18 Mayıs 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

18 Mayıs 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> ayy z Tezi ta AECKE ŞARTLARI: | Gazetemizde çıkan yazı ve İ 6 Sayfa İİ Tari mektepleri faydalı eserin JİLAN TARİ FESİ: * resimlerin bütün pilin mahfuzdur ji i yanlarında 9/ lie” yapıl Setini KAF — uytada kaybolmasmdan ve ilinların mündericatından idare mesul değildir çabuk İyi e ç i — ; , ii Krezival ÇOCUKLARINIZIN e e Gİ VEE İİELBİSELERİNİ 190,000 N 45,000 layhıkla ve Re — alem e May CE haziran 929 iptidesindan 930 gayesine sam görem bal &) ( MAĞAZASINDAN 20 gün müddetle münakasaya vazolunmuştur İhalesi 21 may 99 & 9'da - kapalı zarf üsülile era 7 | Kırmızı kordonlu şartnamey ek isteyenlerin tabüra müracaatları ilân ne Bayramlık elbiseleriniz için Devlet demir dl Rakısını AZ ÇÖSI0N m TRAMVAY. ŞİRKETİ rive limanları idarei samanın | 110111015 5 vee. ME, ANAY iner var TA dar mi YE eri Kostümler- iade >süler- Paltolür rine lim çarşamba gününden te, | eyer ucuz arta dark di İŞİNİZ tancı arasında in 291374145 | Ke ie letedinle. | > 106 ai Kastamoni vildy di hapi- 40 ve 44 No, katarların zkür durakta birer 000 “e Od “sane e müdürlüğünden: ÇANAKKÂLE JANDARMA YENİ EFRAT | Çarakkale jardarmaş mektebinin haziran © Kurt üzüm a E Reçel z , k 3 sandı Kuru kaysı pa, saman ve odun, müzayede. | veyahut tarı havi-banka mekt 929 tarihi tesi günü saat. 16,30 dan üddet- 4 Mevcüt nü 600 13000 6000 6000 A ii 100 Kırmızı biber 4 2000 Kuru & z 50 Sarmısak e görüldüğü takdirde ihalesi |MİEe> Şapkaların'eni ucuz, en sağlam ve en zarifi Gİ şlarile n Maramürsel fabrikası lâtı adet Limon icra ;kalına - Taliplerin Bu ig Kom Eminörtünde 10000 O» Yumurta bi i şartnameyi görmek apkâlrer Bilhassa Orta Bu kere imal etmekte olduğumuz en son 'moda yaz n yeni elrat mek n lık t hafif ve Zarif tavşan tü arımız şiyanı ine kadar bi k ihtiyacı ola A ş z lar | alı, Hi edir. İstanbul Sultan b mara ikinçi vakıf han altında | aleni müzayede sur BEumark şartnameyi görmek mer kahalleri S N ) kümeli daireainde ix lira Kiralık apartman Müyemili: znin katile dör kat ve üç alel arr. Zemin kat oda bir mutbak bir kiler ve bir bala her daireninzodun'u Yedikale-Sirker Moda m kâin v y ir sı e 4 büyük dasım, 5 da ak, trik tenvi. | reti fev eylül ayı nik öğlede 15 Mayıs 1929 tefrikası: 51 Pİ 5 . MA Muharriri: Were GARA BE NE sr le mem | yegâne çare « biteni ta- | Tam bu neticeye vardığı | yakta kalakalmıştı. “Tere- | yemiş olduğu salona doğ- , tanı birçok şahıs- | mamile ikrar etmekti. İz | sırada kapı açıldı. za,, “Cones,i hırçın bir | ru yürüdü lardan bir çok hadiselerden | dan sıvışıp gitmek Bir uşak gözüktü ve ye | tavurla yukardan aşağıya Kapının “önüne gelince | bir çok mevzulardan dem | nin en | ilerledi “Cones, onu takip | vuruyordu. o Şüphesiz bu | rilme ına bir hareket o- | meğin hazır olduğunu ha- | süzerek ve gülü elin« Roçester,, olduğunu | ber verdi. “Cones, yemek | alarak dedi ki: sa iki kişilik olarak | mevzular “Roç aile- | yemek sine karşı müdafaa ediyordu. | “Tereza, ya kabul ettire- | çanının çaldığını unutmuş- Adeta aybediyorsu- | tanzim olunmuştu; Karşılık- | sini alâkadar ede bir sigara “içli O derece seviyordu ki bir | rek £ ce yaşamak an- | tu bile. Ayağa kalkarak | nuz. Artık esvap değişt lı oturdular ve yemeğe ko- | olacaktı. diye Hall slide çök hakarete maruz'olduk- | cak bir sefilin kârı idi. Bir | “hol, a gitti. Kararsızlıkla | cek zamanımız yok... Vak- | yuldular. Aralarında gül “Cönes, o kadar muzta- | daneleri pırıldıyordu. tan sonra onun yanına av. | erkeğe yakışabilecek (bir | duralamış, düşündüğü sırada | tile bu kadar lâkayt değil | dolu bir çiceklik vardı. ripti ki; en hoş şeyler, en | , Piyanonun, çalın det ediyordu. k ket vardı; o da ha- | yukardan Obir (okahkaha | dinizl. “Cones, sekiz 'on keli: | cazip mevzular onu alâka. | duydu Şu saatte kadını bıraka- | kikatı söylemekti. Netice | duydu. “Tereza, gecelikli | © Bu gözleri söylerken gü- | meden fazla. söylemedi. |'dar edemiyordu. in bir mazurkas rak-çıkıp,. gitmek, tasayvur | müthiş olacaktı, fakat an- | rini giymiş birinci katın || lü “Cones,in göğsüne tak- | “Tereza, bunun; farkına | © Oğun bir tek düşüncesi | “©, Celi Pari olunabilecek © hareketlerin | cak bu neti güs ge- |trabzonundan “zevcini, sey. | bı. “Cones, dedi varmadı : bile o durmadan |. yardı; Yemek bitince müt. | ' kt Halbuki en gaddarcasi olurdu. Hem | rerek bu işin rediyordu. Genç kadın: de: | - — Ne yapayım bir müd, | söz söyliyor. bin türlü “has; |; bi. “hakikati ikrara mecbur | <2 biri “Cönes “Terexaz“Kemdüi “Cohes,el musa ile. çıkabilecekti; di ki; det “Venezya, ile yaşamak. | diseden bahseyliyordu. oladlkz Sali Ede 0 | karşı insafsız bir hareket... Yarım saat kadar oldu- — Elbise" değiştirmedi. | beni böyle lâkayt ve Hizmetçilerir orada bu- | şu yemek biter bitmez veremiyordu. Yapmak 8 İ »Terezi İmatemmarşı mahiyeti Çünkü .delikanlı “Tereza, | gu yerde oturdu kaldı. | niz öyle mi? — Ya benim gibi onün- | lunmasını asla mühimsemi- | * Tereza , yı öldürmesini | en şu anğ? ya karşı lâkayet olmadığını | Seciyesi ile adeta cidale | (o “Cones, kekelediz la aylarca yaşamış olaydı- | yordu. Aile efradını bile BİRİ eyi e hissediyordu. Halbuki baş- | girişmişti. Fakat bir türlü — Şu.. Umuttun. nız ne yapacaktınız? patavatsızca mevzuu bah- ka bir tesviye sureti yoktu, | ona galebe çalamıyordu. Önüne “bir şey düştü. Avücunu delikanlının ca- | sediyordu. “Ah! şu valde- lap duvarlarda Asılı Bunların hepsini düşünü- | Ahlâksz bir adam için | “Tereza, kendisiniebir gül-| ketine dayamış gülü yaka | niz yokmu? hele Blünder- | cekti “Tereza,nın kederi, | Kip “ğe kapak yor, ve dimağına yerleştir. | mesele gayet kolaydı. O, | atmıştı. “Conâs, gülü aldı. | hizasından tutuyordu. Son: | sin yaptıklarıl.,: Fakat | şahsr mechula karşı husu- | çeki odasına miye uğraşıyordu. Halbuki | henüz namusunu kaybet. | “Tereza, merdiveni indi: | ta parmaklarını “Cones,in | “Venesya,dan bahsederken | meti' teessürü, | dehşetini | 75004 şunu da kaviyen biliyordu- | mediği. cihetle bu türlü | Delikanlı, çiçek parmakları | koluna geçirdi “We onunla | yalnız “V, denekle iktifa | bu güzel mükâleme yerine | ki namuslu bir adam için | kendini kürtaramıyordu . İ arasında “olduğu: halde, a- | beraber, delikanlının yemek | ediyordu. “Cones, in asla | kaim olacaktı. emrediyordu. Bu tatlı soh- pet ne İdci ne sert ne İ haşin bir surette kesilö- sıl İ er in ecdadını

Bu sayıdan diğer sayfalar: