4 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

4 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 4 — VAKIT 4 Mayıs irlşa ve (evli ülkiye memurları hakkın- kındaki irtikâp ve irtişa davalarının tahkikatında şimdiye kadar tatbik edilen hususi usu- lün kaldırılarak yerine Adliye tahkikatı ikamesi maksadile ha- zırlanmış olan kanunun B. M. Meclisinde müzakere edilmekte olduğu malümdur. Bu kanunun heyeti umumiyesi hakkında mü- zakerat cereyan ederken söz alan Gaziayintap meb'usu Rem- zi Bey irtikâp ve irtişa mesele- leri hakkındaki tahkikatların te- siri faideli olmakla beraber asıl maksadı temine kâfi gelmiyece- ğini, bunun için daha esaslı ted- birler almak icap ettiğini izah ederken şu tarzda bir fikir ser- detmiştir: “Mürtekip ve mürteşi olduk- ları maddi delâil ile sabit olmı- yan, fakat halk arasındaki teva- türle anlaşılan memurları tecziye edecek bir usul bulmak lâzımdır.,, Filhakika bazan öyle memur- lara tesadüf ediliyor ki bunların resmi vazifelerini sui istimal ettiklerine şrüşvet aldıklarına dair 1930 YZRN III muhitlerinde bir kanaat hasıl olur; kendilerile yakından ve uzaktan münasebette bulunan herkes bu kanaatte müttebittir. Bununla beraber resmen tah- kikat yapıldığı, hatta tahtı mu- hekemeye alındığı halde mevcut usul ve kanunlara göre rüşvet ve irtikâp cürmünü tesbit etmek mümkün değildir. m di Müfit Beyin dediği #wgibi, “minareyi çalanların kılıfını daha evvelden hazırlaması, fe- nalıkların meydana çıkarılmasını müşkülâta uğratır. Netekim Maliye Vekili Saraç- oğu Şükrü Beyde gene müza- kere sırasında bu husustaki müşkülâtı tasdik etti, eğer Millet Meclisi rüşvet ve irtikâp cürüm- lerini cezalandırmak için şimdi- Kinden daha sıkı bazı tekyidat koymak arzu ederse esas itiba- rile buna muhalif olmıyacağını söyledi. Daha sonra Adliye Vekili Mahmut Esat B. de bu mevzu üzerinde söz söylerken irtikâp ve irtişa cürmünde tevalürü cezaya esas tutmak istiyenlere temamen değilse de kısmen te- mayül (gösterdi: o *Tevatürün mahkemelerde delil olarak kul- lanılması doğru değildir, ancak Yorm Gur ecvelki ; VAKIT 4 MAYIS, 1880 varammanenen s102 2030000000 van0s00e sese s0vensa0earse0e Leskovik (ohanedanindan Bekir Beyin haiz olduğu ka- pıcıbaşılık rütbesinin tebdi- lile uhdesine rütbeli saniye sınıfı senisi, Ergeri hanede- nınden Korneş Hasan ağa- nın haiz olduğu kepicıbaşı- lık rütbesinın tebdilile uh- desine rütbeli saniye sınıfı senisi, Derseadet ceza dai- resi azayı sabıkasından iz- zetlö Hacı Ali Efendi Geli- bolu ceza dairesi riyase- tine tayin buyurulmuştur. VAKIT Tevcihi ehirin tekrar ilân olunması mukeddemki ilânda sehven elkap yazılmamış olmasındandır. iki de Çocuk Sayıfaları Takdir varakası kazanan okuyucularımızın isimleri Birer kartpostal kazananlar 1 <- Ankara Gazi ilk erkek mekte- binden 167 Arif Hikmet BR. 2 — Kayseri emrinde Sait R. 3 — — Adana telgraf muhasebesin- de Hilmi Bey mahdumu Müjgân B. 4 — Ticaret mektebinden 78 Halil Selçuk B 5 Bursa orta mektebinde 175 Naciye TL 6 — Ankara kız lisesinden Şaime Salt H. 7 <- Çengelköy Talimhane meydanı No. 25 te Şükran H. 8 — İstanbul kız lisesinden 274 Vedia H. 9 — Sari verde Mahmur Nedim B inşaa o mülfettişliği 10 — İkalyan ticaret o mektebinden A. Sami B. İİ — 4Diıncı ilk mektepten Nüzhet Mecit H. 12 — Düyunu umumiye karşısında 20 No.di Recep B 13 — Divanyolu No. 109 da Saynur Osman H. 14—Düyunu umumiye karşısında No. 31 de Arif B. 15 — Ticaret müdürlüğü mümeyyizi Nuri Bey mahdumu Ihsan B. (6 — Kadınları çalıştırma yurdunda Şehribanu H. 17 — Bahçekapı Dördüncü vakıf han dördüncü kat 23 - 25 Noda Matmezel Sönsino. 18 — Senbenua o kollejinden Necati B. 19 — Üsküdar 20 inci ilk mektep- ten 770 Bedrünnisa H. 90 — İskoç mektebinden Hasan R. Bir takdir varakası kazananlar Liseler 1 — Feygati — sesinden Löri B. 2 ,—, Feygiati Hakkı Mustafa B 3 — Feyzisi 293 Netiman Gevat H. 4 — Erkek Omuslliim mektebinden 71 Şefik B. 5 — Erkek 448 Ali B. 6 — Erkek 768 Hüseyin B. 7 — Erkek 729 Femhi B. 8 — Erkek 63 Cemal 8. Nahiç Murat Zah Lisesi sımf 2 den muallim o metebinden muallim o mektebinden muallim mektebiüden muallim o mektebinden m — maa memurları azle, yahut tekaüde sevka salâhiyettar olan makam- ların ve heyetlerin tevatür ha- lini alan şikâyetleri nazarı dik- kate alarak muamele yapmala- rna taraftarım.,, dedi. Maamafih müzakere edilen ka- nun yalnız irtikâp ve irtişa da- vaları hakkındaki tahkikat usu- Wönün tadiline münhasır oldu- ğundan bu rokta üzerinde her bangi bir karar alınmamış olmakla beraber müzakerenin cereyanı zihinlerde bir iz bıraktı. Herhalde mecliste söylenen sözlerden bir hakikat tezahür etti ki buda Devlet ve Millet malına el uzatanları cezalandır- mak ve bu nevi suçların kat'i surette önüne geçmek için şimdi mevcut olan cezai ahkâm kâfi eğildir. Diğer taraftan şunu da unut- mamak lâzım gelir ki Mahmut Esat Beyin dediği gibi irtikâp ve irtişa cürmü idam ile ceza- landırılan yerlerde bu fenalığı ortadan kaldırmak kabil olma- mıştır. Ancak Devlet idaresinde en zararlı bir amil olduğu şüp- hesiz olan irtikâp ve irtişayı imkân derecesinde bertaraf et- mek için tevatür şeklini alan bu nevi cürümler bakkında idari şekilde bazı tedbirler almıya kuvvetli bir ihtiyaç hissedilmek- tedir. Mehmet Asım 9 — Erkek (muallim mektebinde 539 Saim Bekir B. 10— Erkek muallim O mektebinden 52 Saim Seza B 11— Erkek muallim mektebinden 65 Süleyman B. 12 — Kabataş lisesinden 628 Sait Gültekin B. 13 — Nafia fen mektebinde Salt B. 14 — İstanbul erkek lisesinden 1111 Nusrat B. 15 Bekir BR. 16 — Feyziati lisesi sınıf 3 ten 135 Muazzez H. I7 — Selçuk san'at mektebi simi 1 şube. 2den 101 Perihan FL 18 — Selçuk san'at mektebi simi 1 Şube 9 den 6 Saime H. 19 — Selçuk san'ar mektebi sınıf 1 Şübe 9den 12 Münire'li. 20 — Selçuk san'at mektebi sınif 1 şube 2 den 106 Nebahat H. 21.— Selçuk san'at. mektebi sinif 1 şube 2 den 60 Vedia H. 22 - Selçuk san'at mektebi sınıf | Şube den 89 Hikmet H. isimlerin arkası yarınki sayımızda Ser) Macarlara hazırlık Fenerbahçe ve e Beşiktaş bugün de bir talim maçı yapacaklar Fenerbahçe ve Beşiktaş takım- larımız şehrimize gelecek olan Macar muhteliti ile yapacakları maçlara bir hazırlık olmak Üze- re bugün Stadyumda bir hazır- lik maçı yapacaklardır. — Peştenin en kuvvetli amatör oyuncularından mürekkep ola- rak şehrimize gelecek olan Ma- car takımının karşısında iyi bir netice almak için her iki takım da bütün gayretlerini sarfederek çalışmaktadırlar. Beşiktaş ve Fenerbahçe bu- gün yapacakları talim maçından alacakları neticeye göre salı günü de sonuncu bir talim maçı yapacaklardır. İzmir lik maçları İzmir, 2 (A.A ) — Lik maç- larının obirinci devresi bugün hitam bulmuştur. Altay 25 pu- vanla birinci, Sakarya 27 puvanla ikinci, Altınordu 723 puvanla üçüncü, Karşıyaka spor klübü 22 puvanla dördüncü gelmiştir. Ayrıca 3 klüp te berabere kal- Bugün yapılan maçta Altınay sıfıra karşı iki sayı ile Anado- luyu, Altınordu bire karşı iki sayı ile Sebat takımını maglüp etmişlerdir. Ankara, 2 (A.A.)— Bugünkü lik maçlarını Altınorduya karşı İmalâtıharbiye, Çankayaya karşı Gençler birligi kazanmışlardır. Muhafız gücü bisiklet takımı İstanbul, Edirne ve Kırklareli'ne uğramak üzere bâyram üstü bir turnovaya çıkacaklardır. —— Kurban bayramı İstanbul Müftiliğinden : 30-4- 930 zilhiccenin iptidası olması- na nazaran mayısın Öinci per- şembe günü arefe, 9uncu cu- ma günü de kurban bayramı ol- duğu ilân olunur. Bayram namazı S.D S5 0 1 Zevali Ezani pik Istanbul efkek lisesinden 951 | Cc ennet Zİ bir a Zaten ikisi de artık ibadetten vaz geçmişlerdir. Dai, arkada- | şına derki “Hele şükür, şu iba- det zahmetinden kendimizi kur- tardık, bir az daha gözümüzü açalım da şu ahiret kaygusun- dan kendimizi kurtaralım. Dün- yadaki zevkler, muhabbetler ve eğlenceler bizim neyimize yet- miyor ki cennet rüyasile kendi- mizi avutuyoruz. Bırak efendim o masalları.. Bu dünyada elimize düşen fırsatı kaçırmıyarak key- fimize bakalım eğlenelim.,, Şayet tarikate alınması matlup olan adam Acemse başka bir suretle hitap edilir. Ona Arap- ların tahakküm ve tegallübünden bahsolunur. Ve eski Iran salta- natının, eski İran medeniyetinin ihyası lüzumundan dem vurulur, ve bu suretle milli hisleri gale- yana getirilir. Yahut ele geçiril- mesi matlup olan adam Arapsa onun kabile hisleri uyandırılır, onun kabilesinin mefahiri tadat obez e İsnkilesinmkanayı; men sitibarile Arapların başına geçen ve rehber olan kabilelerden daha fazla riyaset ve hilâfete lâyık olduğu anlatılır ve bu suretle celbolunarak bu yoldan dinsiz- liğe götürülür. tün ekâbiri kendilerinden imiş gibi göstermektir. Daiicr ancak en kuvvetli yeminler mukabilinde bazı sırları ifşa ederler, bunlar üzerinde münakaşa ederler, şayet münakaşada muvaffak olmazlar- sa aldıkları yeminlere istinat ederek sırların ofaşolmamasını temin ederler ve böyle adam- larla dostluklarını mutlaka idame ederek onları ele geçirmek için bir fırsat kollarlardı. Dailerin en çok güvendikleri aralarından en çok taraftar ka- zanmayı umdukları insanlar ev- velâ Mecusiler, sonra Arap ol- mıyan: unsurlar, sonra Araplar ve Araplar içinde bilhassa Ra- bia oğulları. Çünkü Rabia oğul- ları Hazreti Muhammet aley- hisselâmın Mudar oğullarından gelmiş olmasına mebni, Mudar | oğullarına karşı şiddetli bir re- | kabet hissederlerdi. Esasen Mecus'ler arasında yaşıyan ve onların iç yüzünü bilen, ve ister istemez mecusi- liğe karşı derin ve köklü his- lerle bağlı olan bu dailer bü- tün bu unsurlar arasında kolay- lıkla propaganda yapabiliyor ve muvaffak oluyorlardı. la gil Dailer Irakta İbni (OMeymunun (cemiyeti, | İranda teessüs ediyor ve her tarafa dal budak salıyorken onun cemiyeti namına Irakta, yani o zamanki Abbasiler devletinin en mühim muhiti olan yerde, SFe Muharrirı dam ... | Oo— Dailerin diğer bir rolüde bü- | Fereç ibni Osman Kaşani na OX Xİ olu yileri : Ömer Rızf İranda dal budak sale alkis cemiyeti Me elk ını, nasıl çalıştığını, işleri" areketlerini nasıl ber gözden ve kulaktan gizli tu idare ettiğif mında biri çalışıyor. Bu * Zikreveyh ünvanile maruftu. * reveyh İrakta gizlenerek © mış ve birkaç sene za! tediği kadar adam yetiştir”| Ne yaptığını, nasıl çalış! işlerini ve hareketlerini idare ettiğini her gözd her kulaktan gizli tutan bu 278 senesinden: itibaren İrak mubitini, daha sonra muhitleri altüst etmiye mıştı. ol Onun Irakta görülen 2 adamlarından biri, Nehren “| künde ikamet eden bir adi) Son derece zühtü takva İ, yaşıyan, gece gündüz kılan bu adam açıkta ediyor ve gelen geçenleri zarı dikkatini celbediyorö” | adamın gündüz siyamını z mazını, geceleyin kıy ,İ renler onu târiki düny8 « zahidü abit sanarak ona lar, onun ellerini öperek duasını haşa ederlerdi. o. hep sa ad diyor, günde beş vakit kılmanın kâfi olmadığını, elli vakit kılmık icap söyliyerek Zühtü takvad” koyusunu gösteriyordu. Çok geçmeden bu ad li, salahı etrafa yayılm görüp onunla temas eden galmışlardı. Her gün balk başına toplanıyor, onu © onun sözünü keramet $a; Zahit ilk propaganda muvaffakiyetle atmış ve #4 itimadını kazanmıştı, İki adım atmakta mahzur gö yordu. Bunun üzerine 28” mazdan niyazdan bahis il &tmiyerek kendisinin nübüvvet hanedanına bir imam etrafında top davet ettiğini söylemiye mıştı. Bu davetin sebe kârdı. Ortalıkta fesat lüm vardı, iğtişaş vardı vardı, bütün bunları > edecekti.. Ve insanları ! taracaktı. f / y Pili Mayıs | ıso Çiçek fartıne$.. Güneşin doğuşu: 4.56 yin * j Ayın doğuşa : 912 — Namaz pe Sabah Öğle “İkindi Me ve 346 1210 1803 Hava a dek sn zak hajıf lodos esteyekize

Bu sayıdan diğer sayfalar: