4 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

4 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 6 — VAKIT 4 Mayıs 1930 İstanbul birinci ticaret mahtesinden Nikogos Kaprilyan Efendi tara- fından Ankarada Çangırı cadde- sinde, çubuk hanında Kemaliyeli Talip oğlu Mehmet Niyazı Ef. aleyhine ikame olunan alacak davasından dolayı omumaileyh namına tastır kılınan davetiye varakası ikametgâhının meçhu- liyeti hasebile bilâ tebliğ iade kılınmış ve tahkikat hâkimliğince | Ar hukuk usulu muhakemeleri ka- nununun İ4linci maddesi muci- bince ilânen tebliğat ifasına kârat verilmiş ve emri tahki- kat 5 haziran 1930 perşembe günü saat on üç buçuğa talik ve bü bapta tastir kılınan dave- | * tiye varakası 142 inci madde hükmüne ( tevfikan omahkeme | divanhanesine asılmıştır. Yevmi mezkürda mumaileyh Mehmet Niyazi Efendi bizzat veya bilvekâle isbati vücut ey- lemediği (o takdirde (o hakkında kanunu mezkürm 398inci maddesi! gıyap kararı ittihaz ilân olunur. | mucibince kılınacağı ii üncü icra d Gülizar hanımın Ahmet Efen- | diden borç aldığ yedi yüz sek- | sen liraya mukabil alacaklıya birin- si derece ve birinci sıra numarasile| ipotek irae edilen Veznecilerde Sekban başı yakup ağa mahal lesinde Vezneciler caddesinde atik 14-16 N.lu cedit 18-20 N. lu mukaddema maa dükkân bir bap hane elyevm iki bap haneden atik 16 N. lu mahallin tamamı ile atik 14 No. lu ma- hallin on ikide beş hissesi bi- cinci ihalesi yapılmak Üzere otuz gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Halen kırk beş gün müddetle müzayedeye konula- | rak 16 N. lu mahal iki yüz elli | ve 14 N. lu mahal yüz elli lira bedel ile talibi uhtesinde olup bedeli müzayede haddi layıkın- da görülmediğinden müzayede- nin bir ay müddetle temdidine karar verilmiştir. Hududu: Sağ tarafı Raşit Efendi sol tarafı İzzet Efendi menzilleri arkası Beyazıt hama- mi divarı önü yol ile muhattır. Mesahası: üzeri oda dükkân mahalli kırk beş arşın diğeri otuz iki arşın üzerinde elyevm 16 numaralı muharrer haneye tek kanatlı kapıdan girilir, ze- mini taşlık parke ve altı ikinci katta ufak bir gezinti mahalli bir oda bir aralık bir halâ üst katta bir ufak gezini oma- balli bir oda en üst katta bir sandık odası mahalli bir çinko döşeli daraca evin harici ve dahili sıvasız nim kâr- girdir. Diğer hane altı dükkân mahallini havi binaya 16 numa- ve | Asım ralı hanenin birinci katına bir kapı ile sofaya geçilir. Burada bir sofa üzerinde iki oda birde halâ mevcuttur. Ahsap ve müh- tacı tamir dükkân henüz inşa edilmemiş tarzdadır, üzerinde 16 numaraya yazılı haneye 1440 diğer emlâke 1570 kıymet tak- tir edilmiştir. Fazla malumat 28-4125 dosyada talipler hisseye musip kıymetinin *(,on pey akçelerile müracaatları ve ihalei evveliyesinin 31-5-30 tarihinde saat 14 ten 15,30 kadar yapı- lacağı ilân olunur. Mafbaamıza gelen eserler: Tapu rehberi Zonguldak tapu (o başkâçbi Fehmi Bev bu isimde faydalı yazmışur. Klap olanların her müşküllerine > cek şekildedir. 'Vavsiye ederiz. Hasan bir eser | şleri u alâkası vere- | ————— e Üsküdar İkinci Sulh hukuk hakim- Çengelkoyünde Çaprazlı çifliğin- Çorlu icra memurluğundan: Medyunun jsmi Düyonu umumiye memere sabık: Remzi E£ Kâzimiye Yüzbaşı Mükerrem bey Levazımda kâtip Hasan Ef Levazımda kâtip Hasan E bey n Halil EF. Osman usta Hilmi EF ak Abbas zade Halil EL 1 Ali usta Ramiz usta aNgoZ Mevkii Istanbul esddesi Yeni çeşme Mahallesi Muhiddin Kâzımiye . Istanbul caddesi Muhiddin — Ardan <okuğ Şevhainan Çobançeşme Muhiddin o Acıçeşme bayın Kâzımiye o Yeniçeşme sokağı “ Mektep sokağı Çavuşmerdam Istanbul caddesi w Evs maa müşteşilât Zırm Dönümü 80 80 200 150 BO 80 Pi 150 0 o ” ” 250 maa müşremilât s0 ” 50 " 150 ” 30 ” © ” 100 malömül hudut Balâda cins ve evsafı muharrer Kesan tarafından Emliki milliyeden satın aldıkları emlâke ait taksit borçlarımı henüz tediye etmediklerinden mahcuz emvali menkulelerinin « dede müzay loğuna müracaat eylemeleri ilân olunur. Nedyunun ismi mahallesi Baytar Kâzım bev Kâzimiye Dava vekili Zühtü, ef. . Kunduraçı Akil .- Silihtar Kâzimiye 1 oğlu Recep Muhiddin menli Mehmet Dülger Ahmet Arnavur İbrahim Hamit Fethi Osmanlı Rufat ağu ve zevcesi yaşı damadı Lürfü bey vey İhsan bey » Hasan ef Kizimiye Tekaüt Nari efendi e Mehmet bey £ Eyyüp ağa zade S Davut ağa zevcesi Ayşe İL Kâzimiy€ e evsafhı mukarrer Kesan tarafından eemlâki milliyedan satın aldıkları emlâke ait takasit tevfikan ve tarih ilândan itibaren 30 gün eve vazedilmiş olduğundan talip olanlar Cami atik pey baptaki Kanunun ahkâmına teyfikan ve tarihi ilandan iwbaren 30 gün müd- sörmek ve daha ziyade meldmat almak üzere Çorlu İcra memur» Çorlu icra memurluğundan : cinsi hane mağaza dükkân, mevkii Yeniçeşme sokağı Siliftar caddesi Hükümet caddesi Çavuş meydanı Yeni çeşme Arslan sokağı ” . Yeni çeşme max mağ dükkân hane Yukarı çarşı tar caddesi mahcuz emval gayri menkulelerinin ol babtaki kanunu akâmına edeye vaz olunduğundan talip olanlar pey evlemeleri ilân olunur, A u narluğundan: Adapazarının Tığcılar mahal- | lesi halkından Berkofçalı Musta- fa efendinin, Adapazarı Türk ticaret bankasına olan borcun- dan dolayı satılığa çıkarılmış bulunan Serdivan köyünün emir- ler altı mevkiinde vaki iki ve köy içerisinde bir kara derede beş, çörtlen düzünde bir ki ce- man dokuz parça tarlalarile çiftlik (Obinaları namı verilen maa ahır ve samanlık bir bap hanesinin ve Adapazarının Yahyalar mahallesinde kâin bir bap handaki hissei şayiasının iştiralarına talip zuhur etmedi- ğinden naşi bu baptaki müzaye- |** de, kırk gün müddetle, temdit edilmiş ve bu temdit kararı üze- rine emvalı mezköre (pey) altı- na alınmış ve kat'i ihalelerinin icrası için ise 10-6-930 tarihine | müsadif salı günü saat 16 tayin kılınmış bulunduğundan arttırmı- ya iştirak edeceklerin münadi | Sıtkı efendiye ve daha ziyade malümat almak istiyenlerin de icra dairesine müraacatları lüzu- mu ihbar ve ilân olunur. binden: Terekesine o Mahkeme- mizce vaziyet edilen Esbak ayan reisi Ahmet Rıza Beyin | de bulunan ve mahkemece tah- rir ve tesbit edilen eşyayı met- rükesi7-5-930salı günüsaat 10 da mezkür çiflikte alenen arttırma suretile satılacağından talip olan- ları mahallinde hazır bulunma- ları ve omüteveffayı müşarün- leyhten alacaklı olanlarla borçlu ların bir mah ve veraset iddia- | sında bulunanların da üçmah | zarfında senedat ve vesaiki ka- nuniyelerile / birlikte Üsküdar İkinci Sulh hukuk mahkemesine müracaat eylemeleri ve aksi takdirde kanunu medeninin me- vadı mahsusası ahkâmı tatbik olunacağı ilân olunur. İ mümessili bulunmayan Leon Ka- i zanova Efendiye: .ilândan itibaren bir ay zarfında Beyoğlu ikinci icra memuarluğndun Bir deynin temini istifasi için mahcuz ve furuhtu mukarrer Galatata yüksek kaldırımda 16 numaralı (omağaâzada (mevcut bulunan kadın şapkasile erkek kasketleri mayısın 7inci çar- şamba günü saat 13 ilâ 14 te açik arttırma sureretile satıla- caktır , Talip olanların yevm ve saatı omezkürda Çarşu içinde Bedestanda hâzır o bulunacak olan icra memuruna ikinci icra 930-673 Odosya onumarasiyle t eylemeleri ilân olunur. ul dördüncü icra memurluğundan: Boğaziçinde Yeniköyde büyük caddede Kara Todori paşanın hanesinde mukim iken halen ikametgâhı mechul ve kanuni Mihal Velicanidis o Efendiye İstanbul birinci hukuk mahkeme- sinin 25 şubat 929 tarih ve 19 nu- maral ilâmla borcunuz olan üç yüz liranın tahsili talep edilmiştir. Meblağı mezbur bu güne kadar ! resmi tahsil ve mesarif ve faizi ile beraber dört yüz yirmi altı lira ve elli dokuz kuruşa baliğ olmuş olup bundan sonra da yüzde beş hesabile faiz işlemek- | tedir. Meblağı mezburun tediyesi hakkında tebliği muktazi öde- me emri ikametgâlınızın meç- huliyeti hasebile tebliğ edile- memiş olduğundan tarihi ilândan itibaren on üç gün içinde 929-24 dosya numarasile - İstanbul dör- düncü icra memurluğuna müra- caatla borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takip icrası hakkında itirazınız varsa bildirmeniz veya tarihi dönümü borcunuzu vermeniz ve &mvali- evsafı mas müştemilâr zürrat 100 190 - " 120 - 190 120 100 180 Lal 6 60 “0 80 200 100 350 vi 160 . “ borçların henüz tediye sürmek ve daha ziyade malümsi almak üzere Çorlu icra memur nizi daireye bildirmeniz aksi takdirde hakkınızda muamelitı kanuniyeye © tevssül ödeme emri makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 929-42 Boyoğlu sulk mahkemesinden: Beyoğlunda Hüseyinağa ma- hallesinde İstiklâl (caddesinde tahtında bir bap dükkânı müş- temil atik 79 ve 81 ve cedit 87 ve 89 numaralarla murakkam bir bap apartıman açık arttırma ile paraya çevrilecektir. Kıymeti muahammenesi yetmiş altı bin üç yüz kırk liradır. 27 nisan 930 tarihinde yapı- lan birinci arttırmada son bedel elli bir bin liradır. Mahkeme divanhanesinde mu» allak olup şartnamesi tarihi ilân- dan itibaren 929 - 10687 numa- rada görülmek üzere açıktır. Fazla malümat almak istiyen memüuriyetimize müracaat etme- lidir. Arttırmıya iştirak için yüzde yedi buçuk teminat gös- termek lâzımdır. Tapuda müsec- i cel ve gayrı müseccel hak sa- hipleri yirmi gün içinde evrakı müsbiteleri ile memuriyetimize bildirmedikleri tadirde satış be- delinin o paylaşmasından hariç kalırlar. İşbu arttırmada üç defa | bağrıldıktan sonra bulunan kıy- met üzerinden satılır. Gayri menkulün tamamı işbu ikinci arttırma ilânı ve şartnamede gösterilen şarait dairesinde 25 mayıs 930 tarihine müsadif pa- zar günü saat on beşte Beyoğlu sulh mahkemesinde baş kâtip odasında satılacaktır. VAKIT Tabı işlerinizi yapar. olunacağı | istanbul güncü tera memurluğ”” Açık artırma ile paraya ŞE. gayrı menkülün ne olduğu: Bir bap” | Gayrı menkulün bulunduğu mahallesi, sokağı, numaramı: Rasimpaşa M. atik Aziziye cedit S. cedit 2 numaralı, Takdir olunan kıymet: 4000 1ö” Artrmanın yapılacağı, yer, güM Istanbul #üneti icra dairesinde 70” cumartesi 14 ile 16 ya kadar. 1 — İşbu ilân gayrı menkolön # ma şartnamesi 295-030 tarihinde İ ren 930 - (38 No: ile İstanbul $ icra dairesinin muayyen o yurarsi herkesin görebilmesi için açıktır. yazıl olanlardan fszla malâmat isteyenler, işbu şarmameye ve dosya numarasile memuriyedimiz€ | cast etmelidir. 2 — Artırmaya iştirak için , yazılı kıymetin yüzde yedi teminat BE terilecekör. i 3 — Hakla tapu sicilile mayan ipotekli alacaklılarla diğer #ğ darların ve irtifak hakkı sahiplerini haklarım ve büsüsile faiz ve ni dair olan iddislarını işbu ilân vel itibaren yirmi gün içinde evrakı © telerile birlikte memuriyetimize bil leri icap eder. Aksi halde haklari sielllile sabit olmayanlar satış be paylaşmasında hariç kalırlar. 4 — Gösterilen günde artırımlı tirak edenler artırma şartnamesini muş ve İlzumlu malâmstı almış tsmamen kabul etmiş ad ve iribaf nurlar, Üstünde bırakılan gayrı bedeli zamanında verilmezse gayft kul ikinci bit arurma ile satılır v8 | farkı ve mahrum kalınan yüzde bef?e| ve diğer zararlar ayrıca hükme © i memüriyetimizce İ unur. Beş numarskı fikradıi k | tahakkuk etmek kaydile üç defe dıktan sonra gayrı menkul en çok ranın üstünde bırakılır. Şart Gö etmezse artırma geri bırakılıp aid hütlerinden kurtulur ve teminanta M8 5 — Arurmanın birinci vey& olmasına ve gayrı menkule teallff kanuni hakka ve Satışın o tarzın diker şartlar. Veri; Vakıf icnresi, Belediye ziliye ve tenviriye ve bilcümle müşteriye aittir. | an bir bap kâgir hane Yön gösterilen 7-6-930 tarihinde İst, $ lera memurluğu odasında işbu İğ gösterilen arttırmu şarınamesi d satılacağı ilân olunur. /stanbul 5 inci icra dalı Galatada Karaköyde börekçi furfğf nındaki sarraf dükkânında mukif” ciyevm ikametgâhi meğbul Yi Nesim efendilere Beyoğlunda Tünel sokağında © hanede mukim Pando efendiye BİŞİ) çek mucibince borcunuz olan (025 nin maa masarifi İcralyesi zımmındi” ileyhin aleyhinize istanbul ikin mahkemesinde istihsal ve bereyi dairemize tevdi eriği 1.3030 i 980-5 No haczi ihtyatı kararı ce emvaliniz tahtı hacze alınmışbiği tınıza hacizname suretleri tevdi CEN sede ımüddetinde itirazda bulun! nızdan dolayı mumailevh Yakim icrava takip talebile müracaat ihtiyatinin icraya tahvili zıment, nıza doldurulan ödeme emirleri “ği bulunamadığınızdan dolayı tel memiştir. Bu ödeme emirlerinin “Wi müdderile tarafınıza iltnen tebilğiy tar verilmiş ve takibau icrasıns razınız olduğu taktirde tarihi Çed itibaren 30 gün mururundan ilk 7 gün içinde icraya müracssi il riren ve şifaben itirazatınızı sef lâzımdır. aksi taktirde itiraz © W sayılır. Müddeti firaz edil edi borç tesviye edilmezse giyabın" ri müamelel İcraiye tevessül © malim ve ödeme emirlerini" makamına kim olmak üzere olunur. Maliye Vekdleri © memifi” sinden: f Maliye vekâleti hukuk | virliği kadrosuna ilâve, ie 55 lira maaşlı mua' lira maaşlı birinci | mektebi hukuk m | evsaf ve o şeraiti İ haiz olanların nihayet ! 15 inci günü evrakı © müsbiteleril€ > memurin müdürlüğüne çi 4 lar ilân olunur. | 4

Bu sayıdan diğer sayfalar: