7 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

7 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Pazartesi 1 ai agi Ba gün Ü hua kapal. Bu günkü hava izgdr mulavasal lodos Millet mektepleri sayıfası , Büyük irfan. seferberliğinde yeni okumaya betla« , bir hizmel olmak üzre bir millet meklepleri sayıfası aşmışlr. Mütehasin bir kalemi tarafındarı yazan bu derder, beşinci sayıfamızdadır., Efgan ihüilâlinin i iç ri anlaşılı yor mu 2 Meşhur Ingılız e dSuUS Miralay Mn Efgan hükümetinin emrile Allâhabaita tevkif edildi Londta, 5 (Fos) — Allahabattan © bildiril- diğine göre Efgan hü- kümeli mir renisin teykifini emret- miştir. Lorens hudu- | gi ve Efgan | © muavenet et- | tiği GÖhmetile tevkif edilmiştir. Türk - Macar Bitaratlık Muahedesi Peştede imzalandı Budapeşte, 5 (A.A) — Tür. kiye ile Macarisla arasında akdediler © bilaraflık uzlaşma ve al edilmiştir. Budapeşte, STAJA) — M. e Türk - aşma Ye la imza etmiş Muahedlenâme aym zama türafeyni - akideyni siyasi ve yahut iktisadi mahiyette hiç içlerinden müteveccih bir devlet tarahndan h ve iâârruza marüz Ka olursa niza ve ihtilitn devamı müddetince diğ tarafın bi- tarafığ a > edeceği dinü de muhtevi bülur- maktadır. Pejte, 6 (A,A) — Grzeteler Türk - Macar bi beyi ve hakem miüahedenin iki millet” a. daki asri müveğdeti “ta ettiğini Zikrediye asırdan son ha milleti gi kadar iki bir sıkı Matbuat RE a beslenileni derin zunu beyan ektiler a hükümeti mezkütenin İkala öle buna mümasil mukavele” akdetmiş olmasim Türk & Macar my ehemmiyetini Macarlar naza- rwda bir kaş de artırdığını Yaziyorlar, Gözeteler Türk - Macar Münâsebatımn gir ale verildiği ph Miralay Lorens Umumi harpte Arabistan kı Bundan bir kaç ay İba «Sanday » sgazelesi eni eti e nistâha gittiğini haber yermiş, - ondan sonra Lorens hakkında hiç bir şey duyulmamıştı. Bu gün telgrafların malumatdarı anlaşıldığına göre Lo- rens Elganistanda tev- kif olunmuştur. Bun dan anlayoruz ki bu adam bir kaç aydan beri Efganistanda fesat ibzamile meşğul bülu- | nuyormuş, Umumi harp esnasın- da mekke kıyafine eriflerinin rek on- ları isyan teşvik eden, onları ingiliz altinlarile ve istiklâl vadile igfal ederek Türklerle harbe sevk eden Lorens kim | bilir Efganistanda han- büründü ve | gi şekle oalkı nasıl al Lorens, allı, giliz casus- luk teşkilâtının en ileri / gelen en muvaffak ve en meşhur unsurların- dandır. Kâşiflik nikabı altın- da üzre yetişen Lorens, 1914 te Suriye ve Irakta uzun uzadıya dolaşmış, Araplarla düşüp kalkmış, bila- here kopan isyan ih- zar etmiştin. kiyenin umumi harbe iştirakini müte- akıp Lorens, Lort Kiç- ner tarafından « İnte- İlicens servis » e ilhak olunarak Mısra gön derilmiş, oradan Aarap> larla müzakeraa gi- ŞMiŞ, sona Ciddeye giderek Fey&al ile bir- likte Arap isyanını idare etmiştir. Altarâlı 4 ocd sayılanızdadır 7 Tip hadisesinin meclisteki aksi ayal pm ala Hakkı Tarık Bey Sıhhiye vekilini üç sual er rafında ısizaha davet etti Ankara,6 (Vakit) Hakk Tarık Bey (Gi- reson) meclis riyaseti- ne bir sual takriri ve- rerek sıhhiye vekilinin şu noktalara şifahon cevap, vermesini talep elmiştir: 1 — Up âlemimizde mutahassıs — adedini artır, hususunda «kp edilen yol nedir? — yer yer mula- grupları J madıkca bunları mü- tefsrrik © hizmetlere sevketmek: müreceah gürülür, bu mütalea doğrumudur? Bu gün bu mütal müyafık alimi wıdır?Varsa ıslahı i için ne düşünülüyor? 3— Merne bahasına olursa olsun kükümel merkezinde yerli ve ya casusluk etmek | Tahkıkat Bursadaki © tevli tev kilatın sebebi ne iniş ? Svasta tahrikât yapıl- dığından Dahiliye ve- | kâleli malâmettar değildir | Bursa tevkifatı hak- kında verilen malümata göre,bu mesele etrafın daki tahkikat dini bir cemiyetin meyeudiye- tini meydana çıkı mıştır. Bu cemiyet dine vaki olduğunu vehmettiği taaruzla - ri edineceği taraftar- larla ve silâh'kuyveti ile izale etmiye çalı- acakmıs!!, Bu Mselenin tahkikatı hemen hemen bitmiş gibidir. Diğer taraftan Yeni Türk haleri- nin tatbiki münasebe- Sivasta da baz kin elerin «din elden Süt eli TL sl mlyENE Yeri alacak Cemi eti t Aç ç 2500 ir, rine 10000 teklifleri b Başa. millet mekteple tahsisat İtası encümenine ha - için yale cdi Taksim-Heyazıt arasında işle - owbüslerin * dolağışile zrah etriklerinden şir - ket seleri tatil etmiştir. Mlenyrön tarifeli ve hareket savleri yen her köprüden geçişinde Karaş ; vermeleri hal vaz'ıyet ettiği ya- tastik ek zılmışsa da Dahiliye Yekâletinin böyle bir hüreketten haberdar olmadığı anlaşılmıştır. metçe erin wanvaylar İ 0 para alir maâk“sur etil prüden şeğme- lerine dilmişur, Mİ, Mutlakiyet! Sırpkıralı beyanna- me neşretti e Meclisi mebusan fes- hedildi,; kanunlar Kra- lin emrile Ke yolc Belgrat, 6 ÇA AY Yupos.. Aleksandır » millete ylediği 6 kânu arihli bir be- yanramede halihazırdaki siya- si teşkilâzin memlekere eden huzur ve sükünu temin artızdağır dü ayalazdel lav hitaben “nş nusani- 1929 Pp | gil harici 5 ct İribarile de Allaralı 4 ne sabitemizdedir Türk tarihinde meşhur vezirler Tefrikamızın resimlerinden ecnebi yüksek muta - , hassıslerden o mürek - kep bir tabip heyeti mevcut Ankaranın sihhi teşk latıni Küyvetlemi genişlettirmek © “iğin alının $ tedbirler me- lerdir? : Mahut rezalet Paris, 5 (A.A) — İstintak bulundümak , hakimi sabık Paris Meb'usların- f « Gazet dö İranc » ın lerinden biri ölen «Char- Berteradı 1! dölandirıcılık emniyeti sui - istimal ve şeriki- lerinden tahtı les | mak için heyeti umu- Belediye meclisinde dünkü içtima Doktorlar Necati B. meselesi için... Fevkalâde bir içtima aktediyorlar feykalâde içliman da- vel etmiştir. Cuma güz nü bu hususta mühim mükarrerat ittihaz ©- dileceği tahmin edil- mektedir. Doktorlar sureti kali- yede Necati o beyin ölümünde hiç bir ha- tayı tabbi yapılmadığı- nm müdafaa etmekte- dirler. Apandisitten ve- fat etmenin behemal hatadan mütevelit ol mıyacağı, bu hastalık- tan Alman Reisicum- huru Ebertin, Milyar- der Hügoşitnesin ve Rüdoli valantinonun vefat, ettiğini, bu mü- nasebetle hiç kimsenin bir hatayı tibbide bu- lunduğu iddiasını ileri sürmediği © söylenik mektedir. Cuma günkü ictima- m pek mühim olacağı beyan edilmektedir. Etpba: muhederiet cemiy Neşet Osman Bey Etibba © muhadenet cemiyeti heyeti idare- si dün Neşet Osman Beyin tiyasetinde fev- kalâde bir içtima akt- etmiştir. Bu ictimada Maarif vekili Necati Beyin vefatı dolayı- sile son günlerde dok- torlar hakkında yapı- lan» nesriyat meyzu- bahs olmuştur. Etibba muühadenet cemiyeti bu neşriyata mukabil bir cevap ol- cuma günü | Günün hs müthiş bir kış hükümfermadır. Bazı yers lerde münakalât tamamen durmuştur. Bir kısım şehirlerin aç kalmasından kor- kulmaktadır. > Yeni sırp kabinesiteşekkül etmiş, mamafi buhran zail olmamışüır. * 4 Dahilde: KEZA 017. Türk - Macar dustluk muahedesi Buda- peştede imzalanmıştır. Cemiyeti belediye dün toplanarak süt meselesi hakkında mühim kararlar ittihaz etmişlir. Belgrat elçimiz Haydar B. bu gün Bern elçimiz Münür B. perşenbeye memuri- yetleri yerlerine gideceklerdir. Ükrayna “ heyeti “dün memlektimizden ayrılıp gitmiştir. 5»

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler