5 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

5 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-—— 4 — VAKTT 5 Mavıs & ennet >» P Wuharrırı : 1930 ayileri Ömer Rıza si e Zahit bir odaya tıkılmış ve oda kilitlenmişti mıştı. Niçin ? Fakat sabahleyin 3 Zahit bulunma- ivayete göre, geceleyin uçmuştu Bunu yalnız dört gözle bek- lene MEHDİ yapabilir ve yalnız o bu dünyayı adaletle doldura- bilirdi. İşte onun da bahsettiği İmam bu beklenen (Mehdinin kendisidi . Zahit bu telkinata başledıktan sonra namaz! niyazı katkat ar- tırmış, gözüne uykuyu haram kılmış, istirahatı, huzuru tema- mile unutmuştu. Esasen onunla temas edenler onun kâmil veli olduğundan şuphe etmiyor ve her gün tanıdıklarını, tanr- madıklarını ona getiriyorlardı. Bu ikinci adımda muvaffa- kiyetle atıldıktan sonra işı biraz daha ilerletmek icap etti Zahit müritlerinden on iki kişiyi ayıra- rak bunları kendisine o nakip yapmış, sonra meclisine devam edenlerin her birinden senede bir altın estemişti. Herkes bu altını şevk ile veriyor ve bunun ve için verildiğini bile sormağa lüzum görmiyordu. Fakat zahit birinin aklına gelmesi muhtemel olan süalin cevabını hazırlamış ve bu. altınını niçin alındığını izah etmişti. Bu altın Mehdi olan İmam içindi. İmam zuhur ettiği zaman bu parayı kullana- caktı. Zahidin oOburada en itimat ettiği adam, gözlerinin içi kırmı zı olduğundan kendisine Kırmıt denilen biri idi. Onun en yakın dostu ve en mahrem adamı bu idi. Kırmıt onun namına her yere gider, altınları tahsil eder, onun telkinatını neşreder, onun kerametlerinden bahs ederdi. Zahit işini bu şekilde ilerile- tiyor ve teşkilâtıni kuruyorken günün birinde bu havalide era- zisi olan ümeradan biri gelmiş, köylülerin işi gücü bırakarak kendilerini ibedet ve riyazata verdiklerini görmüş ve bunun sebebini merak etmişti. Köylü- ler bir aralık işin asıl sebebini saklamak istemişler, fakat Hey- sam namındaki bu amir mese- leyi ciddiyetle tahkik ettiğinden ve verilen ifadeleri derinleştir- diğinden Zahit kılıklı adamın bu hale sebebiyet verdiğini anlamış Yarım asır ecvelki : VAKIT 5 MAYIS, 1880 , Mısırda eski Mısrilerin ilâh ittihaz ettikleri bir ta- kım tesaviri mücessemeyi keşfü teharri için daima ecnebi erbabı vukufu tara. fından Mısıra azimet vuku bulduğu gibi şimdi hükümeti Mısriye Mısırlı olarak böyle taharriyat icra (edenleri mazharı teşvikat etmek is- tediğinden Mısır umuru ma- arif idaresi canibinden bu bapta mükâfatı münasebe vazedilmiştir , bir | ve vaziyeti hükümete bildirmişti. Hükümet hadiseden haberdar olur olmaz hemen meseleye vazı'yet etmiş, neticede Zahidi tevkif ederek onu alıp gütür- müştü, Hâkim, meseleyi tamik ettiği zaman Zahidin Mehdilik iddia- sında bir imam namına propa- gandalar yaptığını da anlamış ve onun vücudunu izaleye karar vermişti. Hâkim bu Zahidin ha- pisaneden kaçırılmasına, yahut ber bangi suretle onun elinden kurtarılmasına imkân bırakma- mak için onu evine götürmüş ve evinin muhkem bir odasında hapsetmişti. Ertesi gün Zahit idam olunacaktı. Gece hâkimin evinde bir top- lanma olmuş, ve bir ziyafet ve- rilmişti. Ziyafette fazla içki içil- diğinden hâkim Zahidin mah- pus olduğu odanın anahtarını yastığının altına koyarak uyu- muştu. Fakat Zahidin etbaı, dediği- miz gibi, pek çoktu. Hâkimin evindeki cariyeler bile ona ina- myorlardı. Bunların - hepsi. onu kaçırmak ve neye mal olursa olsun onu ölümden kurtarmak istiyorlardı. Hâkim dünyadan ha- bersiz uyuyordu. Fakat cariye- ler uyanıktı ve münasip dakika- yi bekliyorlardı. Gece yarısından sonra herkes uyumuştu. Hâkimin en sevdiği cariyelerinden biri odasına gir- di Yastığın altından anahtarı aldı, Zahidin mahpus olduğu odayı açtı. Zahit çıkmış ve di- ğer cariyelerin yardım'le selâme- ti bulmuştu. Fakat onu salıveren cariye odayi tekrar kilitlemiş ve anahtarı gene yastığın altına koymuştu. Bis gündenberi o Anadoludan gelen bir çekire sürsü Yakacık ve civar mezruatını tahrip etmektedir unanistana memleketimizden mü- him miktarda buğday ihracına başlanmıştır. eyiimeisin umum müdürü Sadul- ish B. dün akşam Ankaraya git miştir. ye odası Şark şimendiferlerile gelen eşyanın mhtıumdan vzak yere çıkarılmasının tüccam büyük zarar ları o soktuğunu Oo İkusar O vekâletine bildirmiştir. ehrimiz Ticaret müdürlüğüne ub Ş 28 ticaret odası azalan bügün on dörtte ticaret müdürü Muhsin Beyin riyasetinde umum! bir kongre aktedecek- lerdir. b yp Radyo şirketinde dün bir içtima yapılarak vaziyet konu. şulmuştur. gm mücadele heyeti mesaisine devam etmektedir. Heyet 4 ay zarlında Ankarada 3134 eşva vagonunda sinek ve sivrisinek toplamış bu sürede Ankara ve civan sıtma tehlikesineden kurtulmuştur. Arin malömata göre İngiltere hükümesi cebinde 400 İsterlini olmayan Türkü hududuna kabul etme- mektedir. ehrimiz köpeklerinin zehirlenmek Ş suretile itlâhına başlanmışor. ehrimiz Sigorta şirketlerinde ye Ş mami bir işsizlik başlamıştır. (Bitmedi ODAYI | eee Baraları Takdir varakası kazanan okuyucularımızın isimleri Orta mektepler 23 — Vefa ors mektebinden Hay- rettin Fehmi B. 24 — Vefa orta mektebinden 107 Akif B. 25 — Vela orta mektebinden Kerim Hasın R. 26 — Vefa orta mektebinden Mehmet B. 27 — Vefa orta mektebinden 82 Burhanettin B. 28 — Vefa orta mektebinden 293 Zeyat Şevket B. 29 — Vefa orta mektebinden 204 Zühat Şevket B. 30 — Vefa orta mektebinden 436 Yaşar B. 31 — Vefa orta mektebinden 262 Naci Esat B. 32 — Üsküdar orta omektehinden 161 Rıza BR 33 — Üsküdar orta omektebinden 168 Abdullah İhsan B. 34 — Üsküdar orta mektebinden 142 Ranf B 35 —Üsküdar orta mektebinden 333 Ahmet Besim B. 36 — Üsküdar orta mektebinden 26 Kadri B. 37 —Üsküdâr orta mektebinden 401 Doğan B. 38 — Erkek hayat mektebinden 124 Nejar R 29 Nuri B. 40 — Erkek havat mektebinden 18 Cemal B. 41 — Erkek hayat mektebinden 32 Sabit B. 42 — Erkek hayat mektebinden 176 Nüzhet B 43 — Erkek hayat mektehinden 206 Akif B. 44 — Erkek hayat mektebinden 226 Kem! B. 45 — Kız hayat mektebinden Şamiye:H. 46— Kız hâyat mektebinden Saniye H. 47 — Kız hayat mektebinden 177 Müşerret H. 48 — Kız hayat mektebinden İffet 183 Erkek hayat mektebinden 9 187 164 H 49 —- Kiz hayat mektebinden Sahire hanim. 50 — Davutpaşa orta mektebi sinif IdenŞ.B. 51 — Davutpaşa Orta mektebi birinci sınıf Birinci şubeden 269 Şükrü B. 52 — Davut orta mektebi Eyi ikinci sınıftan 31 Rahmi B. a 53 — Davutpaşa orta mektebinden 355 Cemal B. 54 Eyip öra mektebinden 283 Hüseyin Naci R. 55 — Eyip ora mektebinden 313 Sadeddin Hasan B. 56 — Gaziosmanpaşa Orta mektebi sınıf İ şube Sden 403 Fethi B. *57 — İstanbul kız orta mektebinden Nermin Arif H. 58 — Kadiköy Lebip Reşat B. İlk mektepler 52 — İstanbul 23 üncü ilk mektep. ten 30 Fethi B. 53 — Erenköy 4 Üncü ilk mektep. ten 3i Arif B 34 — Eyip 36'nci İlk mektepten İrfan Rafet B. 55 — Üsküdar 23 üncü ilk mektep- den 192 İhsan Hakkı B Sö - Kadıköy Gazi Kemal paşa mektebinden 315 Hatice H. 57 — 13 üncü İlk mektep sınıt 2 den Kâmiran Tahsin H. 38 — 42 inci ilk mektepeen 169 Nuri B. 29 — Eyip 36 imc fik mektepden 205 Hakkı Rıza B. 60 — Beyazıt 5 inci ilk mektep sı nif 4 den 252 İzzet Muammer B. 6i — Erkek müallim mektebi tarbi- kar kısmından 307 İrfan B. 62 — Çubuklu 37 inci ilk mektep sınıf $ den Ömer Salim B 63 — 23 üncü ilk mektepden Meh- met Lütfi B. 64 — Üsküdar 21 inci ilk mektep- den 162 İsmali Hakkı B. Ecnebi mektepler , 65 — Amerikan mektebinden Yans KB 66 Mutlis B, orta mektebinden Amerikan mektebinden oOA. 6 Rahmi B. 68 — Amerikan mektebinden Salâ- hattin Ali B. 69 — İngiliz inas mektebinden Ni- hal Hamit H. 70 — Sen Jorj mektebi telehesinden 23 Fahri Cevdet B. 7I — Sen Jorj mektebi telebesinden Celâl Ahmet B. 72 — Sen Jori mektebi talebesinden $ numaralı Süleyman Ali B. 73 — Sen Jorj mektebi talebesinden M. Salih B. 74 — Kadıköy Aramyan mektebi beşinci sınıftan Zaven Hazenvan B. 75 — Beyoğlu Kumbaracı Sent Eli zabet mektebi ihzari sınıftan Nermin Aziz Hanım 76 — Kadıköy kız İsalyan mekte- binden Hayrünnisa Taldr H. 77 — Kadıköy Notrdam Dösyon mektebinden Se Nurettin H. 78 — Kadıkör Notrdam mektebinden Rukiye H. stanbul tarafı 79 — Cerrahpaşa Sebzeci No. 28'de Fethi B. 80 — Zeyrek başı No. 9 de NafizR 8I — Aksarayda Horhor caddesinde No. 15te Kamiran H, 82 — Unkapanı Hacıkadın mahallesi Orta sokak No. i2de Nazime Cemil Hİ 83 — Eyip Dere sokak No.2de Cemal B. 84 — Kadınları çalıştırma kutu kısmında Sadiye FL. 85 — Kadınları çalıştırma yurdunda Neriman H 86 —- Kadınları çalıştırma yurdunda Nasıye H. 87 — Kadınları çalıştırma yurdunda Nakiye H. 88 — Kadınları çalıştırma yurdunda Ayşe İL 89 — Kadınları çalıştırma yurdunda Benli Kizban FI 90 — Kadınları çalıştırma yurdunda Necmi B. 9i — Samatya civarı Demiryolu cad- desi Na 26 da Akif B, 92 — Beyazıt Yeni yahnikapan s0- kak No. 26 da Peyman Zeynep H. 93 — Haliç Fener Fetye kapusu sokağı No, 12 de Sahibe Hüsevin H. 94 — Haliç fener Fethiye kupusu sokağı Ho. 12de Hayati Hüsevin B. 95 — Haliç Fener Fethiye kapusu sokağı No. 12 de Zahide Hüseyin HH. 96 — Cibali Haydar caddesi No. 124 te Şazive Zeki H. 97 — Telgraf muhabere kursunda Örer oğlu Abdullah B. 98 — Gedikpaşa caddesi No 71-73 Nöbar Berberyan B. 99 — Ayvansarayda M. B Kuru B Beyoğlu ciheti 100 — Şişli Osman bey Ahmet bey sokak Na. 54 de Uguz Sabit B. 101 — Şişli Osman bey Ahmet bey sokak Mualli Nanm H. 102 — Kurtuluş (caddesi (o İnşirah apartmanı No. 28 de Suzan Adil H. 108 — Bomontide Neslihan Recai £1. 104 — ee Zından arkası Dut dibi No. 26 da H.R. B. 105 — Kasımpasada Dut dibi sokağı 20 Halil B. Beşiktaş 106 — Seyriscfain tetkik kısmında Hatice H. vasıtasile Güzin H, 107 — Ortabahçe 56 numarada H. Med Maçk — Maçka i No. 19 Vimk B çka caddesi No. 139 da Kadıköy ciheti 109 — Zamba © oğlunda Hamdi H. 110 — Mühürdar caddesinde 39 nu- maral hsnede Leman H, 111 — Acıbadem yolu 27 de Şazi- ye Refik TH. 112 — Küurbalı dere birinci No 66da A'iye Ali İL Amerikan mektebinded Orhan Dösyon sokak yardu sokak 113 — Yeldeğirmeni kahve sokak | miralay Suphi Beyin kerimesi Muallâ H. 114 — Yeldeğirmeni kahve sokak miralay Suphi Beyin kerimesi Selma H. 115 — Yeldeğirmeni kshve sokak miralay Suphi Bev kerimesi Mücellâ H 116 — Haydarpsşı Tıp fakültesi seririyat tedavisinde Bigalı Celâl B T1Z — Kadıköy doktor Hikme: Bey | oğlu Zeyyat Hikmet B. 118 — Yeldeğirmeni Karakol o cad- desi numara 2f de Revyan Necip H. 119 — Yeldeğirmeni Seng öfe- mi mektebinğen Neriman Necip İl 120 — Kızıltoprak Zühtüpaşa ma- hallesi Şefik Bey sokak No 3 de Sat H. bayar | Devamı yarın | Münife | Vapurun kalbi (Gesen gün Kadıköyüne gr yordum. Üst kat # sinin arka tarafındaki asus mevkide boş bir koltuk buldU”” Burası vapur uskurlarının 12” üstüne tesadüf eder, Onun İS” vapur hareket edince altındaki koltuk, ben, öteki koltuklar “* erkek, kadın, bütün ıspazmoza yakalanmış gibi 8” gır zangır titrem b Bu aralık ayak Si tütriyei gelen memur, titriyerek ver gimiz 5 kuruşları aldı ve yerek bir bilet kesti. Bir arkadaşa dedi : — Burası emmi yeri olduğu halde ne diye © | rası hususi mevki yapmışi!” || O, meğer buradan nem muş. / — Fena mı, dedi, burasi purun kalbi üstünde bir Heyecanla çarpan bir kalbinin nasıl çarptığını Kaf gençleri burada öğrenirler! Toplu | Ssror 4 Dünkü ekzersi Macarlarla maç yapacak # Fenerbahçe ve Beşiktaş ui ları dün kendi aralerında | ekzersiz maçı daha yapınışlaf | Yalnız Stadyum sahası son ğan yağmurlarla fazla a olduğundan talim Kadıköy yet ki Fenerbahçe stadında 7y* mıştır, Iki takım salı günü ekzersis maçı daha yap. dır. Ekmek fiati Mayısın altıncı salı gönük itibaren ekmek on iki ui francala yirmi bir buçuk satılacaktır. a SEEESDUSESES ha, gürbüz ve mes” kılacak bütün an49 rı havidir. SUUNASSSENU”. şim paşanın damadı b arif müdürlerinden İzmirli “4 mut Ziya B. Sıraservilerd” met ettiği pansiyonda gece kalp sektesinden VE miş ve Feriköyünde aile * lıiğıma gömülmüştür. Allah rahmet © < Yar Sabah Oğle İkindi Ahen” gas 344 1210 1604 1909 © Bugünkü hav Hava bugün açık olasi v hafıf lodos eseeyek'ir gs

Bu sayıdan diğer sayfalar: