5 Ocak 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

5 Ocak 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Bir matem Zavallı Necatinin ansızın aramızdan kaybolması memlekette ne büyük, ve bilhassa ne kadar samimi bir teessür...
 Tali olursa.. Ispanya başvekili 1,5 milyo kazandı Ispanya baş vekili Ceneral Primo dö Rivera Dünyanın en büyük piyankosunu
 Sırbistandan muhacir geliyo Bütün türkler hicret hazırlanmıştır Bir müddetten beri Sırbistandan memleketimize pek çok muhacir
 Ankarada büyük binalar Ziraat bankası merkezi memleketimizin en güzel binasıdır — Ankara, gün geçtikçe asri ve | dolu olan
 Şişli caddesi Osman beyden harbiyeye kadar tevsi edilecek Şişlide Osman beyden, Pangaltıya doğru uzanan bir sıra dükkânlar
 Garip bir reklam usulu.. Kamyonunun penceresinden uzanan bacaklar Meşhur Aboag dansözleri bü- | bütün Şikago caddelerini...
 Bergamada kumpanyalar tütün mübayaatına başladılar Bergamaya giden bazı tütün kumpanyaları memurları mübayaata...
 TRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR666666666666666660666660606066066666660666666606666600660600060666000”zz z ——— — a . 8 ge ölçüler
 İhtilâf henüz halledilmedi Zelzele felâketzedelerine yardım meselesinden dolayı hilâlı ahmer merkezi umumisi ile İzmir...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMARTESİI — 5 Kânunusani 1929 FIATI HER YERDE 5 KURUŞ Öseneliği 1700 lti ayl emleketler ç Seneliği £ Mısa irinci sene — No : 3676 FIATI HER YERDE 5 KURUŞ yanrehanı 200 bin muhacir geliyor Bir matem Zavallı Necatinin ansızın ara- mızdan kaybolması memlekette ne büyük, ve bilhassa ne kadar samimi bir teessür uyandırdı! Hiç şüphesiz bunda şahsının ve mezi- yetlerinin tesiri geniştir. Necati, şen ve sevimli çehresi, etrafına daima ümit ve mefküre saçan canlı ve manidar simasile kendini herkese behemehal sevdirmesi mu- kadder olan mesut fanilerdendi. Onda eski bahadırların sıcak kanlı sevimliliği vardı. Necatiyi tanıyıp da sevmemek kabil değildi. Meziyetleri de - bilhassa inkilâp devirleri için - pek büyüktü. istik- bale hiç sarsılmayan bir emniyetle bakmak, tabi olduğu “efin çizdiği yoldan ayrılmamak, — tiği işten emin olmak, ve hele hiç yorulma- dan, aşkla, ateşle çalışmak mu- vaffakıyetinin amillerindendir. Her şeyden fazla bir ihtilâlci ve bir vatanperver olan Necati, imanı tam olan bir rejim adamiydi, Fakat, vefatının, memleketin her) köşesinde uyandırdığı büyük tees- süre sebep, ne yalnız şahsen telkin ettiği muhabbet, ne de bu saydı- ğımız / meziyetlerdir. Her yerde şahidi olduğumuz derin ve candan teessürün asıl sebebi Necatinin, bu Cumhurityet Maarif vekilinin doğrudan doğruya Türk milletinin asil evlâdı olmasıdır. şu noktaya mazarı dikkati celbetmek isteriz ki, biç bir devirde, hiç bir nazır halka böyle samimi matem tutturmamıştır. hiç bir devrin bu kadar genç bir recülü her sınıf halka böyle acı elem vermer Necati, inkilâbin ve Cumhuri- yetin en genç simalarından bi -ölümü ile yüreği yanacak dere- cede- kendini tanıtmaya vakit ol- mamıştı. iki günden beri “zavallı Necati bey,diye gözleri yaşaranların hepsi Onu tanıyanlar, şahsını ve eserini ” yakından görmüş olanlar değildir. Bu mazhariyet Necat millet inde yükselmiş, bir vatan dan, samimi pılmış bir matem tülü gibi örten bu hava, halkın inkilâp ricaline karşı muhabbet ve merbutiyetini de gösteriyor. — N. Bergamada kumpanyalar tütün mübayaatına başladılar Bergamaya — giden tütün kumpanyaları memurları mübayaata başlamışlardır. Bir haftadan beri Bütün memlekete ve her sınıf halka Ziraat bankası m / Ankara, gün geçtikçe asri ve medeni bir şehir haline giriyor. Hükümet merkezimizde her gün yeni yeni bir çok temeller atılı- yer, bir çok çatılar örülüyor. Eskiden çürük ahşap evlerle Tali olursa.. 1,5 milyon kazandı A Ispanya baş vekili Ceneral Primo dö Rivera büyük piyanko- Madritte - çekil- onta 4,5 mi li yazmıştık. Son ğelen Avrupa gazetelerinin yaz- bi ikramiyesinin isabet ettiği üçte ikisi İspanya baş vekili Ceneral Primo dö Ri- viera ile İspanyanın Paris sefiri M. Kimones dö Leondadır. Bir gün Primo dö Rivera ile Kimo- nes Leon, Riç otelinde yemek Demiş- x| ler ve garsonla bir biletin üçte ikisini aldırmışlardır. Şimdi Cene- Ispanya başvekili | ığına mazaran bu piyankonun | Ankarada büyük binalar erkezi memleketi- mizin en güzel binasıdır dolu olan tahta şehrinin yerinde bu gün kâgir binalarla süslü bir gehir vardır. Resmimizde Ankaranın yeni yapılan en muazzam binasını gö- Tüyorsunuz. bu bina Ziraat ve Devlet bankasına aittir. Şişli caddesi Osman beyden * harbiyeye kadar tevsi edilecek Şişlide Osman beyden, Panga- ftıya doğru uzanan bir sıra dük- kânlar vardir. bu dukkânlar, eski Osman bey gazinosunun yerine yapılan yeni binalardan daha ileride bulunmakta ve bir çıkıntı teşkil etmektedir. Şişlinin müntehasından itibaren şehrin en geniş bir caddesi olan Şişli-Harbiye caddesinin bu kısmı çirkin bir manzara arzediyor. beyoğlu belediye dairesi bu çıkıntıyı kaldırarak Osman bey ile Sipahi ocağı arasındaki kısmı genişletmeğe karar vermiştir. bu maksatla 1929 bütçesine tal konacaktı. Tavsi ameliyatı tedricen yapıla- caktır. bu sene Osman beyde Nargileciyan eczahadesinden ha- mama kadar olan kısım tevsi edilcektir. burada yalnız bir apartıman vardır. Diger binaların ekserisi harap dükkânlardır. Cadde açıl-- | dıktan sonra burada büyük bina- lar inşa edilmesi muhtemeldir. kân ediliyorlar. Meşhur Aboag dansözleri bü- yük bir kamyonla bütün amerika- 'yı baştan başa dolaşmaktadırlar. Dansözler her gittikleri yerde fevkalâde rağbet görmekte ve ab kışlanmaktadır. Lâkin geçen ay Şikagoya gelen Aboag dansözleri ümit ettikleri gibi karşılanmamışlardır. Şikago- hular her nedense Aboag dansöz- lerine karşı lâkaydi göstermişler- dir. iB bunun üzerine dansözler fena Yiyecek satişi halde hiddetlenmişler ve Şikago- raneti, Sihhiyye Vekâleti | İulara kıymetlerini bildirmeğe ka- Ü Rİyel ve ima. | Tar vermişlerdir. Aboag dansözleri seyyahat ettik Sırbistandan muhacir geliyor Bütün türkler hicrete hazırlanmıştır Bir müddetten beri Sırbistandan mem- leketimize pek çok muhacir geliyor. Mu- hacirler Selânik tarikile ve vapurla İz- mire gidiyor, oradan içerilere sevkedili. yorlar. Son günler zarfinda İzmire gelen muhacirlerin miktarı birden çoğalmıştır. Bunlar eski dergâhlarla mesçitlerde is- Haber aldığımıza göre cenubi Sırbıstan- dan 200 bin kişi hicrete hazırlanmıştır. Bun- lar mevsimin kış olmasına ragmen kafile kafile yola çıkıyorlar. İlk baharda hicret | edenlerin miktarı pek ziyade artacaktır. Garip bir reklam usulu.. Kamyonunun pencere- sinden uzanan bacakları bütün Şikago caddelerini dolaşmış- lardır. bu gezinti esnasında genç kıze lar bacakları ile türlü türlü ha- reketler yapmışlardır. bu sokak dansı derhal kendisini göstermiş daha © gece tiyatro salonu hınca h İhtilâf henüz halledilmedi Zelzele felâketzedeleri, meselesinden merkezi umumi: felâketzedelere yalnız 75,000 lira verilerek yardim edilmesini mü- nasip görmüştür. Uzayüp giden bu mühim ihti nda lanzim edilen kanunu dafta bal Te ahai heyli tütün satıldığından bu kaza- | ral Primo dö Rivicra da Kimones kata alarak İstanbul gıda | leri kamyona binmişler ve bu | fettişi umumisi Çorum meb'usu da ancal üç dört yüz okka tütün | dö Leon da birer buçuk milyon | piyasası hakkında şimdiden te kamyunun pencerelerinden çıplak | Mustafa bey Ankaradan hareket liraya sahip olmuşlardır . kata başlamağa karar vermiştir.! | bacaklarını dişarıya cıkararak | etmiştir. ölçüler tevhit ediliyor, yani okka, dirhem, arşın kalkıyor, gram, metro geliyor. Fakat, eskiden derdik ki a he arşın buradal | Hti dirhem bir çekirdek. | A karışlarım. yerlerine kilo,

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler