10 Nisan 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

10 Nisan 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gazetemizde çikan yazı ve 'esimlerin bütün hakları mahfuzdur. k mektupların zerise uya aitse ( Yazi) Basmıyen mektupların iadesinden, | deymmii İ mukadderesiz mektuplara konulmuş paraların kaybolmasından ve ilinların mündericatımdan | si e? değil Londra üzeri bir ir agi rası kur rk 1 Turk Tras Türk LV TTahviller 1 « vadeli» Belgrat Te Je | Ticaret ve zahire bo; Ticaret borsasi kâtikümtmiligi ize Okkası Azami Asgari | 0, ig Ektatea ekiktra Eki 1400 1293 1363 1489 0000 — TİF TİK — 145.00 14500 00009 ©00,06 nu 60000 000,00) — AV DERİSİ — sifli 6060/00 0000.00 0000,90 0000.00 0000,00 0000,00 69-10 00-00 6(8 0000 00-09. 6000 t 0-c3 0000 İ —ZAHİRELER— ; "a7 1920 000 0000 5000 00,00 Sünter 0000 ert binme sert rma pday 74 Çavdarlı Yumusak 0000 0009 | Isla nkul Yatı mekle mübay aa komisyonundan: i Paşa da Ortaköybe tname, mektebinde Kalemi eline almış olen “Voles,, kahkaha ile g fırlattı. Fakat bu gü- üşü sonuncu gülüşü idi. Komedya nihayete eriyor- du. “Cones,, sor — Nasıl? retmi ed ( Voles | Rir uşak çağırmak MR için zili # masadan anan ( Voles) e Şaşirdiğ görülüyor- hazır- bağlı ırlanan İmzalamayı muz ?., eski perva- ş yavaş kalmı - yordu; keke led — Şakayı bırakınız ca - şikârı yemeğe canavar silâhını ormuzlıya - rak ateşe hazırlanmış avcı- nın ayağı altında kuru bir dan çıtırdadığını duyunca Bidayed | > HER GÜN ÇIRAR TORK GAZETESİ iç 10-4-999 hafta (1) nihayeti ilân 8-5-929 ça aba Kuruş 100000 Galata Sultan Bey: 70 arşın zıt mahallesinde Topçular: cad- ıktarında 229 numara fevkinde ve iki sokağa desind ki odayı esi yüzü olan dükkânın msıf Sarı yerde yu caaddesinde 20 dönüm 3 numaralalı kuyu ve 190 de 17 s Fındık atik 17 cedit ostan odasını İ bostanın 70000 Galatada Yolcu zade mahallesinde Yolcu münkalip hanenir sokağında 53-3 numaralı ahşap mektepten tamamı oda 2 sola / Edi me kapısında Hacı Muhiddin 110 aük 152 10888 Lö- cedit numa: mahallesinde cüler caddesinde nın tamamı 4-999 Hafta (2) nihaye tinlik mahallesinde havar soku 21 23 tamamı cedir numara ila mürak a caddesinde 64 nu arsasının. Tu şada hekimoğlu issesi deesinde 72 nu r hissesi, r ödesinde: 56 atik fevkind n dörtte Hacı Mubittin n bir & sinde kepenkçiler sokağında 10 numara ile mürakkam 143 zırâ ars ıda Hacı Muhiddin mahallesinde kepenk- gında 12 numüfa ile mürakkam 120 zira rsanım tamam apıda Hacı Muhittin da 6 numara ile 18000 Edirn mahallesinde Yusuf ağa mürakkam 12 2 arsanın 24-4: 929Çarşamba 90000 Feriköyünde nda “atik 39 No (450) 2 Çar (6 sofa bir W Bebekte dükkânl: a arsanın ta 70000 ve caddesinde dört oda iki mahallesinde rakkam (84 müştemil a Beyceğiz m arşın yuyu bir bap hanenin 250 caddesinde “ tahtında atik (90) ve namın yüz on Hamam ve Bebek arı müştemil ş defa mükerrer iki hisse itibarile tafa paşa No mürakik mi mii | Büyük veya Dir çoğ deta orasi mahlygiteki Gazetemize husus! Hân kabul ede M.S. HE ilmat meemkesi. türde eserlin | tenzilât yapılır 10,000 Kilo Avrupa kınnab! mübayaası Tütün inhisarı umumi müdürlüğünden: 5000 kilom 15 mayıs 929 ve 5000 kilosu 15 haziran 929 tarihinde Azapkap' abarndi di? 8 teslim edilmek şartile 10,000 kilo Ayrupa kınnabı pazarlık suretile alınacağından 13” Lİ olanların numuneyi görmek üzere her gün müracaatları ve yevmi münakasa olan 17/n99” * komisyonunda yüzde 7,5 temina muv tarihinde saat 10,30 da bulunmaları . Galatada mübay kabi Emlâk ve Eytam bankasınbaf! Pazarlıkla kiralık emlâk Esas numarası Mevkii 16 5 94 raj e Heybeliadada Yalı caddesinde 2 nut ikderede Nizamda Seferoğlu köşkleri namile maruf üç binası, mükerrer ye tahzil şube: rret emlâk pazarlıkla kiraya Semti Beyoğlu Mahallesi Huseyin ağa N3 Nevi 319 Müştemilatı : Kargir zemin katiyle dört allı oda bir mütbak ve 0.4099 tar iyle emvali metrüke a evsafı mu! i ari yedesi mukarrerdir ta r haneni Mahlülât müdiriyetinden: Kiymeti muhammen: 9000 Lira Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Bayrani sökağında iyük ve küç yi alunda bir avi ve zeminle beraber kâr olarak altı kattın lira, ve on oda dükkânı 18 No. ile mürkkam hanenin tai bedelle kapalı zarf usulile dört hafta müddetle müzayedi konulmuştur. Talip olanlar kıymeti muh yedi buçuğu nis Gi nde pey akçesi veya teklit mektup! i ibaret mamı dokuz bin menenin yüz ka mektubu İle de rını Y şamba saat on dört buçukta Evkaf binasında sene tevdi eylemeleri ilân olunur. ihale olan (24 nisan 929)' çar- İstanbul encül nü emberlitaşta müdüriyeti müteşe idare eni n: Bedeli keşfi 218 lira 60 kuruş o- rearnaneti seksen his 20-3-020 hafta dikpaşada Dix la Ot (80000 ( pine ofa 1 mahzen $ numaralı | haneni 60000 Rüsten 40 Üsküde cedit inde Pap hani 'üst katında Odanın tamamı 50000 rda Selâmi i 193 “numa sök (01 müş efendi ri kinde üç oda 120 hissede kırk in mahalle ralı fev muat onun oca H m. 36 zira ahşap'dükkü Balâdaki olarak “mü ler kiymetin dördün: İsta: r. hafta müddetle . Müzayedeye iştirak edecek aleni le teminat « at on dört buçukta Çent de Mahlülat kalemine mü türacağım. İşitiyor musunuz... Hepsini iade edeceksiniz... *Voles,, kekeliyordu: ?.. ne yapacaksı- — Bir polis memuru ça- ğırınız. — Bir polismemuru mu? — Evet,. çabuk olunuz. Baş lö kont. Uşak dışarı çıkarak ka- pıyı kapadı. “Voles,, ayağa kalkmıştı. Masanın nde duran şapkasını alıyordu. *“Cones,, asla tereddüt et- Ne?.. — nız? Rengi . sararmış fildişini andırıyordu : — Yaptığınız şöy hama- kattır.. Komedyaya nihayet veriniz.. Deli mi oldunuz?., Dikkat ediniz. Kendimi müdafaa için silâhlı oldu- üstüne, Mösyö nım... Kaybedecek zamanım | böyle bir tevakkuf hareketi gösterir. Kapı açılatak bir uşak gözüktü. Bu, iri bal dırlı adamdı. (Cones) herife dedi ki yok... Ne yapıyorsunuz?.. (Cones ) sakitane cevap ver — Görüyorsunuz yalı: medi. Kapıya gitti. Kilitl& di ve anahları alarak cebi- ne koydu. Sonra dedi — Artık bu sefer sizi yakaladım. Sizi yola getire- rek yuttuğunuz paraları kus- Kuru" biliyorsunuz yali Beni onları istimale mec- bür etmeyiniz. Kapıyı açı nız.. bir daha söylüyorum. açın şu kapıyı. | lan Meiollanlla etfaiyı lerinde yapılacak ta 4/5/ 929 tarihinde ih meyi ve garajında müstahdimin daire rat açık münakasaya konmuştur. lesi olacaktır. Taliplerin şartna- keşif evrakını görmek için hergün müzaye- deye girmek için mezkür tarihte levazım müdürlüğüne İmeleri. Şehramanetinden: Bedeli keşfi 420 lira 84 kuruş olan Fatih itfaiye garajında yaptırılacak tamirat açık mü- nakasaya konmuştur. 5 Nisan 929 tarihinde ibalesi olacaktır. Taliplörin şartname ve keşif evrakını görmek için mezkür tarik te İevazım müdürlüğüne müracaatları. gı icra edilmekte ticarethane ve eftali sokakları arasındaki toprak Sultanahmet ve Ye- caddeleri arasındakı Şeftali ve Alemdar ile | Hamamı yokuşu arasındakı Zeynep Sultan”se- 11 Nisan 929 tarihinden vesaiti nakliye kapalı bulunduğu ilân olunur. Şehramanet Sultanahmet civarınd olan kanali: Ş syon ameliyatı dolayisile rebatai ve ının Adını kaybeden adam Sesi Glyinüi “Cones, dedi ki hapsediyorsunuz hal Bünun rezaleti altında yakayı zor siyirırsınız.. bütün gazeteler hâdiseyi yazacak... Hem hapis hem de tehdit öyle mi? esbabı müşeddesi de var.. Üste pazarlık mek- tuplar.. Emin olunuz ki asla insaf etmiyeceğim İnsalsız olacağım.. Ya: sabah mektuplar Lort “Plin- limon, a tesliyi edilmiş İı. lühâcaktir. Bir aya “kâdar talaka mecbur kalacaksın: Kadın da sizin vaziyetinize Ne reğaletler o Madam bu işten — Sizi korkutacağım Yarın demedim mi? Daha bun- dan sonra olacakların ya- nında bu hiçtir bal. “Voles, tekrar yanına (o gelerek şapkasını bıraktı. hiddetten uzamıştı. Kapalı olan sağ eli ile masayı yumruklıyarak ve a çalışarak de- masanın üzerine Çenesi — Öyle bir iş yaptınız ki size çok pahalıya mal olacak; tasmim ile bir adam düşecek. lacak! .. Kağirhane me musadif salı bap köşk numaralı zeytinlik dairesi verileceğinder taripleri nuh am mens müsavi t Bedeli Gso0alira se 8250 mefsuh bedeli iti itan ibaret olup Karadeniz be İdarenin zl kavağındak r meni münhal bulunduğundan “ği kanuniyeyi haiz talipie” cari pazar günü saat Galata rıhtimında Mari” ki merkezi idarej€ & lüğünden Belsoğukluğu ek ti Nisan ade 7 Bürt Namaz vakıt! ar Sabak Öğe İka Alyan bir meteliksiz Arkasına. için bir gömlek bi olarak b giy lecek Sahih mi /.- lerinizin owukus İçinde bir hüsra” ” Bütün bu mes'ele kadının namus” bahs oluyor Mi ola çerter, in bir kaf” fikri * Bense ağ gi >? ceği vicdanı üzerinde pe bir tesir brakınışt!”

Bu sayıdan diğer sayfalar: