10 Nisan 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

10 Nisan 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Talebe dikitapları “serisi Yeni neşriyat Raymetli “sir Di pere, | MENDESR Döiliye svökdleti mahallt işler (| Birinci kitap 10 Ikuruş Ey Sam Hamdi hanıma umum. mtdörlüğü, vilâyet .hu- | — e e / 4 derin Yüzüğü, zevcinizi | sus “idarelerin iöaliyetini gös- | çüncü 7,5 ii. Sinek, suretile elde etmek | termek üzre bir albüm neşret JEOLOJİ "e nnkansızdır. Gene bu | miştir. Hususi idarelerin varidil | ii, Meselesini ileri eürerek | ve mesafifi “ile inşa settilderi/ 40 kuruş Bi devan açmak ta dı mekte; çel, «köprü, 1 oğru | mektep, hastane, yel, «köprü, Ma ” Ümmi gibi kanun du, | fabrika wevemsili ömerubiresiim- FİZYOLOJİ pe Yemiemdletarlir Tin deg; ,| derle we bu husustaki ihsal, mn enini. 45 malâmstla herkese iyi bir fikir 1d arız | Ke, uyuşma! Mi i Ve <biryüzük için borca | verebilecek şekile gözler ör “HAYVANAT İ ane icamakar Kbüme ii 1S me Niye “ Güeştirmermek gayesini vilâyetin inşa edilen yahut, Grtütiüktepker liçi Mek edilecek olan yol ve şöseleri belletmen - A iz lâzimdir. | ay Sahak ve istikbali bir | ğe Svlenmeden evel evci: "Maarif vekâletince mus | dimlerden mürdkep bir “heyete telif ettirilmiştir. göğterin “hüritilar da ven edilmiştir. İ | Nİ ta 2818. Yapı aim kanunun. göğler. İğ sil Müracaat mahalli; an br iğale mrz | Karadeniz DEVLET MAMBAASI Mu olaydıniz. niz İl Munczam ve Lüks postası Satış yeri İsihini ei ie arıkan İL A Halay, va edebilirdiniz. Sakarya bisi Ki İeiğek mehi diğ iye böyle bir iğfal i Mektaya gelince: akik “Evin intihabı, karı | Konyanm Şih alaman sığır s0- kâğı mahallesinde mukim Gili- sira mülevefia hacı Abdullah zevcesi. Sıdıka ve gaip Oğlu ünü akşamı Sir- | Pazari lann hareketle Zonguldak, İnebdlu, | Sinop, Samsun, Ordu, Giresor, Trabzon, Sürmene ve Rizeiske- ve Lv münasip veçhile İelerine azlmeç've süğet elesk- Mustafa zoretsi Hadice vekilleri koy Mera aittir. Lâkin İf sir 'Tafsilar için Sirköcide Mesa $) AVuketAl'Rıza Beyin Konyanın Banyan «münasip İİ det hanı cakında ucontilığına ği Hülalici mâhallesinden Mustafa eN hana şı o üracsar. Telefon: İstasibul 2341 Şİ çavuş oğlu müteveffa Mebme- Pk din kardeşi Kizim ve zevcesi «Hatice “we kerimeleri /Arile ve | diği salacak davasının cari mu- hakemesinde vekili mumaileyh müvekkilesinin zevci Gilisirali hacı Abdullalı oğlu Mustafanın seferherlik iptidasında askere sevkolunarâk bâlâ hayat ve me- | matı meçhul olduğundan gaip- Size “bunu tavsiye | Naş yğz Kale, Yülmiz kocanızın liğine büküm itasım talep et- | iie birkaç gündenberi miş ve İmetkumun İberveçhi | 9) Memesi cile svezifesini iddia © sevkolunarak elyevm Mg, ime hayat ve mematı meçhul oldu- ! Sen Alas Bü ledelistilim askeklik şubesin- | N Te ray lem gele Maili | den “bildirilmiş “olmasına binaen kl VE tang ELİ mörkum Mustafa hakkınd “ina | eder, ğ Mümatı “olanlarin tarihi İlâlğer — Gi iibaren üç ay zarfında bu hu-| ü (GÜLCEMAL vapuru 12 Nis l i Me müşkül z 1430 dü Gel ktm İİ Sesta Mmelâmatlarını şile “ve | - Yeni a uma yi . e, yölda * Tefik İİ dan bereketle “Cumstted sibülu fl ya 'tahriren “Konya asliye mah kemesi 'lnikük “dairesine bildir “meleri “Kanunu meğetirtin 32'nci mağdesine tevfikan İlân olunur, İzmire gidecek “ve Pazar 14,30 da İzmirden "hareketle Pazartesi gelecektir. Vapurda mükemmel (bir Or kestra ve Cazbant mevcuttur, Yeti Say iz bulunamadığı Mama kaydın isti. Kikiyg, 8 cihet kaydı ahtirazt Olünmik şartile mümkündür. kahvesi ma“ e Aki dükkân esiniz dolayı ihaleyi am için otuz gün ay ye kamulmaştr. ak aralı Keban Tevfik Behiç Beyin emlik- şBüzayedeye konulan e arpün rerbilnde in ve deniz. cephesi olan 40 arya amir taş ihti ile 104 arşus morabba ahşap ve -goyn “kepehkleri gayrı so) » Mİ Tokat vildyeti Nafla ser mü- hendiğliğinien:"Tökat“Turhal yo- Tunun 238 1-56 ve 236-595 | kilometroları arasında 1531 | metro tülünde 5890 Hira 52 | guruş bedeli keşilli Bir, we | 184, 239 ve 241 kilomet- solar arasında 1846 smetro | &ulünde 11318 lira 92 kuruş | bedeli keşifli bir ki cem'an , iki parça şosa inşaatı 'kapalı zari usulle ve yirmi gün müddetle münakasaya konu- larak teklif olunacak flat haddi /| lâyık görüldüğü takdirde 20 iii JE j # 5 5 7 Ti Hİ 3 j ed Hayat mektebinin dakülo | şubesinden aliyülâlâ derecede , diplomalı bir genç hanım kâtibelik arıyor. Taksimde “Onyasındadır 15 - di 4 a dalresine üre, saat 15 te Tokat encümeni | | düimisiner ihaldi o katiyesi icra kılmacağından talip olan- ların bu baptaki şartname ile evrakı okeşliye | süretlerini | "Tokat Nala baş mühendişli- ginden almaları ve teklifna- melerini dahi hükümetçe vu- ku bulacik münakasa ve iha- Mt “kanununun onuncu we | önbizinci “maddelerinin târi- İ müzayile azalık suretile 2 mayis 1929 da Defteriailikin İİ) oda ve'bir hâlâ sağ tardhı Hilmi efendinin “sol tara Adredigiin | amağazâları arkası “kücekçiler caddesi senede 250'lira getirmektedir. “| * İmubrsmmen kiymeti 2500-İiradir müzayede 20-nixan 1929 tarihinde | “ İİ üzere 21/3/929 tarihindlen 20/4/929 tarihine kadar 'bir ay “müğ- İİ Edirne varidat idaresine müracaat eylemeleti ilân “olunur. İ nisan 929 cumartesi günü İİKiymeti muhammöi “Na, | bn RE ne Sm Eceabat mal dairesinde müteşekkil komisyonun amümenatları. AKİT “ : PERTEV ÇOCUK PODRAS Istaribul Vilâyeti li şerelini ihraze den Tanımlara tavsiye olunabilir. . | ÇÜNKÜ: onlar mahiyeti gayri malüm arın ğ nazik ve hassas dilderini gayri kabili tedavi «cilt hastalıklarına müptelâ olmak “rehilikesine maruzdur. Ikindi veya tiçüncü wevzadını yetiştir- “miş “alım “valtdeler onun “havası “kiyme tini çoktan takdir etmiğlerdir. Bir kere tecrübe ediniz. m——————— 7 rae RAE Evkaf müdürlüğünden: Guraba hastanesinde mevcut apeks sistemeinde müstamel röntken “makinasınm temdiden icra edilen müzayedesinde Kiral <dülikân — Topancde Feyiye inektebi altnda N:431 © Setilik dökün ve solülar Gilatada Yeni cani mihalesinde || * Fermeneciler sokağında "No“81 kârgir'bir dükkün üstünde iki kata Delterdarlıkta 7: © Satılık sev ve dükkön — Galstada Okçumusa mabillesinin Şehsüvar caddesinde 30 N., iki katta altı oda, iki taşlık, iki halâ, bir s6fa, 'bir mutbah, bir tavanarası, 'altında dükkânı “vardır; sekiz taksitte satılmak şartile muhammen kiymei 9750'da, müzayetle kapalzart usuliledir , talipler 507 lirahk teminat mak - | “buzlanle. teklinanielerini. 20 nisan 929 tarihinde Jstanbul Defter- | darlığındaki komisyona “vereceklerdir. fazla beğei ile tilip zuhur etmediğinden nisanin on üçüncü © Kiralik firin — Silâhdarağada Fil köprüsü karşısında | Cumartesi. günü sast con beşte pazarlıkla ihalesi dera edile. N. 1, senelik kirüs /100 : lira, müzayede pazarlık suretile 2 | “eğinden talip ölarilarm şeraiti anlamak “üzere her gün İeva- mayıs 1929 di Dealdirlikta Zum “idaresine ihale ;yünü de idare encümenine müracaatları, © Kiralik “dükkan — Topanede Feyziye mektebinin yan- mamış kısmına, hiümdifN. 398 senelik “kirası 72 lira müzayede e yo, DEERE pazarlık swretile 2 mayıs 1929'da Delterdarlıktn. a a A AŞAR ER. Şa çi mİ KREM SİMON sinde Fermeneciler caddesinde 97 N. kâgir bir dükkânve üstünde ME üç katta üç inde, * siğ'tarah Nikoli mağazamı, “sol tarafı “Hitit GEREME SINON) dükkânı tarkan Kürükçiler caddesi, senede igetirdiği kira 250 lira elen enler nl simon. muhaminen kıymen 700 lira, müzayede 20 nisan 1929 da | imiz ve Singer frame em yüz Ma a 2 m Güzin tazeliğini mn e er ği Dİ — Adliye line ve imeşrubat satış yeri, kirasi 525lira, müzayede pazarlık suretiyle | 2 mayıs 1929 da “Dehterdarlıkta şe Viksye eyleytcektir. G Kiralik Töre — Kihinede Çağlıyan kan karşımda | İm — e çayırdan mülrez 20 dönüm, üç sene müddetle, müzayede 21 nisan — 1929 da Defterilüğikii yapılacaktır. Mahlülât müdürlüğünden: © Kiralık gukur boslan — Topkapı sarayı dahilinde Mecidiye Kuşmeti:mulammenesi kasrı önünde 9 -dönümdür, kiran 127 lira, denr müddeti 0'in üç senedir, müzayede | mayı 929 da Defterdarlıkta, © Kiralık koruluk ve seyir maalli — Üsküdarda Altunızade mahallesinde Valfi bağı mamile maruftur, muhammen “bedeli 80 lira, müzayede '1 #nayas 1929'da delterdarlıkta “ğe Kiralık odalı “dükkân — “Silâhtarağada Fil köprüde bakkal dükkânı, üzerinde 3 odası vardır, senelik kirası 135 liradır müzayede mayıs -1929 da Delterdarlıkın yapılacaktı. ii. 0. Eceabat malmüdürlüğünden: İ Senevi icar Sv “Cinsi Kimden 'metruk / 60 ira 107182 “Cumhuriyet caddesi mağaza Kaptan Sava | Maydosta. Cinhâriyet caddesinde kâin, ve Yunan tebasından Kaptan Savaya ait bir bap kahvehane tarihi ihaleden mayıs 930 gayesine kadar müddetle icara verilmek özre 24 mart 929 tarihinden 13 ülsan 929 tarikin# “kadar 20 yün müddetle mevkii müzayedeye | korimuştar. “Bedeli” haddi” lajık “görüldüğü takdirde 13 nisan 929 | m m a | l ! Kasınipaşatda Sirkeci Muslihiddin mahallesinde Deyirmen Arkası sokağında 1 Numaralı tabutluk ve irtisalindeki 7-9 numaralı Ahşap oda ve gene mâhalli mezkürda Zinciflikuyu caddesinde 192-124 numamlı ahşap dükkânların harap VE maili inhidam bulunmasına binaen temel taşları hari; olmak üzere ankazı (bir hafta müğdetle müzayedeye komulmuştur. İ tilip ölenler kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçoğu nispetinde peykyçelerile beraber rüsanın on'yedinci çarşamba günü saat 11 de mahalline, saat 15 te de Çemberli taşta İstanbul Evkaf müdiriyeli binasında mahlülât kalemine mü- racaatalrı. mlâk ve Eytam bankasından Adada kiralık köşk Esas No. Mevkli Bedeli icarı 138 Büyükadada 'Nizamda Seferoğlu köşkleri 1500'lira namile maruf üç “köşk. Balâda muharrer köşkler İbir sene müddetle've pazarlıkla ç» » © 4 İcara Taptedileceğinden teliplerin şübemize müracaat eyle Edirne Defterdarlığındarı: mi 20/1/9239 razihinde seneliği müzayedeye 'konülan Edirne — ni ymm 7 Haydarpaşa demir yolları “ivarındaki * 'Metiği Arda, Tunca nehirleriyle “gölletinin rusumu | saydiyesi maliye vekâleti celilesinin emri ahirile Bir senelik olmak | : mubayaat komisyonundan Aşağıda yazili. malzeme pazarlıkla ilnacağından lip olanların 15 nisan pazartesi seat onda komisyonda isbat | wicut setmeleri ilân olunur. 5000 Ader. !Elvana zari (1,5 No ciğınden talip olanların Eceabat maldairesinde müteşekkil komisyonu “mahstsson müracaatları. detle yeniden müzayedeye vazedilmiş olduğundan talip olanların » # Ecedbat malmüdürlüğünden Kıymeti eli beher kilosu 18000 , Sarı zarf otu a 500p > büŞük | Tevarihi muhieliede hükümetçe bilmüsadere mal dairesine || 1000i0 Çim nbumu dngiliz Gkerin) ş İİ ölme ii Salak 2 ür stmiş tahminen 95 kilo | 10 » Fekek ham andhtarı (Büyük, demir) menu yek ve kapağı 24 mrt 1929 danhinden 13 man 1929 | © Mü mim öve tarihine kadar yirmi gün müddetle mevkii müzayedeye vazedilmiş > > ve verilacek “bedel hali iliyik göcüklüği tkdede 18 nine 929 |; 15 ARR i altıda ihalesinin “erası iz z EM tarihine müsadif cumartesi günü saat on B Kilo Levha kligrit 2 mm mukarrer bulun olduğundan “talip olanların Eceabat mal dak | g5 adet Madeni xampon resinde müteşekkil “komisyonu mahsusuna müracaat eylemeleri Bü Güdüm iy e pe 10 ., — Türk bayrağı 450 metre tul Ece Abat mal müdürlüğünden: 120 ,, © Donanma bayrağı küçük 60, orta 30, büyük30 Ciheti askeriyeden: Jandarmaya teslim olunup ölyevm Kılyada 20 Kilo o Asfalt verniği mevcut hâlen #stihale gayri salih we kısmen tatnccür etmiş san- 1 Ader (VİOLEİN) in Almanca hesap kitabı dik derununda teminen 7000 kilo raddesinde İngiliz fişeği mevzu 4 Adet Kutu komisyordaki krokisi veçhile bulunduğu sardıklardan çıkarılarak “vezin »we'teşlim edilmek üzere | 500 Kilo (o Japon netd ç 24 mart 1020 “iarilinden 13 nisan 1929 itarihine kadar yirmii gün | 100 Top Kopya için ozülit kâğıdı Yuvarlak başlı demir perçin çivis 25)X6 mim balında Lâstik ve matleni dsmga va numaratör (Ko misyonâdki krokileri “veçhile) #eeabat mülmüdürlüğünden: Bedeli icar muhammen 3500 lira o Maydos ve.Kirte dahilinde emvali metruke ve miliiyeye ait vve muhacirine tewi «edilmiş arazi otlakiyesi Ecedbat kazasının Maydos ve Kirte köyleri hududu datilime bulunan Şâkkaş kilitbahir hududile mu'acirine tevzi edilen arazi garben dış deniz şimalen kocaderc büyük (Anafarta hudut'arı çenuben Kirte kariyesi tarafından Çanakkale bogazı sahili Ali bey we denger çiftlikleri Bhramli butludu Melek barım çifliği hudu- dile mahdat sartın çiftliği Kabatepe Anburun palamatluk mevki- Jezinde muhacirine verilmeyen fahminen kirk bin dönüm radde- şinde ki arazinin 21 misan 11929 tarihinden 20 izüisan 930 tarihine kadar bir sene mücüetle Jicarı 2431020 Harihinden 14-441020 darihine kadar, 20 gün müddetle müayedeye çıkarılmış we verile cek bedel battı lâyık görüldüğü takdirde 1344029 T..ne müsadit “müddetle imenkli ıhüzayedeye vazedilniş ve verilecek 'bedel hadi layık görüldüğü taktirde 13 nisan 1929 tarihine müsadif 'cumar- tesi günü saat ön altıda ihalesinin vicrasi mukarrer bulunmuş ok duğundan müzayelle kâlmesindeki şerait dairesinde talip ölariların Eceabat mal dairesinde müteşekkil komisyonu mahsusuna müra- caat eylemelefi. ? v : » 5 “ Eceabat malmüdürlüğünden: N Mevkii Kimden nietrik olduğu 600 Bira © İ2İ194 Cümhuriyet caddesi © Andon Maydosta Ğ. caddesinde liman önünde Klin olup emvali | metrukeye git bulunan Ve üstü açık bir gezinti mahallini tahtani bir büyük odayı havi şark ve garba iki kapısı olan kihvehane | bedeli mülkiyeli 'dört müsavi taksitle ve birinci dakşiti ihaleyi | müteakip on günde ve diğer üç taksiti dahi ihale tarihine tesadüf edecek tarihlerde üç sene .zarfında nakten malsandiğina tediye edilmek şarüle 24 mart 1020 tarihinden 13 nisan 1920 tarihine kadar yirmi gür müddetle mevkii müzayedeye wazedilmiş we verilecek bedel haildi lâyık görüldüğü dekdirde 13 msan 1020 tarihine smüsadif elimartesi günü scat on allıda ihalesi mukarrer 4, j akdin ai in la v ; : v i : i i i i $ i .eimartesi günü saaf 16 da ihalesinin istizamı mükarrer bum ©

Bu sayıdan diğer sayfalar: