9 Şubat 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2

9 Şubat 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“üz 0g Mahkemelerde Sandıktaki çanta ve eldivenler Milli döküme edi serimize DIŞTAN, İÇTEN gasarnmaş, 6 şehrimizdeki elektrik tesisalı satın alınıyor Merinos fabrikası ve tiftik istihsalimiz Sümer Bank il ke Kimi okuyorsunuz ? rümü yüke a ei iştir. t intihab, ö Ni dos seçemiyenlerin uğradıkları olan Ki rda yükselmekte dişi keçilerde felâl i. maddeleri Piyasa çok sağlamlaştı satışlar yükseldi 7. ep sıkıntılar, hattâ bahıtsızlık ve ! Edirne, Tekirdağ, Balıke- “Bir kime * «İl sir, Bura, Gaztanteb'ce M rat e memeli kl el kiii eb kim. olduğunu se in sehleledinin elektrik tes ili ez dilmiş kuzu o Bika dostli ki le ii 'Nafıa Ba- iİme: er drimizler biridir. Fiatların en dü- kit pay kanlığına teklifte bulunmu: emleketimizde yüksek numarada | sük ve ihracat miktârımızm en aşağı Ke kalamam. Hebei İsterseniz gelir, nezaman. konuşmak Zu & '— Sizin Goblen elişi işlemeli bir |? ta. Teker feker müzakere e- > & ik ipi lg erin olduğu 1931 senesinde memlekete i öyl süzderimız varmı, dilerek alınacak olan bu te- De ee lediğiniz zaman susar. Kitab gibi yar olmaz, okumaktan daha verimli “— Evet sisler, elâ Bursanın e- ftr e ından çeri Sile MM ir e O # m i 8 sin : iş alamaz lerinden, Aİ en i se Ya sa geri bi çit lektrik tesisatı müteh. decektir. “iniğe mühim br alez o- | 7431.30 ikinci yapm 1936 ai d rağ aerliri l p ES uae : b 300 li Gs n ME a e A bu eldi lerek şi — enüz kurul! ni görmek, kendisile görüşmek bizim için imkânsız, nice nice fikir vehis | | e ii iftük imalâ i akiyeti, ; ri # k NM '— Sanırım. Fakat bunları niçin so- 5 Zakere yarım k aştı. Ha- tüpler ğ t iyk di piyasaya bi, olmak. saadettir. sayomumuzi” ber aldığımıza göre müza- bir asırlar önce iş yıldızlar g gibi halâ bize kli ziyal, ön- k k İllere göre tanzim edecektir. Fabrika, | manzara göstermekten geri kalmamış- dermektedirler. Bu ışık bolluğu içersinde neye karanlıkta kalalım ?... diveniniziğ cüzdanınız nerede zi bu şehrimizin tesi De ğe yi eli Bu asian İyisini, seçmeli deği eğilmiyiz) yer? tın alındıktan sonra e “Bir kimse! adam Ek elm rl okı “— Sandığımın içinde, lira bu şe ü e © duğukital akin sözüni ü, yukarda söylediğimiz hikmet in başka “— Çok güzel. Acaba bunlar olma-|$ ihtiyaçları tamamen karşı- > RL Ni Kik Bi Gras adım, Lİ Ri mi ii rd Ve memur, cebinden çıkardığı bir ei tır, yarın memleketin. kadife endüstri © mİ z ae an gift eldiveni üsti iftik, düz b izi büy Ez ar z verirse, şüp- veon- ini ir | beniz e böyle bir fabrikanın ei 4 & B.S.S, kğ piyasasında, yerini dolduracak bi ea yi © larasoruyo: ilim İstanbul beled Om irak değe re tiftik pl i Kimi okuyorsunuz ? e cebinden gıkan ki sahibi olmuştur. Tahminlere göre emin a i. lede eli e ii bole olar re u tepeli Hasan - Âli YÜCEL) | olduğunu çok iyi hmlamakad 5 rilmesine başlanmış (olan kek ısmının rüemleket ide ir İstanbul, 8 (Telefonla) — Belediye eğik çileği zamanla orta Asyadan temin edilmi olacaktır, ; Az bir zaman sonra mesel enin i bslediyeyelB: kadar yayılmıştır. ve “bile “Tük dokuma endüstrisinde bil- İ ümrüğü mahiyeti anlaşılmıştır. BE. evkaf a: i dünyanın BÜYÜME “koyun me | h racat İstanbul gümrüğünde | parumanmda arm dr ie pa üretilmesi için © ciddi alla elbise astarlarışoflar ve pek a makti adar. rilmektedir. bir teklif verdi. Bu e enn menlere havale edildi. Meclis bu gü İsti 8 (Telefonla) — Si deki EZ antrepolarının Eminönü bir. Antrepolardan çıkarılacak eşya kapısından sevkedilecektir. Hi meli yaptırılacak muhtelif liman âl in- de i ix. Ondan; şüpheleni- çe el gantası, içindeki in beraber yapağı, türkler eskidenberi giyim | Kâdın kumaşları imalinde ler malâtında kullanmışlar ve dokuma | Türk tiftiklerinden taranmı iü toplamında yeni beledi ye tali inin müzakeresine devam ei Mürekkep fabrikasındaki yorve iliği EN yapılıyor. la NE Şİ Hmm ini iplik deyi hediye etmekle, insanlığa büyük | Yapılabilmektedir. Tiftiklere çok dei cinsi Garbte giyim endüstrisi ilerledikçe | | ye kalitesine göre kiymat be bunun ü ai, Jiteler lm tiftikler e mübaj lamlaşmış, fiatlar da geçen aya naza” : k Hükümetimizle * İsviçre Hizmetçi kadın, cüzdan ve eldiven- yağın ateşe dökülmesin: muştur, Bu cat ve dahili satışların ye! yon kilo kadar Di Memleket) serisi hurda ol- iktardadır. Piya» ti devam etmekte - dir. Zeytüi ii ğ Ki sağlam ve ie yükselmekte devam etmekte- dir. Yeni mahsul piyasaya çıkmağa lamıştır. ve Karadeniz tütün istihsal masından çıktığı vr gr ikânın mühendisi olün incir, seyeinyağı, tütün. ye pa, | iye temaslarına başlamak üzeredir) i.e Me muk ihracatımız iel verici la mun di il kalar | adan getirtilen damızlıklarla çifti, | e, elyafın arel, yamayı dik- © — bir şekilde devam. etmektedir. İnc olduğunu çadrinde evelki gün yanan mürek-| keçilerini Afrik e a maktadır. © pi bulu. il ahi, e bundan İ- Z kini yaptıkları natürel ve hur-| ii da incir talebleriyle sovyetlerin 920| 2» İdüğm klasiğe. yaplan Mr yangın di Httiğim gizemi ek; yakn kir skala zip yaz m görüldüğü li v e oldukça iyileşmiş ve türk | inni biri > iii e 1 “— Cüz * İRİ an iftiklerini i © | etmemiştir. Mili izin za vi i tiftiklerinin evsadına biraz yaklaşabil. | lk “iyi . pisi e k)da son GAEL di ölgüde yetiş- | 5. YY gesikimiyei dan yok etiği ve çantayı aldığı | ve aklkatn devam edilecektir. fitilen tiftiklerin. yapağan « bisicaliye, | Si» > ii kçelamiye pe Selime cami- sie Ml iş — d ivenden bap: a liktir, leri esaslı bir şekilde yaam aya de imiz Mei 00 e büz 6 imdi” bağ | Anadoluda yetiştirdiğimiz tifükle Hisar ,, faciası tahkikatı edilecek selâ 37 den 41 numaraya kadar sayısı buğu alındi i Van| İstanbul, 8 (Telefonl Müdd irek i li iye ve çeşi rel ei — leymani ve saire gibi.. Zumız gibi orta Anadolunun balı. taraflarında, dil ii t tilât yüzünden kaliteleri değişmiştir. | vatandaşın ölümile neticelenen Hisar devam e- tiftik olarak, incelik bakımından Af. m e Te göre bu mıntakalarında a ld dl ir, iiden orman gi > m vermiştir. in belediyesi imar | dild hepsinin, | etmektedir. Şimdidi ye mev) yon ve Kütah ER en z bari ED lk z i EE Sere orta e Yi kerilerini 48 e yaptın i akan il iü inşaat söyledi. Mahke-| köylerinden teci İm ayrı b terebiliriz. Bunlardan sonra Ankara,/ran sahibleri tarafından dört sene > yi ve 000.000 kiloya baliğ almayla. e BN e i Eskişehir, Yenişehir mmta. | kullanıldık i Mer B A il Uzun ve açik deniz seferlerine ta- ti talebleri karşılamak üzere piyasa- ni ve vakıflar genel i lik üst üste her köy için 60.000 canlndr fiatlarda 8 i uzun, — geniş, | ne her tarafı çimeni — mn vi > ii tlilmekteğir. erdi. dalgalı i ve bilmen teci Aikbete esi ır. Müddei umumilik vapu- 35 35 kuruşluk bir tereffü husule getir-| sun ni manada eden alâ” akıl me- ila lr mi i hak k ile takibat — Güfteler ve besteler İrkkemin yapılan Tenkilere ©©- İyapmağa Hizum görmüş ve karar al. Üsküdar adliyesi yangınının davası İstanbul, 8 (Telefonla) — Müşahe- dehane müdürlüğü er adliye bi.) masını yi u Nureddinin Gezasını tahtif e biç Bi İyi miş ve bu günkü m lerden İfakat Nur t dosyasını için başka bir güne bırakılmıştır. Mektebler bir hafta tatil Şehrimizdeki ilk, orta, e ve diğer orta tahsil mektebleri bayram v: mestr dolayısile dün öğleden Hiberen önümüzdeki salı gününe kadar bir Z Belediye meclisinin dünkü toplantısı de tb ei top: A ”Südcesinde münakale mel encümenine dini | Bi verirken yangını bir apak Em iyet e le bir saz meraklısının ileksiyonunu karıştırdım: Solfej rBiyigi, makamlardan dp için değil, bakalım bu şarkıların ne türlü güfteleri ği Giy 3 ni iyı Gördüğüm vezinli, vezinsiz; ka- tüyeli, katiyesiz. satırlar, gerçek: di. Bakıyorsunuz, netürlü sesler > karacağını bilmediğiniz notaları rka sayfasında bir başlık : Beste z Hüseyin Tatlıses. Güfte ? Güfte gene “Hüseyin tatl Bu ir be: kim ol yı şel dur; yahud da bilenler anlatmışlı vi Fakat a bir şair, bir edib Jduğumu bi 2” dığı Lik bakınca nil ile le 3 gerisi ğına e me artık yavaş yavaş, maziye in eden ve bu gün ancak eski parali vE İM sormak, belki de, vk çam 7 musi- ma b a iye b balli ligi U. ownaulsu i lâhiyet ve cesaretini vermemel Meselâ bu gün Çallı Ta bir peşref bestelemesi, Faruk N: ağa bir tablo yapması ne tuhaf bi olur | Rahmetli Ahmed Rasimin anlat- ğu m vardı : in Unkapanında hamallar, ii e zurna ile oyun oynuyor ve habire » ia ayağında İzi var | lir ayağında arz Deyip di açi Ahmed Ra- sim, bunların yanına yaklaşmış ve sormuş : — Yahu, öteki ayzğında ne var? Bu sefer hamallar, güfteyi değiş tirip “Öteki ayağında ne var ? Si emi me var — ynamağa ba; Rasim, Si mışlar Azime il e söyledikten sonra güler — Meğerse sölmenğrlr güfte fukarası imişler! dı Otuz beş liraya bir tövbe ! Istanbul meşhud cürümler mah- hakeme dikmiş ve otuz beş lira para cozasma çarptırılmış » ui gencin suçu mübalâgalı bir sarhoşluktur. yi rna lâyanın ne — Ben, Hasköyün bütün mey- anelerindeki rakıları içerim de hoş ! göste- Ah e 5 Ti Tica ile ye ege e ei blülerimdesi ve, soğuğun s1 ein Je da lum Sa ibn ter- r aşa- inmedliğin i e liye tine göndermiştir, Kültür Bakanlığı kiymetli bir İstanbul, 8 (Telefonla) — Kültür Bakanlığı Mame den kıymetli mes radyo merakla idm diyordu ki: > ra kükât abe satın aldı ve altında irem çö ile h raret derecesi ancak bu kadar an. | başladı. laşılabilir Bir mısraın doğrusu ! a a Ha Ali Yücel, sürrealist şairleri ele alarak bunların Bu makalede şu satırlar da var: “Reşad Cemal Emek'in (Kez- ve ün şehrimizde hava öğleye kadar a eki Bn sr gelen, düş gece ul altımda 3 gündüz sıfırın i dere de üren bi Tarifim keştedemedim. Şal et, | üstünde 5 e mediğime: İka ke çi Yurdun bütün mıntakaların: bönleğimii va kapalı ve in 6 ya genini Yağışlar orta Ana: Okuyorsun uzaklarda ezan. e kar m Mısramı görünce ralimde | larm Bi su/mik genç ve incs sarıklı bir müezzin | darları ri 7, Kocaeli ve Zon - silueti canlandı...., da 5, Konyada 4, ındaki teklif büdee 0; ceklrlrin erelarinde de tini Mü, geek harbında bir musiki ho- havale olunmuştur. müddetçe — cası, e altinda 16 derece hur spor spikerimiz ei Çelebi, çeveliki hafta, Ankara: sına dair büdce encümeninin ye 15-2-938 salı gün var 17 de lk üzere is p ei nihayet verilmi; rakalım! — güftelerinin kulağımı- ginden şikâyete hakkımız vardır. Sa insa natkâr kelimesi, na sana tın her şubesinde eser yapmak $a- mişti, Şimdiki bestelerin “evde Jana güfteleri, bu nehavı İN kaleden daha az gülünç değil AZI» di nın soğukluğunu iin anlama; amağa kalkıştığı için kendi Dün de yugoslav takımı ile Ga- latasaray takımının yaptığı ma kat yukarıda bir mısra alın. yağışlarla karm kalınlığı 3 manzumeyi kendi dergisinde De ntimetre kadar artmış Kayse san öğrendiğime gö- dier ye 1—7 santimetre ölçül- re; » Ali'nin hayalinde bu lanmasma genç şair şük ısı sıfırın e di 3 ia lll Künye a e la 5, Erz m I dü Khiyi ısı lr” üstünde olmak üzere sm asli şu imiş: Trabzonda 6, İzmirde 9, Antalyada 13 derecedir, r uzaklarda ezan , tsi ii *

Bu sayıdan diğer sayfalar: