6 Ocak 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

VVVVV YIINANISTANIIA ORDU VE DONANMA TAKVİYE OLUNUYOR Ankara gittiKçe guzelleşıyor JDARISI HERKESiİN BAŞINA! Yunan ordu ve : Si —) | donanmasının !_ takviyesi

Sayfaya ait küpürler

 Konyada bir kati! idam edildi ibrahim idam sehpasında Konyada kumar yüzünden çıkan bir münazaa üzerine iki kişiyi öldüren ve
 DARISI HERKESİN BAŞINA! Kumkapı halk dershanesinde imtihanları yapılan genç hanımların resmini dercediyoruz. Fırka mutemedi
 » Türk - Yunan müzakeratı Gelecek hafta etabli meselesi tetkik edilecek Ankarada cereyan eden Türk yunan müzakeratı...
 Balkan sulhu tehlikede mi Sırbistandaki karışıklığn sulhu tehlıkeye koymasından korkuluyor Belgrattan gelen son h:...
 Bern sefirimiz İki üç güne kadar memuriyet mahaline avdet__e_ıiçggm, Münir bey Bern ' sefirimiz Münir bey, len şehrimize...
 Millet mektepleri Nişantaşında 15 inci mektepteki Millet mektebi dershanesi perşenbe günü küşat edilmiştir. bu civardaki...
 iki otomobil musademe ederek parcalandı Şöför Cevatın idaresinde ki otomobil ile şöför Cemilin idaresinde ki otomobilin dün
 Maarif vekâleti Necati beym irtihali üzerine inhilal eden maarif vekâletine Moskova sefiri Vasıf beyin namzetliği teeyyüt...
 Trakyada dekovil hattı Alpullu şeker fabrikası pancar ziraat mıntakalarına dekovil hattı yapacaktır. Bundan başka Alpullu Hle
 Tütün fabrikası Tütün inhisarı İsviçrede bir fabrika açacak Tütün inhisar idaresi  isviçre, Belçika, ingiltrede birer siğara
 Ankara gittiKçe güzelleşiyor | Hükümet merkezimiz, gün geçtikçe daha fazla büyümekte ve güzelleşmektedir.Şehrin her tarafmna
 Yunan ordu ve donanmasının takviyesi Atina 4 (fos) — yunan ordu ve donanmasının takviyesi için Vemnizelosun riyasetinde...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

FIATI HER YERDE Hükümet merkezimiz, gün geç- tikçe daha fazla büyümekte ve güzelleşmektedir.Şehrin her tara- fna muazzam binalar yapılıyor. Bu binaları ara sıra dercediyoruz. Ankaryı hâlâ görmemiş olanlar | Balkan sulhu tehlikede mi Sırbistandaki karışıklığn sulhu tehlikeye koymasından korkuluyor istifa eden Sırp Başvekili M. Kroşeç Maarif vekâleti Necati beyin irtihali inhilal maarif üzerine eden vekâletine Moskova sefiri Vasıf beyin nam- zetliği teeyyüt ediyor. Vasıf bey aym zamanda izmir mebusluğuna de namzet gösterilecektir. Trakyada dekovil hattı Alpullu şeker fabrikası pancar ziraat mıntakalarına dekovil hattı yapacaktır. Bundan başka Alpullu İle Tekirdağ ında bir demir- yolu inşası düşünülüyor. Fabri- | PAZAR — 6 Künunusani 1929 Yıman ordu ve donanmasının takviyesi ! | Atina 4(fos) — | | yunan ordu ve do- î | nanmasının tak- viyesi için Vemi- zelosun riyasetin- ( de cereyan eden x müzakerat devam | ediyor. Dünkü iç- | timada yeni harp | gemileri ve 30 ka-| ra tayyaresi sipa- rişi görüşülmüş- |) tür. Bern sefirimiz İki üç güne kadar memuriyet mahaline bu resimlere bakarak - bir edinebilirler. Dün Ziraat banka- sının resmini koymustuk. bu gün de Baş Vekâlet binasını dercedi- fikir yoruz. Son günlerde tanzim ve tevsi edilmiş olan bu daire,muaz- zamı ve güzel bir bina olmuştur. Belgrattan gelen son haberlerei— mgEzmVYada vaziyet pek — ziyade karışmıştır. Sirplarla Hir- vatlar arasında bir itilâf temini için cereyan eden müzakerat akim erine, Başvekil etmiştir . Yeni kabineyi teşkiletmek için sarfedilen bütün gayretler semeresiz kalmıştır. Sırplarla Hırvatlar arasında ki ihtilâf üzerine Sırbistanda kanlı müsademeler vuku bulduğu, çok telef ve mecruh olduğu şayi olmuştur. Bu haber teyyüt etmiş olmakla beraber Sırbistanda vazi- yet çok karışık bulunmaktadır. Tan gazetesi neşretti; ma- kalede Yogoslavyanın — geçirdi buhranı yalnız. Sırbistan için de- ğil bütün balkanlar için telikeli buluyor. Tan gazetesi Yugoslaya- da sükün teessüs etmezse bah- kan devletlerinin birbirince düşe- rek sulhun tehlikeye girmesinden Münir bey Bern selirimiz Münir bey, dişe ediyor. isviçreden şehrimize gelmiş ve — Z Hariçiye vekâletile temas etmek Millet mektepleri Aldığımız z ble ep Nişantaşında 15 inci mektep- | hafta içinde mahili memuriyetine dershanesi | öydet edebektir. perşenbe günü küşat edilmiştir. bu civardaki halk, kadın, erkek büyük bir tehalikle derse“gitmiştir: Mektepte bir müsamere — âei mış ve bundan' sonra - derslere başlanmıştır. Mektebe gelenlerdi dörtte üçü hiç okuma yazma bi miyenlerdir. 15 inci mektebe mü- racaat edenler 1500 ki ololuştur. iki otomobil — | musademe ederek kayla pancar tarlalarının arasını | birleştirmekten maksat şudur: Bu günki — şarait altında tarladan pancar mahsulü en iptidai vesaitle fabrikaya — sevkediliyor. -Pancari fabrikaya ucuz sevketmek için demir yuluna ihtiyaç görülmektedir. parcalandı Şöför Cevatın idaresinde ki oto- mobil ile şöför Cemilin idaresin- de ki otomobilin dün beşiktaşta bir biime Şarpınışlar —ve, harça- lanmışlardır. Zabıta mesele hak- kında tahkikat yapmaktadır. avdet edecektir — On birinci sene — No : 3677 ““UFATI HER YERDE SKURUŞ. $ Babâli civanında acımasluk- sokağında . 'Akşam, lstanbul, - Telefon : yazi işleri 686 , idare işleri ve matbaa içine 1484 ine inde edilmez : l YUNANISTANDA ORDU VE DONANMA TAKVIYE OLUNUYOR Ankara gittiKçe güzelleşiyor DARISI HERKESİN BAŞINA! Kumkapı halk dershanesinde imtihanları yapılan genç hanımların resmini - dercediyoruz. Fırka mutemedi Muhsin ve muallim yusuf beyler de guruban içindedir. Mekteplere devam eden bütün hanımların yakın zamanda böyle imtihan vermelerini temenni ederiz. Türk - Yunan müzakeratı Gelecek hafta etabli meselesi tetkik edilecek ittihaz edilmesini müdafaa ediyor. dardı. Şimdi bu hususta bir itilâf zemini bulunmasına çalışılıyor. Müzakerat — önümüzdeki — hafta zarfında yeni bir safhaya girecek- tir. Cemal Hüsnü beyle yutları baş murahhası Ankarada bulun. Ankarada cereyan eden Türk - yenan müzakeratı hakkında alınair son haberlere göre yunan sefiri Mi Papa hükümetinden bazı nok- talar hakkında talimat istemiştir. Son edilen mübadillerin Bu müzakere emlâki meselesi idi. iadesi lâzım gelen emlâkin ne süretle idare edileceğine ve muva- e ne Süretle kiymet takdir edileceğine dairdi Yunanlılar, öteden be nistandaki emlâk ve arazinin aza: dukları için, müzakeratın bu saf- hasında, — Mühtelit — mübadele komisyonundaki ihtilâflı meseleler münakaşa edilecek, bu meyanda etabli meselesi tetkik edileçektir. Bu hususta bir itilâf zemini bu- Tunursa 15 güne kadar müzakera- tin neticelermesi zmuht Konyada bir kati! idam edildi fasları da Tütün fabrikası Tütün inhisarı İsviçrede bir fabrika açacak 20 seneliğinin — esas Tütün inhisar idaresi isviçre, Belçika, ingiltrede birer siğara fabrikası açmağa karar vermişt idare bu bususta tetkikata baş- lamıştır. Bunlardan ilk fabrikanın isviçrede itibarile tekarrür etmiştir, diğer memleket- lerde ne zaman açılacağı henüz belli değildir. İsviçrede açılacak olan sıgara fabrikası hakkında Bern sefareti- miz icap eden tetkikatı yapmış , lması esas inhisar İ e bir rapor vere miştirr. Verilen malümata göre İsvi, rede türk tütünlerinin sürümü ibrahim idam sehpasında Konyada kumar yüzünden çıkan bir münazan üzerine iki kişiyi öldüren ve bir kişiyi de yaralayan hoca mehmet oğlu ibrahim hak- kındaki karar katiyet kespetmiş ve katil hükümet konağı meyda- 'nında salben idam edilmiştir. pek eyidir. bu rağbeti gören bazı | Vkimseler türk sigaralarının takli- | dini yapmaktadır. Bern sefareti- miz, taklit sigaralar hakkında idarenin nazarı dikkatini celbet- | miştir. Fransız reji idaresinin de | İsviçrede bir fabrikası vardır.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler