10 Nisan 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

10 Nisan 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

arsa, 4 kümet. makamları. muhakemelerine in saat 10da baş- ün Mahikömü ile Pim, Hoca; İbe- bağl e mA geldiler. Müc- vanda hakir kararları Makas umumi etti, nemin talep ki, mahkümlarının e ai Yetimin: vekili nakzın;. idam şamil olma - £tti. Namık B. İN “uzunca ibir Yeti müteakıp he- di e müzakereye » Neticede temyizin kârğisinda bü id- ar e en iddi urmu- Zeçerek, müdafaai aş fesadiyesinin met . gayesile plandan müç“ mi, İbo hakkında > olmadığından bera - Çehreler güzelleşirse ahlâklar da düzelecektir, diyorlar . « Yalnız bir müşkül var ; çirkin olduğunu kabul edecek insan bulmak Mer kadın ve her erk-k böyle olmalıdır diyorlar Sön günlerde “Almanyada © çirkinlikle mücadele , | im yeni bir öemiyet teşekkül etmiştir. Cemiyetin hedefi insanların yüzlerini elleştirmektir. »: Eskidenberisşayi olduğu ela , çirkimlikle günahkârlik arasında sıkı; bir #wünasebet vardır. “Yüzleri güzel olanlarınsa, huyları da güzel olur. Onul için oçirkinlikle mücadele neticesinde yüzler ; güzelleşirse insanlar biraz rahat nefes alacak, l polislerin vazifeleri de haylı Kolaylaşacaktır. Halihazırda polisler mücrimleri takip için parmak izlerinden istifade |. ediyor ve bu tetkikler yüzünden. hayli. zahmetlere, duçar ölüyorlar. Halbüki yüsler güzelleştikten sonra: parmak izleri: yerine yüzleri tetkik etmek, daha bedii ve daha kolay olacaktır; yüzlerin güzelleşmesile buylarda güzelleşeceğinden . cemiyet içinde MüZur Sihiflar “yavaş yavaş ortadan kalkacak huzur ve emniyet teessüs edecektir. Almanyada teşekkül eden çirkinlikle mücadele temi- yetinin maksadi ve noktainazarı budur. Bu cemiyet Almanyaya münhasır değildir. İtalyada da buna mümasil bir teşebbüs vuku. bulmuş, İtalya hükü- meti de, bir takım ameliyat ile yüzleri güzelleştirebilecek olanlara. yardım. etmek ve hesabına yapılmasını i Bm Ve Ankara, 10 (Vakıt) — Rıd- wap, Nafiz Böy maarif heyet telüşiye reisliğinden çekilmiş tir, Calim;ve terbyç azası olü- rak. Kala ceket, a mi, “dedi. alete il ei — e rleri” İberact —* ne t barına kaldı, “nde Tütkiye ie İran ara p adık sinda hudüün tahtiti esin €k m hakkında dün Dir nota taa tag yakında | cöüimüşür. Bu now ile kın bir zaman zadında: teşkili Aruz derpiş edilen Komisyon ya- kik, edilecek kında mesbisine başlıYiduktar. e vap CAAJ - Tari. | Bünüan #iaada hudut tnt - kasımda emniyet ve asiyisin temin ve takriri için iki hü- min reâmi tebliği: ayy eki "Tevfik. Rüştü ” ile İran, büyük ei. | kümetçe müştereken ittihaz ig hezmöelei arasi. || olunacak tedabir. hukkanda 3 üç etm Döri de. || avrca bir mmikavele de imza Mükâre, âleme neti ölürmüuşter. di tutul EL İrez 1! Yazım Sadi Erim yu llması ması nelere alğrnetli| belma Görlüğü miz Zülal Zülfikar | ii N. Hn mazlumlâri kürtrtetsi idi... | ba bu ç areliyabın. “hükümet istemiştir. Yalnız bu, işin müşkül tarafı göl ile çirkinliğin İnsanlar içinde çirkin olduğunu kabul edecek olanlar etmiyecök, hatta bu uğurda her türlü o mukavemetlerde bulunacak *“olanlar ea B. müekkillerinin Köne meali derecesini tayin etmektir. Bilig erek İbonun be- -tökadürdir? Çirkinliği kabul | vi e ett, ekseriyeti teşkil etmezler hi? ? i Si çim babamdır. EN | ilâkam yoktur. Maârifte bir istifa © Muhittin B. Ford için İstanbulda © yapılacak otomobil fabrikâsı'mü- sebtile ne diyorlar? Londrada münleşir ( Deyli Ekspres ) gazetesi (e Ford kurnanyasının . Etanbylda. anı tesisat yapmak üzere “bulunma- lk Gal “iy it <Deyli, Ekspresx diyor kiz Dünyanın her kısmındaki otomobil ve tayyare pi siralında töpan | beyneliel mücadelede | k muvaffakiyet Henri «Ford: tarafından kağanıl maş. Türkiye: hükümeti, Ford müsssesine .. İstanuyl liman hududu dahilinde serbest bir mıntaka vermiştir. Ford bürada alel trak. tör ve Hepsinden daha öhöm- miyelli olmak üzre tayyare imal ve terkibile: mejduli olâcaktir. İmtiyazın müddeti 25 senedir serbest ınınlaka teşis olunacak tır. Fabrikalarda yüzde 80, veya 90: derecesinde Türk” arielesin- den istifade olunacik, eövelâ berğün. elli otomobil: ihraç olu. nacak, sonra bu miktar (200)e varacaktır . Ford, Tiryesedi büyüle ima- İâtanesini fatanbula alacaktır; bu ssre'le İstanbul İtalya, Rusya ssaları M. Fort Yünanistan , Balkailar, Mer ve sir Alriks ve Asya mem- leketlerine vuku bulâcak sevkiya- tn merkezi olacaktır . Fordun bu sön hareketi yalniz ücün pir hareke değildir. Bu hareket Amerika diplomasisinde Komünistlerin tevkifilWe seridir. Bu surele “Türk ve şehir opereti hak- | ordusu, siker küvvetlerini ma. kında ne diyor? Şehremini » ve, Vali, .vekili Bluhicein 8... cevkif edilen nisder ve Şehir operet da beyanatta bulunarak demiştir kiz “— Tevkifat esasen İslâm. büli Tad değildir. Bu tühki- kar ile alâkadar ve İktaybul- da-bulununların izmire gön riğğtuz. GöçeMlerde, iki kişi teteğliisf, “gönderdik: Mister yyapılnkı oalkikar azeri de 3, 4 kişi daha istediler, bul dükça gönderiyoruz. Bir öpütet tesisi #şölüsü Dürülbedavlin “avdetinden sonra yapıl tir. Esason Dirülbedayide Mev- dir Gir kadro vardır. Siül- Kiefar Zaten musiki “dersi üliyorlar. Şehir bündösuda Ha- zitdir. Ayni bütçe ve küdro Me bir öperir beda. vadın tömin edeceğiz kom — Gel. Tuyur! Bütün derileri içinde yalınız sırlardan ve işittiği, gördüğü yeni .şeylerde o ümüt ; bekleyen gel... Bik ay tut karşıladı. “cevap verdiz 148 iğ öğ talilinili her hilde | Bir alâmet olsa gerek — Ön şüphe mi var! — Bakın açılmağı başlıyor. — Açılıyor. Ortasında, bir Zülliker var görüyor musun? |, | Görüyorum, Kurulacağız. ön Zallkar bizi kurüirikik. kineleştirmek ve hevii küvvet lerini östediği gibi teçhiz eyle Bekârlık vergisi Bİr doktor ta- raftar değil Bekârların vergisine haliha - hazırda vergiye tabi “olalı | dü EAT asit ölmlştuk taraftarı. “değilim ; “çünkü bir bekâr biraz muktedir oldu mu meinleketiş: teehülden geri kalmamaktadırı; « nülüsün tezayüdü nazarı dikkate alınmak icap ederse bizde çocuk. vediyatı pek ziyadedir, bugun için her vilâyet merkezinde birer vilâ - ve detane ile çocuk bakım tedavi, hastaneleri açmalıdır. Kurklaralı Kelediye takıba | BEY Müharrem j olan mek imkânını elde etmiş olüyor. mmm | darı iğ İnsanları LA ak için | kurulan cemiyetler Tahdidi teslihat konferansı (Üsetarahı birinci sayılamızdadır| ır. Vi ir İtilâf ümit Tevlik Rüştü Rey İtalyu; | setliyorum; selirile . görüşerek Roma se Mühadekimüzelilkasimik| hüsüsatı Mühtelit, mwbadele yonu Türk Tevlik Kâmil Bey İ yaha ait “Bazı kararlaştırmışlardır. Sirkeci istasyonunda Heyeti murahhasanız otel ne komis- murahlslağına avin edik telit kömisvoflün ya: nakli yemeğini yedikten sonra doğruca Sirkediye gel miş we 2,5 da hâ de öğle g ği Yunanistana mükarrerdir. Fransızlarla ilâ; Fransı et Avrupa, ekspresinde çed: tahsis rine &dilen , vagona via müzakeralımız çok iterlemiştir. Nusaybin ve hulez iii fik, Rüştü, Beye refika- | Cezire, kısmında ne kerimeleri ; Hantm emek: ve hasıl #fendiler..de, rofakat tedir. selesi o üzerinde olunmuştur. Bu. husustaki? itildinamc yakında, imzalunacakar. Umumi vaziyet Umumi, xaziyeti miz pek müker Teşyi merasimi. Hlevet Sirkeci istasyonunda büyük biç, kalabalık; tarafın- dan teşyi, edilmiş, ve şebri- ir. Bir larımız le ziyade al” kadar ede müsübak; mıza de vam edi- yoruz. Bu- gün çıkan ! resim,Gi İ tavLö! etlörinin mü Be bedi Getiren, gönderen sağ ol- ritlerine san, » Çam va buz rimizde bulunan: setirlerden kısmı azami ile tüğsayi me murin, garda hazır bulunmuş» Murdiz. Hariciye vekilimizin beyanatı Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü Bey, kendisini Avrupa ekspresinde Ziyaret eden bir muhârririmize İleyetin seya- hati ve beynelmilel mündse bünmiz hakkında arideki'bö- vanatı bulünmüştür: tün devletlerle münasebatır miz nonrmal Dir sahada © reyâr ötmektedir.. i Tahdidi teslihat köferansında "Yahlidi teslihat kor se önmüzdeki; pazar Felemenk murahhas Mi. Laâ- dönün riydsetinde' toplahacık- hükü- | günü tır. » Komlerinsa 27 met iştirak ediyor. Bunlardan Türkiye, Brezilva tanesi Amerika, Akan dört Rusya, “ Cehevr&le © töplanacak Cemiyesi tahdidi teslihar konfe. tarisına “daver ödülde. Gidi- yöruz“Könlransta » müdafaa citvcepimiz "tez. ese itiberile herkesin maldmudur. Takip tdecipimiz Kat hafeker ge. Lara, 1 int sa) Raporun bum: çen isenekimin “aynıdır. “Miz, | hik öden fasımlarını Rl saratini “olürak teslihâtın ih- İ ediyoruz: didi” tireftarıyız. “ Konferans 1 — Selimi “harbiyenin dör beş gün deva edteek- | İzmit mwukasnı gireme- ür. * M. Müsoliniyi ziyaret Avdötte © Tevfik © Beyle birlikte Rotmadan” göçerek' A, Müsoliniyi act edücÜpİZ. Romada, iki öç gün kalmak e vet rim. Ön ç mi gm DG gün YA mürahhası Türkiye sonra İstanbula avdet ede- ceğim, Venizelosla “görüşü - #5ıM. Veniszelasla, müldâ- kadi! bulunacağınız “doğru | maddesi ahkiminca ba,kör- modu 2 fezin ber noktasında muleve- < Hayır, Müttün “Daşve- |. leye vazıülimza devletler sola» kilile göşüşmemiz mev e solypamığrır. N Yürlanlılarla müzakere so Yunanlılarla müzakeratımız <ameli bir, sahaya, dahil <p)- muştur. Mübadele. müzakera- unda “konuşulacak imevd ve “müzakeratın hududü” hakkın- Müzaketit di” geniş mi sile, mevcut istatuko Özerinde € n Gliyor. MövZüun ta HR Gi se SM yini müzukcratı i m a eh izal .erami vetli dünüzle Kürdün Ardsirda surette, teshil edecektir. Müzakerenin idaresi Benim seyabaşim. esnasında müzakereyi Saraç 'oğlu Şükrü daye sedecektir. Şükrü işi in “tnfsthdele ve hi miden iyi “bilen bit diş“ yazmış, gün görmüş — Dikkat e “bu alâmet | Bir adamin onlar üzerinde gayet nerede belirirse sonu halâitır. Acaba? mübim tesiri vardı. Kaymakam bapisler arasında bir nevi amir » Vali beni iburaya hapseın. '| -idi. “Herkes ona Büriid ediyör, Zülfikar muzüfler olucak dedim | -ilbar” gölteriyor . Çayinı “bir “göründü. İİ adamıbu Fövkelâdeliği de-tümitle diye... Fakat “sülük öktei de | alp piya, yökteğini ir | muhavere gökteki manarayı ayy kaplar Mesini ve kücar sefinelerinin “Boğazlar mun #bestii sevrü sel i muhalif olup olmadığı bu ii tüaneaddir. dokilar, mev- Balerin cüz'ü bingenalevh ahlettiğini boğazlar mukavelesininbirihci vE ipinin gezebileceği kanaatında bulun. ii bildirmiştir. Buna mukabil ürk sma - tahhasi tarafndan izak, çlilen “Tünk tezi şudur: Boğazlar mukavelesi lahıka- Sanda harp gimilerinin «tam bir serbesti mürura? ve tüccar gemilerinin «tam bir » serbsstii © mürur sefere » malik olâğallığı mü- sarrabitir. ve Sefetini “ihlal” ediyor Mü? Hütir. 'Bündüti bişka muka. öveletiinr iy dühdü veyuncu öraddükerinde” tasrih edilen arantakadlar dahilinde “ İzmit körfezi yaktar. det yl den bir basn iğ eartarscm ikültikandl; Sözü bütün mahpuslar ârasın- da birden yayıldı “ve kimse kaynaktır ne diyor, söylediği dayi mü, Yüz m diye dö» şünmedi. . Sözlerine “inandılar. (pepe: - Züllikargöründü.. Sonu eğme .. Bizi Kurtaracak zölikardırı, Diye - söylüyorlardı. Duvârın dibinde höbet bekliyen ln da lk e ek d BM. 4 0 İ sülük es olar da ir dinlediler. biha “iyinkmie yn ri e A | ibi sözü, sohbe e, | Fakir xi ayır e —— we OKU vdecek e ehremaneti ada çamla- rını Evkafın elinden alacaktı, bilmem, al mışmıdır, almamış mıdir? eğer aldise artik çam dev- rilmesinden kurtulduk de- viektir, Yalaız , evkâfin emanet buz galiba ahı tuttu ki, imtiyazıni elden kaçırıyor. Buna çok acıdım. Şerif Bey efendi üstadımız, buzu başkalarına kaptırmamalidi. * Birlâvha,, velki gün bütosunda lE bir. muharririmize iş hayatında kadın hak- kındaki fikirlerini söyliyen Dr. Safiye. Sami Hanın dostumuz, sözlerinin sonun- da demiş ki: * Böyle yerlerin. kapısı: na , Dantenin Cenneti ka- - e Şi bahsolan şu lâvhayı se Gafiller, yanılıyorsunuz, burada aradıklarınızı 'Bula- i balyacaksınız... İyi ki Muhterem dökto - rün ' bu arzusu” daha sisi ileri sürülmemiş" ve kabul “ölunmamtıştır. Yoksa, Safiye Hanımı aramak üzere o büroya giden muharririmiz, bu ihtarı okur ve girmeye- rçk,, gerisi geriye dönerdi. “Nâmuslu Kökotlar,, ve *“Skapaflovda * Alman do- tânmasi” nasıl batırıldı. isimli tefrikalarımız bugün drecedilindmiştir. © İtizar ederiz. “Türk murahhasının, diğer kasım İliğiliz Mürahhasının töyine iştirak etmişler ve bazıları * Yeylerini muhafaza eylemişlerdir. Boğazlar komisiygnu babi ve havai müruf yeuburu tadil edecek tnahiyette olan köfei mükarretatın kendi tarağndan itiğyanrle/ tetkiki o edilmesi müttei isen Kaymakini tam firsatını bul- saüştu, inandıklarını anlatmağa başladı; — Gelecekler bizi kurtara - caklar... Hazer olunuz. Sonu alur, zulikar ordusu bizim wkamızdır .. üçler , yediler kırklar: “nerede! ise meydana çıkacaklar. a Bu igecekinden büyük alâ

Bu sayıdan diğer sayfalar: