18 Mayıs 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

18 Mayıs 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

en efain | Merkez scenic 40 İM -Versin sal postası « KONYA, ). vapuru 21 mayis ME İZde Gala nhümandan darrketle ie Alaiye Ant alya, İzmire ayarak gelecektir Seklik hurda demirler €rsane Fabrikasile ha- wwlardı, birikmiş ( 250 ) ton kadar hurda demir Satılacaktır. Kati ihalesi haziran 929 tarihinde Yapı acağından deye girmek müzaye- isteyenlerin öne gelmeleri. Şartoamesinde © yazılı #vsaf mucibince otuz bir İcin Malzemci kırtasi- Yenin kal'i ihalesi 3 ha- Ziran 1929 tarihinde icra ılınacağından taliplerin JS gün saat 16da leva- || 2m müdürlüğüne KN Büzcanda poslası” (GELİBOLU) vapuru 18 Mapu Gümartesi 17 de idare nhtmın- rna Gelibolu, Lapseki, İmroz, Bozcandaya m Çanakkale, e müra- || Be 181 5505 10982. 9886 15020 11205 10939 Ea oluya uğrayarak oyarak gelecek Antalya Postası (İNEBOLU ) w 19 May Pazar 10 da Galata htnndan hareketle İzmir, Kulluk, Bodrum, , Fethiye, Firike, Antalyaya te Ve dönüşte merkür iske- lerle birkkte Andi, Kalkan, Sakız, © Çanakkele, » Geliboluya Arayarak gelecekti. Trabzon birinci postası İTPAŞA) vapuru 20 Mayss Kan 5 ei ilde kişi den bareketle İmebalu, Samsun, Gireson, Trabzon, Rize; Hopaya ri ve dönüşe Pazar ikele- Rize, Sürmene, Trebzon, Deği Gireson, Ordu, Ünye, Samsun, İnebolu, | Zonguldağa vğrayarak © gelecektir. Hareket günü yük kabul olunmaz. Pake ve Mesajöri Maritim Kumpanyalarının vapuru ile Güzel seyahatler Her hafta (Marsilya) ya ha- reket eden vaptırlar Pire ve Napoli tlmanlarına dahi uğrar- lar. Tafsilit almak üzere Kara- köyde Loren Röbal ve şürekâ- sına ınürast solunması. Telefon Beyik, 203 - 2044 1704. kn Muntazam ve Lüks postası Sakarya ; PAZAR günü akşamı Sir hareketle Zoüguldak ; keci rhumundan İnebolu, msun, Ordu, Gireson, m, Sürmene ve Rizelsi lelerine azimet ve avdet edeceke tir. Tafsilât için Sirkecide Mes'a- det hanı (altında âöentalığına müracaat. Telefor: İstanbul 2341 394 774 11185 245 759 13300 85 176 13643 300 530 13830 Katı karar ilânı İla 640 “6338 Merhusatın cins ve pevile mevki ve müştemilâti 'Kadıköyünde Rasimpaşa mahallesirde yeldeğirmeni camii karşısında rıhtım is- kelesi caddesinde eski 53 93 No. hı dükkân sekiz arşın arsa üzerinde shşap iki kattan ibaret üç oda, bir sofa altında bod- rum, bir mutfak, bir kuyu ve otur arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı, Kadıköyünde (Zühtüpaşa mahallesinde Kalamış soka» ğında eski 13 ve yeni 28 No. lı iki yüz on arşın arsa üzerinde bodrum katı kârgir diğörleri ahşap olmak üzere iki buçuk kattan ibaret on iki 'oda, iki sofa ve yüz yirmi arşın üzerinde bir mutlak bir ahir ve dokuz yüz seksen üç arşın bahçeyi havi bir köşkün tâmamı ve yeni Berçlsaun Gil Mim Haydı Fatma Süreyya ve Server Hanımlar Erenköyünde - Sahrayıcedit mahallesinde istasyon sokâ- ğında yeni 30, 30, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4 Nolli biri ikiyüz yetmiş yedi arşın arsa üze- rinde bif kat kârgir diğet- leri ahşap olmak üzre üç i buçuk kattan ibaret on altı & soda; iki! sofa, bir mutfak diğeri yüz elli beş arşın arsa üzerinde ahşap bir kat- tan ibaret dört oda, bir sofa, bir kuyu ve iki yüz arşın arsa üzerinde kârgir bir katlı üç dükkânı ve ye- di dönüm yüz altmış sekiz arşın bahçeyi havi iki hane- nin tamamı Üsküdarda Arakiyeci Hacı- cafer mahallesinde Nuh ku- yusunda eski 71 No, lı ve yeni 93 No. hı yüz altmış iki arşın arsa üzerinde ah- şap iki kattan ibaret beş oda iki sofa, taş döşeli bir avlı yedi arşın arsada bir mutfak ve otuz bir arşın bahçeyi kavi muhtacıtamir bir hanenin tamamı İsmet H. Bekir Sıtkı, Mehmet Tahir Beyler Bakrıköyünde Cevizlik ma- hallesinde yorgancı sokağın- da 12 No.h yüzkırk arşın arsa üzerinde ahşap iki kat- tan ibaret altı oda, bir s0- fa bir mutfak bir kuyu ve yüz doksan dokuz arşin bahçeyi havi arapça bir hanenin tamamı Üsküdarda Kepçedede ma- hallesinde Karacaahmet cad- desinde eski 65 ve yeni 337 No. h yirmi iki arşın arsa üzerinde kârgir iki kat- tan ibaret üstünde biroda- yı havi bir dükkânın tama- mı Vefada Mollahüsrev ma- hallesinde aciçeşme © soka- ğında eski ve yeni 19Nojı yüz yetmiş arşın arsa üze- rinde haricen iki dahilen asma kat ve çatı katı ile ahşap üç kattan ibaret ye. di oda bir sandık odası, iki sofa, bir mutlak ve yir. mi arşın kadar aralık ma- hallini havi bir hanenin ta- mamı Agavni H. Süreyya H. Emine Gülzar ve Fatma Sabiha Hanımlar 145: 280 14669 Balata Hocaali mahallesinde ğinda Demirci sokağında eski 26 ve yeni 30 No.k altmış arsa igerinde o mabodrum kiçir iki buçuk kattan ibaret dört oda, bir sofa , bir mutfak , bir kuyu Eminiş et sandığı emi ile aye 85 1068 1020 Büyükderede Camişerif sahal- l eski ve yeni doğramacı erime eski 13, & ve yeni ,1352' “No. hı yetmiş sekiz arşın arsada ahşap iki kattan ibaret üçoda, birsola, bir mutfak ve yüz on dört arşın bah- çeyi havi muhtacı tamir bir hane ile yüz dört arşın arsada ahşap iki buçuk kattan ibaret dört oda, bir sola , bir mutfak ve yüz elli — arş bahçeyi havi diğer bir ha- nenin tamamı Yakup Cemil B. 895. 1895 15587 Kabataşta Örer Avni mahalle- mülrez Fatmahatun ma- hallesinde beytülmalci sokağında eski 2 ve yeni 28,30 No.h iki yüz. gn beş arşın arsada maçatı ahşap, üç buçuk kaltan ibaret birinci katta iki mutfak, bir kuyu iki kömürlüğü vebu katın üstünde bulunan asma katta üç odayı, biri ufak olmak üzere iki sofaya ve ikinci katta dört oda, biri küçük! olmak üzere iki sofayı ve üçüncü katta dörtoda, iki solayı ve en üstte bir çalı arasını ve kırk arşın özerinde iki kürnali bir hamam ve tahminen ve'yirmi arşın ; üzerinde bir sarnıcı ve Yetmiğ beş arşın bahçeyi havi ve 'deruntma dari nimf masıra mal lezizin üç rubu hissesi iki bö- lüklü konağın tamamı © Mehmet Salim B. ve Behiye hanımlar Yedikulede | İmrahur (İlyasbey mahallesinde eski İstasyon cad- desi ve bakkal Filip ve Yeni İstasyön "caddesinde 57, 57, 57 mükerrer veyeni 67-1 metre altmış arşın arsa üzerinde kir- “Artiki katta ibaret iki öde, 15 bir kilar; bir sola “ve on iki arşın aran üzerinde ahşap bir mutfak ve altmiş dört arşın VİSA iy, Kani iönknddei dak: kân elyevm bir hanenin tamamı Saliha Hi 2095 69009 17787 Büyükada mukaddema O Balık- pazarı elyem rıhtım caddesinde eki 11 vükercer Ve yeni 17, “19,28 3: 32.34, 3öNo.h iki yür otuz arşın arsi üzerinde kârgir iki kattan ibaret altında iki dükkâhi ve üstünde rüsumat Ye düyüni umumiye idaresinin uhtüşgelide bulunan altı odalı iki kapılı bir hanenin tamamı Vasliye H. Kasımpaşsda © Camiikebir ma- hallerinde Tabakhane © cadde- sinde eski 8, 8 mükerrer 8 mükerrer ve yeni 14, 16, 18, Noh iki yüz on arşın ama üzerinde kârgir iki kattan ibaret alında bir koridoru bir hane nin tamami Ahmet Sakip B 18033 Rumelihisarında” Arpemini ma- hallesinde' Kuyu sokağında eski 4 ve yeni 2 Noh yüzelli üç arşın arsa üzerinde ahşap iki kattan ibâret biri sandık odas olmak üzerö beş oda, iki sofa bir. mutlak dört bin yüz sekiz aşın bahçeyi havi bir hanenin temamı Muhsine Vasfiye Hanımlar 1940 4440 18112 Kapalıırinda Servi mahalle sinde Şeref sokagında eski 17 mükerrer ve yeni 5 Noli ali- mg: beş arşın arsa üzerinde kârgir. dör buçuk kattan ibaret biri yemek odası ve üçü küçük altı büyük olmak üzre on © dayı,.bir mutlağı ve elli dokuz için bahçeyi ve altında yirmi © sekiz “No dükkünn havasını havi “bir hanenin temamı Fatma 170 1313 18252 Boğaziçinde * Emirganda Emir- © eaddesinde © eski 30 veyeni 36 No yüz elli arşın arsa üze rinde ahşap dört kattan ibaret “olup. birinci katta bir oda. bir mulfak, ikinci öçüncü dördüncü katlarda karşılıklı ikişer oda, bi- “ği solayi terkos ve elektirik tesisatını yüz on arşın bahçeyi 610 1170 17076 625 1260 17952 238 571 LEİPZİGTE Dr. GASPARV Bi ve Co. Fabrikası ber cins çimento, İ fayans, tuğla ve kiremit makine- 72 leri, hidrolik presseler. Boru E kalıplar V. S. & İ umumi vekili; F. Havsler 2 han ERTUĞRUL MAĞAZASINDA Ucuz eşya sergisi sez sere Kunduralarınızı Göle? Amiralis ten alınız MUHTELİF / MODELLER ÜZERİNE BÜYÜK STOK G5) BEYOĞLU HUMMAYI MURZAĞİI - ISITMA KANSIZLIK — Zafiyet ve Kuvvetsizlik halâfında KINYUM LABARAK Nam hazım, dafii humma ve kuvvet şarabını istimal ediniz. İSTİKLÂL CADDESİ - 367 Yemekten evvel ve Bezanelerde Batlür : Malson L. FRERE <E Valtisni & Olet 19, Ruc dacob. PARIS Şeker ve Petrol inhisarları müdüriyetinden: İdare için lüzumu Olân bazi evrak 've defalir tabettirilecektit Talip olanlarm numuneleri görmek ve şeralti anlamak Özre 19 mayıs 920 pazar günü zevali saat onda İcvazım şubesine müracaatları, ———— odayı ve üç Yüz üçarşın arsa üzerinde ahşap bir katı salaş depoyu *ve yüz altmış üç arşın tihtm mahallini havi kârgir be- tön arme mükemmel bir anire- ponun tamamı 345 659 VEM oşkapda Tekyeci mahallesinde eski Fazhpaşa ve yeni Mithat paş sokağında eski 7 mükerrer ve yeni 161 No.h dokun arşın ara üzerinde bir buçuk kat. kârgir diğeri ahşap olmek üzre iki buçuk katta biri yemek odasi olmak üzre bâş sola, bir mutfak we bin dokuz yüz altmış beş arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı 195 3980 18455Kadköyünde Calerağa mihalle- sinde Bahariye elyevm Sakızağacı sokağında eski 25 mükerrer ve 27 No.h yüz elli üç arşın arsa üzerinde yarım katı kârgir üç katı ahşap olmak üzere üç buçuk kattan ibaret sekiz oda, üç #ofs, bir mutlak ve iki yüz yedi arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı 2595 5025 19050Kasımpaşada Emin camli namıdi. ğer Başhasan efendi mahallesinde Hilar ve yeni Samancı" sokağında 25, 25 mükerrer ve yeni 1,3 No. ral alımış yedi arşın arsa üzerinde kürgir beş buçuk kattın ibaret 1 No. ralı daire üç buçuk odayı, bir antreyi ve bir küçuk mutlağı 2, 3, 4 No, düre ikişer büyük ve birer küçük oda- gü birer küçük mutfak ve birer küçük solayı ve No.li deire iki oda, bir sofa, bir mutfağı hart olmak üzere beş d'reyi, bir dakkâm müşlemil bir Evdekimos EL, Fatma Meliha H. manın tamamı İelâ), Mibekoç Saniye Hilmi | MN cins ve nevile mevki ve müştemilâi yazık emlik © hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde di mayıs 929 tarihine müsadif : Çarşamba günü saat on buçuktan itibaren müza- yaly la olunarak saat on altıda kıymeti mühammene- e kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulun- Talip “şlanların mezkür günde saat ça altıya kadar sandık MN a müracakilarn; “kabul edilmiyeceği xe mezküreye ek talip <oladların kari karar esnasında hazır bulunmadıkları EŞ vi e çer by mp 3 ve kırk arşin bahçeyi havi bir hanenin tamamı Hayrettin E£. ve Safinaz H. 360 900 14930 Kandilli Ayazma sokağında eski ve yeni 7 Nah yüz altmış arşın sinde yalı sokağında eski 4 mü arın üzerinde ahşap iki kattan kerrer ğ0,'41, 43 ve yeni &-1 barak: bap'oda ; “Tar”le'bir ev İ Noç k bin yüz mutlak”, bir kuyu ve sekiz yüz z b e havi bir hanenin tamami İhsan, Sıddık, H. ye Mehmet Kümiran EK, Beş ki ma İni Müzgür meedil kureetle nihtabavvti istikamette esecek hava 12 Duletin İf acar

Bu sayıdan diğer sayfalar: