19 Ağustos 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

19 Ağustos 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yİ eri »ın tefrikası: 30 Serseriler kıralı Aleksandr hatıratı Kars hedinin ne kadar İstikbal bana hoş bile aklı olduğunu sonta anla: | gözüktü “Viran, 1 seye dım. Fibekika bizi tak meğe döyamıyordum. İsto- eden otombilde gümrükçüler | kholm,ü daha dün terket ve polisler — varış. Onlar | üm gibi bir his duyuyot- hemen urubâya O yaklaşacak | dum. “Viran, isikbnlden durdurdülur. Bütün' mal mü- | bahsetmek nezaketini gös sadete edildi. Kimse farkına | tetdi- Bu arada ad güyet varmadan vapura avdet ede- | müphemdi Bizim hissiyatımızı yüksek ten mücekabil aşkımız idi Ona sadikane mektuplar yaz- mağa ve yakında birleşme» miz içim he mümkünse yap mağa sö2 verdim. Vede sa- ati pek çabuk çeldi. Gene sahilde “viran, > işaret edi yordu; Ondan sonra bit daha Stokholma çıktığım o zaman “vizanın,, beni beklenriyeto- dini tasavvur edermidim. Be- raber geçirdiğimiz şön mes. wt dakikaları yaşamiş bulu nuyordum. Vapur evvel İn- gilteröye ve oradan “Anvers,8 giri, oradan da İspanya yo- hanü tottuk, bildim. Zabıta işmimi bilmi- yorsa d, şemallimi öğrenmiş olduğundan vapüı vir taharri olur haylile hemen kaçmağa karir verdim. İlk sürat katarma alıya- rak “Obo,,dan “Delsingiors a azimet etm. “Felsingiors, ta bir zenci silesi mezdine yer Keşerek ilk talfeye muhtaç olacak gemiye girmek üzere kaydoldum. Oraya varır var- beri gemicilik hayatın- vaz geçirmek istiyen bir bildikle karşılaşum. Oda benim gibi Rusyayı terketmişti. “Helsingforse ta bir antika mağazası “açmışu. Bu mağaza işi işliyordu. Be- ni evinde ikamete da- vet eri, Bu teklifini maal memnuniye kabul ettim. maz dan eski ( pie. Dahiliye vekili iş seyahatinin meti- gelerini anlauyor (Üst tarafı birinci şayıfamızdadır) Cümburiyet — zabıtasının bu faaliyet ve hassasiyeti | evvel emirde gönüllerde te- karrür etmesi Tâzım gelen huzur ve itimad: temin et- miştir. Memleket asayişinde gidişordu. Nişankhamun yakın- da Finlindyaya o geleceğine dair hiç bir haber alamıyor- dum. Ben nişatlımdan birha ber gdecek diye beklerken polis birdenbire “benl cebe: | budur. derek gemid sıfatile memle. | <s28 ta li kete çıkmış olduğumdan hiç gali h e bir vazile deruhte edemiye- po siyasi aamrolik “İnati ceğimi, Finlindyada — #sasen Tüzumundan. fazla işsiz b landağumu tebliğ eti. Dos tüm benim için bir çok fe dakirlıklar yapuğı belde bir şey istibsiline muvaffak ola cesi olarak hudut vilâyet- lerimizin arasıra rahatını kaçıran aşiret. ve göçebe intikam ve iğtinam gazve- leri de haddi asgariye in- dirilmiştir. Bu senelik mahsul madı. Birkaç Ogün “sonia dör gön zarimda “Fin Gezdiğim ve gördüğüm Mndya, (o toprağım o terket | yerlerde bu sene mahsul yerli, ihtiyar ve görgülü i çiftçilerin kendi ifadelerin de söyledikleri gibi 50 se- nedir görülmemiş derecede feyizli ve bereketlidir. köylü çifçi her yerde mah- | sulden memnun ve atiden emindir. Esnaf ve tüccar da| tabiatile önünde semereli mekliğira emzini aldır, Nışanlımı beklediğinden ve hüsnü Tizasile memleketten çıkmadığımdan dolayı zabıta beni yakâlıyarak “Lübek, & giden bir. vapura bindirdi. Sefer hadisesiz geçti. “Lübek, #e iş bulmaklığım oimikânsiz olduğundan “Hamburg, 4 di mesel geçtim. Pu müddet amelesi aymseğd en grev ilân etmiş bulunan bir İ Gördüğüm yerlerde Türk- İubukaya baskıcı olarak göre dim. Ondan sonra bir Nor- veç zemisnde tile oldum. Pu vâpur İsveç ve İngiltere tarikile İspanyaya gidecekti, Vapurun azimetinden €Yvel İ snda hummalı faakiyetlerile pişanlımâ uzun bir mektup | terakki yolunda çalışmak- Yazarak oStokholmden geçe- İ tadırlar. ceğimi bildi dim, inkelâbın eseri «Stokholm lin una girdi. Bimiz zaman içimi hem bik yük sevinç hem de teessür kupladı. Nişanlımı göreceği me son derece seviniyordum. fukat hemen azimet cdece- gimden dolayı da meyustom. Çünkü ari için kati bir ve #dde bulunamıyordum. Bir genç kiz için nışanlasmı bir seve beklemenin nekadar e- dip olduğunu sonradan öğ- rendim. Kumarden kazandı. fim paraları beba ettiğimden dolayı büyük nedamet duyu: yordum. o Diğer © cihetten den de, darbı meselin dediği gibi «Eline ne geçerse sarfer, mazatiyesinin irsen bana inti- kal etmiş bir tabiat olduğunu tasika mecbur oluyordum. İyi çocuk! Randevuda is pan vücüt «ti, Onu görmek gevkile bürün elim düşünce lerimizi unutum. istikbalini inkilâbnı bahtil tev'em görmektedir. Cumhuriyet ve demok- rasinin bütün zaruri netice leri şapka ve hurufat gibi inkılap eserleri memlekette yalnız bir emri vaki değil yaşamanm zaruri bir amili gibi telakki edilmektedir. Gezdiğim yirmi vilâyette tek bir fes ve külâha te- köylü ve çifçilerin Türk harflerile yazıp okudukla- rını büyük bir iftihar. ve ümile gördüm. Ma | Metresini (sehir Heberleri © | (17 $ehır Haberleri | Cinayete sh el Ye AŞ Ai <P vakit 19 Ağustos. öldürdü Kadının fenasül uzvünu par- ça Paros etti EE ABBR Maliye vekili Bugün ş şehrimi- ze geliyor Ankara, (8 (Telefon) — Matiye vekili Şökrü bey, ka- vanin. müdürü «Edip beyle birlikte posta trenile İstahbu- la hareket” erti, İstasyonda vekiller ve 'meb'uslar targfın- dan teşyi olundu. Vekil &. İstanbulda kısa bir müddet kaldıktan sonra İzmire gide cek, oradan Ödemişe geçi rek bir müddet İstirahat ede- cektir. Yunanlılar Eve gece Galata bir | yar eray Laz le İa Cevaplarını hazır- dostu ve arkadaşları yalnız bırakmışlar Ferit B. geliyor Londra sefirimiz Ferit beyin bugünkü ekispresle | şelırimize muyasalatı beklenmektedir. Maarif Emini Maarif emini Behçet B, “per: Rasatane müdürü Fatin B. ne diyor? Kandilk rasetanesi müdürü Fağn B. scekler hakkında şabları söylemişiri *-— Sıcaklar mevsim icabıdır. Derecei harerette gayri tabiilik yoktur. İstanbul bundan çok daha farlı cak (seneler gör müşür. Sıcaklar ağüstes sonuna kadar bü şekilde devim edecektir. Rasime Oşlerine o gelmce, yeni dürbünü yerme koyduk.. Bununla heyete ait her nevi teikikalta bulünabileceğiz. Sismoyraln binası ikmal edil- di, Alet yakında yerine kona- caktır.» - » İstanbul derpbane müdürü Cetal bey darphaneye sit bazı işler © hakkinde maliye vekâleti ile görüşmek üzere | Ankaraya gitmiştir. Darphane müsmelik ye mesaisine ait (tekiflerde maliye sakıt işleri o müdürlüğü ile anlaşmışlardır. » Antrepo işlerini halletmek ürere İstanbula gelen maliye mühasebel o Umumiye o müdürü Falk bey Ankaraya dönmüştür. Mümaileyhin - gitmesi ile Be rem kanununun tatbikatına alt talimatnamenin son vaziyeti de ikmal edilecektir. » Bir çek maliye müfettişleri terli etmişlerdir. Bu meyanda Mecit, Saffet Beyler birinci, Fuat B. ikinci Cemal Etem Bey üçüncü sınıl maliye mülfetişliğine terfi. etmişlerdir. « Macaristana damızlık koyun mübuyaası için gönderilen hey- yet tetkikatnı bitiresiştir. Heyet damulık koyun saka alınak için 50.000 lira talep etmiştir. Para İş bankası vasta- sile yakında heysle gönderile- yapılan Kusat vekili Şakir Bey bugün, olmadığı takdırda yarın hastanedan çıkacaklar. etmektedir. Katil yakalan- mak üzeredir, İsveçteki e karmak gi kongresine İştirak edecek olan müdertis köprülü zade Melimet Fuat B. perşembe günü hareket edecektir. müsteşarı Maarif müsleşarı Kema) Za- m B dün Ağı avdet nişi. ak uk paralar Ziraat ve İş bankaları nıy fikirleri soruluyor Yırtık paraların yenileri ile tebdili hakkındaki talimatname- nin bir sureti İş ve Ziraat bah- kalarına « gönderilerek bu mües- seselerin . noktal wazarları sorul- muşta, , Ziraat bankası bu ba sustaki fikrini Maliye vekâletine bildirmiştir. Ü Gavin ön bir kaç güne kodar gönderilecektir. » Seyyah celbi için tedbir almak üzre Türk seyyahin ce- niyeti hükümet ve maher piümessillerinin de iştrek ede. ceği bir komisyonun toplanma. mi tahı karara almış ve bu iş için hükümete müracaal et- miştir, * Deniz ticaret müdüriyeti vaki olan şikâyetler üzerine va. par kumpsnyalarını vapurlar arasında! yarış yapılmaması hak. kında yeniden ibtaratta kulun. muştur. « İzmir Altay ve Alın ay ve yahut (Silavya) takmlarindan birini getirtmek için foâliyete başlamıştır. » Karadeniz ve Erzurum halk oşunları Sile çekilecek. |" Bunun için sinema operalörle. rinden mürekkep bir heyet Ka. radenize gidecektir. Heyet Trabzonda konserva. duyar heyetine iltihak o &decek, beraber seyahat edeceklerdir. » Sem Jorj mektebinin leyli tlebelerinden bir Rum kız mubayaaclık © yapan babası aleyhine secbren izelel bikire imadile bir dava ikame etmiy- ö Çok şayan dikkat olan bu dava abiren rü'yet ve intaç e- edilmiştir. Neticede ortaya cidden şayanı Bayret bir hekikmi gkemş, iddi. İ anın yalan “olduğu anlaşılmış, ladılar Ankara, 18 (Telefon) — Yananlıtatın cevabi motamıza karşı o hazırladıkları wevap buşünlerde Atinadafi bir kor- ye ile şehiimize getirilecek ve sefarer müsteşarları tara- Bârem nizâmnâniğsi ha zırlandı 7 j Esas hükümleri ineşrediyoruğ | Müktesep haklar - Mesken bedelleri» Mipallimlerın vaziyetleri,.. | Ankarı, 18 Öakve fon). — Maliye ve rem kanünuna nit Mizammi- yarak bastırdı ve her tarafa gönderdi. Nizam- namç katumınme suretle tat- bik © olunacağını açık ve et Falı ölürek bildirmektedir. İlk maddeler Büremi Kamı- nunun €sis hükümlerini özak etmekte ve devlet! memu larını (mua'limler dahil, za- bitan ve askeri memurlar ha- Tiç) 8 seri dahilinde 10 dere- Geye ayırmakladır. Birinci seri İden Sşe, ikincisi © dan 19ye, üçüncüsü de 42 den 197a kadar dereceleri ihtiva etmektedir. Tckaük, harearh, İkamet ücrereri kanındaki esli maaşı yöre hesap olu nacaktr. fından Hariciye o vekilimiye verilecektir. RE AŞ İsmel Ps Haftaya Ankarada bekleniyor Ankara, 18 ( Telefon) Başvekil Hz. cumartesiye Ankarada beklenilmektedir . Ankara, 48. Ç Telefon )— Sıhhat vekili Refik B. püzar- tesiye İstanbula gidecektir. e ame Kararlar heyeti öpen Adliye vekâletinde feş- kil edilen heyet kim- lerde muteşekkil? Ankara, 18 — Vdiiye Vekâlei kararlar heyetinin talimatnamesi kat'yet kesp- eti. Talimamameye göre Kanun ve nizamnamelerle hallotuna- cak meselelerle adliye vekâ letinin telep ye haxalesile tetkikat ve tetebuat icra cderek rey ve mütleslarını beyan eylemek üzere adliye vekâleti kararlar heyeti teşkil edildi. Meyet Adliy vekilinin tensibile temyiz relsi evveli; veya reisi evvel tarfından intihap edilecek mabkemei temyiz reislerinden biri, tem- yiz, azasindan 3 zar, vekâlet teftiş heyeti eöisi, müsteşat, vekâlet hukuk ceza ve Zat işleri o müdürleti, (o merkez ağır ceza reisi, merkez hu- kuk reisinden mürekkeptir. Reis adliye vekilidir. Ve- kilin gıyabında temyiz reisi, oda yoksa müsteşar reise vekâlet. eder. Heyet, vekilin lüzum gös- tereeği zamanda toplanır. Kararlar heyetinin hüküm ve kararları mahkeme hüküm ve kuvvetinde değildir. İlk heyet vekilin riyasetin- de temyiz Gearet | dairesi relsi Halil, müsteşar Ferit, temyiz azasından Ali Rıza, Puat, siya, teftiş heyeti reisi Sillim Nafiz, ceza işleri mü- dürü Aziz, Ankara ağu cezâ reisi Ali Rıza, müddei ügiu- mi Ekmel, Asliye hukuk reisi Şelkari , - asliye — ceza reisi Kemali beylerden o mürek- keptir. rma saman saman #üraya uğryan babanm men'i muhakemesine karar verilmiştir. » Bir Alman ve İngiliz gru pa - Zonguldak © ormanlarında tetkikatta bulunmuşlardır. Grup Zonguldak. Sektanbela - örme” larını işletmek arzusundadır. esken bedel. leri Kanunun 11 inci madde sine göre A:98 mayıs 928 kanununa göre yapılacak meskenlerden isdfade edenlere — istifadeleri anındari itibaren, “0 Devlete ait binalarda Oturanları, memiucine fahsis edilen gvlerde ve Şehtema- neti evlerinde oturanlara, C: Devamlı olarak üç ay» dan fazla müddetle Aukaradan mezimiyet Veya memuriyet le aynlanlara mesken tazmi. nat verilmez. Bu İzni Anka rada geçirenlere mesken be Kk al lere tazminat verilemez, An- karadakilere. verilir, Vekil memurlara iki mesken be- deli verilmez. Açık maaşı olanlara da verilmez. Mesken wzminas. Ankara — şebrine münbasırdır. Pahalılık ve uzaklık zam- ları mülgadır. Beyotlu sulh hâkimlerin. den Kemâl Hayri Bi tabkir etmekle maznun Recep EL isminde biri müddel onuml: liğe verilmiştir. Dün üçüncü cezada mi hakeme edilmiş, “Ne söyle Karşıyaka kulübü, Hamidiye futbolcuları şerefine bir çay ziyaleti vermiştir. ğer eğ EDE Hâkime hakaret Beyoğlu adliye dairesinde cereyan eden a hadisenin üçüncü cezadamuhakemesine başlandı Maaşı eslileri, derecelerin” deki asli maaştan fazla olan smeraurlarm mükiesep haklari gekaütlerinin hesabında pazari dikkate alınmak üzere mahir İuzdur, Bazeme göre alacağı mani miktarı hali hazırda bütün zamlorlâ gine geçen paradan 4Z olan memurların bu 78 rarlârı iki senç müddele tazmin edilir. Terfi ve nakil * halinde yeniden hesip edile rek ona göre musmele yi palır. Muallimlerin vaziyetleri Bir zat üzerinde iki me murlukta esas olamaz. Muak limler müsteshadır. Şöyle ki Yalnız muslim veya müs derris' olanların üzetinde 3 muzilimlik veya #ntderrislik olabilir. Bunlardan en fazla maş hs esasnr ve o zat esas va zife maaşının tatnamımı, zayin tarihi sıfasile ikincinin üç ikisini, diğerinin de #çte bk rini alır. Maaşh memurların uhdesinde ancak bir mua Malik olabilir . Orta mekteplerde sabir ve meykul muallimliklerin ms aşları oasastır. Muaflimlere mesken bedeli en yüksek maaşa göre verilir. $ Tekâütlükler”üsüş maağn tamamı, İkincinin “Bite ikisi ye 3 üncünün 3 te biri üze“ rinden hesap edilir. Ücretli muellimler kadro" daki ücrederi alırlar. İşten el çektirilen memuf ve hâkimlere berâetleri hi linde kesilen maaşların yarı verilir racaktr. Maznun, mevkuf olmıyarak muhakeme edile- cektir. fl Bir tevkif Bırçık Hüseyin isminde bici dün bir bohça hrsizliği meselesinden ikinci cezad# muhakeme edilmiş ve bif çök sabıkası olan maznuf tevkif edilmiştir. Sabıkalai hapismmeden sorulacaktır. Japonyada EL tanıtmak içi "Türkiye mamelât ve —. lâm o Japonyuya ununa üzere Türk - ie cemiyeti hamisi Prens Takamatso * salından 1930 senesi maf” tında Tökyoda bir sergi e” lacağı yazılmıştı, Sergi hafla devam edecektir. sergide Türkiye marulte VE malsulâundan mada balik arasıpdu. müstmel m” vaddı beytiye de teşbir eği lecek, Türkiyeye air filimle” gösterilecek, Türk siyasi ye temi, tarihi, ooğralyası, ME sadiyâtı, sanay nefisesi kında istatistiklere eği konferanslar verilecektir. hosuslann temini İçin yl yadan bir heyeç stan gelecektir. Bu sergi eni ii teaddit vapurlar tahsis gönde lecek ve sergiye cek Türk eşyası taşınacaktır,

Bu sayıdan diğer sayfalar: