5 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

5 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bu gön rüzgâr mulavassıt ludus hea açık, Bu günkü D| By Mei mektenleri isa) Gazetemiz, büyük irfanı seferberliğinde yeni okumaya betiz- Yanlar için , bir hizmet olmak üzre.bir müllel mektepleri sayıfası | aşmıştır. Möfehasıs bir kelem barafından yezan Bu deriler, beşinci say fümdiledi, iceri sie 9 Sırbistanda sl | 753 şayıaları var Gene Manş füneli Pas de nda Manş de bir tüne dahilinden geçecek ktörikli » Şimendüli le Londra ile Pe hakkında İz kümeti tarafınd rabtı hük ETE şanlansiyası maksatlara hizmet ettik- plândan dünkü makalemi, bahsetmiştik, Bu o mes nız beynelmilel bir mı teşebbüsü olmak itibar haizi ehemiyet değildir; zamanda beynelmilel Siyaseti i DI cihan nazarından ile ra apismek teşebbüsünü beynel tini İimilel siyasi ehemmiye- takdir apılması icap lokomotif elektirikii 0 derecede büyük ve kuvvetli olac caktır ki bu güne kadar dünyanın “biç “bir Starafında bunların bir misli * yapılma— mıştır. Burdan dolayı İngiltere hükümeti matlup eysafı haiz kapille ile bun! edecek «her biri bin, “beş yüz beygir kuvvetinde - «Büyük O motörleri (nerede yaptırabileceğini ehenimiyete tetkik eylemektedir. O halde Manş tünelinin inşasına sak olan terenin, Fransanın harp tehlikesi halinde deniz ve hava nakliye vası- talarına kâfi derecede emniyet ve cihanın bu günkü man- çöre Avrupa sülhünün n iümat t bir ye y değildir. Eğer bir gün Avrupada ikinci — bir . harbi “umumi olursa, İngiltere. Fransanın, yahut Fransa” İngilterenin maddi v gari vardımma mubtaç kalırsa her iki leket arasında asgari nakliy a ile yapılacaktir? mütemadiyen ve Fransız ricalır Sihinlerini İşgal Fakat bunlar gerek d Maya vasıtaları askeri in emin göreme ans boğazı alündin bir Muazzam tünel. “açarak iki Memleketi bu tünel dahilinden Heyecek 'şimemlüfe bir- İğiirmeye lüzum ve zaruret #rmektedir, Harbi; umumiden sonra Hansa ile İngiltere arasında NE Siyasöt “mücadelesi ve Mekabeti başlamıştı; bu rekabe am ettikçe Manş tüneli Mevzuu bahis olmadı, Fı ransızların Lâkin ik n bazı Fransız Bali iulâfı aktedilince vaziyet İİ etmiştir. İngiltere kayn arasında, Sulh ve zam, ei “beş unutul ii çgörünen Manş piânı üzerinde yeniden iye başlarımıştır ., önel” için İngilizlerin milyon İngiliz liralık bir masrlı göze mmiyet atfetmekte Wanı gösterir. eğ Asım Efgan ihtilâli asıl başladı, nası bitti? leri anlaşılmaktadır gön derilme - mesi , (3) Ik tahsil eden EC gan iadeleri ve sa- iredir, Diğer taraf - tan «Tay misjin İstanhul muha- kızlarının tahsil gören K igan — zabitle - rininmemleke- Yerine avdet i- Ruslara göre Biyan Ye cin emir aldık- « Taymis » gazetesi | ları, Türkiyden Efgan- son gelen. nushasında yil Efganistan ahvali hak İP kında malümat vere- rek gecenlerde bastırız | lan irtica hareketinden bahsetmekte ve Sin - vari kabilesinin neler istediğini anlatmakta- | dır. Sinvarilerin bu matalibi onların m assıp ve köhne fikirli olduklarım gösterdik- den baska bir takım siyasi maksatlara hiz- met ettiklerini de meydani cıkârmakta- dır. Şinvarilerin kleri şunlardır: (41) Efganistandaki bütün. ecnebi sefaret- hanelerin kaldırılma- LAlttatalı 4 ncü sayı Futbol istedi- Günün mühim bir maçı olan Beşiktaş - Bursa muhteliti müsa- Alttarafı 4 we sayıfamızdadır 7 n talebesinin harice Neler oluyor? Murupa ekspresi dün Sırbistarın son saziyeti dahili hir harp ihtünalini kuswetlendirecek sekildedir Karozeçle .| istenmiştir ; âzasından * demokrat Yilhakika akşama kadar eks- kası relsi Davidöviç arasında'| presinin kududumazdan geçi zahur eden ihtilaf. Üz: ğine dair bir malümat gelme « miş , ancak geç vakit bu sabah at allıda İstanbulda bulunacağı bildirilmistir , Mamafi ihtilâl şayıalarına rağmen dün ekspres ve konvansiyonel trenleri Sir - Keciden hareket etitiştirler Beyoğlu asi mahallinde ibtilâle dâir malümat mevcut değildir. yalnız, Sırbistan ahva- Sırp kabinesini istifa ettiği telğraf malumatı olarak bildi- rilmişti. Dün Sirbistanda ibtilil zi bur ettiğine dair şehrimizde bir şayıa Çıkmıştır ,* Bugün saat 15,30 da gelme- si icap eden Avrüpe ökspresinin! yaptığı rölarle teyit edilmek sa silerin din perdesi arkasında Bu doktor Necati ti, Beyi kaybettiren yanlış teşhis ne Zamali yapılmıştı ?

Merhium Necati Beğin” bek- ü kapşışmba bir bahsolundu. Dün akşam Ankaradan aldı. Kımız bir telgraf ta, Bişmeşriyata kuvvetle temas etmekdedir. Telgraf aynen şudur: Ankara. 4 ( saat“17,30 ) — Genç Vekilin acıklır akıbetini: «Sende apandisit yöklür, ğer apandisit varsa şu ellerim artık hiç bir hastanın nabzün tutma- sın, doktorluk etmemiz Sözlerilel yarattığı büyük itimağda hasıl yakıştırdığım bilmek'stiyenler, o, evka. sahibi, meşk ve Bazık tamlan tabipten #oruyor- $ teşhise kurban “giden ti gömüldüktei . sonfa sözünde duruyor mu? Ankara buha cevag/ bekliyor! Bu teşhis ne zaman ya- pılmışır o ve, bü e ? Beşiktaş Bursa) Beşikfaştan fakımını (3-6)! Enver gene mağlup effi | birinci geldi Geçen hafta başlıyan eskrim biringiliği müsabakalarına dün de Beyoğlu Halk Fırkası üstün- deki yurtta devam edilmiştir. Al esrahı aci sayılarızadadır | dinin çök Yargık olması, oradan bir çök imnhacırlarm gelmesine sebep olduğu” gibi bir ihti çıkması ihtimaline de kuvvet vermektedir. Avrupadan geleti ekspresin niçin teelfit ettiği Şark şimeh- diferlerinde kati şekilde bilirle- memekle, Bulgaristandaki tek hattın çifte çevrilmiş. olmasının bu teehürü icap ( eltirebileceği beyan edilmektedir. Her balde kati vaziyet bugün beli Gacaktır f L Altar 4 ncü Sayıfamırdadı 7 Güzel san'aflar mimari şubesi dün senelik kengresini Stk - Bu muızdadır. Yunanlılarla müzakeratımız neticeleniyor Ankara, 4 (Vakıt) — Burada Yunanlılarla Bu şayinlera göre, müzakeratn insa arsk bir gün meselesi addedilmektedir. Resmi makâmat ta) safhada ile- bulunduğunu müzakereun müsait riletmekte mektedir. i 15 bin lira nasıl sırrolur ? Birkaç güm evel karadenize gönberilen posta paketleri ara- sından 15 bin birayı muühtevi bi ri ç tir. Zapıta söyle Voleybol Birincilik maç- ları kısmen yapılabildi "Bir “müddellenberi: Beyoğlu 4 Vayemse ) surdunda yapılan voleybol turne devam edilec: da birincilik mevzuhahs oldu içi Duvanları © noksan: olü timler müsabakaya girmekten içtinap' etmişlerdir, müzakeratın nihni salhaya vardığı şayiası mevcuttur, içtiimada bütün Türkiye mimarlarının bir etmelerine karar verilmiştir. kogre mükarreraftı tofsi ed. teşkil Tü sna Milli kongre dinin si ıyasellen tefrikine, tesettürün ilgasına karar Nihayet. Hindistan uyanıyor verdi istiyorlar © Muhtariyet EE de lies için çalışıcaklar Bundan sonra Hersene toplanarak Hindis- tan hayau milliyes edecek mukarrerat ittihaz ©€- den Hindistan milli kongresi «Pandalr da 20,000 e içtima bu sene Köyü reisi" Pandir Moti: 1âl Nehrup iki ni Iindiste Sant SÜLEN MU Hindistanın âli istihdal eri- gini: söyledikten « sonra : halı; | hazırda muhtariyet | — ——— — Gazi hazretleri Beyin Necati vefatı dolayı - | siele vuku bur” || lan taziyelere kN veriyor İ ACA) — Riğnketi' İl Gumhur 7 kâdibi. 5 umeriliğisdet Reisicamhur hazretleri kili Neğari Be: betile —maziyet - w graten gönderilmek suretile derin tecs* sürlerii ulan zev lerine, Si bu hazin kiram, memleket teşkilat vesile ile izhar ilen sami nesinden dolayı Anadolu | mi muhabbet ni; teşekk inin gini de beyan etmiştir. Bunu müreakıp, «Gi mühim bir teklifi kereye “konulmuştur. kabul olunacağı addolunmaktadır, Bu teklile gü kendisine muhte çin bir sene mühlet vi eğ kğ, & ndimin. müza « Bunun açmış, bu müni azzam tezahürat müşt vuku: b Hürriyeti ebediye tepesinde üç Mmisi öpmek isteyen üç gencin davasına ağır ceza Ke * mesinde başlamış- tr. Güzel san'atlar mimari şubesi dün senelik kongresini aktetmiş ve bir mis | mar federasyonu teşkiline karar ve- | rilmiştir Arjantin ve Kellog misakı Bücioş Ayres, 4A(A-A) « Prensa » gâzelesi o Amı âyan meclisinin (Monroe) kaidesi hakkında şerdeylediği kuyudu. ihürâziyeye O mebmi — Arjantin hükümetinin. Kellog müsakma tirâk etmiyeceği mufaldasım dara Si Bir bulgar hazırının istifi Solya, 3 (A.A) — Oözelelir harbiye nazını M. Volkoffün istifaya karar vermiş olduğunu yazmaktadir. Bu kararin döğrü İl olduğu teeyyüt etmiştir. M. Volkoffun .- Avrupa! payi tahtlarının birine sefir tayim (ğ edilmesi muhtemeldir, © Hariçte: , Vahhabi kabile - lerin yeniden Irak ve Necit üzerine akin etmesi, İrakta heyecan tevlit et - miştir. j İngiltere kralının tedavisine ehemiy- etle devam edil - mektedir. Hastaya kan ek

Aynı gün çıkan diğer gazeteler