11 Eylül 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

11 Eylül 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İECPE ŞİRTLFK “ Kuraş Kreş fl 1 Aylığı 19 066 a 5 . 7 12. g. M0 Londra üzetine 1 Nüyotk o“ Pari4 Milano Brüksel © Atina i Cineva e AN Amsterdam * Prağ Ae Viyasa * Madrit Berin N Varşova K Peşis 18 Bükreş “Ley” Kuruş Belgrat “ 4 “Türk Mirası Dinar Aloskora * Çervoneç Kuruj Nukut 0 İsterlin degiliz k 1 Dolar Amerika 20 Fark Franz vw Üre Matya m Frask Belçika 2 Drahmi Yunan 20 Frank İsviçre m Bulgar ı Feleiseak 0 Çekoslovak ! Avusturya i İspanya 1 Rayşımark Almanya 1 Zioi Lehistan 1 Peö Macaristan 20 Key Romanya 30 Dinir Yuğöslovya 1 Çevöneç Sevyet ; A«ın * Mecidiye Borsa hârici Banknot Tahviller İtikraz dah “ Vadeli Düyenu mavahide İkçamiyeli demiryolu İstanbul tramvay şirke Rirhm Bok ve Antrepo stanbul şmonlm. su Şirketi Hisse senetleri İş bankası Osmanlı bankası Okknsı Azamal Aoğari KE kr, Buğday *, Çuvdalı Yantışak, iso 6m Kunlca 7 ie ve 171640 ea 12 1 İ — Zahireler — : Çarlar 1335 1330 dzpa v0 Misir, 1S pe 1220 ğ Fasuya > “Bazı maksimlere “işaret “etmişsiniz, dedi. Y “— Ben işaret etmedim. © Her halde ya Marki'veya- « © hut büyük annem “yapmış olacak. , Hızlı okumıya başladı: “Tek başına ihtiyarla- mak büyük bir deliliktir., Fransızca bana: ğ “Tek başına ihtiyarlama- © yınız Kontes. İhtiyarlığınız- © . da size refakat etmeme müsaade edin, dedi. Ona © baktım. - Gözleri şakacı © — tebössümlerle doluydu. O- nun İakırdılarında'bir baş» kalık, emr#den birşey vardı ç ki bu benim hoşuma gidi- © yor. Ne hissettiğimi ben de bilmiyorum. “Çok yorgunum. Artık geç te oldu. Allah rahatlık © versin, dedim. “Allah ra- hatlık versin Kontes, diye bp Kü gitti ve tek» van Dİ ir ZTükiy'ede Herif Gazeteye gönüerilecek | Mektöpi idare, içinse (idated, yazrva sise C Yan) © FAKTINTI Eylül olanın iü işareti konnimelidir has 5 js 2) s9 : 37,50 68 Ja ni İ2s — Hububat — Sasam #0 sy Küşyemi izan — Çavalı kilosu Ekstra ekstra lâöo Tako Ekstra 1310 iğ Biricei yamuşal 1360 ği Birini #ewt 1260 lde Üzüncü > Tiftik — Çengelli M9 Siyas Aksaray 1999 tefrikas rar ettiş * Yarın dokuzda, aşağı - da..,, Böylece ayrıldık. Ertesi sabah haya açmış- tu.Berrak “mavi bir sema gözüküyordu. Ogüstüs ve Mister Mak Kormak gece yemekte çok içmişlerdi, bu- nun İçin rahatsız görünü - yorlardı. Avcılar gidince bir türlü yemek i, için onlara iltihak edeceğimiz saat ger, miyecek gibi hissediyordum, Bundan evvel hiç av gör. memiştim. . Bu, benim için tamamile bir yenilikti. Ogüs- tüs bana bir av elbisösi yap- tırmıştı, Oldukça bana da yakışıyordu. Hareket etmek üzerefbulunduğumuz zaman misis Dut bana: “— Siz de av avlar mi- sınız?,, diye sordu, “Hayır, siz?, dedim, Yemi Tabi hayır... Etek- lerinizi bü ki kısa gö- e) 5 mealli mektebi sig dürlüğünden : Maarif vekâletince jimnastik tahsili için * bu vene il | musabaka ile bir hanım #önderilecektr. Müsabakaya kabul şartları şunlardır: 1 — Muallim mektebi ve'beden terbiyesi kursu mezunu olmak (mektep ve kurs şehadeinameleri tbraz olunacaktır.) 2 — Sıbhati tam olmak (kez'mnallim mektebi doktoru W | rolindan muayene edilecektir.) 3 — Yaşı 25 den fazla olmiyacaktır (nüfus kâğdi). 4 — Evli olmiyacaktır (vereceği bir beyanname ile edilecektir.) 5 — Bu gşerdili Hiz olanların 14 eylül cümartesi akşamına kadar kız munilim mektebi müdürlüğüne mezkür vesaik ve (3) kıt'a fotoğrafla müracaat eylemeleri lâzımdır. Müsabaka imtihanı aşağıdaki derilerden ia edilecektir 1 — Umumi hılzısıkha ve teşrih ( anatont ):( tahriri 16 eylül 929 saat 8,30 da). 2 — Pedagoji Ktahriri 16 eylal 929 mat 14 de) Bu imtihanlar kiz muallim mektebinde yapılacaktır 2 — Namzetin terbiye, tedris ve inzibat kabiliyetinin anlı şılmam için irae 'edilecek bir sınıfa şamasını evvelce: hazırlamak suretile bir ders verecektir. ( Bu şifahi ve tatbiki imtihan Orta köyde Gazı paşa yatı mektebinde 18 eylal çarşamba günü yapı" lacaktır.) Namzetlerin mezkir mektepte ndir, tesbit sat 9 da hazır o dulunmaları halan (Babıâli) Caligsinie Kiralık daireler Anadolu ajansının bulunduğu binanın iki katı ayrı ayrı ve ya birlikte kiraya verilecektir, İsteyenlerin (Vakıt) idare Müdürlüğüne müra- caatları. günden: Kayseri hapisane ekmeğinin dokuz aylığı bermucibi şerait kapalı zarili münakasaya konmuş isede vuku bulan teklifler haddi Jâyık görülmediğinden ihalesi tehir edilmiş ve bukerre komisyunu mahsusunca ittihaz edilen. karar mus dbince ve pazarlık suretile Eylülün 12 inci perşembe günü saat onbeşte Kayseri müdürlük dairesinde telibine verilmesi takarrür etmiş olduğundan taliplerin 1200 Tir miktarındaki | teminat muvakkatelerile birlikte komisyon mahsusuna mü- racaatları ilân olunur, > Istanbul mıntakası Maadin mühendisliğinden: Ergani madeninde (300) tou yanmış bakır talibine sabılacaklır. Beler ton için teklif olunan fiat 9,5-İngiliz Lirasından aşağı olmı- yacak ve 2137,5 liralık teminat mektubu verilecek, Cevherin hi- ni sevkinde ayrıca “/,2,5 resmi nisbi verilecek ve kantar; parası müşteriye ait olacak, Taliplerin kapalı zarfla 9p eylül 1929 tari- bine müsadif cumartesi günü sâat on beşe kadar maden umum | 160-990 pazartesi ş müracaat eylemeleri. dern elbiselerle ava gider. dim de azdaha bunun için beni kamçı ile dövecekler- rünce sizin sporcu olmanız hükmünü verdim, ve ava merakınız var zannettim.,, Kayseri hapisane müdürlü- Bir yılda açan gül ,ları Buna mis Springel bir |:di. ; dedi. Mis Springel : cevap verdi: “Sâhi mi? Bundan şim- “Kısâ etekle mi av av- | diye kadar bahsetmemişti- lanılır?; niz, Liverpolda avavlandı- Liverpolda komşu olduk- halde birbirlerinden nefret ediyorlardı. Misis Dut somurttu; mis Springel muzipliğine devam edi- yordu : “Uzun eteklerinizle ça- murâ bulanacaksınız misis Dut.. Hem mister Dut bu sabah renkli giyinmemeni- zi, bu suretle kuşları ürkü- teceğinizi söylemişti. Emi- nim; ki “şapkanızdaki' bu sarı tüye itiraz edecektir. Misis Dut kavgaya ha- zırlanmıştı. * — Mistör Dut şapkamı biliyor. Hem ben genç kız iken sizin gibi böyle mo- | e hi a ğını hiç işitmemiştim misis Dut! , diye cevap verdi. Yaşlı o misafirime nüzül inecekmiş gibi” oldu; ben hemen lakırdıyı kestim; | “<— Haydi ârtık yemeğe gidelim. , Leydi Vokli arabada ya- nıma “oturdu vet * “5 Şu misis Dut ne tatsız kadın! Ona her sene tahammül edecek; kadar ne iyi tabiatınız var! , di- ye fısıldadı, “Gittiğimiz “zaman çiftlik evlerinden birinde yemek hazırlanmıştı. Masa çiçek- ler ve envai (Mönü ) lerle tıpkı. bir düğün sofrasına Ka ladini Fiyatı ( 150 ) kuruştur. Bursa Ziraat mektebi mü- dürlüğünden: Bu sene mektebimize leyli meccant veya ücretli girmek ve kabul şernitini öğrenmek için bulun- istiyenlerin. “kayt dukları mahal ziraat | etmeleri, “Büyük veya bir Yeni İcra ve iflâs kanunu Şerhi Yazan : İstanbul İcra relsi Ahmet Refik B. İkinci cildi. çıktı Sanş merkezi © İstanbulda © Vakıl, Cihan ve ikbal © kütüphemeleridir. müdür. ve memurlarına müracaat İTürk gerletenlertle faydalı ererkin | | lânlarında 9/0 20 tenzilât yapılır — e — Gazelemizs hurusl lâi Kasal edin yor H. 8 H ilhan acasioil Her kitapçı da bülünür. det için verilen ilânlarla Akşehir sevkiyatı münakasası! Tütün İnhisarı Umum .— Müdürlüğünden: Akşehir istasyonundan mülhakata sevkolunacak mamulât ve levazımat münakasaya konulmuştur. Taliplerin 16-9-999 Pazartesi günü saat on buçuğu kadar komisyonunda bulunmaları, Ambalâj kâğıdı mubayaası /* Galatada mübayaat Tütün inhisarı umum mü- dürlüğünden: Metre: murabbat 40 grâm şikletinde ve ) 14589 ebadında 2500 $e. 104-70 ebadında 2500 kilo Anbulâj kâğıdı pazar- lıkla almacaktır. Talip olanların mumun. “47,5 mi nü. Galatada mübayant komisyonunda racaatlanı ve pazarlık için dönmüştü. Çok sicak bir gündü, Çok beklemeden avcılar gelmeğe başladılar, Mister Mak Kormak ve Ogüstüs fazla spora alışık olmadıkları için bitap bir vaziyette idiler. Antoni, sör Samuel Vökli ile “arkâla- rından: yürüyor, onlarin va- ziyetlerine > mukabil onun hali ne tezat teşkil edi. yordu. Elbisesi yeni değil. di; fakat hali, tavrı kendi- sinin asaletini gösteriyordu. Ogüstüsün siması fırtına gibi karma karışıktı. Bir çok kuşlar vurmuşlardı. Tüccar- lar pek muvaffak olmamış- lardı. Mister Dut bir adâmı kolundan yaralamış ve bir köpeği öldürmüştü. Antoni yanima oturdu we gülerek yi — Av. tehlikeli | şeyl Böyle bir eğlencede vasati öldürülenlerin mıktarı sizce İL almak üzere mü- ti muvakkatelerile ne kadardır? , Gülerek sordum; — Ne...Ne cins; öldü- rülenler?, “— Misâfirlerden.. Kö- peklerdön, yani kuşlardan O esnada Antoniye hangi yemekten istediğini soruyorlardı. Oda, bana döndü: “— Siz ne yiyorsunuz Kontes? Ben de ondan isteyim.,, “ — Keklik yiyorum , dedim, “ — O halde banada keklik, dedi. Sonra dört nevi içki sa- yarak hangisini içeceğini sordular:“Dördünden de...,, cevabini verdi. Dört bârdağa, dört muh- telif içkiden doldurttu ve bana dedi ki: “ Bunları içince; 'sizin. Liverpolden gelen. misafiriniz. gibi av e gayrı, , dedi. İngilizceden mütercim: Güzin Nuri ci sayfada Hanlar Tokat » Turhal yolunun 240-510 kilonetrosunda 60 santim . açıklığında 349,25 ra ve 240-865. kilomet- rosunda :40.. sagtim açıklı gında 251,84 lira bedeli ke- şifli iki menfezin. inşaatı 14 eylül 929 pazar: günü'puzar lıkla talibine ihale kılınacak- ur, Yapmak istiyenlerin “To- kat vilâyeti encümeni dalmi- sine vw lat almak istiyen derin Başmühendisliğe müru: caat eylemeleri din olunur. azra Daima li KODAK otoğraf makina- larile filimle- rini kullanmak menfaatiniz ica- batındandır Alâminüt fotoğraflar için Minoferos Kartlarını e; ZAYİ Gelibolu kazasının Evreşe ma - hiyesindeki un ve yağhane fabri » koma ait 1053 numaralı ruhset » mamemi zayi eyledim. Yenirini çı- karacığımdan © eskisinin O hükmü yoktur, Fabrika sahibi Hatice Melek Erenlerin sağı sola olmaz, Bugünkü hava Rülagür poyraz esecek hava az bite olacaktır. avlarım. o Şayet zevcinizi veya diğer misafirlerinizi yaralarsam - kabahatli ol mami, , Gülörek: *— Deli olmayınl,,dedim. Diğer tarafındaki Mister Duta döndüm. Her zaman- ki sarı rengi yorgunluktan kıp kırmızı olmuştu. “— Bu sabah çok fena bir taliim vardı. misis Ke- reç.. Köpek ve adam için çok üzüldüm. Sağımızdaki centilmenden korkuyorum. Biraz yaralandı değil mi sör?,, diye Antoniye hitap etti. Antoni cevap verdi: “ — Ehemmiyetsiz, sol kolumun bir iki yerinden... “ -- Kolunuzdan mı vu ruldunuz sör Antoni? Ah bu kadar. dikkatsizlik edi- Topel ava ve gümemeil iğ dönmeli)” â TE Ğİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: