30 Nisan 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 4

30 Nisan 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

( Yabancı basında okuduklarımız y Hayatla ölüm arasında am bir merhale emi küçükleri- öyle ik ların en esrarlısı ile uğraşmakta” Son derecede çapraşık olan bu me- özden geçirmeye | girişmeden ih i imbi mek kabiliyetine malik olmakla tarif ederler. Fakat öyle maddeler de vardır ki büyür, ne de çoğalır t bazı muhiti ei veya bazı gıdaların tesiri altında çoğalabilir ve sz yz Bunlar a da ni vermek az kimle Canlı telâkki edilmek i rr bütün leri icabetmezmi ? Teen âlimler, canlı ve cansız un- rm, kimyevi bünyeleri bakımın üm Direne farklı olmadığını iin ler. Aradaki başlı getiren atomlarının. ve enine enden ML dır. Böylece, cansız bi “ itibariyle, unsurların, - lde değiştirmesiyle bae ağ ecektir. me 2 area lp “Bilin içi gibi canlı mahlüikların büyük lükleri çok değişi li ii virüslere kadar iner. Bi insanda muhtelif hastahıklar inene kai Su çiçeği, kaba- kulak, çocuk kötürümlüğü ve daha bir çok hayvan ve e hastalıkları. Beye Cansız maddeler nasıl canlı vaziyetler haline gelir? Siantifik Amerikan de e bu diğimiz a biyik al malik e si madıklarını yin 2 de, a mo- ayi E ai ğı mikroblar; yi etmeye muvaffak Lr ları protein denilen bir kim: etmiş Rokfeller ank leme çalışma! rına kii eden ELİ şe di hasta tütün yapr. e kristal e e ein iL etmeğe fak olduğun yi şu iğ bae sy balım erhal mo- in eli tirildikte, canlı cisimler gibi çoğal- maktadır. GG ir canlı olan ir madde n meydana m sille mil Virüslerin hiç bir hayat eseri ikroblarn, bt - edilecek- İzik talize olması bir hadde kadardır. Her halde virüs, CATRIE z cisimden zi; ve en yakm gibi görünmektedir. Bunun- la beraber, onu ER m de bir çok hayat larından o hiçbiri yoktu Sany bu hâdiseyi şöyle izah et- miştir tabir olan protein'in virüsleri hasıl et- mesi ve hastalıklara sebeb olması yeni ve hayret verici bir keşftir. Fakat vi- Kn e hassasmın bizzat pi ei olduğu da şüphe e ie “Bizim e tek izah hayatla ölüm arasında, madd: — 30-4-1937 ——S Güneş - Dil analiziyle etüdlerden: Sin - (syn) ve omo- geler üzerine Başı 1. inci sayfada ) kamuğ” v. e Bu grupta “m” sesinin düşmesi mskkritçe) “bir arada; bep. e ci A eamayik oan) “bir arada, bir düşe ap eyin ; her, her bir” Sin-teins (gotça) *“1 r gün “veya ütün gü b sin . ee iin (anglosakson) “bii e davi len gece: ebedi ca, eski gece”, singrü e vb, imlâ (gotça) “bir def, vaktiyle bir gelir simles (anglosakson) bir dü- ; dalma” “aynı”, sama / sa sama ms (eski almanca) p bir. a kesil. d (aga) “bir uma-kuns ür) “bir kavim. olan”; samana (got.) “bir arada” Yazan: Ahmet Cevat EMRE samâi almanca) El ii mordik, ge ka nd son) “san: şan yani tek ol: im sine Canglo- mar birikme topk Mani * vb. yıflamış vokalizme ile söm den söman em Mbüribiriyle zi şılaşma! pk “47 sesinin düşüğü vak imei (angi ) e m er”, almanca) ai bir kile” Gi er. e “ iel mencede Gei le ga - öneki ri Gotik. ge-yuka “arkadaş, gama! “commun” gibi. olan hefyd em, dahi”, eyf in, cyn Çkin-)j DR vw “ile? Balto-slav Eeimmmlan ş za; sam-, Sa-; eski - »n- “ile, beraber” liye rim sen e ile” Sla im “aynı, kendi” sa - a sed — pi yu). Üçüncü kısmı yarınki ri dukları bir mütevassıt merhale bulun- duğudur... Bu mütalea, bakteryoloğistleri tat- min etmekten çok uzaktır. Onlar, has- talık husule getiren bütün mikrobları e telâkki etmektedirler ve şimdi bu e, a üzerine istinad in yanlışı şı mücadelesinde bakter- kimyaya bıraktığı da iel de bu neticeyi teyid etti, Can- sız madde, bir nebata aşılanınca der- hal canlanıyordu. Proteinin bir başka asası da vardır ki ancak canlılarda bal e yi kli vardır. Alelâ- de mozayik ve sari yi m ba- alelâde mozayi! inden sarı mozayike ab ez e dir. İnsanlarda 32 cins verem hastalığı batında tahribler yapan mozaik hastalı- Binin bir virüsünü tetkike Se Ve ki imla öğ çiy ders yine dir ki, 10.000 misl a irk sisle takdirde bile, maa kabi- diyeti zail olmamaktadır. Şimdi halli e küçük ni ile- gel diği anlaşılmıştır. e delillerdir. Fakat bu pa ö- virüs'ün hastalık yapma hassaşını ka- etmesi icabederdi. Fakat la ii İşte e e doktor John Howard Northrop, hayat memat arasındaki a orta meşe mikrob- Yer Sli bir protein keşfetmiştir. İ Enternasyonal sergisi gazetesi Bugün 20 sayfa ve renkli bir ka- pak içinde çıkıyor. Kömür ser- gisi gazetesi, birçok tanınmış imzalarla .kıymetlenmişi tir. Cemal Nadir Güler de karikatür yap- mağa başlamıştır. Ressam ni Tahirin fevkalâde dır. ge m sergiyi ziyaret e- n bazrlarının resimlerini ki Bunlar arasında belki sizin resminiz de vardır. Renkli bir kapak içinde ve 20 sa- a çikan b teni 3 kuruştur. Çocuk Esirgeme teşekkürü e Esirgeme Kurumundan : haftası münasebetiyle kuru- 20 adet entari, bir büyük kutu ei e şeker; Arikara — a 200 tane pasta, Karpiç 1 tane portakal, Halk Pasta salonu3 çe şe- er, 3 kutu sandoviç, rif tara- fından 400 tane börek, Akman mahalle. bicisi ie bir tepsi pasta, Anka- ra Pasta salonu tarafındanl20 (tane pasta, Kez Yaman tarafından iki tepsi börek, Özen pa: tarafından mı ta- fişenk şeker, Osman Nuri, tarafından küi teberrü edilmek suretiyle kimsesiz gocuklarımıza karşı büyük bir şefkat eseri gösterilmiştir. Kendilerine sayın Balık sarfiyatmı fazlalaştırmak için tedbi yapn Bakanlık bu tamimi n bem darda kullanılmasını bildirmektedir. | KÜÇÜK iç HABERLER | i: — Kültür bakanlığı imektebler için dış memleketlerden geti tilecek ders âletleri ve fenni levazımın bir kanun projesi a X İzmir mektubçusu; — İzmir mek« e yi e kizum üzeri, e alınmıştır, İstanbul elektrik fiat İstanbul, 29 Saaellek ie tları ee şer kut Vaziy. ie Biyeli mer bildirdi. Kadıköy su şirketi genel hey. e «20 (Telefmle)i— Kadıs öy su genel heyeti toplanacak ve sağa işi ia kında karar verecektir, oplantı 27 mayıstadır. Bükreş üniversitelileri İstanbulda Tştanbal, 29 ez >> Bilme Kızlar kız muallim mektebine, erk ler Galatasaray lisesine misafir ime iL tetkikler İstanbul, 29 Ee — Iç tica çet şi dier ü Mümt AE iç ticare- gitmiştir. Tefrika No. 19 1 ış masalı pirden Hikâyeler Yazanlar: Çeviren: Mary ve Charles Lamb Nurettin ARTAM indireyim; olabilir ki siz şimdi onu hareket a vee eşsiz annesinin heykeline ba- e decek sanıverirsiniz. Kıral: ni ilime, dedi, ne olurdu, keş- ak Kamillo, sana da e ie yar ni e mu? Gözleri, oynuyor gibi geliyor e ının altında Paulina: iii zi kalabilir a Pauli li man © hazırlanını ilinden indi ved o müddet içinde burada indire) yal dali GR yü hayretler diyim ğa rsem bu ben” heyke- bilirim, ip yürütebil ve ve yeni bulunmuş kızı Perdita için Leontet dua sineğe adı. başla: k Leontes'i in ölmüş kıraliçesi böyle iş, ka! ybolmı uş kızı böylece ie saadetine zor irij Pauli — Perdeyi indireyim şevketlim, dedi, 0- pi ai eiii tutabilir. — Sizin sükütünüzden ark um kadar kendinizden geçtiniz ki nerdeyse r takım kötü dereler. şevketlim, dedi, bi Ee Sv olduğunu iddiaya kadar gi- ie bilği eğimi sanacaksınız; halbuki deceksi öyle değilim. metlerinin sonunda böyle kutlu bir günü gi AN sev Paulina, bana yirmi yıl Hayretten hayrete düşen kıral cevab recek kadar yaşadıklarına şükür ediyo Eril ne olur! Bana onun ver: la eN ii e gibi geliyor. — Ne yapabilirsen yap; her şeyi görme” amlamak için artık si ya eks ne kadar ge ia bir ein kak amal e sıralarda K“ ral Pol s alır gibi bir ER ne Onu konuşturacak o! “ Polksenes, oğlu İl ile "amil nm yi u görünce, o böyle dururdu; hattâ eline iz Sölenme e ek yi Zum zaman o, bu kadar duru- ii olursan, onu da > yordu. Bun en ibi raber eği la bilmiş? Hiç ie benimle eğlenmesin, gi- lerim. Çünkü onu konuşturmak da yü bu heykelin gösterdiği kadar yaşlı değil. dip onu öpeci mek kadar kolay olsa gerek. i. — Devlet dim b b , dedi Pau Bunun üzerine Paulina önceden hazırla- Paulina cevab v: , dudağının üzerini bi miz Henüz bir air gizlediği bir müziğe çalması Evet şevket dim, Fakat heykeltraşm yağ Seli arınızı ni ei a ile e ni üzerine bütün orada büy > pi cini raliçenin bu- kalman > ia retleri arasında heykel, saydı, gi eceği in Si inden indi a ve kolunu Leontes'in > “e saade eder: adı. Ondan sonra heykel, (kocası yük bir hızla kovalıyan Poliksenes ei yin raya girdiği zaman da Leontes'in de u ny kai: Şimdiye kadar hiç sesini ai ve: nuna dol:

Bu sayıdan diğer sayfalar: