30 Nisan 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

30 Nisan 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN D Se ne 7 — No, 2422 Yazı işleri telefonu : 20203 Arap memleketleri Türkiye İrak Hariciye N Son Posta İdare işleri telefonu : 20203 Fiati 8 Kuruş Trakyanın kalkınması için yeni tedbirler akya Valileri dün Umumi CUMA 30 — Nisan 1937 ve İrak azırı bu ,, sabah Ankaradan geldi Mitettişin riyasetinde toplandılar A"kamda neşredilen resmi tebliğde Türkiye ve İrak Devlet adamları, €ki Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmış Arap memleketlerinin n hükümranlık içinde inkişafını görmekle bahtiyarlık hissettikle- rini bildirmişlerdir. Ankarada hususi görüşmeler de oldu Aj "kara kömür sergisinde İktesat Vekili Celâl Bayar — tarafından Irak Hariciye Nazırına izahat verilirken tarkaıkara, 20 (Hususi)—— Muhterem misa bu 'ak Hariciye Nazırı Naci El Asil Yazonla H İt eee İstan akşam hâreket -. Bakanı Dr anı eksprese bağlanan hususli bula hareket etmiştir. Na- bulunan zeyat ile birlikte Anadolu ekspresile İstanbula NİŞ ve istasyonda Dış işleri Tevfik Rüştü Aras, İç işleri Ve Parti Genel Sekreteri Şükrü İYaseticumhur seryaveri Celâl, Ş n dire Otokol şefi Şevket Fuat, Muhaliz Ve kummandı de gç Mevki önnb İrak g Mıştır. anı İsmail Hakkı,. elçiler, ve merkez kumandanları n Yet Direktörü, Dış Bakanlığı ve Çilği erkâmı tarafından üğurlan- Ank; Irak Hariciye Nazırı Dahiliye Vekili e- “Devamı 3 üncü sayfada) Şükrü Kaya ile birlikte îicm;ın - İtalyan askeri ittifakı tahakkuk ediyor İngiliz gazetelerine göre ittifak 9 ayısta Romada imzalanacak “Ondra T i dfa, 29 (Hususi) — D “etesinin Rom ini, Gör Ekspres| manyanın siyasi ve iktısadi kalkınması a mu bulunacağını va- (Devamı 11 inci sa ” Mehtâplı .ğecele de şehir aydınlatılmasın!,, Zmir şehir meclisinde masraf_rl;i'iitçesî konuşulurken tasarruf için bu garip teklif ileri sürüldü e mülâkatı esnasında / ——— İzmir Şehir Meclisi toplantı halinde (Yazımı V1 inci sayfada) İçtima Tekirdağında yapıldı, verilen kararlar sür'atle Ankaraya bildirilecek Dün Tekirdağında Trakya Umumi Müfettişi General Kâzım Diriğin riya- setinde Edirne valisi ile Kırklareli va- ğ Beşi ” lisi Masip, Tekirdağı Valisi Sakip, İs- Soyadı klküli mmüdür —_LCCĞ::, Ç:nnîh!se Almıyanlara — Cica ) Cezalar veriliyor ** v« Bu iç dan 15 liraya yapı diğini evvelce en minde g Saya n verilen kanunt meş yanın kalkınması için müddet bittiği için elyevm soyadı al- m gelen işler umumt şekilde görü- mak için müracaat edenlere bulunduk- gülmüstür. ları kazaların idare hey'etleri vasıtası-| — vilâyetin valisi mütaleasını söy- | He r. Kararlaştırılan hususlar hü - le bu cezalar verilmekie Yeni gelen bir emirle para cez. veremiyenlerin cezaları hapse tah dilecektir. Maamafih mazereti sabil ©- lanlara ceza kesilmemektedir. 15 mayısa kadar kendi m: ile soyadı almıyanlara val birer soydı verilecak ve aytıca teahhi Jerinden dolayı cezaları tahsil edilecek tir. Soyadı almıyanların adedi bir kaç bini bulmaktadır. Trakya Umumi Müjettişi General Kâzim Dirik & bildirilecektir. 3 milyon ingiliz lirası Hindistanda bırakılan büyük mirasın peşinde ]Türkiyeli bir VErmeniıAıînV bıraktığı “miras işile meşg_u! olmak üzere Hava Kurumunun bir vekili Hindistana gitti Kakya Zallim geçenlerde Hindis. rinde vefat L'lh.ABu man vasıye'l_n—;:ı;:)e.ğıwa)- başka bir madenleri atları Bir ihbar üzerine iki buçuk aylık ölü mezardan çıkarıldı Eskişehir, (Hususi) — Emirdi Davulga nahiyesinde Ömer adında bir adam iki buçuk ay evvei ölmüş ve mülmüştür, Em rdağ müddeium ğine yapılan bir ihbar üzerine de E: şebirden bir doktor aldırılmış ve onun ı hareke- ü Da- lan Öme. gönderilmiştir. Sö) vulga'nın eski sakinler rin iki karısı varc (Devamı 11 inci arı gibi onunla alâkası bancılar da, bu bin bir inlik kayna » sına düştüler. harekette bir genç Ermeni Amerikan kız Kol- Mari her na - a Emirhanya- v San vasiyetnamesine dayanarak hakiki| Ağya Emirhanyanın kardeşi olduğumnu h Devamı 8 inci sayjada) iddia eden Karabet Emirhanyan GönÜLEnELESAAASALALALELENTEAEDEKAEAAAAEAAAENACANAAAARALASSA HELELCELANARDERAANDANERESAENS! breeae eee Çocuklar dün biten * Çocuk Belsraddaki Türk San'atlar sergisini 40 bin khişi gezdi Belgrad 29 (Hususi) Tü Cumhur Reisi Atatürk'ün ve Yı saltanat naibi Prens Pol'un yüks mayeleri altında bulunan — ve ni 14 ünde Prens Pol müzesinde açılmış| olan Türk Güzel San'atlar sergisi bu- gün kapanmıştır. üyük bir alâka Uyandırmış olan Haftası ,, için ne diyorlar? Yazanı Naci Sadullah yi 40 bin kişi ziyaret etmiştir. Bir evlâdlığın hatıraları Altı evin içyüzü Osman Cemal Kaygılının dört nusha sürecek bu çok güzel yazı serisi bugün başladı. Yelinci sayfamızda okuyunuz | MODEL Avrupa meomuaları - derecesinde nefis bir şekilde bugün çıktı. Bülün müvezzilerden isteyiniz. Mahmut Zembilci Mektebin başmuallimi, telefondaki mu hatabına kemali a: tle çıkışıyor: — Bize Miki Mavz lâzam Bayım... Eğer Miki Mavz gelmezse çok müşkül vaziyete düçeriz! Sema Süveyde Sevda Çapçı Telefonu kapadıktan sonra bana dö- nüp izahat veriyor : — Bugün çocuk bayramının altıncı gü- nü... Bu münasebetle çocuklara mektep- (Devamı 11 inci sayfada) W O — — C |

Bu sayıdan diğer sayfalar: