18 Mayıs 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

18 Mayıs 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ca Süleyman Pasa (& Yazan AYHAN Ranf Pi /J seyi | 64 M İ almış » Çaallr götürüyordu . Süleyman paşanin en sevdiği dostları Gelibolu kalmışlardı Onun için bir; meğe birinin de eli e yetmiyordu. Daha sonra, de zırhlı ileri d pşanın k e Gm ni İstanbula aşıracaklardı . 11293 senesi Şurbafının beşin- günü (14 sefer 19 man Paşa Çanakkalede Hüseyin Paşaya te . Bir odaya hapsolu- Tüze mörmediği evrakı iyetindeki zabit ve neler ni toparlar yıp zırhliya bindir İstanbula - hareket et Rauf Paşaya da lerdir: « Serasker aşanın tavki edilmiş olan Ismail Beyden gel kildiği yer Çanakkale idi, sil Bey: Süleyman paşanın iki sa. atlik bir dniz yolculuğundan sonra Kalei sultaniye muha- fin ferik hüseyin paşaya teslim edildiğini bildiriyordu. k Hüseyin paşada Sü- kumandanlık ve ti hifi anın endişe edecek almamıştı almışsa da itibar edip emniye memişti ; t göstere: zılarından li Beyin tel- f paşa bu- olması İ vermişti. 1 telgrafin Gelibolu - yip Çanakkaleden rkak yet veriyordu. içinde raskere yordün, Seninle sonra kozumüzu pay edece- giz Dedi. Evet, Allah vücut sağlığı verirseydi közlarım şimdiden sonra paylaşacak - lardı. Süleyman böyle düşünmiyor muy Süleyman “paşa bir defa yakayı “kurtaracak © olursa ününe geçilemeyecek feli ketler hazırlaya üğına Rauf paşa da ina Herşeyder ) paşayı adam akıllı muhafaza altına aldırmak lizımdı. İstanbuldan müstakil bir muhafız tayin edilmeli idi. Rauf paşanın kendine men - sup birkaç. adamlar vardı Bunlardan Süleyman paşay en düşman olanını Seçcre Çanakkaleye yollayacaktı ? Bümedi) du? 4Vakt)in 18 Mayıs 1929 Namuslu! Kokotlar Muharrıri: Hüseyin Rahmi çıkam. Suratında ne- şeye delâlet eder şem- me yok.. Vallâhi bil- mem neden vücudum- dan ürpermeler geçi- yor. bu uğursuzluk ize nereden erdolaş oluyor bilmen... —bDeminden iyi keşf- etliniz va,, o Perranın ruhu aramızda dolaşı- yor. Bizi kıskanıyor. Bu günkü eğlencemizi çekemiyor. — Dünyada iken aramızda hüküm süren iü Adanada İki aylık bir çocuğu öldüren adam Beş sene hapse sakkam oldu tahsisat © kabal bütçesine de Gazi si için 50000 lira tahsisat dâ geti- Ak onda çekirge aç Doğaslılar. kari hdut bir şü cet olduğu ri tarahından r ve bir hafta devamı edecek bir mücadele ile imla edilebileceği anlaşılmıştır. İzmir bataklıkları için ni. bütçesine tahsisat konuk par, Mersinli, Ko- Eşrefpaşada Bulunan betaklıki bir hısınının para ile kurutulması Otemin edilecehtir. Urla faciasi Urla hâkimi İhsan Ziya beyin katili hakkındaki tah- kikata ne derece ehemmiyet i malümdur, Şimdi de yapılan © tahkikatın lı olması için İzmir ddei umumi müavini i beyin Yarım asır evelki 18 Mam 1879 Zondra, 16 Mayıs- Rumelii şarki me- selesiçün Rusya ile 'ngiliere meyâne- sinde #faafi olunan muhaberaf neşro- Tanmuştar. İşbu muhabereye naza- ran İngiltere dev- left Rumeli şarki imtiyazat ye huku- kuna riayet ede. ceğini o Babıaliye ! favsiye etmeği t ahhüi rr, | İ şini ölüm bile söndürmiyor.. Fakat çok şükür bugün ya: nımızda hep bu deri lerin ilâcı var? Nedir? — Bak şampanya. — Amma da yaplın, Seyfleltin.. senin na- zarında içki her derde devadır. 7 Ona şüphe mi var? | Mekteplerde imtihan Maarif #üdüriyeti, mek- teplerin imtihan Den tespit selmiş ve keyfi mektep İdarelerine k miştir. Beş sınıflı şehir mektep- leri" 7, “daha yüksek sınıflı olanlar da 15 haziranda imtihanlarını yapacaklar ve imtihan karnele: tevzi edeceklerdir. Seyyah geliyor Bugün “Otrant, vapuru ile (300) kadar'ccnebi sey- yah gelecektir. eridi Rıhüm şirketinin kazancı Rıhtim şirketi, için, bikünete bir plinço vermektedir. — Son plânçonun varidat faslı 85 dire i talebeye her ay verdiği santimdir, —e— Emanette te Mütehassıslar o müstesria olarak, Şehremanetinde in- hilâl ede ve edecek olan memuriyetlere hariçten kim- senin tayin edilmemesi ta- karrür etmiştir. Emanet memurları arasında tedrici - bir tasfiye tatbik edilmiş “olacaktır. iye Bir. milyoner geldi Amerika ( milyonerlerin- den M: Astor hususi yatı olan “Dramabal , ile şeh- rimizö gelmiştir. Marmara köşkü Ankaradan bildirildiğine göre Gazi çifliğinde inşaatı biten Marmara köşkünde 1 Haziranda bütün sefirle- re bir ziyafât verilecektir. Ziyafet! için © hazırlıklara başlanmıştır. Marmara ha- park dans ve eğlence yer- leri Ankara halkının yaçlarına tahsis edilmiştir. İnhisar ida r- idareleri Şekir ve petrol. inhisar- | ları müdürü Hüsnü B. Ma- liye vekâletinin daveti üze- rine Ankaraya hâreket et. miştir. Hüsnü B. Ankarada bir- kaç gün kalacaktır. Aynı zamanda Tütün inbisarı müdürü Behçet B. Kibrit inhisarı o müdürü Kevkep B. de Ankarada ey inhisar müdürlerile birkaç içtima aktedecektir, Bu içtimalar- da idareli müstakbel | vaziyeti görüşülecektir. dığı kocaman ürbuşonile rakı ş açtı, , Alkol karışan: sevda heyec: nından — zavallının yaşla elleri titreyordu. Şehnaz, şoförün ha- zırkadığı şeylere ii göz gezdirerek: - Bugün içimdeki sıkıntı beni boğacak.. Canım şey yemek şampanya şişelerinin patladığı yerde gam, keder durabilir mi? Gazete ve parşömen büyük rekabet ahretten| kâğıdile yere bir kır elan gayretini güdü- | sofrası kurdulir. Yi- yor. yecekleri dizdiler. — Ah ah bu kıskanç-| © Şoför cebinden çıkar- istemiyor. Dedi. Bir “kadeh aperitif alınız ' iştihanız derhal açılır. Şehnaz tiksintile yü- zünü buruşlurarak: — Aperetif de ne o- bin 554 lira 13“ kuruş 25 |E Bu suretle uzu. etrafında yapılan asri İ ihti- | Sebze Hatları Bu sence e geçen seneden ucuz “olacaktır Sebzeciler verilen haberi tekzip ediyorlar Bundan gazetelerde bu sene sel bir müddet evel ize kıtlığı Gan vi İstanbul Halindan bir manzara tesadüf edilmişti , Bizim yaptı ğımız. tetkikala göre bu sene sebze kıtlığı acaktır? Daha İ henüz bir çok yerli sebzeler | çıkmamıştır . kabak, do- mates, hıyar, asma yaprağı ha riçten gelmektedir. Yalnız bir kaç gün evel yerli bakla çık Piyasada satılan Kurbanlık koyunların yal- nız Hayvan borsasında sa- tılacağına dair bir şayia devran etmiştir. Bu haber hakkında Ticaret müdürü Muhsin B. şu malümatı vermiştir. “— Kurbalık hayvanla gı doğru değildir, her se- ne olduğu gibi sokaklarda kurbanlık hayvan satıl caktır. Bu satış keyfiyeti van borsası sine mugayir değildir. Çün- kü perakende satıştır. Sokaklarda toptan salış memnudur. Borsa bu işi mürakabe edecektir. Dünden itibaren şehre | kurbanlık koyunlar gelme. ğe başlamıştır. Hay. talimatname- Mektepler tatil Kurban bayramı müna- sebetile. pazar gününden | itibaren mektepler bir haf- ta müddetle tatil edile Tahir | cektir. Meclis tatil yapmıyacak Ankara, 17 — Büyük İ millet meclisi bayram tatili akının | sini | diye itiyadile fadını değrudan doğruya ! söylesen olmaz-nıı? 0| yapmıyacaktır. Meclis bay- İ ramda iki gün içtima et- miyecek, ondan sonra mü- İ zakeratına devam edecektir. Rakı menlhusun BALIM. Şu luyor — Menhus mu? oh bu mübarek (şeye onamı nasıl veriyorsu- nuz? — Mubarek mi? dili- mizin bu en temiz kelimesini de bu isti- mal ile kirletmeyin. Bunun adı âlem naza- rında ümmülhabaistir. iler cinayet, her felâket bundan çıkar.. Şolör ağzının tavanını/ yakarik iki tane biri- | biri arkasma çektikten Kurbanlık koyunlar | rın yalnız borsada satılaca- | mıştır, Yerlisi çıkmadan İskenderiyeden gelen bakla şeh- | rimizde ilk zamanlarda 65-70 i tr. Son zaman- 30 kuruşa uruşa sat larda ie müşür Üç; dört gün evel yerli hakla: zamanda nin çıkması ve aynı İzmir , Bursa baklalarının gel | miye başlaması fiatları birden sekiz kuruştan Kış erinden © ispanak 2-3 kuruşa prasa 3-4 kuruşa, İskenderyeden gelen kabak | okkası 30 , domates 100, Bam- | ye 110 salatalık 16-20 dolmalık | yaprak 30-35 kuruştur. | Bu sene bu sebzelerin fiyatları geçen. senenin © ayı nispet edilirse daha ucuzdur. Yamanına rise fiatlar birdendire © düşe- cektir, Sebze bu sene tüccarlarına nazaran sebze geçen “seneye nazaran daha ucuzlıyacaktır. Kaçakçılar İki gece evel Karadeniz boğazında fenersiz bir mo- tör, Rüsumat muhafaza me- murları ve sahil jandarma müfrezeleri tarafından tev- kif edilmiş, bunun ispirto kaçakçılarından Şevki ile ye namırda iki kişiye ait duğu anlaşılmıştır. Yakalanan motörü müte- akip yelkenli bir sandalın Rumeli - Kavağı o sahiline doğru kaçtığı görülerek ta. | kip edilmiş, sandaldaki ka- | çakçılar derhal silâha dav. | ranarak eteş etmiye başla- mışlardır. Rüsumat motörü ile ka- çakçı sandalı arasında uzun bir takip ve ateş faaliyeti devam etmiş kaçakçılar sandaldaki 8 sandık ispir. toyu sahile yakın bir yer- de denize atmışlar sandalı da karaya bıraktıktan son- ra, Kavak civarındaki eski (Telli tabya ) ya çıkarak kaçmışlardır pe, Halk konseri Halk bilgisi derneği ta- rafından bayramdan sonra Taksim (bahçesinde bir konser verilecektir. Bu kon- serde yalnız halk türküleri çalınacaktır. sonra; — Âlem dediğiniz de kim oluyor?.. Halk.. bu da ne demektir? işte | manalarını — bilmeden çok kullandığımız keli meler. Rakıyı zenme- de ede içenler çoktur. | Bu insanların hangi işleri vardır ki içine mürailik girmesin? Ben) rakıyı severim. Met- ederek içerim. İşle k mertlik budur. — Canım bu kösko- | caman şişe nedir? bu | evdi | adar | | Taşköprüde bu ! Kaç bakkal var? Bakkallar cemiyeti, sene İstanbulda mevest © lan bakkalların miktar gösteren bir istatistik yap” alir Ba ran şehrimizde “168, © nesi kadm olmak ül *4280,, bakkal vardır: Bunlardan “44,dük olmak üzere “1 “85,i “2110,u w kadın ol tanesi de ecnebi dir. mn sie — gönle riyor. Bakkal kânlarında en müstahdemler de “2671 kadın olmak üzere “GE kişidir. Bunlardan “62045 Türktür ve erkektir. “1965 sı kadın olmak üzere “11995 tebekilei ücretle faaliyei Yerli sebzelerin çikmasi Oze- İHususi muhabirimiz Yi Şirin kas” İli sene evvel; bamızın mühim bir kolit ye servelimizin çoğü » Bu feci felâket 0 Si, yeniden kurtulan o eve üstüste başını sokan İ zedeler büyük sıkıntılar yorlar, tekrar başlarını el mek için bir yura küf imkânını Verecek, kadastro #Ü amelâtinin. ikmalini bekliyo” di. Lâkin her nedense beledi” bu husustaki mesaisinde kâr davra: miş v olmuş Nihayet Si giderken © kasabamızın manzarasını gören valimiz N beyin © alâkadarlığı tasiye rehberi oldu . Haritalar * plânları tanzim edildi . Bus makinesi baf” geçen genç ve çalışkan kay” kazanin idare İ kamla, yeni belediye çolak hummalı faaliyeti sayesinde dastro işi beş ay zaafında bi” riliyerdi . Bu arada köy ki” nunun bütün köylere tabi” devam ediliyordu . Hılalabi” ve himayei etfal cemiyetleri İ” niden ihya ve tesis edildi” 23 nisan © çocuk bay fevkalâde merasimle tes'it Çocuklar otomobillerle gerdi” dikten sonra belediye tarafi büyük bir ziyafet verildi. Şimdi de Türk ocağının V” niden ihya ve tesisi İçin iyor. — © Taşköprü; Seri gi daha doldurara — O idmaı midelere. göre.. henim tam gıdadır” cephane olmas” ben © nasıl şoförlü ederim?. — Korkutma Seyfettin. e —- KorkmayınıZ- ayıkken arabama yin” meğe korkunuz. Fakat peni Günkü niçin MisiLAZİ kafam (üs Ni iken mahaşerllah b sekiz kütük gibi arhoş eder. Seyfettin . bir kadeli miş bir iisan yi Uiğımın içinde! i Ml

Bu sayıdan diğer sayfalar: