şevket, Ressam 13 — Ali Rıza, İzmir Cümhuriyet Mmüddeiumumisi baş muavini 14 « Cemal Tekin, İstanbul Lokan- tacılar cemiyeti başkanı 15 — Müstakil saylavlık bırakılınıştır. eski Konya ceki Konya için boş Malatya 9 1 — İsmet İnönü, Başbakan ve C. H. F. Genel Başkan vekili 2 — Dr. Hilmi Hortaç, eski Malat. ya saylavı 3 — Mahmud Nedim Zapçı, eski Ma.

Jatya saylavı 4 — Vasıf, ceki Malatya saylavı 5 — Muttalib Öker, eski Malatya saylavı 6 — Mihri Pektaş, (kadın) Kollej türkçe muallimlerinden 7 — General Osman Koptagel, ee- ki fırka kumandanı 8 — Osman Hilmi Taner, Malatya € H. P. başkanı 9 — Emrullah Barkın, Başbakanlık umum müdürlerinden. 1 — Dr. Saim Uzel, saylavı 2 — Hikmet, cski Manisa saylavı 3 — Kâni Akaken, eski Manisa say- Javr * —« Mehmed Sabri Toprak, eski Ma- nisa saylavı $ — Osman Erçin, eski Manisa say- lavı 6 — Refik Şevket İnce, eski Manisa saylavı 7 — Turgud Türkoğlu, eski sa saylavı 8 — Tahir İtit, eski Manisa saylavı 9 — Yaşar Özey, eski Manisa saylavı 10 — Kenan Orer, İstanbul Cümhu- riyet Müddelumumisi Y1 — Kâzım Nami Duru, M: kanlığı Talim Terbiye üyesi, Maraş 5 1 — Mehmed Erten, eski Maraş say- lavı eski Manisa Mani- rTif Ba- 2 — Mitat, eski Maraş saylavı 3 — Nuri Ural, eski Maraş saylavı 4 — Hasan Reşid Tankut, eski Ma- raş saylavı $ — Kemal Kusun, eski saylavl Halkevi Başkanr Muğla 5 1 — Dr. Hüseyin Avni Ercan; eski Muğla saylavı 2—- 3 — Yunus Nadi, eski Muğla saylavı 4 — Nuri Tuna, eski Muğla saylavı krü Kaya, İçeri İçler Bakanı $ — Müstakil saylav için boş bıra- kılmıştır. Muş 4 1 — Hakkı Kılıcoğlu, eski Müş say- lavı 2 — Naki, eski M 3 — Şevki, İstanbul'da diş hekimi. 4 — Şilkrü, Ziraat Bankasr eski i- mum Müdürü. ş saylavı Niğde 7 1 — Ahmet Tevfik Uluçay, ceki Niğde saylavı 2 — Faik'Soylu, eski Niğde saylavı 3 — Halid Mengi, cski Niğde say- lavı. 4 — Cavid İhsan Oral, Adana çift- giler birliği başkanı. $ — Dr. Rasim Ferid Talay, Bursa saylavı 6 — Kâmil, Brüksel maslahatgüzarı ? — Müstakil saylav için boş bıra- ktlmıştır. eski Ordu” 7 1 — Ahmed İhsan Tokgöz, eski Or- du saylavı. 2 — Hamdi yalman, eski ordu say- Tavı 3 — İsmail Çama, eski Ordu saylavı 4 — Ali Canib, eski Ordu saylavı $ — Dr. Ziya Naki Yaltırım, boğaz, kulak, burun mütehassısı € — Muhittin Baha Pars, Avukat, eski saylavlardan. Maarif Bakanlığı umum ettişlerinden jimnastik mü- tehassısı, Sinop 1 — Dr. Galib Hakkı Üstün, Top- kapı yoksullarr koruma C, başkanı 2 — Yusuf Ka Tangirşenk, eski Sinob saylavı 9 — Hulüsi orucoğlu, saylavı. < 4 — Cevdet Kerim İncedayı, C. H. F. umum idare heyeti üy — Hüsamettin Okan, diş hekimi. Tokad 7T 1 — Hüsnü Konay, eski Tokad say- lavı «ski Sinob 2 — Nazım Paray, eski Tokad say- lavı 3 — Resi lavı 4 — Süreyya Ge lavı $ — Galib Pekel, Nüfus Umum Mü- dürü. 6 — Hürrem, Elaziz belediye kanı Erişken, eski Tokad say- , eski Tokad say- baş- 7 — Müstaki v için boş bıra- kılmıştır. Samsun 8 1 — Dr, Asım Sirci, eski Samsun *tem Tuncay, eski Samsun say- Schmed Yunus eski Samsun saylav 4 — Ruşen Barkın, davı. $ — Zühtü Duru saylavı, 6 — Meliha Ulaş, » kadın « Samsun lisesi muallimlerinden. , taki Samsun 7 — Mehmed Ali Yürükel, İstanbul üyesi. tafa Tunalı, Ankara askeri silah fabrikaları ustabaşılarından. Seyhan 8 1 — Ali Münif Yegena, eski Adana saylavı. 2 — Damar Arıkoğlu, eski şehir mecli. Adana saylavı, $ — Hilmi Uram, eski Adana say- lavı 4 — Ümer Resul Biçer, ceki Ada- na saylavı, çiftçi. $ — General Naci Eldeniz, eski C, bereket saylavı. 6 — İbrahim Mete, eski C. Bereket saylavı. ? — Esma Nayman » kadın - Adana belediye üyesi. 8 — Tevfik, Ziraat Umum Müdürü, Siird 4 1 — Halil Hulki Aydın, eski Siird saylavı, 2 — Mahmud, eski Siird saylavı. 3 — Şevki Süsoy, Tokadıı. 4 — İsmall Müştak Mayakon, mu- harrir. Sıvas 10 1 —— Necmettin Sadık, eeki Sivaz sim Başara, eski Srvas say- 3 — Remzi Çiner, eski Sıvas say- Tavı, 4 — Şemsettin Günaltay, eski Sıvas saylavı. $ — Ziya Başara, eski Sıvas saylavı. 6 — Vasfi Raşid Seviğ, eski Ş. Ka- rahisar saylavı. 7 — İsmail Mehmed Uğur, vas saylavı, çiftçi, 8 — Sabiha Görkey - Kadın « Tokad orta mekteb muallimi. 9 — Hüsrev Gerede, eski ski Sı- Tahran büyük elçis 10 — Müttakil saylav için boş bıra- kılmıştır. Tekirdağ 1 —— Cemil Uybadın, © saylavı ve C. H. F. meclis grubu b vekili 2 — Falk saylavı Öztürak, eski Tekirdağ Yozgad mi Apak, C. H. F. TYrabzon 9 1 — Daniş Eyüb oğlu, cski Trabizon il Mitat, eski Trabzon say- 3 — Hasan Saka, eski Trabzon sayıt lavı 4 — Nebi oğlu Hamdi Ülkümen, cse ki Trabzon saylavı $ — Süleyman Gedik, eski Trabaot saylavı 6 — Ralf Karadeniz, eski Trabsod saylavı 7 — Seniha Hrzal (kadın), caki mta arif umum müfettişi ve yeni Türkiye mektebi müdürü 8 — Mitat Aydın, mühendis, saylavlardan 9 — Sırrı Day, düyunu umumiye b nde, Maliye bakanlığı câki a4$ kid işleri müdürü. Urfa 7 1 — AN Saip Ursavaş, eski Urfa sayıi lavı 2 — Behçet Günay, eski Urfa saylavii $ — Mehmed Emin Yurdakul, caki Urlfa saylavı * — Refet Ülgen, cski Urlfa saylava 5 — General Ahmed, eski baytar daş iresi başkanı 6 — Fuad, caki saylavlardan 7 — Muhittin, ceki Bursa - belediyg başkanı cakğ Van 3 1 — Hakkı Ungan, eski Van saylar vı 2 — Münip Buya, eski Van saylavı 3 — İbrahim Arvas, eski hakâri sayı lavı Yozgud 6 1 — Avni Doğan, saylavı 2 — Sungur, eski Yozgat saylavı 3 — Süleyman Sırrı İçöz, eski Yoz gat saylavı 4 — Ömer, Yozgatı de çiftçi $ — Ekrem, Tekirdağı C. H. F. vila layet başkanı 6 — Müstakil saylavlık için boş bay rakılenıstır Zonguldak 3 1 — Celal Sahir Erozan, cski Zoma guldak saylavı 2 — Halil Karatavsu, ceki Zongulk dak saylavı eski —Yozgat! Evci köyüne 3 — Ragıb, eski Zonguldak saylavi 4 — Rifat Vardar, eski Zonguldakk saylavı, $ — Hasan Karabacak, eski Zonguf dak sayl 6 — Es n usta başısı 7 — Receb Zühdü Soyak, veki Si« nop saylavı 8 — Dr. Mitat Altıok, C. H. P. vilayet başkanı den ustabaşısı d, eski Zonguldak saylavla Zonguldak

Aynı gün çıkan diğer gazeteler