9 Şubat 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 11

9 Şubat 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

” 9-2-1938 Mm a İLANLAR R İT Gİ Halıcılık 1 — Takriben 8 eman ibaret ve o lira muhammen kıymetinde 68" © yeni halıcılık | hakknda kita- Imuştur. 16-2-938 tarihine te lir en aşama günü saat 0) da vekâlet satınalma ( komisyonunda saplck — Muvakkat teminatı (150) lira- diz 4 — Kitabtaki renkli halı resimleri- ye Ofset makinesinde tab'ı meşrut- — Taliplerin bu hususi taki bal mel örmek, > Ni izahat alm akçesini e zım ieliğ e ilân o- 15.000 Gişe lili K ULUS —ıı— İnhisarlar Umum Mü. — İdaremizin Paşabahçe müskirat Epdm ia şartname, ve projesi - İcibince yapmak Ka ln in- in eN Mİ Ankara a nuni vesikalarile Lüleburgaz Bizin m n alma komisyon! “iz b 262) Karnabahar ik emar Ane Satım Komis; — Harb Ai a işin 700 kilo rak | sbabrn açık pia e si 2.038 i Sa. Anki AL konmuştur. Jve muvakkat teminat 1717 liradır. da ii : — Muhammen bedeli 1560 lira ilk teni u7 Mi Şartnamesi ko- Kanuni vesika ve e salı günü (266) 1—625 a yapılaca! ame vE pahlr i v e mukabilinde iakıdsar lar um a gi Kereviz almacak Ankare aa gi Satım manı Vİ manı Maliye Vekâletince al- tın alım ve satımı yap- mağa mezun kılınmış Kiralık büfe, büvet,|ı: Vi satış yeri | rihe kadar matlub vesaiki vermiyen- ler paz mu kabul edilmiyeceklerdir. — Şartnameler Ankarada ikinci iş- letme İn ile e bi- ci işletme müdürlüğünde ve İzmi Iları İkinci İşlet- me e yakala : 1— e Bta Aa garı yeri olarak istiyenlere verilecektir. (335) m içindeki bü taş Le Afyon Döner müddetle 7 vin 1998 pazartesi günü köprüsü zartesi me bırakılmıştır, iblerin uzun NE ENİSE Anka.) D. D. Yolları satın alma Komisyo- undan : ai ep bni pi olan Af- ksa malze. dürlüğünden alınabili; Eksiltmeye Sak Gems İmei y > oi e 28.2.9038 saat a . âmirliği Sa. AL rca ehliyet vesikası almaları lâzım- la yapılacaktır. En — Muhammen bedeli > Jira e r. Şartı olan Bankalarla kuyum- it Bir 7 i mesi 4. 3. 1988 e 2 im saat 15.30 a da kapalı zarf usulü ile Ankarada cu, antikacı ve dişçi- |âesii idare binasında satın alınacaktır. ee ” Bu işe girmek elle 361. > lerin pol dikkatine iralık muvakat teminat ile Maliye dn ettiği vesikaları ve eki mum Mü: yi ağ : komisy i > vermeleri lâzımdır. kımdaki ek- Şartnameler kararnamenin hükümleri dairesind : Sa relimeme datkieirleni Haş z alir ış verişi ilelgi, : si ii z reisliği: i i ğ . meikür kararnamenin dördüncü mag |“ :ez1iğine teslim edeceklerdir. Bu Zıtılmaktadır. (286) 1—029 , )desi mucibince tutmak mecburiyetin- oldukları defterlerin nümuneleri Travers alınacak le hazırlanmıştır. Altın ticareti yapmak üzere Maliye emiryolları Satın misyonun: . Demi dan: Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatı ile mikdarları en ya sele 87 iki e yes a — MARİN teklif ktubi iye vesikanını ve 7 7.5 güvenme parasını ihtiva edecek olan Kapalı i ünü vE yonda bulunulması. m it di iki Tisti t 1530 da Eli | kapalı zarf ua ile elsi İdare binasında satın miki 1626 İnat ve ticaret erbabının ve dişçilerin il kanun iği & iz i icra &- TU LR M. M. Vekâleti misyonundan * 1— bir tanesine tahmin edi- 5 kuruş olan 15000 tane Timar br iy zarf usuliyle satın alı- Her ie — ina İhalesi 24424 938 perşembe gü- yi saat 11 di — Ik iii (843) lira 75 ku - sali — Evsaf ei ri ri istiyen delik olarak her öğ - leden sonra M. M. Ni satın a ko.|y a müra m meye ekleri 2490 im” un 2, ci ve 3. cü madde, de verilmiş olmalıdır. (430/207) 1487 Elektrik santralı yaptırılacak baksana Unun Müdürlüğün - den 1— e Şe a Arsa satılacak Ta Müdürlüğünden ; 1 ınkaradı tan allesin; re ein havi vakı *Jolunı ederek mezkür numuneleri almaları mize ibraz eylemeleri lüzumu pe ur. Eksiltme listesi Cinsi Mikdarı No, Adet 1 Kayın 111.000 z > 33.000 ile ve kapalı zarf viii “zmil Sinir la artırmaya konul. muştur. 7 2 — Artırma müddeti 20 gün olup p ihale 15. 2. 938 tarihine müsadif salı namesi değiştirilerek dizel müstenit olarak yeniden tanzim olu- ip: Banda vakıflar umum müdürlüğü va- : ği il ihalı e gön zen 'vesai ve tel kli e dam bii DE - le saatindan en âz yyona la (19) yi Mühendis ve mimar alınacak M.M, V. Satın Alman Komisyo- undan , M. V. inşaat şubesinde çalışmak Ee 300 ii ücretli bir yüksek in- TA Zel feİa) 700 ton döküm koku alınacak D. Demir Yallrş Satım Alma Ke ii Demiryolları Umum Mecmi ren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile ktır in 18.2, 1938 Şartnameler 474 kuruşa Ankara ve Eyl mi mi ve LE vez- Muhammen Muvakkat bedeli teminatı 324.120 16.714,80 lira 94.710 5.985,50 (338) 753 Dört kalem malzeme dürlüğü Satın Mü Alma Komisy: vu imei Me li 46.780 lira olan müfredat ve idarlar. e Ankarada idare binasında satın alına" liradır. 111 — Eksiltme 31.111.958 tarihne be günü di — Arsanm bedeli b Jira olup lela 770 sz ınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 1837.50 ut bi ya banka kefalet möoğtabez ve “ İtayin ettiği vesikaları ve Nafıa e si ile 200 Tira ücretli il aktır. a An besine müra: 650 mimar 3 iv ie ka (298 30. Sl ve pirlaş almacak mp m Alma Lan mi si işl kilosuna tahmin Jen e gi olan (30000) Tinç kapalı zarf usuliyle satın alına- caktır, 2 — Thelesi 21-2.938 pazartesi ” saat 11 dedir. —ilik teminatı 5 kilo el r, — Evsaf şartnam: mek istiyen bedele ork e yn lü sonra M. M.V. “ini in 2490 Bislmye gireceklerin nci ve 3 üncü mad- sayılı lerin ai aikle mat ve teklif mektu ye birlike iha- 2 ada en az 1 ko- na vermeleri. eril 0 len : Akış am, 'n lüzum siltmeden e; ve (311 804 M. Şerif yi Me arkası Ali s: Kooyera e part. No. mek 17 lira 50 kuruş” “İyen fii temi.|— d on| vir bik, Türe n ter, IV — Munddel şartname ve proje- hai ei a olacaktır. vee irmek Di ie Ankara ve İzmir baş müdürlüklerin- den emi m a, Hornsby, Rools- ton, Sı ir ii e e firdnaları iz PP, ın firmal feni mede yazılı takatta bir dizel e IŞ olduklarına dair Al e ahhi su yeriyer ve lie ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon re- isliğine enler mz Şartnameler parasız ol: Ankara-| ış |da Malzeme dairesinden, « Haydarpa- e : z misyonu! lacaktır. Küle bedeli (east) ira olan Bu işe girmek ri ep yazılı muvakkat teminat ile ka» a m MN A inci nunun ayin etti ri vesi sikalar: e Nafıa müteahhidlik vesikası ve teklifle —Bu tesiatın e yal ihale günü saat şe | arf usu- | Tini ayni si misyon reisine verilmiş ei Tü ile Ankarada idare binasında satın | O Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpar şada tesellüm ve sevk. yin dam luhammen bedeli Map iğ Lira Eş. Kaynamış bağli beziri ve 1920. 2904 Ka; zir Neft Zn Sikatif 7.000 6.860 514.50 (28 652 ik in Şubesine ibraz etmeleri . ede- si e münakasaya iştirâk re — rl yi . isti- i uyğun Lokomotif ve vagon alınacak ürlüğüne verm: ii iŞ e irâk edebilmek i- üününden azâmi iki rı li ekim 4 ve V inci madde: v nf vet zle sslmeye di re g m e misyonu başi i- kabilinde verilmiş olmalıdır. gi 5) (212/35: YAL) Amirliği Sade yağı almacak azım Amirliği Satın a Lev: Alma e undan £ Tümen Vi için 19500 kilo palı zarfla 18.2. 1938 al Teklif mektu; müdürlüğüne ğe yaş |itilmaktadır. (853) 1 b D.Y (232) âmımen elele ve a ar e iaNe Sİ aşağıda ye 7 grup muhtelif cins yegen ei lo ye tifler ri ayrı veva icabında toptan ihake Arsa satılacak edilmek şartiyle 8. 4. 9 mat 15.30 dan itibaren sıra ai Anka Yin Umum Müdürlüğün: in Sak e kaj ie zârfla ai alınacaktır. ni iktari minatı o Muhammen işl girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen plana Maneymler Metre lal Cinsi Mevkii O Mahallesi Direkli bedeli ie ei ttiği vesikaları ve Nafıa mütcahhidlik v ve tek- içre | Helerini Ayi vermeleri lâzim- 1591 Arsa Yeni mezarlıkİsmet paşa 120 1591 ; m sokağı Şartnameler 825 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 1050 m i 315 4200 | satılmaktadır. 899 » O Çamisokak (o Arslanhane 13 1798 | grup İsmi ie mikdarı o muhammen (o muvakkat w o Çarşı sokak Tabakhane 26 350 bedeli teminatı 1 — Mikdar i ülki, Wi Wi etlerinin, Satılması açık lim e izi I IE tipinde lokomotif - b 4.100.000 136.750 z A üddeti i 15-2-938 pa 4.080.000 136.150 İr günü saat 16 da ikinci vakıf apartmanında ie MI Yolcu vagonları ei De 5 3.100.000 106.750 van müdürlüğünde müt yel ihale komisyon siki Iv Kal alı yük vagon! 000 67.750 Muvakkat teminatları ya Banka kefalet mek ei ve DE vakıflar) V Mühtelif cins yük mal 366 1.400.000 55.780 ye ği mukabili yalla makid olaca VI © muhtelif tipte otoraylar 2 1100.00 46.150 4— İşe k 1 i gi 1 165.000 9.500 kıflar umum müdürlüğü . (233) 1—524 (240) 73 Kiralık gayri menkuller Ankara Defterdarlığından : Aylık icar yi a İradı Muh, Bedeli (o Dipozitosu SO KP Ada Parsel Cinsi Mevkii LIKU LİKU LİKU Sahibi evveli 1 © 324 1 Kârgirev Ulkü. M. Istasyon So. 1500 00 125 00 52 25 Mustaf Mikdat idi Cafer Günön, 6 326 21 Ahşap » Altay. M. Kınacılar, So. 126 00 10 50 475 Osman oğluÖme: A di ad vE 120 00 1000 450 Ali oğlu Ahmet A: la, > ” ” . 620 5167 2325 Ali kızı Fatma ve tül, O. Ali 542 o 327 1 "> » " . 1380 00 115 00 si 75 kula ve Mustafa kula, 41 ve dükkân 62636 o 323 m M. haymana, So. 230 00 1934 862 Emin oğlu Selim. 1 7491 326 10 Ahşap & Ülkü, M. Lise, sokağı, 310 00 2584 11 63 Mehmet Rifat oğlu Halit Rifat fin- 2 ve ye in er oğlu. 8 17 3321 Altı ay. M. İstasyon. So, 240 00 20 00 900 Ahmet oğlu Hasan ve Hasan kızı A K Hatice. 9 fi 328 s o Ülkü, M. Lise, So. 8400 700 315 Mehmet oğlu Bah 10 “101 S2 vd Gi e w Kocabey ,, 240 00 20 00 90 Mehmet oğlu bahri ve Hüseyin oğlu Osman. u M'udiz Si » Altıay, M. Kayalı, S: 6000 500 225 Ni ve Şükrü, 12 mens ig Ni . kınacılar. ,, 180 00 15.00 675 Mustafa kızı Şerife i ls 5 ii 18 e ii M. ganakçılar 96 360 Hüseyin kızı Şerife dok 27 un »» tay. M. Kınacılar. So. 420 00 35 00 15 75 ehmet Ali oğlu Sait Öndeninmi Yukarda cinsi, ada, ğ i lk i i 15.2.0936 salı İsteklilerin hizalarınd lı dipozite mikdarlarını havi makb, ni i (858) 783

Bu sayıdan diğer sayfalar: