30 Nisan 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

30 Nisan 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ON SEKİZİNCİ YIL. No: 5658 Merkez Bankası genel AND;MIZD[R ADIMIZ, Vlr'ıeyeii toplandı Türkiye ekonomik kalkınma yolunda süratle ilerliyor Merkez Bankası İdare raporunun mühim e Cumhuriyet Merkez de İdare meclisi reisi B. welâ 1936 beşinci hesap yılı Evvelâ 1931 ŞİNC! Ledildi. beher hisseye 645 be komisyonu raporları tet lanço tasdik olunduktan sonra, ması kararlaştırıldı ve idarı ziranda müddetleri biten İ k Z Münür, C Hakkı Saffet ve Ahmed Münü! NL E Na kalar ile şirketler tarafından; B. hip hissedarlar tara Müddetleri biten mür! ne B-C sınıfı hissedarları Kemal Ziya ve D sınıfı rektörü B .Agâh seçildiler. İdare Meclisi genel heyete ver- diği raporunda geçen yıl içinde vukua gelen ve ekonomik mıl_î ge- nel durumlara tesir eden mühim hâdiseler hakkında malümat ver- mektedir. Bazı kısımları hulâsa o- larak yazıyoruz: Cihan genel durumu 1936 ya geçen italyan * has Alfrikada sona da patlayan gin devamır beraber etlerine 1935 den beş silâhir anlaşmazlı; €ermeden Avrpanın bir. ucun İspanya ihtilâli, emniyeti na sebeb olmuştur. Bununla | 1036 senesinin ekonomik harek 1935 de ekonomik Sâ lesmenin daha ziyade gelişmiş para vaziyeti de çaktiyle gi ; h kurtulmuş çıkmazdan henüz Hü agı kıy müşı İsvicre frangı ve Hollanda filorini de İt takib etmiştir. Ortada altına bağlı memleket NÜ üLün nsız frangi- altına tahvil Diş şahalara & yayılarak, italyan İi Teti, Çekosle koronu, alarır az daha kaybetmişler- da anuni muh- dir. Letonya ve Yunanistan paraları Sterlinge bağlanmıştır. Bizde genel durum: r n en düşkün seviyeli hadleri 34 seneleri ile birlikte bizde mamen arkada kalmış görü- iktisadt gidişinde gör nüyor; cihal mleketimiz de Ten umuml kalkımından n hissesini alarak yürümektedir. Bu kak kınma 1936 da daha mütebariz bir şe- Zira$ istihsalât itibariyle bir şene geçirmiştir. Yü- başarıldı- İ etme- yeti umumiyesi anmalar £ ha yükseli yükse aliyemizin temel Jat tahsilâtı ise her tü etmiştir. fazla W östermiştir. Top- azla vy biraz dal pahalılığı inde zuh! tin şu veya memleket bir takım müsald b rağmen ziral elde- a nâi rin vukuuna £ vermiş, zitat mahşulât f n yükselme Son ? olunursa, Dida 4 olal rmiş inde de devam etmişti lt rak 5 'a rakamları bunu gösterir. da 1936 da Üç endir bi Harice satışlarımız € Sanı 5. ıncı sayfada ) bankası hisseda! Nusretin reisliğinde toplandı. dare meclisi ibra olun dare meclisi azâlıklarına fından idare meclisi azi akip B. İsmail Koni tarafınde'n eski maliye mul hissedarlar tara Meelisi ları rlar genel heyeti dün saat 15 hakkında idare meclisi ve müraka- Mürakipler raporu üzerine bi- kuruş kâr dağıtıl- du. Bundan sonra, 1 ha- seçim yapıldı. BB. ve B sınıfı hisselerine sahib ban- D smnıfı bisselerine sa- âsı olarak seçildiler. > ji ve Cemil Akok'un yeri- hasebe müdürü B fından da maliye kırtasiye di- Merker Benkası genel direktörü B. âhaddin Çam Hatugğg Bir çok yeni karakollar kuruluyor 29 (Hususi) — Son günlerde akasında yenidne faali- yetler başlamıştır. Bülbül nahiyesine bağlı Mahminde köyünde 9, Afrin ka- sabaşının Arappınar k",»lmılîş. Mey- danlr köyünün Kevende mahallesinde &, Ekbez meydanında 8, Karababa kö- y.ııx:d: sekizer jandarmalık birer kara- kol açılmıştır. e !;:.—.l:;î başka 20 şer kişilik bir hay- ezeler teşkil edilmiştir. Köprüdağının hududa şmaktadırlar. n bu karakollar ef- Haleb, Kürtdağı mınt müfrere mensubları 'ai rette halk a olsun müt k şapka aleyhinde ' Birdet şeni karako opagandal Ş halkt ürkütmü: lan bu y , tür. ü— Yugoslav Naibinin yıldönümü Belgrad, 29 (A-A.) — Naib Prens dolayısiyle dün 'an yaldönümü DU kilisesinde —dini Deligne sarayının âyin yapılmıştır. — Ayinde valide Prens Tomislav ve Prens zer bulunmaşlardır. Dün sabah Belgrad 000 kur'a efradı eneral kıraliçe Marie ile Andre ha- garnizonunda bi bulunan 9- ı:n:.ş;; ve bahriye nazırı B a hazurunda yemin etmişlerdir. B. Delbos dış vaziyeti anlattı Paris, 29 (A.A.) — B. Delbos, bu- gün öğleden sonra dış komisyon! izahatta bulunarak İspanyadaki entere nasyonal kontrol ve Bilbao'daki sivil halkın tahliyesi için bir Bask heyeti tarafından yaprları teşebbüsü ve Fran: Banın icabında almağı düşündüğü ted- isyonal Irakla hudud m birleri anlattıktan sonra ente! ekonomi konferansının akdi için Bel- çika Başvekili Van Zeelanda tevdi 0- lunan vazifenin şümulünü etrafiyle bil- dirmiştir. Mussolini - gelince, Delbos Venedik mülâkatı ne« ticeleri hakkında Roma ile Viyana'nın ayrı ayrı tefsirlerde bulunmakta olduk. ( Sonu 6. rmc: .xıyıı.l.ı ) ig — konuşmasına Resmi tebliğ neşredildi : (li'uwş - Dil analiziyle etüdlerden: Sin - (syn) ve omo - (homo -) üzerine Yazan; Ahmet Cevat EMRE Araştırdığımız - sem teminin başka 8) Kum (imlâsı; cum) “bir arada, tipleri. era ile”; Öönek ola: Lâtincede : (con-;cam-) idem. Lü- Bü dilde *« tinceden başka öskçe ve ombrik« çe gibi italik lisanl şekiller vardır. “H” suyun bu söz grekçe ve amd idem sözü ile identiktir. çede sesi, araştırma konu- muz olan temde, muhafaza ol dir olarak ur, bağ- zan “k” ve m “h,, sesine de- ğişir; başlıca ti “koğa: birik 1) Sem-per “bir düzüye, hep bi türlü (Kesilmeksizin ve değiş meksizin devam dai- an grupunda - Sa: “birlikte, bir aradı gi bir; 2. anlamı) ; ma"; Sim-itu “birden, hep birden; hep bir zamanda”; simplex “bir kat- Şümul unsu aynı * başkalariyle bir”; w Samâ » “ayniyle, sam'an “toplantı" Wal.n ileş 3) Similis “benzerş başkalariy ir”, Simtil ve daha eskisi semul “hep birden”, v.b, ombrik sumel “hep birden” ; 4) Singali “bir olan" girme” ; Hamâ - (avesta, eski farsça) “her- ( Sonu 4. üncü sayfada ) Macaristanla aramızda yapılacak olan yeni ticaret anlaşmalarının esas- larmı bazırlamak üzere dün şehrimize bir macar heyeti gelmiştir Heyet alâkadar makamlarla görüşmelere başlıyacaktır. Yukardaki resimde macar delegelerini Ankara garında görüyorsunuz. avelesi'ne aid kısmın temdi g memleket ler milletlerini; görm ekle bahtiyarlık his ederler, hangi bir, ber; hep”; faraça heme "hep, Ekselans Naci Elâsil dün akşam İstanbula hareket etti kındaki notalar testi olunurken Türkiye - İrak arasında Tam bir samimiyet ve karşılıklı itimad vardır Türkiye ve Irak osmanlı impara- tam hüküm- Ankara 29 ÇA.A.) Tebliğ - Irak hariei. ye nazırı ekselans Naci Elasil, Ankara. da ikameti esnasında, Ekselans Türkiye Reisicumhuru tarafından kabul edilmiş ve Başvekil İsmet İnönü ve hariciye ve. kili doktor Tevfik Rüştü Aras ile mü. teaddid görüşmelerde bulunmuştur. İki dost ve komşu memleketin dev. let adamları, umumiyetle memleketleri. ni alâkadar eden meseleler üzerinde mu. fassal fikir teatisinde bulunmuşlar ve komşuları ile id; sulh ve iyi anlaşma siyasetinin müşterek 1. deallerine en iyi olarak tevafuk eden tle müşa. ettirdikleri siyaset olduğ hade eylemişlerdir. Bilahere, daha hususi surette ikl Fıkra Eski yeni Belgr acındıkları şey, şehirde eski hiç bir hatıra kalma- mış olma: T. |Kaleden başka') Şimdi buza şehircilerinin harab ve pek de de- ğeri olmıyan bir tekkeye nasıl sarıldık- larını görseniz, şu Hacıbayram - cadde- sindeki camiln bile nasıl bir hazne oldu- Jarın en çok gunu anlarsınız. Şehirler yenileşirken, eskiyi iki tüt Jü korumak Tüzım: biri maddeten yık- mamak! Üsküdarda Sinan'ın bir eseri- ne yapıldığı gibi... İkincisi manen yık- mamak! Bursada Muradiye Kapısında- ki lâtin harfli kireç kabir gibi. reç parçası scaba hâl, Onun için İst. ütün Türkiye şı sanatkâr- mühen ? birlikte çalışmalıdır. tesit etmiyen z kalıp bir ve bu 2 böle yahlarının ki şehri içine al, ile birlikte, dünya r. çimento tarih ve sanat eserlerini ve onla- ra çerçevelik öden peyizajları — tahrib etmezse! Hakikati, insanları ve n ha içine etmel sahmed şer. zanneden b bulacağı tabir pek memleket t tarafta

Bu sayıdan diğer sayfalar: