15 Eylül 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

15 Eylül 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— mumya Vali hiyelei Telgraf “Frederik Bute,, dei Aşkla maşukanın ayrılmaları Pek acıklı oldu. Son mülakatta bir birlerine sarıldılar, ve tgerie don üzerinde “duran tama el sürmeden * binlerce: “defa sevgi lerini Wade. eğen “özleri tek- sarladılar. — NE müthiş şey <AL Dertant İki “aydan fazla “bir Mdder veni görmiyeceğim hal. Ne edeniğlik Bul. — Fakat işte gidiyorsun. —'Ne üitim,. Sana Evvelez a ediy e Jüzi “Verdiyersde zevetmin ma- inde “geçiririz. Deniz ke Barmdan hoşlanmaz. Değ hava ndan hoşlanmaz.” Yalniz ma İkânesinin havası “ile «ünsiyet #debilir. Orada dinlenir. Bir vok müsalirleri gelir. Hele av Mevsiminde... — Serin için ne eylenceli hüyat hap — Bu seneye: kadar umu Tumda “değildi. “Bu sene meyi sam, çünkü bir müddet seni kol- larının arasında sıkamıyacağım. 3enl ne kadar sevdiğimi “bilseği “akuml z — Beni.sevsen gilmezdin... — Rica ederim haksızlık Genç kadın ağlamıya beş: adı. Göz yaşları “yanaklarının tüzgününü bozarak çıplak göğ- ü ütüne düşüyerdu. Bu kali, | 8 hem pak cazip hemde adeta komikti, o Yese düşmüş tmeali müşahhas idi. sevgilisine sarıldı. Başmı omuzuna dayadı. O da önzür ünğür eğliyord, — AHedersin . «Alberikri; Hakerzlık, etim. Fakat seni çak pek çok seviyorum. Onun için bu ayrılık bana müthiş gözükü yor. Düşün... Geçen teşrinley. velden beri eme Eş gün gelip “beni # oldi aşkınla beri aya edi- yardun, Sevgili Alberta» im Biraz; sonra; sep gideceksin ve haftaimen müddet senden velda kalacağım, Ahi buna esl 8 bammül ederim! — Ya ben ne Şapscğım? Sana sık yak omektup YAZA Evet, elbet buna bir çere.bi İarum,.. Fakat senin m Piri almak için “bar çare bular “ak rüyam? Senden bir bile alamazsam merakımdan Şat arım... “Acaba “tatili sen man Beçireceksin?... — Ne yapacağım hiçe Gidip yaldeinin: ssaytiyesinde bir kağ gön göçirceğim. Sonra Miraya öyder “ederek © seninle Seçen anliri” yrdavvur çin ŞU yüzya Kepünaciğim. Oh “Al *w. Çok sazap çekiy Tahar ük-edemiyeceğim. A metan “bir “helede gebe kadını göğrüne “baetirıyotdu. çı Derine esinin de emini th *decek bir çare areştırıyordu. Net rna tür gey geldi” İ bni Baia “bak “Jens. Seni” Kal, içinde bırakamam... i 5 porçalaniyor. Bir tek İ tap Pen çin oldukça lehe olan bir çare vârdır. Fakat Yalvarırım, “müptar kalına saha ii azap veriyordu.” Nödiren bir e lüğünden: Ortaköyde Feriyede kâln Tütün Ekspet kursuna bu sene 25 talebe ulınacekür. Taliplerin ledi matlup haddi” geçerse bir müsabaka yapılarak *müsubaka neticesinde kazananlar kabul edilecektir. Bu müsabaka “5 teştiplevvel ömartesi günü Feriyede saat 2 de yapılacaktır. Ta: Niş iranacak vevsaf şunlardır. 1 — Türk-olman, 2 — Yaşı on sekizden aşağı Ve yirmi beşten; yukacı olmamak. 3 — laâaktlorta tahsilini ikmal etmiş bulunmak; (yani HMselerin dokuzuncu sınıfına mu- atlakı yetle geçmiş olmuk.) » 4 — Sıhhati tam ve bünyesi tütünle iştiğale müsait Bölunmak. 5-— Alelitlakvağır cezalar müstelzim çürümlerden ve muhülli haysiyet kabahatlerinden “İF dölaşı mahktm olmamak. (Mezkür hususat: Nufus tezketeti, mektep şahadetiamesi, “veya orta tahsili #kmac eti- yine dâir maarif idarelerinden müsaddak resmi vesika, İdarenin iki doktoru tarafından ve- rilmiş sıhhat raporu, mahalle veye kâfiyesi ihtiyar heyetinin polis veya Şandarma dâirlerinden müsaddak şahadetnamelerile tevsik ölünür.) Tâliplerin mihayet “2 teştinievvele kadar Tütün inhisar idaresi umum müdürlüğüne istida ile müracaat etmeleri ve vesikalarını da beraber getirmeleri ilân olunur. “Eczacı ve-Dişçi: mektepleri imüdürlüğünden: Sibhat ve “içtimai muavenet Vekâleti “celilesinden"mevrut” emir"mucibince isimleri Ee zacı ve Dişçi mektepleri müdürlüğüne bildirilen pradk dişğilerin imthanlarının icrasına 12 teşrinicvvel:929 tarihinde başlanacağı ilân: Olunur. .y. Erzak ilânı (Maarıf eminliğinden; Darüşşafaka müdürlügünder: 1 laarbülğaki İlsölerle, orta mekteplerde elylölün von ak Mektep için “ahmacak bazı er#akin ““münakasası yâplla- | usa dünündenhibiren yirmi Gçüncü. günü akşamına kadar tecdidi ananı koy... Bilirsin ya. - benim Madam <Lestani> isminde bir ihtiyar hala vardır. l Beni “büyüten odur. Parts ten ayrılmaz. İhtiyar hizmet glnin “adı Körolin “dir. Tel- gralın onun taralından gönde rildiğine zahip olurlar. Böylece Pariste iki üç gün kalmağa vesile bulüunrum. Eğer telgrafı gönderirsen tabii cevap yazmam... Fakat “ertesi günü sani “dörtte “buradayım. “Bek seni ne kadar seviyorum ki | her şeyi göze “alarak sena bu söylüyorum. emini almasın. ği yonu Fakat tekrar yal- er cesaretin bütün een kırılmadan “bunu “ yapma. “Sus. Fazla öz ietemem. Öp beni bekayıni. > Gitmeğe mecburum. dan taliplerin 17 eylül : Beni düşün. Beni ser, Si SYS İ kayı mwamelesi yapılacaktır. i “Delikanlının koller: arasından salı günü sanı 9.da Nurul 5) Yirmi bağinei günden itibaren mekteplere talebe. kayt yıldı, ve son bir püseden'sonra | osmaniyede “cemiyeti “rödrisi-"| ee kabul edilicektir. Mürsetat günleri, Cumartesi, Pazartesi, Çar- yei islâmiye merkezine mü- #ainba günleri saat (15) den (16) ya'kadardır. ez — 3 Hür ekiz Kabul “öleceği” öcm verde” ibik ölimiş- EN ğ ün Evliyayı etalin buna göre semtlerinin ayrıldığı o mekteplere gm Babanin e yenisini alacağımdan eskisinin 1 — Cumhuriyet. orta mektebi: Fatih, - Çarşanba, sultan Se“ ülke yol. amet Necaşi | im. Edires - kapı, Karagümrük, Balalı Fenes “Ayem ve) Eğ kap, 2 İsianhul “date mektebi: Topkapı, Aksaray, “Yedikule, Ciğaloğlu, Yenikapı, Sultanahmet, © “Ayasofya; “Büğüziçinin Ru: imeli sahili, (Beyoğlu ve" Beşiktaş müstesma) Üsküdar. 3 — Kadıköy kef'örte mektebi: Kadıköy, Haydarpaşa, Fes neryolu, Kızıltoprak. meyus bir halde kaçtı. «Jan» sevgilisinin arkasından koşacak oldu. Fakat ne fayda temin edebilecekti? Asabına he- kim olarak kenapenin üzerine atıldı. Hüngür hüngür ağlamıya başladı. Ne yapacaktı? Yepa yalnız | Sa olduğu halde “Jan, in ne olacaktı? İstemiye istemiye | oder iii çeldi içinde eg zi year vid | yak iki örnç; lir a ş rar ya «Jan» ar- yerl Başl bakmak ale e m z ta* gitmeğe mecburdu. Zevcine z kapıyı: açtı, # karşı olan “vazilesinde" (ekâsül 2 Sen. sin geldimi halefi) eğme Biyik rar iektebiz Allytp, Toğiülar, Defterdar, gösterömezdi. <Jan» Bunu bik |“. gabmievvelki günkü #Sütlice, Hahaoğlu” i ğ İmali hurçınlanıyordu. ln e — Nipantaşı kız orta “mektebi! Beyoğlu “ve: havali, Ke ei <5 Ne telgraf? “Ben telgrah. | & — Çerheniker sert mektöbi Çetilica we havali graf çarlar yarı Peki - Han e 75 Kali kiz örtü mektebi: Boğüziçi. i yapcak oka hotbinlik bappalk | © izzdan öyle mp 0 8 — Erenköy kız sesi #“vöztepeden, Pendiğe kadar: * 9g — İktinbul İz Hisesi > (Biret devresi) için, Bayzıt, “Sa Aşkının tga çaresi vard. Ancak © “| ga ber gta MERK ağam öy (ikinci devresi "içii) “Anadolu “dömtr. am ei İ daya bir masa kurulmuştu. De. | yolu hattenin harlel, tw» yaz. . ördüğü < İimyali |. masa nun aki 10 — Davit Paşa örtarmektebi: Akesray, Yedikule, Topkapı, sörmeğe mi sene “Sİ hatimamış! “ekledi: Samatya havlisi. “. kadar zevkine eğlence | © AKİ beşka'bir kadın beke Kadiköy erkek “orta mektebi: “Haydarpaşa; “Kadıköy ler busene Onu Tevkalde | Kiyortan öyle m2 lili akıyor. içinde hiç “birdlika ayandrmiyordu. «Jan» dan ezak olması “kendisine * böyük “Jam şaşırmıştı, Öteki kadın. bir lahzeden diğerine gelebilir. di. İkiraltan başka çare yoktu: —Dinle de ilatayım. Fakat «Alberta» bir şey din. liyecek” halde değildi; beğurdi — Bir daha yüzümü gör- miyeceksia! Ve kapıya “doğru koştu. O önda “kapi. açildi. “İçeri “yüzü düzgünlürbir hadın girdi. «Al 12 — Oska şeça mekisbi, Üsküder, Kuzguncuk, Beyler: Gi ğ 13 2 Vela ortn mektebi: *Sirkediden Yediküleye © kadar, Rumeli hat boyu, Sultan Ahmet, Ayasolya, Gedikpaşa: 14 — Gelenbevi “orta mektebi: Fatih, * Çarşmınba, Edirnekapı, Şehzadebaşı, Fener, Bilet, Sultanselim, o Unkapanı, Kasimpaşa: 15 — İstanbul erkek lisesi; (iRirinci devresine) Beyanı :Söley- maniye, (İkinci; deyfesine) Bütün İstanbul semti. Kadıköy ve sna: d , KR RE adl İnci İn deyim) Bağ y sahilile,” Vaniköydep yukarı Anadolu sahili. ( İkinci devresine) kaç mektup göndere “bildi. Fa: ksl cevap getirtmesinin çaresini bulamadı. Hühtalar geçti. “ik gözlerde ki oyesi “biruz sükan buldu, Sonra düşündü. “Jan a, ön dermesi tavsi) biyer emi Ya amı ll Sn bm alay ha e Ka ede gönd ve Ba sinden korkuyordu. Telgraf”) > “Devlet demir yolları Veli. lc an lk sa o hi mn | “eyle demir yolları Veli- ya ei an oğlan manları umumiidaresinden nersketinden mi? Yoksa Takayılığından mı idi) Zevd Ükumt idâre namına ecnebi memleleketlerden bilumüm eşya levâzm ve “emtanın Dedi. “Albertar Yuvarlarır: canına merdivenleri indi. Yes; gelecek Samann ve Trabzon or haber alir diye vi çekmiş hiddeti, “hüsranı “arasında akhna | Timanlarırıdam smaği Tütk Hmanlarmla gümrük müamülesinin du? ii sabahı bir | bir gey geldi: “ifası kapalı zarfla münakasaya “Köhmüştur Vb «Alberta» “Beye — Fekal. eger telgrak Münükasa 30-9-929 Pazartesi günü sat 16 da Ankarada telgraf geldi açarak eki | fn göndermeiniye demek ki | devlet demiryolları idaresinde yapılacikur. canla telytaftnn2y! Si | halan banta » <Mühakasaya iştirik “ edeceklerin *teklif “mektuplarını “ve du, Madam rahatsızdı ç Hemen “Otöy» e , halasının! | Muvakkat teminatlar ayni günde sant. 15,30 “kâdat umumt beyi görmek iyor: Karo ieiine ; koştu. müdürlük kalemine Yermeleri dâzındır. <Bilberte> büyük bir e Halası bekletildiği için, küp- Talipler, münakasa şartnamelerini | beş'lira mukabilinde k gör, ve ire binmişti. “Albertar ya | Ankarada, malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa — Vay see hain hein bakarak deği ki, | müyazasından tediçik edebilirler ” çeksin öyle , — Barin bak yavrum... Tel. |? : r ME mn yer m a Devlet-Demiryolları ve-Li - un m i ça en hin is sk si, mManlarıumumi idaresinden: per bayi batimi “umurunda bile © değil, 1000 ton kok Kömürü kapalı zarfla “münakasaya konmuştur. nee ar Senden “bunu “bikleiezdim. | © Münekasa 21/8920 cumartesi günü saat 16'da Ankarada büreni gön Ah iseni .ktin> Mat- “| Devlet demiryolları tdaresinde yapılacaktır. — Öyle iska hayvan kocan “eni'dün Münakasaya iştirak sedeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat Amer e göndermedi... Bak ben devona | teminatlarını ayni günde 15,30 kadar umumi miödürlük kilemize yordu: *Jan Br ne yaparım. Nem var nem | vermeleri"lâğimder* © © ş 2k geç gönderdi. “Be yel Bir | yek -başkasma » veriyim de | © “Talipler münekası şartaamelerini iki-lire mükabilinde Anka” e Gülle ği Nehir" PE. Gaye | tedarik edebilirler ği 3 “© , y z Mp e 5 S Kız ve erkek Ameli hayat Mektepleri müdürlüklerinden: Yeni talebe kayt ve kabuline , Kapt gönle cumartesi, pazartesi, perşembe saat 10 dan 12 ye, 19 de” ik kaderdir. Talebe ködiösü mahtuttur. Zamanında mesi lâzımdır. Eski talebenin mihayet eylülün 19 760 kei kadar. kayilarını “yenilemeleri mecburidir. AKSİ töslirde yer sila yeni talebe almacakır. Biriuci sınıf tik meğtep MEM. yukarı sınıflara girmek isteyen lise ve Ofla mizktep ege e talebesi gireceği sun altındaki sut derslerinden feni Kız Amelihayat mektebi Saraçhane konağında telefon, İstanbul 2731 Btanbuli Erkek Amell hayat mektebi “Cağal oğlumda Tel 36: manları umumiidar ünikasıya Haydarpaşa eşya tahsil ve tahiiyeleti kapatır zatila m. ia konmuştur. ştur. karada Devi dE ar 24-930 sah günü saat 16 da - A miryolları idaresinde yapılacaktır. Mv) Münakasıya iştirak edeceklerin teklif mektup müdürlük teminatlarını ayni günde saat 15,30 Kad kalemine vermeleri lâzımdır. mardinde Anka Talipler münakaşa şartnamelerini ii peş mağazası rada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Fi dan tedarik edâbilirler. R en Memurluğundan: Mubayassı' Zonguldak» vilâyet encğnienii ay usulle münakösaya kortülan (Berat) ve (Doç) m torların “üzerinde “şartüamesi veçhile İİMl€ 05 görem tecrübelerde Kanaat hası, olmadığından ib “riya dit Ölutimuş' ve “Ke3) eylül 929 ari dan (ED) tesl günü ihale günü olarak 'tesbir olunmuş makinelril€ de 'ödet (Su'makinesi) “vermiye talip oz edi hazir bi Faber tecrübeleri icra kılınmak üzefe İunmaları Jözumu ilân olunur. imanları umumi idar Münâkasası 17 -8 -1020 tarihinde rin Kömür tahmil ve tabliye ameliyesi için veriler GEĞE kında görülmetliğinden mezkür ameliye Mmünakasaya kodulmuştur.' Münakası (9: 9” dank 10 da Ankârada devlet demiryolları (Ai©” Münakasıya iştirak edeceklerin teklif mektuplar a mi teminatların aym günde saat 15,30:a kadar şatmelerisi alemine vermâleri liztudır. ; Talipler GOJİ Eid bir lira mukabilinde Atkarada malzeme Haydarpaşa im, ından tedarik edebiliriğ Devlet demiryolları ve umumi idaresi v Fevzi paşa « Diyarbekir ve Irmak - Eğ İnşası mukarrer beş adet köprünün inşis vE #rünakasaya konulmuştur. Münakasa 11090) 46 da Ankarada Devlet demiryolları Münakasaya viştirâk edeceklerin teklif a kadar vakkat teminatlarını" aym günde saat 159 #Müdürlük-kalemine vermeleri Tâztmdır. Talipler münakası şirtnimelerini 50 rada, malzeme dağresinden; Istanbulda oHaydarpıs* tedarik edebilirler. 5 pı VE depasi gariia ; ii li Deölet demiryollar.. deni ; manları umumi ida! ei (er benzin kapalı zarfla arda Münakaşa e rl 18 let demiryolları İdaresinde yapılacaktır. Münakssaya iştirak edeceklerin teklif kâr temiiriatlarını “ayal “günde “saat “19:901 kaleine” Yörmeleki “Haamndar, kemi izi Talipler: münakasa' artnsmlerini üç WEE b a e - — — — -D nl Kastamonu * gil Encümenm . Mö Kastamonu hastanesi” içi e Se tarihine kadar münakasıya tanbal Mi müfredat distesini görmek ieyenlerin 2 4 m e. e mum müdür- Bedeli keşfi (3000) ve küsur lirays Kavağındaki imönruntze0 itemi ı ida samirdt ne tan konulmuştur, :16 eylül 499 pazarregi “gü vi ihalesi icra kalınacağından WP pi Tehniye Tistelerini görmek'üzer mü eri 4g. a Devlet demiryolları ve İi- ev Yy leri Devlet demiryolları Yeon yağar Gelariiki #darel ver “Arpa münakasa$| , .. kr j 1

Bu sayıdan diğer sayfalar: