10 Nisan 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

10 Nisan 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Tsm an Ramen © ili in e İzmir mevlevihanesi şehrin nuinit Âkibeti| pa İHükümete teşekküredildil Nihayet Süleyman Paşa tevkif edilmişti zam mı yapacak? Delet sena ma. | Birlik bu hakka, verilmiş na- smile tepede yüksek ps? Serdi Gi zarile bakmakta ve kadın Aptülhalim Memduh beyle. berabl Rauf Paşa Du defa iz Kendisini Çanakka- | İmal Gi 0 di k leye götürecek zırhlıyı aramakla meşguldü., belediye azasından istenecek | gün bu mevler. ihaneye, Şeyh hukuku tesbit etmektedir! | Efendiyi ziyarete * gidiyorlardı. Mi 34 memurlarına zam yapmak id k da düyündürmeğ — Pek âlâ.. Buradakilerin | Wefik paşaya gösterdi. Ala, sevketmiştir. Fakat Emsne- dotülhnii İM. dk z 4 Yök kamınrel bir ei. a 5 di ulhalim Memduh: e il Eği mai İ işi izi n a - geri çi yi .. oem vi hs au | ! Bi irfanın mwaallâ bir hakikaigâhdır. yık. sz mu iye al #ul Haydi Allah muvaflık ie serskerl, ya kendi | © KUR O İ Tatı işci eteceklerir, Türk || telif suretile Hepetibüseti wi muşramı irticalen söylemişti. Tişrefs) gitsin. Başvekil paşa, şumüş- | ne olacaktı? Asıl mes'ul edi- derhal yapılmıyacaktır İİ öşeretile götteriimesi kadiriların || rişmiş ve intihabat faliyekine | Her darikin müntehası mevlevi da iitibebütar iştirak sekmeleri | bazırlanmıya başlamışlır. İ Mısramı irad ederek bu masraf e mn e maş | beyt haline koydu. Mevlevihane reji MN Gk emel | sölüüme eğilen Hyeşi T olduğu için bu tepeye tırmanan bi fedakörlığınızı madamelhayat | divanıbarp karşısına çıkarıl . İ toplandığı zaman Emanet | unutamıyacağım.. imal lâzım. gölen biri varsa | memurlarına zam yapılması Ahmet Vefik paşa ile Rauf |“oda Rauf paşanın ta kendi | ve bunun için de fazla vari- | paşa doğru mabeyin ielgrifa- | değil miydi? dat temininine çalışılması | nesine gittiler.” Herşeyden “Gelgelelim ; « mühür kim: (| teklif edilecektir. evvel Rus firkasının ansızın 4 deyse Süleyman o oluveri - yee -Süley ... yordu işte . » «Vakıt» gazetesine yazılan tezkereyi gazete idarehane- — sine gönderdiler. Tabii cümle âlem okuyup: — Oh... mesil kuman- | İ darilar muhakeme edilip ceza dılar larını görecekler. Var olun | Adalar elektriği müte- milleti nedibâi osmaniye. (| şebbisleri dün şehremini | Diye hiç olmazsa acilarını Muhittin Beyin o yanında uyuşturup kalplerindeki kiri (| toplanmışlardır. Bu toplan- | Yyumuşatacaklardı . bda teşekkül edecek şir- | İşte düşman âsketi İstan. || Kelin ne suretle aksiyon kül zümandaki “sadakat VEİ “ip “li kolu bağli olarak | | Yeti belediye “imeclisi"| mütalâalarâ sebebiyet veren bu | lerine intihaba iştirak hakkının ihtimal 'bihzssa kadınlar meha- | verilmiş olduğunu farzettiklerini, | yollar mevleyihaneye müntehi oluyd! filinde heyecanla telâkki edil İ| bu üşe olmuş mazrı ile bakti İli Be JWbarla £, şrefin mısraı iki maf müş. Bilâhare D.müsteşari Ve- !| itillarımi bildirmiş, bu hususta İİ yin bu .busustakibeyaratımüp- || teşekkür ederek Tizem gelen || | Sen'ariz düşmüştü. Eşrefle Memduh, muzaheretin gösterilmesini isir. (| Zepi2aneye vardıkları zaman zihni i miş oldi, | am eylemiştir. ! temadiyen faaliyette bulunan Eşri İİ Müsteşar Hilmi B. bu beya (| (Dün birlik veisi Lâtife Bekir (| Zuflayu irad etti 1 manefte foplan- | yatağı « bu idm kağlılarn ||. bir müharririmize dentiş. | — .sarahntle werilmiş olmadığını, (| fir ki: İl zi Kıta yalnız. Tyihada irtihap etmek | — Arikaraya sürüne ve | 4 ve edilmek. için Türk olmak | “teşekkür ettik. Bu ğe öce İ Babı ân Celâlettine kim i şarttır» şeklinde bir madde oi. | bitmiş mazarile dukıyoruz. Bu İğ İzfisap cise riyadan kurtalır, İ duğunu müntehipler erkek ola. | münasebetle hazırlanıyoruz. — | Pieyücei ela, KALK giyse Kişi iğ cak © diye bir “kayıt olmadığı | Avrupadan programlar ige- | een Betin Karekter 9 i gibi kadınlar intihap edilmez | irttik, tetkik ediyoruz. Hükü- | — — —— bul kapilamna çatıp dayan. '| ihraç edeceği ve bunların Giye:de bir kayit konulmuş ol. (| mefimüzin bu hususta gösterdi. seniyenin hukukuna taaruz | mışken devlet işleride bu | me suretle satılacağı mese- | madığm, ; liyika | kamunmiyet | Zi Jütüten çok © mütehassie olmayıp yalmz İngilizlere | kertede idi. (3) lesi mevzuubahis olmuştur. | Kesbederse. her'taraftn yeniden /| kaldık. | karşı bir hareketi muvakkate | o Öteyanda İngiliz Süt paşa Adalar elektriği şirketi | #ecdidi özün gelecek belediye | Birlik aynı izamanda kadın | olacağı Rusya İmparatoru | acele Bübilliye 'davetinden | 100000 liralık hisse senedi imtiliğbetiri şlirek © etmek ve İ| belediye azasındam istiyeceği | irtilfap “edilmek haklarina 'ka- | şeyleri de hazırlıyacaktır. hazretleri tarafından sureti | telâşa düşmüş olacak. Ca- | çıkaracaklır; Bunun 30000 resmiyede zatı Hilâfenpena- dınların da malik “olacaklarınız | —Kadın azadan istenecek şeyi söylemiştir. İİ söylemez misiniz hanımefendi? mum, gene ne vardı? daha | liralığını Emanet, 710000 hiye yazılıyor. İ#leber aldığımıza göre key- Birlik velsi bu suzle gülerek: biriki saat evvel yıldız sara- | liraliğını idareci “hususiye Gerçi ikisininde gelme- yanda toplanmamışlar mıydı? | alacak, mütebakisini mü- | mesine o çalışilmdkta isede fiyetin Du sürele | tenevvürü —:Bir değil ki birçok... ce- üzerine “kadınların intihabata /| vabını vermiştir! Rus fırkanın misafir gibi &ssisler alacaktır. şayet o Sırada Ruslar ileri m ği — Gümrükte İstanbula kabulü mazbatasını Mesane önle İN a kıyam — ederlerse | İmza edip mühürletmemişleri senbuül mebusu Hüseyin, | gösterilmiyerek 20 para ucuzladı | 85 kişi imtahan oldü F-raycala narhı 20 para Dün gümrükte 85 kişinin ük miydi ? iinde! Tahsin, İMcirli- Sureti e imancde bulha- | © Şu çapraşık meseleler bir Dsi AE OR İ reketinmüstenit olması lâzım indirilerek 23, ökmek 'narhı | imtahanı yapılmıştır. Bun - |£ şar ucuzlıyacağı tahmin © Merhum Nafiz 7 da 17 kuruşla ipka edil. | lardan -35i tüccar müstah- (E cdiliyor. nın zehirlenerek ö xürlü bitip ardarası kesilmi. Ü Bulk lite zediae || gelen şartnamenin istenik | Yordu! den Nuri, Kâzem 'Şinasi, | | mesi ve keyfiyetin tarafımıza miştir. demliği 25i gümrük komsi- O Tesik Rüştü beyin | mediği anlaşılmak “ N yonculuğu, 25i komisyoncu || riyasctimdeki heydt dün | dünlethimeyit za İİ bem Tezli noktaları tenvir et- d&.obelâ, daha başka bir püsküllü soyundandı. Ruuf paşa Çavilca ordusu kumadanı gazi Ahmet Muhtar | Ku paşaya bir telgraf çekti: « İngiltere donanmasının | Derseadae gelmek üzre ( Beşige) den hareket ettik- leri haberi üzerine Rusya askarinden bir miktarın Derscadete gönderileceği ve | bu gelişten maksat Saltanatı | Mühim haberlerin hulâsas Vilâyet meslisi dün top- İ| nunların isticvabınâ ! lanmıştır. il lanacaktır. i © Francala narlı 20 < Mariyo Ser? para düşmüş 23 kuruş | Şehremaneti 3 olmuştur. anilyonluk davama > RR © Adalar elektriği mü- | muhiakemesinde, essisleri dün Emanette | darlığın davaya i$'” toplanmışlardır. muhtar bulunduğudâr © Elektrik tarife ko- || riyo o Serradan w misyonu cumartesi dopla- | parası alınmamasına“ nacaktır. Fialn bir mik- | verilmiştir. i Sait paşa Babilliye giti, A İerle Kere işan (7) ve bade burulan | bepvekl paşa ile Rrul paya | yy — m Edl ard alınacak cevaba göre hikrete Tütün filmi | Payet memurluğu için im- İF geldi ve Cinevreye hare- | Tahkikat, altıncı DE Mi tahana girmişlerdir. İ ket eti. Hariciye wekili | dairesindedir. — Paşa hazretleri müjde. bimmet buyrulması... » Harice gönderimiyecek (| İmtabamı istatistik müdüz JE Az, Minseliniyi iyaret eden Süleyman paşa bairadei Pa - Bildirdi. rü Mastafa Nuri Beyin | 7 PU AMÜ dişahi tevkif ve ilerde mu Bir ip âlim ip âlimi Ey... aruk ferih ferih — İdare ecnebi memleketler için || riyasetindeki heyet yapmış- i oi , hekemesi görülmek üzere << | şimdilik “Çanakkalede mahpu- ği Süleyman paşa meselesini | P< ” Dün şehrimize geldi konuşabilirlerdi . yar EE Rk z yeni bir #ilim yaptırıyor || tor. İmtahan evrakları bu | N © Boğazlar komisyonu ölen dolayı sesimüen Gol bir nota vermiştir. . İ tekarrür eti, Hamburg darülünunu tıp Süleyman paşayı tevkif Geçenlerde Tütün nilisar | gün Ankaraya gönderile. Mezkür geminin £ böyle lâtifelere inanacak kadar profesör Veygant dün | safdil miydi ? rimize gelmiştir. lamak lâzmadı.. Mediste bir gün sonra | (Prefesör Veygant beynel Rauf paşanın istediği zırh. | vereceği cevapların korku - | milel şöhreti haizfen adam- hyı ancak bahriye nazını | sundan yüreği gümlüyordu. | larından biridir. İngiliz Suit paşa verebilizği İ Serasker paşada işi yokmuş Mumatleyh bu sabah tıp | Ahmet Vefik paşa behriye İ gibi böyle firak demlerde | fakültemizi, öğleden sonra- mezaretine bir süvari seir | Tfe ediyordu. - da Gülhane hastanesini zabiti yolladı. Sait paşanın | (Bune | ziyaret edecek, Gülhanede acele Babığliye gelmesini | fiz Kieclisin dağılmasını ve | « ruh ve dimağ , unva- emretti. İİ meb'uslardan bazılarınm İstan- si ük konferans el İngiliz Sait paşayı bekle. (| buldan sürülmesini sadet harici ditir. Proh mi, > Ban aşa Rima ünü v Gl erk | 5, aki Süer Peşe cumartesi günü saat beşte | il lr ul e “i ile alâkadardır. Meclisin dağı. | de darülfünun “konferans ele r belâdan kuntulü- İ masını geçen sene baş muhar. | salonunda “San'at ve ma- ririmiz üştet ( Mehmet Asim )İ 5 Şimdi, ertesi gün isüzaha | Bey | tafsilâle mükemmelen | Tazı vuhiyat, mevzuu üze- hazırlanan meb'usları uyuta. (| (Vakit ) de neşretmişti, oraya Finde umuma bir konferans İ rak anazın bastırmak işin müracaat buyrula ... verecektir. (2) Kim Bilir şu keyile kaç; İsranbulda çıkan gazetelerden | | dirhem esifiye çekişirdier, şim) Çakmak imali memnu birine aldavcı bir mektup | © ram Memleketimizde k özi di. çektiler enfiyeyi.. desek. 4 gerek yazmak hah görmüş gibi yanıyer.. Di. | çakmak 'imaline, gerekse Böyle birşey o herhalde (| yenler olacak. Fakat bunu da çakmak parçalarını Avru - faydalı olacak, zararı görül - (l görmiye lüzum war mı? çekdi. podan gelirerek burada miyecekti, Hem Süleyman || ler işte. : birleştirilmesine (o kat'iyen paşa meselesi için de ilerde l G a İ ilennile edinenmi Delter. filana- Mersin İAlİİ| darlıktan maliye şubelerine İİ tamim edilmiştir. işe yamyacaktı , Müzekeresinde İrG| Çaresi | Bitabı kabul olunmamışlr. bize için evvela bir zırhlı hazır- iv ilm fakültesi omüderrislerinden edip Çanakkaleye götürmek REN öidnresi “tarafından yapilan wek- J üm Siki; greetecilere gösteri EN iğ ve dona umunii müdür Behçet B, tarıhudan Avıkaraya igülürülmüştü. Tiber aldığın meyi in tah- Mind şahit “dinlenil a mesi esas iibarile bitmiş- 7 tir. Bulunan evrak tetkik : olunuyor. “Cumartesi maz- Yeni teşkilât yapıldı Ticaret odasında yeni teşkilât yapılmış, dört kısmı İ muhtevi Bir tetkik şubesi | öhtas edilmiş, bu şubenin ticaret kısmı müdürlüğüne /5 Galip Bahtiyar, deniz tica- İ seti we nakliyat kısmı mü - dürlüğüne mütekait bahriye miralayı Ali Riza, vergiler /kısmı müdürlüğüne Alğattin İİ Cemil beyler tayin edilmiş- dir. Sanayi kısmı müdürü henüz tayin edilmemiştir. Neşriyat şubesi lağvedilmiş, müdürü Celâl Esat B. açık- ta kalmıştır. Bu vazife kâ- ibi umumiliğe merbüt bir şef vasıtasile fidare edile - cektir. Vilâyet umumi meclisi dün toplanmıştır. Yeni a- zalığa intihap edilen Rıfkı Beyin önlihap omazbalası okunarak kabul edilmiştir. Heybeliadada bir orta mek- tep açılması hakkında Ma- arif eminliğine temennide bulunulması ve Ziraat ban- kasınca bahıçıvanlara yüzer lira ikraz edilmesi için te- şebbüsatta bulunulması te- |” karrür etmiştir. Vilâyet meclisinin TI 'ni- |. sandan itbaren 15 gün temdit edilmesi kabul edik “Bunu mazarı dikkate alan Tü. | tün inhisar üğaresi yeni bir fi İlim yapacaktır. Evelç# yapılan filim de mem- leket dahilinde gösterilecektir. San'atlar mekteplerinde Maarif vekâleti tarahından memlektimizde çalıştırılmak üzre celbeğilen ecnebi mütehas- sislarğan Mâdam Marters li ren şelrimize gölmiştir. Madam Martens Üsküdar ve Sölçük kız sar'atlar mekteplerinde res- mi ve tezyini San'aflar dersini «okutacaktır. Madam Martens Marthre Guillain ismile tanınmış maruf bir ressamdır, Elektrik ucuzlıyacak kerin. fikrini biğeniyotdu. mar ei Evet, evet, gazetelerden bi- rine bir varaka yazılmalıydı. En iyisi ©Vakıta gazetesi idi. Rauf paşa bitkaçsatırlik bir köğm yazdı” « Esnayı muharebede cür- iü sabit olan kumandanların e zimmenlerini tebrie edecek- lerin umumun enzarna Vez- | © edileceğini...» j Ahmet Vefik paşa Seras- Fransızlar bunun üzerine ay- Yarn temi hakkında “bir f satiyazı zaten Yütam bulacağı müddettenberi Ankarada Fram- İ cihetle ciddi görülmemiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: