4 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

4 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bu i hea erik. Millet Büyük bir plâr terede © öteden ri şleyen bir filir fekir Lon aile Paris a deniz açmaktır. Epice bir zamadan beri matbuat. sütunlarında unutulmuş gibi göze görün miyen bu mesele son gün- lerde birdenbire İngilterenin n kamarasında mübahase olmuştur; İngiliz Baş *“Baldwin,e bu dar bir sual sori Başvekil de Manş de altından 4 x tünel pi in fevki <evap vermiş, bu meselenin Mecliste mevzuu bahis, edil- mesi zamanı gelmemiş ol- duğuna İşaretle beraber bu husustaki son plân hakkında mühim izahatta bulunmu «M. Baldwin»in bu izaha tına göre bir İngiliz mühen- disi © İngiltere ile Fransa arasında Manş denizi altından açılması — tasavvur © edilen tünel mesel, ber moktai nazardan teri kte Ortaya tamamen yeni Ve muazzam bir pilan koymuş- tur; plânın esası şudur: Tünel Londrad: l varacaktır. Bu tünel iç son derecede elektirikli şimendüler işle cektir; saata vasat (145)kilometro sür edecek ve (550) ton kabiliyetini haiz di Gene “İngiliz bu şekilde yapıla mühendisi / hesap etmiştir; Paris . arasında ve bü tünel- den g cek Şimendöferin masraf (190)“müyon İngiliz Hizim paramuzla geniş. bir başa şimendüfer; ile mühim —bir-per nazarı dikkate alını Terin bu mal varken, Ayri 4 seyrüse len dahi eğilecek) terekki ile icra husule gelmişken İn; bunlarla “iktifa etm ız ve tahtelb. a yolları aç malatı, o bunun İngiliz çalış- ala yüz milyohlarda lirahk masrafları ve. fedakârlıkları gözlerine almalan bu günkü medeniyet âlemie vesalti nakliye” meselesinin ehem- Miyetini gösterir; Onun için Önümüzdeki .bu misallerden ibret alarak gerek evelki Sehe- lerde başlamış * olduğumuz | Valeks histeleri tastik —z HER GÜN ÇİKAR TÜRK GAZETESİ — 6 Sayıfa gm Müilletmektepleri sayıfası. | gün rüzgâr mulaöstst . İudus Büyük irfan seferbirliğinde yeni okumaya başlı 'in, bir hizmet olmak üzre Bir, millet mektepleri sayı fas yanlar Üy e mir açmışlır. Mütehasss Bir kalem tarafından gazdan bu derslerç dd) Sayısı Çaddesinde'Hakıf yurduğ Tos'a kutucu"! 48 e e) 2 k. mekteplerinde kadınlara ders verildi | Anlafıyorlar NDEN BU TEM A İLE MAŞASI i Merhum Necaftinin tedavisi için Ör Ankaraya giden Akil Muhtar, a Jİ yel DSİ M.Kemal, Neşet Ömer Beyler | | ? i dün şehrimize avdet etmişlerdir Merhüni Necati Be- tur. Filhakika hastalık yin, apandisit operas- apandisit kangrene sep- yonu münasebetile An- tik idi. karaya giden doktorlar CA tadi ürdün satn Etıbbayi baylariye cemiyetinin senelik kongresi dün Türk ecâgında aktedilmiştir . Kongre riyasetine mektep müdürü Halif Bey intihap olunmuş, merhum Necati Bey için beş dakikalık- bir vakfar' ihtiramı müfeakıp hey'eti idare've hesap raporları okonmuştur . Bi arada mala Günün hulâsası şehirde doktorlar . tarafından yapılan süt muayenesinin Avrupada Ankara, 3(Vakı) — | o olduğu gibi İstanbulda da baytarlar tarafından yapılması ve baytar (Vaka) ile (Son si 0) Dahilde: mektebinin üniversiteye rapfı için alâkadar makamlara müracaat edilmesi kabul edilmiştir., İl Bundan sonra yeni heyeti idare intihabatı yapılmış, tiyasete Mardin | mebusu” Nuri, kitabete Üveys, veznedalığa Ahmet Hamdi, azalıklara Halil, Etem Riza İsmail, Fazlı Faik Beyler seçilmişlerdir . Graf Zeplin | 1 Milyon lira Sene içinde bir devri | Tayyare cemiyetimizde faaliyet M 1 cemiyeti . İstanbul in Necati Beyin ölü- müne sebebiyet wve- ren teşhis hatası etrafındaki neşriyatı himiz resmi ma- hafilinde ciddi bir alâka uyandırmıştır. | Esasen burada her- kes bu telekkıdedir, EYE Terkos omuka- | velesinin şimdilik | feshedilmi yeceği | | afia Nvekâletinden | Şehremanatine bil- dirildi. | Garbi Trakya | tali mübadele ko- misyonu reisi M. Garter geldi, muhx telit komisyonun İngiltere menetl sır kapitülâsyan Konferansına k odeme: âlem seyahti yapacak Frankfort,3 (A.A)— | «Graf “zeplin» kabili | g sevk balonunun ku— | Per mandanı A. Ekener | « iye o hazarlı- vam etmekledir, Edhem gz e Ri ımızdalı Neşet Ömer i Akil Muhtar v müessesesi halada tevzi için (300) parça esans, kolonya ve sair mevad ve ope- liğini bulunanık pp bu ear eürmi dü Y eimiş ve bu tebern, | Ksbirüleğonlerdar ratör M. Kemal Beyler Gümülcüneye nak- pa a lerle karşılanmıştır. it mesarlin müzü- dün şehirimize gelmiş- li hususatile iştigal seyahat ier Cemiyetin İstanbul şubesinin | kefesine omahabs : edecektir. Kâhtanede ölen 6 amelenin âilesi- lerdir. Gerek hastalık, ge- çapı lak Şire rekse cok elin ve matemli bir netice ile hi - Mumaileyh Sih rikile Tokyı ve kaliforniyada kâin yur, | beğmelmilel * Konferdnia *Mşır hükümeci iştirek, eylediği ekdlir- de İtiğaz” etmiyeceğini bildirmiş olduğu anlaşılmıştır. azası (26) bine Balig olmu yetim umum aza miktari ütecavizdir. Cemi- tarihinden itiba- Santiyago istikametin- tarafiniza Yk e mm ki iş tam bulân apandisit ne Şehremanetince de bahri muhiti gece- len “maddi rakkimm Çİ) Türk tarihinde meşhur vezirler ameliyesi hakkında ma- yardım edilmesi z ettiği piyanko lirayı Tefrikamizımn resimlerinder Bundan -— ini i takarrür etmiştir. Hariçte: | lili Sırbistandaki | kabine buhranı de- | | vam ediyor. İngiltere kralı | gene buhranlı bir | gece geçirdi. | Japonyada zel- zele oldu; binalar yıkıldı. İnsanca te- EE | BİN m a | : iL okla TAİ lefat yoktur. hurste teveccüh edecek ve öradan bahri muhiti atlasiyi geçerek alaman- lümat olmak üzre Akil İ Muhtar beye müracaat ettik. Doktor şu dedi: Bu ölün şüphesiz hariçtir. Bir müessese ile yapılan itilâf neticesi olarak cemiyet bandu - leri rulasu. hayi;, bir, nevi <ifaş biçaklarından beheri için (20) para iönin edilmiştir. | Meclis reisimizin teşekkürleri ; 3 (AA) BM. ümizin teşekkürleri: in tebriki münt ımda ; samimi te- etmiş olan hepimizi müteellim ve | ötti. Asıl ha- diseye gelince, Necati İ | dilhün Bey merhum ameli- yattan evel muayene | vala ayı ayri teşekkürlerimi NE edildiği zaman apan- arzederim, yaya dönecektir. Rusyaya ihracat İkinci iste de geldi Rusyaya pal iliraç edeceklerin “afyon ve edilerek dün'T. müdi- riyetine gelmiştir. 105 ton Valeks, 800 kilo v N e z z afyon ihrac edile Millet mektepletirde tedrisata çok büyük bir Ev ve baracetie tir, edilmektedir. Dün birden dörde kadar yalnız hanımlara ders gösterilmiş, bu müna - sebetle kurslarda misamereler verilmiş, heyecanlı tezahürat yapılmıştır. şimendüfer siyasetini, gürek bu sene | başlamağa karar Mecburi devam, yısı W-40 olduğu balde kırkıncı yasını çoktan ağmiş Ni Ya aksaçlı nanımlara ble derslerde yavrularile beraber hâzır bulunmu$ş- üyük bir sadakat ve ihri- lardır. Çocukları herüz pek küçük olan anneler ikinci devrede ders göre- mam ile;tatbik edelim, cekler, nispeten büyik olanlar için bu hafta içinde hususi kurslar küşat Mehmet Asım olunacaktır. Birçok şehirlermizgi elen haberler millet mekleplerinin merasimle açılarak tedrisala başlanıldığını “bildiriyorlar. 7

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler