30 Nisan 1937 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 3

30 Nisan 1937 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i pre bir villası vardı. Fakat, haki- at o kendisin ölümünden sonra alld. kalalkıra beş parası yoktu. Oturduğu villanın PALAŞINI iter ediği ANVERS'ten gelip yük çıka: LON- yük ala- racak ve ayni zamanda DRA, caktır. THE GENERAL STEAM NA. VIGATICN Co, LTD E C LL için “ADJUTANT, vapuru ni- san idi gelip LON- DRA için yük alac. akl Tarih v ve ii deği- şikliklerden o mes'uliyet kabul edilmez. alde, alıyordu. olar, onun sürmek mecburiyetinde oldu: hayata yet yemi ve etsin imei ölüp gi i İzmir T ün Mensucatı Türk Anonim Şirketi Halkapınar kumaş fabrikası Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar Sağlam, Zarif ve Ucuzdur m İZ mm mma Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulâtı tercih ediniz Satış Yerleri Birinci kordonda 186 numarada Şark h Mimar Yakında m zmir gazetele- lı Türk anonim şirk. Kemaleddin caddesinde FAHRİ KANDEMİR oğlu Sahife 3 (Ulusal Birlik) m 8 <E z Haşmetlü ikinci Gre-Ölivier ve şü-| N. V. Fratelli Sperco a Garbo! m 2. /Baştarafı 2 inci, sahifede ,rekâsı Limited W. F. H. Van | vapur acentası söken yük rejisörler Der Zee ROYAL O NEDERL asında görü Rapa Onn Vapur acentası KUMPANYASI ienirdiği filmlerde Garbolar, | Birinci Kordon Rees binası & S/S “GANYMEDES , vapuru Marlen Ditrichler rol. alıyor- Tel, 2443 DEUTSCHE LEVANTE LINIE| ?0 Mayıs 1937 de beklenmekte lardı. Onun hakkında kele THE ELLERMAN LİNES LTD. G.M.B.H. olup “yükünü yaptıl, o mütaleasını “GRODNO, va 5 Hamburg kle ve eme li-* yürütüyordu. Büyük el » vapuru Ön | uy aRısSA, vapuru 12 Ma. | anları için yük a Rİ e DONDRAÇ HULL Şe EMA ref İİ SVENSKA ORUENT LİNE: yısta bekleniyor. ROTTER- REMEN ve HAM: BURG için yük alacaktır. 30 VE ei T LİNES THE EXPOR BU STEAMSHIP) ei ATİON “EXMİNSTER,, vapuru 29 Nisana doğru bekleniyor. b en için yük kabul “EXTAVIA, vapuru 10 Ma- yısa en bekleniliyor. NEV- YORK için yük alacaktır. kiki Dale PIRE AKTARMASI SERİ SEFERLER “EXCAMBION,, vapuru 7 Mayısta NEVYORK ve BOS- TON için PIREden hareket “EXCHORDA, vapuru 21 Mayısta NEVYORK ve BOS- eki 4 SAZ 5S0iLET. p HAKİKATİ ve. OLUR > Kn DIN ee limanlarına yükli- “MS: “ERLAND,, motörü 28 May s5 937 de beklenmekte ii ROTTERDAM, HAM BURG, GDYNIA ve SKAN- Kr limanları için yük iz MARITIME ROU- N KUMPANYASININ liman kabul arı için yolcu ve yük eder. TON için PIREden hareket edecektir. rae ar rma SERVİCE o MARİTIME ROUMAIN BUCAREST “DUROSTOR, vapuru 2 Mayısa doğru bekleniliyor. KÖSTENCE, yil A LATZ ve GALATZ a ası olarak TUNA ile için yük alacaktı aaa JOHNSTON WARREN LINES LTD - LIVERPOOL ü- Sük esnafın * dah adresleri buluns- Saktır, Eserin tertibi. 28 Ticaret mat 6 k SMORE,, Mayısta bekleniyor. , VA TENCE, SULINA, GALAT ve İBRAIL limanlarına yük EMORE, vapuru 30 Mayısta bekleniyor. LIVER- POOL ve ANVERS limanla- rından yük tahliye edecek ve BURGAZ, e S- TENCE, SULINA, GALATZ ve İBRAlLe eler için yük alacaktır. SOCIETE ROYALE SE im MARITIME Ma- £“DUNA,, iste ELİRRyd BELGRAD, OVISAD, m e Vİ yük BRATİSLAVA, LIN YANA limanları alacaktır. için -SARDINYA a e 22 nite PIRE, ISI DERİ YE, DIEPPE ve NORVEÇ kli hareket edecektir. “Vapurların isimleri, gelme arihleri ve navlun tarifeleri halkada Miebir taahhüde giri- şilmez., İ İinhe Kordon, telefon No. 200— 2008 e : : Türk Anonim Şirketi Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'de Krm era Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirm Geyik ve Leylek Marealarını havi her nevi Kapot bezi imal le ekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu- Gatına faiktır. Telefon No. 2211 ve 3067 elgraf adresi: Bayrak Izmir REZ sınıf mutahassıs emir Ali Birinci Dr. Kamçıoğlu Cilt ve Tenasül hastalıklar ve elekirik tedavisi zmir - Birinci beyler sokağı- Elhamra sineması arkasında No,: 55 Telefon: 3479 Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı bil DEN BOOK MIDELH AVSİ LINJE LO Yük Bal eder. İlândaki hareket tarihlerile navlunlardaki | değişikliklerin- den acenta mesuliyet kabul ln Zengin Bir Anahtarı Olan Yeni Plân Başladı i -D oktor | i Mücellit o“ Ali Agâh ALi RIZA Sür'at, zarafet Şesik laaan Daha fazla peni için İkin- ci kordonda Tahmil ve Tahliye binası arkasında Mi PERCO vapur acentalığına Ve ehveniyet müracaat edilmesi rica olunur. mek ei 5 YENİ KAVAFLAR Çarşısı | Telefon: 4142/4221/2663 Numara 34 Ucuz taze ve temiz ilâç çeşitleri Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında Hamdi Nüzhet Çançar Sıhhat e ame İ bulunur “Kkuruz olu r biras Dağkan)| anlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler |

Bu sayıdan diğer sayfalar: