30 Nisan 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6

30 Nisan 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— 6 Merkez bankası genel heyeti ie ( Başı 1. inci sayfada ) kliring mukavelesi akdi | metre: kle Bu yıl içinde belli başlı zirai he za aid ihracatımız — bir se- daha fazladır. hayvanlar vergi- e pamuğın ıslâhıma, tağ- İM ve ve n murakabesine larla memleketin in men” sulama, Setihsal, zirai kalkınma, orman emmül edilmeğe başlanılan in 1 birler senenin bilvasıta bilâ vası at hayatımızı alâkadar eden e hi dlzelerind endir. Endüstri Beş set > plânının tatbikat faaliyetle nam etme kat cümlesi eği kâğıd im sene e istih amış bulun! sucata ve ketin bii larak memle- Ki GER e çi inşaatı 1 için» em ihracat izenesi beride bir een fındık, pamuk, tiftik, yi yamur eri 7 siyon gibi az ağır a yüksek fiatlı EN madde bari ki artmal çen yıl kontenjan sistemi İ. R. di hüdisclerinden birini teşkil eder pe finansı: senesinin beşinci ayı sonunda e imi ii kapandığı gibi senenin geri a da Di , taHsilât den vkalâ- ya ni için in ulan Bir takım vergilerden de tenzilât Siya mıştır. Memlekette muhtelif cephelerde de- miryolu inşaatı devam etmekte: dir, Bu demiryollarının d devletleştirilmesi siya. seti de şark demiryollarının 1936 da sa- tami istikrazına yon liralık 3 üncü ağ yy de tedavüle çıkarılması < eğe MİRA ep sek göri Al durumu: kamızın tasarrufu altında olmak m Si sonunda 20.968 kiloluk altı- nımız vardı. Sene içinde gelenlerle bir- e bu ali rın mecmuu sene sonunda 24.103 kiloyu bulmuştur, ki bunun tuta- rx 33.9024 .. ni Marin uu bahis al- 'dan mi kısmını zaman za- e eyledi- malümunuz tikrazla- rın en pe seviyesi ii Çi ii şt u tarihte e — da egiisani ie iie Kihürneki Dövizlerimiz: Serbest dövizle mübadele sahamız, ge yi miyi bulan kliringli memleket ğer taraftan h Sarruf tedbirleri, Bareeeliçm Rİ miz senenin döviz bir salâh vücude getirmiştir. Para ve sermaye piyasası: ir senesinde de iskonto haddimiz e beş buçukla yürümüştür. Mem- e, mul uhbeliğ piyasalarında hususi iskontoya aid hadler, faiz yeka tahdid eden kanun ile muayen br miz sabit kalmaktan ii ii ıştır Kısa vadeli ve uzun e ra piyasalarında 1936 dada bir eki ik görülmemişti Şurası yayan ri İraigmin da DA aliye len ayrı ZA eyl 1936 ayının si hasıl olan m para yil eden Başvekderin » 2 aya Tasi e tebliği mal za eylemiş bulunmaktadır. ra ve zarar; larımızın tesbitinde ve bilhassa iz galyana da her ihtimal göz öni tulmak suretiyle hareket may İsviçre | frangı vw Kb kere lendirirken bir taraftan iki evelki para- nm e iş vi kanı De göre azami hadi ım da daha fazla düşmesi ihtimali li itibare alınarak yoldaki e ari yarın vi ü mel kıymet temevvüi kani bir şekilde yürütülmü. w gibi diğer iii 1936 senesi dö- e sız frangı, il nda Hin şii senesine devredilmiş bazı işl > er ei mz göz ulu Bu Üy a asyon 1: Kiye mel Ya e tatl ya irca edilmiş olacaktır. lelerini mız ie branş ok oldu; duğu 2 585.27 liralık kâr, kanun cibince aşağıdaki tevzi şeklini almak. tadır; said ari mübadeleeri slm elde ettir, ULUS Irak Hariciye İstanbula giti (Başı 1. inci bel a) memleket iri uya seleletin tetkikine ni ve ayn ismet İnönür doktor Aras kselans Naci Elasilı iki dost devi aranda mesut bir e rin tam li li mat havası içinde inkişafını görmekle e ktor Aras ile ekselans Nasi EN iran e çi ii gi di arti Mlz ii bulun. muşlardır. nya harbından i ai lar sl mii ei di iğer arab Me ketle- ri ile olan ge Ta İeketl Metl Ee için, bu ei dos- teşriki mi asetlerini ni tirmeği Gi kevailamzenliş. lardır. ere Ne Elasil hareket etti e A.) — Dört günden- e bulunmakta olan Irak arr Zi Ekselans Dr. Naci ara mevki ve merkez kumanı emniyet direktörü, Dış bakanlığı sında di mevcut Saimebetii ai len me. ükümranlık içinde in- e Ferid, ii Sak eczacıdır. manın kü airesinde İl kendi Ekremi Bir apart: şlıyor. ri linden kaşar sordu yan Zi i 3 hiç? Nerede ise keyfinden ei ban Ya ks. Hani b Tıbbi tecr übe! — en i içkisile, otomobilile, siz nemasilı — mimar arkadaşmın bu aksiliğine o sar e ai çekinmesey. yumruk, sille kavgaya öleli wi? etirmenin imkânı olmadı» önlem, başın: dıvara dayıyarak ri işlindü. Nihayet li Şi r gülümseme belirdi. İnat miki mükemmel bir oyun > namağa karar yn işi beraber dans etti- ra et, İşte 6 Bugün beni ziyarlie idi, Fena kız d ia gene resmi bir şekilde — Onu sen külâhma anlat. Demek zatıâliniz ai bir genç kızla kumru- lar gibi sevişirken bendeni, — Biraz sokağa sik hava alırsın, isti siye ile açtığı bahsi uzatıp gidiy or. em sofaya çıktı ve ay 5 das Sy e Bir ari alık E mıştır. Ekselans Naci Elasil istasyona ge- mensub bir askeri müfreze tarafından selâmlanmış ve mızıka Irak ve türk milli marşları- ni çalmıştı veziri, kendisini u- oli e tren saat 5 10 da bütün e plaza nu da hareket eylemiştir. 1936 senesi kârz etinde ira Di Sem Bimer a 15 6 ita ildükten sonra kalan Ma hissesi olarak kit tutarı kalan arısı y 18,20 yarısı da 487.131 lira 487,138,19 olarak lira olarak a hesabla hi ip e selimi e Tm 000 —) 1.117.138,19 lirayı air kifi kazanç ve ri için ii ela gı hesablarına devre- rın ba a tevziine müsaade- diğer maddeler ararlarınızı saygi- ertemiz bağl vi temayüz etmiş arkadaşımız Hayrettin Bedirgi- Mi ayı içinde ara- iyi EE 2.203.535,27 liradan 440.707,05 lira 630.000 lira ii e 707,05 a 828,22 liradan 45.269,01 lira 113.282,82 lira 158.551,83 lira ay- ri 974.276,39 liranın Hazineye ve diğer hissedarlarımıza isabet eyler. ve mi zn eder ve merhu- da hürmetle ya- örneği anlde r zaman sia, yi bu sekel de e El esseseye karşı ii Gi ai ve iile katle Sen olduklarını burada şük- la kaydeder ve sözlerimize nihayet veririz.” ANKARA ULUS'un fransızca Mİ (63 üncü sayısı İçindekiler; zeliş tubla. £r (Falih Rıfkı Atay); çi İle e sinin açılışına aid hâdise. ler ve resimler; dost Irak Hariciye Na. zırı e rel Elasil rada; Çocuk nasıl başladı; Türkiye ad aktedilen muahede. lerin EMİ; kıymetli bir sanat say. fası; arkeolog Remzi LR Arık'ın dı gerli bir yazısı ve hafi resimleri... Sekiz sa; bk Kişi, kayde um Feride. sikir ya Kiskaş iyorum. Ö- iürüm de bu işi yapamam — Sana mükemmel bir ziyafet bor. um olsun. han lama eni e Sabriye ile £ Ferid, sözünü bitirmeğe mu- vaffak olamadı. Birdenbire yüzü mos- mor kesildi. Alnında iri iri ter taneleri Mn ve güçbelâ kendini odadan de tabildi. alaylı bir gü- di ki: içmiş ii Ferid. Galiba gece soğuk aldın. Dur, sana beler m Bağ © yeni ii Gl enmeğe En AE içlerini denk birkaç dakika nad edenler üzerinde ne gibi yapacağını tecrübe etmek iste: Tecrübem rim ea artık çayını rahat ral bilir; Agâh enler tim, iyiler YAZGAÇ B. Delbos dış vaziyeti anl atlı taşı 1. inci m ) ve em ve B. A Bek konuşmasından da aksi ik antantın parçalanması teşebbü- süne karşı bazı romen mahfillerince ARE mukavemete telmihde o bu- SE paktı yi rini RR sevkeden sebebleri tmıştır. yan - yugoslav anlaş- vw antantın Belgrad top- irene de meşgul olmuş ve mer- kezi Avrupa vaziyeti dolayısiyle Avus- turyanın istiklâli iç te olan B. Şuşnig'in dürüst hattı hare- ketini tebarüz ettirmiştir. ii rd hakkında B. bir şey BA yi çünkü ai elde resmi malümat o) dığını ilâve etmiştir, Amerikada sel Zn Tanesvil, Gi 29, A Tems nehrinin tuğyanı a id etmiştir. il le mahsur kalmışlardır. i > havaliden kaçmaktı Viling de Virginya" ) 2 (A A.) Ohio havzasındaki tuj üzerine 25.000 evin tari mecburiyeti has Bizim Türküler Ahmet Halit ya e Sayfa 64. Fiatı 3 ve 0 zamani cmuası da neşret- r arası ığını kia şiiri bilhas. sa kaydetmeli; yiz Gruson fabrikaları direktörü vefat etti Beynelmilel kömür sergisi münase. da Gruson fabrikaları direktörü B. Ma- dison, zatürreeden vefat etmiştir. Mus rilen cenazesi tahnit edilmiş ve Al göderilmek üzere bugünkü e atan yola çıkarılmıştır. (AA) ŞA Dee lee ear Acele Satılık 5 kuruştur. sıl olmuştur,

Bu sayıdan diğer sayfalar: