19 Ağustos 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

19 Ağustos 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÇETE REEL ME Fransiz gazeteleri İngiliz maliye nazırına küstah diyorlar Lâhi konferansında Snovden müttefiklerin yeni tekliflerini gülünç bulduğunu söyledi İngiliz maliye nazırına göre konferansın tehir veya taliki mevzuu bahis değildir Lahi, 17 (A. A) — Belçika, Japonya, İtalya ve Fransa murahhas heyetleri M, Biryandın nezdinde mü- zakeratta bulunmuşlar ve İngiliz noktasına şimdilik bütün etrafile cevap vermeğe karar vermişlerdir. Murahhas heyetler, M. Jasparı akşam üzeri M.Sonw- dene şifahi tebligatta bulunmağa memur etmişlerdir. M. Jasparın İngilizlerin İngiltereye teklif edilen müsaadekirlıkları tesbit etmek için alacaklı devletlerin muralıhaslarına iltihak edip etmiyeceklerini soracağı zan- nolunuyor. Snoeden cevabında neler söyledi! Lahi, 17 ( A) — Salâhiyettar Fransız mahafilinden bildirildiğine nazaran, M. Snowdenin cevabında Young plânda gösterilen müsaadekârlıklar hesaba dahil edil- diği halde bile İngilterenin kendisine tahsis ediler se- nelik taksitlere nazaran 48 milyon daha fazlaya hakkı olduğu beyan edilmektedir. Bu suretle İngiltere Amerika- ya. gelecek senelerde ödeyeceği meblâğın yüzde otuzun- dan:mahrum kalmaktadır. M. Snovden şarta tabi olmıyan © tâksitler hakkındaki iblirazi kayitlerinde israr göstermekte , bunların Spa itilâfı ahkâmına uymadığını beyan eylemekte ve mütte- fiklerin Alman emval ve emlâki hakkındaki fikirlerine ilirax etmektedir. M. Snovden Fransa ile İtalyaya ay- rılam; hisselerin hadden fazla olduğunu iddia ve İngilte- | reye: gösterilen -müsaadekirlikların kâfi olmadığını ileri sürmektedir. Salâhiyettar mehafile göre cevabi nota İngiliz müt- tefik. mütehassıslar arasında iştiraki mesai meselesinden balisolunması bu husustaki müzakeratın devamiria delil addölunmaktadır. Lâhi, 17 (A.A)— M. Snövden Anglo-Sakson gaze- tecilere vaki olan beyanatında müttefiklerin notasmdaki tekliflerin . gulünç surette eksik olduğunu söylemiş ve Young plânının güya İngitereye temin ettiği faydaları inkâr eylemiştir. Fransa, İtalya, Japonya, Belçika murahhas heyetleri M: Showdenin notasına verilecek cevab metniniğ gleden sonra, kat'i surette tesbit (edeceklerdir. Murahihasları yeni, tekliflerde bulunmalarına ihtimal veriliyor. Murahhaslar o Snovdenin İtirszlarını reddetmekle iktifa: eyliyecekler, müttefiklerin dermeyan ettikleri tek- | İiflerin İngiliz © metalibini hakikatte tetmin. ettiğini ispat ediceklerdir. M. Streseman M. Snovdeni “davet | etmiştir. Mülâkatın bitamında M: Snevden konferansın tehiri: meselesinin hiçbir veçhile mevzuu bahselmadığını söylemiştir. İngilizleri imha için .. Lahi, 17 (A.A) — M. Snovden dün tevdi edilen muhtırada, Yung plânının bülünlüğüne el sürülmiyceğini teyit olunduktan sonra İngillerenin Amerikaya ödeyeceği meblağa nazaran fazla olarak yüz milyon alltın marak alacağı, Alman emlâkinin tasfiyesi neticesinden “istifade hakkını muhafaza ettiği ve ayni teslimatın tahdidi hakkındaki talebin is'af 'olunduğu beyan edilmektedir. Fransız gazetelerinin neşriyatı Paris, 17 (A.A) — Ten gazetesi tahsis ettipi bir makalede diyor kk tam önün, hususundaki umumü bir şörette istifade etmek ve b: yalârının da Young plânının elilmiyecek müsnadat k istemesi ve buna imkâ eden bütün devletlerin nüfuz Şey olur. Lahey feransına “MI. Sinovdenin İnki zudan küstahane arının bezgii korkus dokunm parmak geçilmek inden, ba ndan kuvvet namak düstürile için manevralar gayesinden vey bütünlüğüne alarak | telif | çevirmek bulması Lahey konferansına ve itibarı için Ekselsiyor gazetesi, kalmasından 18 (A.A) — metİCEsİZ Paris konferansın için olan mükâlemeleri uzatmakta olduğunu yazıyor. Zeplinden alınan son haber Tokyo, 17 (AA) — saat 21,40 saati ) gönderdiği bir 30 der arzı Şimali ve 107 30 derece tulü şarkide bulunduğunu bildirmektedir. Çin - Rus hududunda Moskova, 18 (AA) Tas ajansı beyaz Ruslar rekkep muhalızlarla Çi doğ 1 sonra bir Fa e veceği e bunda nca « bir fayda vermiyeceği aşikâr (Tokyo telsizde 63 1» mü çetelerinin şark demiryolları bildiriyor taat tasrruzlara ve tüfek hava- fisine tanrruzlarının siklaşmış olduğunu Sovyet hududundaki ateşle» mukavemet etmekle iktifa eylemiştir. 18 (A.A) - rije melinane Moskova, | Karvesinde "Trabulus Şamda mukim olupı, Adana vilâ yeti —— dahilinde Osmaniye © kazasında mukim eshabı emlâ- kten ve halen “ik tgâbı meçhul bulunan Hakkı Efendi veresesinden mahtumu Âdil İsmail ve İbrahim efe dilerin zevcesi Sehlep oğullarından Mustafa <niye ve ke- rimesi Nazlı hanımlar: İanbul icrasından; Eshabı » emlâktan Cemil bey (zevcesi ve. Apdülgani bey İncenin kerimesi Düri- Trabul Şam bideyet mahke sinin ye hanımın ticaret kisnım- &dil müteveffa dan elendinin pederi terekesinden müddi Düriye © hanım. dava olunan yüz Osmanlı ikiyüz Fransız lirasının hinden cun tediyesine ve istida © tari- itibaren bor- kadan. 5 kanunen muktezi faiz ve, muhakeme raflarile kâletin mağ ücreti ve kendisile di- ger mezküru vereseye şamil. olmak ve giyaben üzere tabsili ve İtasına, » berayi... infaz dairemize “tevdikılm ve has Ha- ii- karar merasim bul daine iğbu dey: tahsili Zr miş ikame mızın meçhuluyi sabiyle:tebliğatın en İcrasına verilerek muteadesi hitar muş Olmakla bilnmcacan nin .temini Adana nd vilâyeti dahilinde © (Yav YY. ndan ya be nacğı maldmunuz olmuk ve il üzere İlânen tebliği keyfiyet Hurma yağlar - “Başka hiç bir şeyi molie sabununun ta- verirler. 360 dönüm “arazinin mahcuz 2-3 baren” nihayet diç gün za 1 ehveh emüalinizi ire etiediğiniz taktirde mahcuz gayri menkulatın' furubt a hi Taze ve penbe Yanaklar Her kadının emel tazelik penbelik edebi kalması ve edilmesidir Bunun için de ve yanaklara taravetin arzusu bahşeden müddet ve uzum muhafaza boysnmağa - ihtiyaç. met- Hakiki güzellik - tabi Palmoliv Palmoliv hurma ve settiğini zannetmeyiniz. lekeler - sizin cildinizde mündemiçtir. sabunu “be onu meydana çıkaracaktır. gözellik mürkkebatındaki zoytun üzerindeki vardır. Mesamata pek &ibarile - yığılan bütün gayrı" sal mevadı ectebiyeden kurtarır ve cilde vevsaliyet Her akşam kaymaklı o köpüğü yabtıktan sonra taze ile dikkatlice yıkayınız ve uvalamadan “kurütu- Hemen bariz Teniniz — açılacak, herkesin #ze göstereceği ve ziylun sabununun ai yaplırı “edt ml uyandırıcı bir tesirleri derinden nüfuz etmesi yeşil - Tengini ve yumuşaklık verir, Palmoliv hahifçe ile su muz. bir selih göreceksiniz. Canlanacaktır meyil ve muhabbetten güzelleştiğinizi anlıyacakımız. Güzek eşmek wevllerinin en basti olan Palmoliv kullanmağa heman bu akşamdan renginiz b ne kadar sabu- itibaren besine başlayınız PALMOLIVE 1 tarih iz ve hissenin furuhtumü talep etmiştir. İşbi nda daireye bilmürücan teğviğel deyn ötmekdigi olu Suruht hbarnamesinin tebliği mıkem na kalm bulunmak olünür. 'Tas ajansı bildiriyor: Dün akşam ginlilerle beyaz Kus muhufızlardan” mürekkep bir müfreze, | k, Poltayskoc civarında bir “Rus karakolunun » çevirmiş, şiddetli bir tüfek ve mitralyöz aç- Dethal. yetişen yardımile bü ateşi bir imdat Kuuvetinin wrdedilmiştir. Maarif pazarı Çırıl Emanetinden: ineğe re ve ruhsatname ŞARK MALET HULÂSAŞI wvet ve sıhhat için r devadır. Bildinüm eczanelerde bulunur, Umumi depoları Telefon: tanbulda Bomonti fabrikası Beyoğlu 583, ve İs Ekrem Necip ecza Telet Istanbul 78. Mesin ve huşurt bir mikodan mamul Büyet şk Raussel kemeri hab hazır modun macibince size mulup tens sb, kalçamızs Tezafer ve zarafet, vü- eudrmuza yormuşaklık ve GevuMliyet Yegâne satiş mahalliş Paristeki He İstanbul şubesi : Beyoğlunda Tünel mevköinde , Ne 12 Piai 6 Liradan itibaren (gp yanana enesens2AESASASL AMI L2SSASAAL0p. Doktarlorınızdan sorunuz: BOLACİTYL Mide ve barsaklar. tahammür ve tesemmümü temizler, İSHALLERİ ve SANCILARI def'eder. .vapurlar| GA İTTTTTİT imi VAPURLARI Seri ve iks K Millet ' Pazartesi © Sirkeci rıhtımın. ( Zonguldak Seyrisefain Merkez. acentesi Köprü başında, , Beyoğlu Şube aceritesi: Mahmudiye Ham oltında İstanbul 2740 Nİ ira! Li İzmir - Kersin sürai postası; (MAHMUTŞEVKETPAŞA) vapuru 20 ağustos sah 1Zde Galata rihtemından kalkarak çarşamba sabahı İzmire ve akçasmu İzmirden kalkarak Antalya, Altiye Mersine gidecek ve dönüşte Taşucu, Anamor, Alhiye, Antalya, İzmire uğrayarak gelecektir. Ayralık sürat postası (MERSİN) vapuru 20 Ağustos Sali 17 de Sirkeci rihtimından hareketle | Gelibolu, (o Çonakkale Küçükkuyu, “Edremit, Burhaniye, Ayvalığa gidecek ve dönüşte mmezkür iskeleler birlikte Altın oluğu uğrayarak gelecektir. Gelibolu, “için — yekiz almır yök alımmaz. Trabzon İkini ağu Galata #2 hareketle İnebolu, Evrenye , Ordü, Giresom Trabzon, Rize ) ye gide . Mi a : İstanbul Meymenet Ham © altındaki Yazıhane Telefon İstanbul 1154 Bartın sas İle zam ve süra postası <trikle mücehhez munta kamaraları güverte yolcuları, mahsus o müferrah fln eri vapuru h Aydın 19 Ağıstas günü Pazartesi 18de Sirke. Giden hareketle ( Ereğli, Zonguk- dak, Bartın, Amasra, Korice çile ve Cide, İnebolu, İlişe, Abana, Ayancık) iskelelerine azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât Eminönü Rıhtım han 12 numaraya mürscast. telefon İst: 2684. ve yolcu Yelkenci YAPURLARI Karadeniz Lüks ve sörut postası Samsun 2 Am Çarşamba günü akşamı Sirkeci rıbtımından hareketle doğru ( Zonguldak, İnebolu, Santsun, Ordu, G «Trabzon, © Sürmene Rize) ye gidecektir. Tatilde için Sirkecide Yel. kenci hanında kâin acentüsına müracaat Tel. İstambul 1515 postası (ANKARA) Vapuru 22 Ağustos Perşembe akşamı Galata ribti dan hareketle Zonguldak, İne bolu, © Sinop, Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopaye gidecek ve dö müşte Pazar dkelesile Rize, Of, Sürmene, “Trabzon, Polethane, Tirebolu. Giresun, Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop, İneboluya uğre- yarak gelecektir. Bandırma ve Karabiga poslalarımız iş'arı ahire kadar İstanbuldan 19'da kalmakla sun, ve | JMaarıf vekâletinden: 1990-1930 Dere yılı için -kız ve erkek lise | ve 9'Ü mekteplere nerelerden ve ne gibi şartlar dahilinde taleb alınacağı aşağıda gösterilmiştir. 1 — Leyli Liselerin mıntakalarırdaki Vilâyetler şunla 1 — Adana Adanaş Cebelibereket, “Gs Mürdin, Silifke, Urfa, Mersin, 2 — Ankara lisesi: Ankara, Eskişehir, Yozgat. 3.-- Bursa Lisesi: Balıkesir, Bilecik, Bursa, Kütah 4 — Edirne Lsesi; Edelrn, Çanakkale, Kırklareli, T& kirdağı. 5 — Erzurum Mösesi: rum, Hakkâri, 5 — İzmir Lisesi: rd up Maraş, Beyazıt, Bidis, Erzincan, EZ Kars, Van. Antalya, Aydın, Ms Denizli, İzmir, Kast Bolu, Çankırı, Çorum, astamonu Lisesi: monu, Zongulda Lisesi: Kayseri, Kırşehir, kozan, Niğde Afyonkarahisar, Aksaray, İspart 9 Sivas Lisesi: Diyarbekir, Elâziz, Malatya, Şibinkarahisar, Tokat 10 <- Samsun Lisesi 16 — Trabzon Li Ordu. “Rize, Trabzon. Yukarda. gösterilen mıntakalara ancak © mıhtakalarda eden. talebe ahmacaktır. Yalınız İstanbe : Amasya, Sarasun, Artvin, Giresin, Sinop. Giimüşhane, mekteplerde tahsil mmtakasındaki kız ve erkek leyli Lise ve orta mekteplerlt İzmir Kız Jisesi müstesna olup her m beyi alacaktır kabul edilecek 2'— Diyarbekir Münisa ve Aydın orta mektepli ntakadan gelecek tale Erenköy lisesinin ikinci devresine (taleb birinci devresine alınmıyacaktır. otta mektebi Adana ve Diyabekir İzmit İzmir Emanet kalardaki ilk mekteplerden mezun olup orta sını isteyen talebeyi kabul edecektir. 3 — Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kız Jisesi olm ından velisinin ser yan Vilâyetlerdeki orta mektep mezunl veti kendilerini il ettirmeğe müseit olmıyanlardan Eren köy ve İzmir kız liselerinin ikinci devrelerine müsabaka ile alınacaktır. ekkül edecek heyetler tarafından ört mek onar hünim İmtihanlar te teplerde ya tar. üçreti talebe hiçbir “yerde'mintakaya tabi dikleri mekteplere girebilirler, macccani talebe 915. numaralı - kanın muci bince müsabaka ile tefrik ve kadrc mekteplere Kâbul mârcesi günü: mekte 0 Mektep cüzdanı mektep tasdikname veva Hüsn uğratan ve mekteple Leyli n mükudesi nispet caktır. Müsubukular oç erde yapılacaktır girmek enlerden . valnız hüviyet esi uramılacaktır. halkı müşk vesile hedetna al ves idare. mcelisi na temini, kabil olar e isani miyecektir. 7 Müsabakada kazanup meccani olarak kab ebe 1237 numardlı Kafiunun v& “ikinci | ediler birinci “maddesi mucibince müikellefiyyete maddesi sapından mueibi ia mektep idarelerine o kanunu tevfikan bir «me verecektir, &— Leyli meceani talebenin. küydü kabulü kanun muci mektep müdürleriyle mekteplerde muallimlerden teşekkül omisvonlara” terkedilmiş. olduğundan « taliplerins doğ- ktöp * idarelerine müracaatları lâzımdır. Gören Yükler girilecek istididalar üzerine bir le yapılmı 1 Keş a een e Ankara orta muallim mek- | tebi müdürlüğünden: Ankara havagazı tesisatı işlerini idareye muktedir bir fen memuru ile bi muavine ihtiyaç vardır. ve yatacaktır. Fen ücret verilecektir. vesikalarile Gai orta muallim O mektedi kalorifer, elektrik, su, yiyecek 75 lira ndeki hizme? emanetinde Her iki vazife sshibi meki memuruna ayda İ50 ve m işin ehli olup talip olanlar eli şahadetnamelerini Maarif muallimi mektebi müdürlüğüne mürdenat etmeleri ilân olunur, Htanbul kız muallim mektebi | Dili münakasısı müdürlüğünden: Mektebimizde Pendikte Serom darulistihzari alarak orta 24 Ağustos 920 dan itibaren mamzet talebe kaydını baş- sınıfa kil nehari, üçüncü, dör beşinci sınıflara üdüriyetinden: Müessesemizce zari karım; Janacaktır. Birinci EN usulile yüzde ön beşi mütebakisi yerli iki “yüz (dana) Taliplerin — şartna- gün, münakasaya iştirak için”de yevr ihale olan 4 Eylal şamba günü #aat ikiye kadar kat delterdarlık muhasibi mes'üllüğümüze badet- tevdi saat on beşte esseseleri mubayst komisyonuna düncü ve leyli” ve nehari talebe İkinci sınıfa yeniden alımmıyacaktır. Müsa- alına. | olmak üzere oi | alınacaktır. mesini görmek üzere her ta baka 7 günü yapılacak renmek İsteyenlerin ak tebe Eylül 929 cumartesi U2Y çar ondan ca teminat- larını binasında İstanbul sekizinci icra daire sinden: Bir deyni mahküm > ziramt mü- bihin temini istifası zımnında mahcüz ve furuhtu mukarrer olan bir kdet (Fort) markalı yük kamyonu Beyoğlu Tak simde merkez garajında 21- 8-990 çarsamba günü 10 da müzayede edileceğin- den memura saat | öpereti: Beşikt tiyatrosunda (9 agustos pa- mahallinde bulunacak | zartesi günü müracaat etmeleri | malalan) Kulkas ei 4 ilân olunur,

Bu sayıdan diğer sayfalar: