24 Nisan 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

24 Nisan 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e Doktor Mazhar Osman bey ( Sıhhi sahifeler ) isimli Dm ucuz yemek liste- P ve neşrine devam ver, ii bu haftaki nda hem yeni bir liste, vi bu münasebetle gazete- verilen bir cevap var. i “ağ Yeni liste iste şudur: * Yumurta salatası, yo- im. taze sarmısak veya soğan “a Un çorbası, pirinçli Sabağ, yoğurt Öği, * Peynirli pide ği Kıymalı pırasa, makar- Hira veya limonata km Sebze çorbası, tatar hi © Hazırlop yumurta, zey- yi taze soğan ği m: Zeytinyağlı bakla, a ie Çılbır (yumurta, yoğurt ih; Peynir, ekmek, por- ) kırmızı turp Mİ Pirinçli yaprak del , Ez ee taş, haizdir, etle yapılan dol- ii. H, dan fazla mukavvi- N., buki yalancı dolma pirinç İşi, > thyaği gibi maddeleri de iş için en mükemmel tie sayılır, ayy azotile. vitaminile, e fevkalâde besliyen Vİ sebzedir. Ispanağın faide- “4 bilhassa çelikten evvel- Sühsetmiştik. Diyebiliriz ki bakla, ıspanak, en kuv- Maânbulun hayatı an işsiz güçsüz dola- | Mage, cami merdivenle- ine, vee kapılarında seri- Halen serseriler bilhassa son Beyazay şoğalmışlardır. F, t meydanında a radan geç z Zeçenler çok eğlenceli Bis lere Kendi tarifine göre Mazhar Osman B. vetli sebzelerdir ve etten kat kat nafidir.,, Mazhar Osman B. ne ver? Mazhar Osman B. ucuz ye- mek listelerini neşre başladığı vakit bir refikimiz herkese pey- nir ekmek yemesini (tavsiye eden doktorun bir lokantada tatlısı ile tuzlusu ile on türlü ye- mek yerken görüldüğünü yaz- mıştı, Mazhar Osman B. buna şu cevabı veriyor: “Doktor, bir kere lokantaya ömründe ancak beş altı defa | gitmiştir, ikincisi sabah kahval- | tısı âdetini çoktan terketmiştir. Seneler vardır ki ıhlamur ve ya süt bile içmez, öğle yeme- ğinde ya bir dilim ekmek pey- nir veya bir az yoğurt ekmek | yer, akşamları da nihayet iki kabı geçirmez. Hele havyar gibi şeyleri hiç yemez. Biliyorsunuz- ya tütün kullanmaz, içki deiç- mez, poker de oynamaz,sefaheti | yoktur, O halde yirmi altı sene | sebatla pek çok sıkıntılarla bir | şubede geceli gündüzlü çalışmış mesleğinde birçok defalar ölüm tehlikesi geçirmiş, memleketinin sıhhatine ve irfanna pek çok hizmet etmiş, hesabını kitabını bilerek yaşamış bir vatandaşı- nızın kırkından sonra bu kadar- cık refahı gözünüze batmasın.,, | Romanyalı Bir âyan ve bir meb'us şehrimizde Bir muherririmize neler anlattılar ? Romanya Ayan azasından M. Saynesko ve refikası ile millet meclisi azasından M. Vasilesko ve refikası 'ki gündenberi şehrimizde bulunmaktadır. M. Soynesko ve M. Vasilesko kendilerile konuşan bir arkadaşımıza demişlerdir ki: — Türkiye büyük dahisi sayesinde kazandığı tam bürtiyet için ne kadar seyinse azdır. Bugün bütün dünyada ol. duğu gibi her Romanyalının tanıdığı en büyük adar Gazl Hz. dir. Ona malik olan, onun aydınlatığı yoldan yürüyen ve o büyük dehanın azmini kendisine benimsiyerek çalışan bir millet için a İ dece iftihar etmek pek az Biz Romenler komşu ve dost Türki- venin göz kamaşuncı terakkiyatını dik- katle takip ve takdir etmekteyiz Biz de (memleketimizde böyle bir kahramanın çıkmasını çok temenni ede- riz. Bugün tam #anesile hür ve hür olmıva lâvık olan sizler arasında bulen- Doktor Mazkar Osman Nafiada faaliyet “Vakıt, ma B. cevap veriyor Başkalarına peynir ekmek yemeyi tavsiye eden doktor havyarla mı karın doyuruyor ? Nafia vekilimiz programı izah ediyor Nafia vekili Recep Bey Nafia izah etmiştir. Bu izaha göre 240 milyonluk kanun öç yeni demiryolu inşasına üç liman ve üç dalga kıran yapıl masına ve Sü işlerinin tanzimine tahsis olunacaktır. Su işine esasen başlanmıştır. Su işine her sene 2 milyon ve- rilmektedir. Bu iş için Holanda dan maruf bir mütahassıs gele- cektir, Bu sulama işlerinde nehirleri- mizden nasıl istifade edileceği tetkik olunmaktadır. Başlanmış demiryollarının in- şaatı devam etmektedir. Kara yolları işlerimizi geçen sene çikan $o0se ve köprüler kanunu tanzim etmiştir. Bu hususta yeni bir kanun acaktır, İstanbul elektrik şirketi ile nafianın Adalar ve Anadolu sa- hilinin tenviri hususunda muta- bık kaldığı esaslar heyeti veki- leden çıkmıştır. Amerikan kız kolejinde 23 Nisan beyramı muveffeki- yetli bir müsamere ile tes'it edildi Arnavutköyündeki o Amerikan kız kolejinde dün 23 Nisan bay- ramı münasebetile Türk talebe cemiyeti tarafından gayet güzel bir müsamere verilmiştir. Tam saat İ5 te müsamereye cemiyet reisi Meliha Avni Hanımın çok canlı bir hitabesile başlanmıştır. | Meliha Hanım bu hitabesinde Türk kadınlığının Büyük Gaziye karşı olan şükran hislerine ter- cüman olüyor ve bir ecnebi mektebinde okuyan Türk kızla- rının 23 Nisan bayramını tes'it etmekle iftihar ettiklerini söyli- yordu. Bu hitabeden sonra istiklâl marşı çalınmış ve “ Bekârlar , isminde bir komedi temsil olun- muştur. Bu piyeste Meliha Avni, Fa- | zilet Bekir, Destine ve Vecihe Hanımlar bilhassa muvaffak ol muş ve alkışlanmışlardır. Perde aralarında Iffet Ömer Hanım tarafından büyük bir mu- vaffakiyetle piyanoda çalınan parçalar alkışlanmış ve müsa- mere nihayetinde (o yapılan bedii danslar bilhassa güzel ol- ! muştur. Bu müsâmerede vali | Muhittin Bey ve refikası da bu- lunuyorlardı. Ecnebi bir mektepte milli bir bayramı bu kadar canlı bir su- rette tes'it eden kızlarımızı tak- dire şayan buluruz. Japon sefiri Bugün İtalyaya gidiyor Iki gün evel İstanbula gelen veni Japon sefiri M. Joida bugün Tevere vapurile İtalyaya ve oradan bazı dost- larını ziyare etmek üzere İsviçreye gi- decektir. M. Joşida İsviçrede bir ay kadar kaldıktan sonra memleketine dönecektir. Sefir Hiz. nin tekrar Ankaraya avdeti 5- Gay kadar uzsyacakur. makla mübahiyim. Fakat cazip olan şehrinizden biraz şikâyet etmek (istiyo- rum. Çünkü İstanbulda yeni yapılanlar müstesna, caddeler birbirini amudi ka etmiyor müvazi şokaklarınız vok. M. Saynesko ve M. Vasilesko yarın Bü- yükadayı gezecekler ve salı çünü mem- leketlerine döneceklerdir. M Saynesko | ve arkadaşı Londra otelinde kalmaktadır. - 3 — VAKIT 24 Nisan 1930 — tbaası çocuk- ların idaresi altında ! Çocuk başmuharrir ve çocuk yazı müdürü nasıl çalıştılar, ne yaptılar ? Yazı müdürü çelişiyor eniğz eli çer ğu gibi temizi de EN < ettiler, Saat lde çocuk ririmiz payda B. yanında tahrir müdürü FarukB. ve muharrir Rukiye H. olduğu halde matba- amıza gelmişler, muharrirlerimiz tarafından karşılanmışlardır. Haydar B. başmuharriri oda- sına, Faruk B.de yazı işleri mü- dürümüzün odasına götürülmüşler ve derhal mevkilerini işgal ede- rek işe başlamışlardır. Başmuharrir çalışıyor Başmuharrir (Haydar B. bir taraftan harıl harıl başmaka- lesini hazırlamakla meşgul olu- yor, öbür taraftanda gazetemi- zin işleri hakkında izahat alı- yordu. Haydar B. bir aralık mu- harrirlerimizden birine gazete” lerde saat kaça kadar çalışıldı- ğını sordu. Gündüz işleri saat 1 - 22 ye kadar, gece işleri ge- ce yarısından iki üç saat son- raya kadar devam ettiği ceva- bını alınca, hayretle: — Biz öyle geç vakte kadar o çalışacak mıyız, dedi. Nasıl olur, sonra eve Dasıl döneriz. — Aman efendimiz, siz baş- muharrirsiniz. Başmakâlenizi yaz- dıktan osonra Ve istediğiniz zaman gidebilirsiniz. Geç vakte kadar müharrirler çalışır, siz değil Yazılan başmaköle wubharririmiz bu izahattan sonra müsterih olmuş ve çalış- mıya devam etmiştir. k başmuharririmiz Haydar B. dün şu başmakaleyi yazmış ve dizdirmek üzere mürettipha- neye vermiştir: Bugünkü sevincim 23 nisan çocuk bayramı- dır. Tabii sade bizim bay- ramımız değil, böyüklerin Başmuharrir masasında de bayramı. Onun için he- pimiz çalışacağız, hepimi- zin ışmıya (o hakkımız var. Ârfık büyükler çalıştı, şimdi biz çalışacağız. Bi- tün çalışmalı, pa- ra malı. Çalışmak bütân milletin borcudur. 48 inci mektep ? inci sınıf talebesinden çocuk bayramı Vakıt başmuhatfiri Sant 16dn Tini, elsi Necdet Naki B, başmuharriri- mize telefon ederek muvaffa- kıyet temenni &tmiş, Hayd de teşekkür etili im Tahrir müdürü iş başında Başmuharririmiz O odasında makalesini hazırlarken yazı mü- dürümüz Faruk B. de muharrir Rukiye H. la beraber gürete için yazı yazmakla meşgul olmuş, ve şu makaleyi yazmıştır. 23 nisan Büyük Millet Meolisinin küşat resmine mü- sadif bulunduğu gibi Cümhu- riyetimizin Türk çocuklarına verdiği hürriyetin günüdür. Ey Türk çocuğu, Üümhuri- yetimizin bize verdiği bu ni- meti bilelim, bugünün ço- cukları, yarının büyük adem- ları o çalışalım, çelişalım ki ilerliyelim, sodadımız gibi geri kelmıyalım, çalışalım, bu hepi- mizin borcu ve biz de bu ber- cu ifa için yaratılmış Türk çocukları... Tahrir müdürü Faruk işten sonra Tahrir müdürümüz, gazeteye girecek yazılar hakkında tafsilât İı k dair izahat iste- - e saat 17 ye kabar meşgul e sonra artık gidecek- lerini o söylemiş, obaşmuharrir Haydar B. muharrir Rukiye H. la beraber, muharrirlerimize Allaha ısmarladık, diyerek matbaamız-

Bu sayıdan diğer sayfalar: