5 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

5 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

va k İstanbul asliye mahkemesi ikinci huk dalresinden : Müddei Rüsumat yeti tarafından dilli zade Mehmet | v8 Mura reis zade biraderler aleyhine olunan bir kıra taahhüt senedi ce maa istihlâk gümrük resmi | Olarak tahsili çelep olunen bin iki yüz alacak davasından dolayı müddel erden Dilli zade Mehmek efendi gönderilen istida sureti muma- in Bahçekapuda İzzet bey hanında #tmekte iken beş sene mukaddem k bir semti meçhule gittiği ve ba mahalli ikameti meçhul bulundu- İU Mübaşir ve heyeti iheiyariye tarafın- in verilen #meşruhattan anlaşılmış olup usulü muhakemeleri kanununun!# BS önde hükmüne tevfikan ilânen 'ğ dligar İcrası karargir olmuş bulundu- İM ei and beren ray a Mena, mumaileyh Dilli zade Mehmet İnin cevap vermediği takdirde !s- lay tebellüğ etmiş nazarile bakılacağı ; olmak Üzere mekamına kaim Olunur. mİ asliye mahkemesi birinci dairesinden : kabul Rusumat müdüriyeti tarafın- Gulatada Fermenecilerde (3ö ) Ne. ccardan Sarandi Lâzoplo ve Ma- Yeşi Dimitri Ef, alevhlerine ikame an Macak davasının esnayi tahkika- “in Lâzopla efendinin ikametgâhı meç- “İmssı hasebile ilânen vaki olan da- kanuniyeye rağmen 1-5-980 tarihli e“ isbatı vücut etmediğinden ohak- a kukuk usulü muhakemeleri kanu o MN 402 inci maddesi mucibince hp kararı derihaz edilmiş ve gıyabında *g Monarak müddei vekili o müddeasının ve tahkiket celsesi 12. haziran Perşembe günü saat 14 de talik kı- iL oldnğundan yevmi mezkörda İs- | ba | Mcut etmediği takdirde bi daha a meye Kabul olunamıyacağı ve — Kabul etmiş addolunacağı tebliğ ii Mina kalm olmak üzere ilân Olu: İN ip  Hstanöy; Vi “ ty 8 malhkmei asliye dürdüncü " dairesinden Nüddei Ankarada dairci mahsususın- gone müdüriyeri örmümiyesi ile i k taleyh Calsradı Fermenecilerde 51 N Mo, kola Yovanidi ve Dimitri Kara- e.” Domika efendiler o #leyhine K; suretile Tekirdağın sevkedilen * > Şoval şekerin müddeti müayye- ta, Zmiyesi zarfında mahalli mezküre <dildiğini müsbit evrakı resmiye teahhüt o senedi NN ein maa istiklâk iki yüz on dör ie Ni, davanın tahkikatında müddenleyh Meg vovanidi Efendinin ikametgühı bi, Olduğu bildirildiğinden hakkında | Müdderie ilânen — cebiiğal icras ri Sldoğu ve yevmi tahkikatın 17 Mai, salı günü sat on dörde kuruş tahsili ölebile ikame | © KİRALIK KARGİR HANE b Akaretlerde 5-9, ma 27891 nümrolu iller bil- ri bali “in eden celsede duva arzühali kıra | «Mikme alınmasına, sifahen çekrar, | ae ilân olunur. Eyüp sulk icrasından: Bir borcun temini istifası için Eyüp Gümüş suyunda koyuncu Salih Efendinin evinde tahtı hacze alınan bir adet sağmal le bir aynalı dolap ve bir kilim konsol ayna ve somyasız bir karyola 930 #2nesi mayısının on beşinci per- a... mmm cemıce ve icra amları | Mahkemel asliye altıncı hukuk da- iresinden * Refiye Hanım tara“ fından zevci Bakırköyünün Kar- taltepe caddesinde Rukiye Ha- nımın hanesinde mukim Ali Ga- lip efendi aleyhine ikame olunan boşanma davası hakkında ver- şembe günü saat 15t: ma- | diği istidanamenin bir sureti balli mezkürda memuru huzurunda| müdei o aleyhin ikametgâhinm me ger talip serra meçhul olmasından dolayı tebliğ yevm ve vai muayyı e zar N ki 5 bulumaları ilân olunur. (929-1096) edilemediği Bakırköy heyeti ih Üsküdar İstanbul 6 ıncı icra me murluğundan; Bir deynin temini zımında mahcuz yanhane ası ve halı vesaire 8-5- maigr müsadif perşenbe ü saat bir- de anbulda altında Tahmiste Çavuşbaşı banı deru- nunda satılacağı ilân olunur. (274-54) Beşiktaş icra dairesinden: Emine; Refia Hanım ve Mehmet Fethi Bey ve Cemile a ayn mutasami ve un iğalesi için furubtu mukarrer m Ka İ sucu bahçesi sok cedit No. 3 ile ee arala kale beraber üç kata 8 oda ve her katta sofa ve iki bald bir mutfağı müştemil maa bahçe bir bap hane ile hanei mezküra mut tasıl 5 numara ile mürikkam zemin katile üç kattan ibaret sekiz Oda ve iki halâyi havi kâgir ve ismen mühtacı carir diğer bir bap hanc bilmüzayede 100 imada ewipleri vhdesinde takarrir etmiş isede bedeli mezkürun noksan görünmesine mebni arurma müddetinin temdidine karar verilmiş ve veniden Ikıyüz ton rezidü yağı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. tiyariyesile tebliğe memur mü- başirin tahşiyesinden anlaşılmış ve ilânen tebliğat icrasına karar verilmiş olmakla 8 mayıs 930 perşembe günü saat 14 de tah- kikat için gün tayin edildiği ve yevmi mezkürda mahkemei mezkürede (hazır (o bulunması lüzumu ve davete icabet etme- diğiniz takdirde hakkınızda hu- kuk usul muhakemeleri kanunu- nun maddei mahsusası mucibin- ce muamelei kanuniye ifa edi- leceği ilân olunur, (274-55) ———— Eyüp Suwlh mahkemesi izrasından: Bir borcun temini istifası için tahtakalede Hoca Hamza ma- hallesinde Deve oğlu yokuşunda 48-50 mumaralı (o yoğurthane sahibi Osman oğlu Bekir Sami efendi yedinde bulunan bir adet müstamel Fort kamyonu 930 Münakasa 19 mayıs pazartesi günü saat 15te Ankara Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak- kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar tpliğine vermeleri âz mdır. Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde rada, Muhasebat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik edebilirler. MR 65 bin ton maden kömürü kapalı zarfla münakasaya konmuştu. Münakasa 26-5-930 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Dev- let demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30a kadar omünakasa komisyonu | kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini 20 lira mukabilind. Ankara- da, Muhasebat dairesinden, İstanbulda tedarik edebilirler. wii Kayseri lokomotif deposuna muktazi makineler kapalı za:fla münakasaya konmuştur. Münakasa 23 haziran 930 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa komisyonu kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini 15 lira mukabilinde Ankarada, Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden İstanbulda veznesinden alabilirler. münakasa kâ- Anka- Haydarpaşa veznesinden teklif mektuplarını ve muvakkat Haydarpaşa Pazarlıkla tahta mübayaası Pendik Serom darülistihzarı müdürlüğünden: Adet Köknar 300 28X13X400 220 22X20X40€0 100 22X13X406 Pendik Serom Darülistihzarı için mübayaasına lüzum görülen tahtanın 7-5-930 tarihine müsadif çarşamba günü Defterdarlıkta müessesatı ziraiye mübayaat komisyonunda pazarlık suretile müba- yaa edileceğinden vermiye talip olanların yevmi mezkürda saat de komisyona müracaat eylem eleri ilân olunur. Ee ee. 4 Emlâk ve eytam bankası İstanbul şubesinden Satılık emlâk PEŞİN PARA İLE; Esas No. Mevkii ve nevi K N 78 © Kandilli Mezarlık sokağı 23 No, (3 lee: dönüm) arazi. vi vap 1275 Lir 214 Kandilli Mektep Hanımoğlu sokağı 25/14 1730 (49 1/2 dünum arazi) ” 215 Kandilli Mezarlık sokağı 26No, (50dö- © 2000 nüm) arazi. ” 216 O Kandilli Mezarlık sokağı 27 No, (01/2 3525 dönüm) arazi. — SEKİZ TAKSITLE: 203 (o Yedikule Fatih Sultan Mehmet mahallesi (© 4400 G Salhane çıkmazı sokak yeni 20/1 No.lı arsa. PAZARLIKLA: 169 Ayazağa çifliği müştemilâtından Hacı Os- 4940 ,, man bayırı gazino ve odayı müştemil 14 dönüm dutluk. 198 Büyükdere Hacı Osman bayırı yeni 8 No. lı 4000 , maa karakolhane arsa. 206 Cenderede 6 dönüm 2 No. lı bahçe. 180 , 208 Cenderede 33 dönüm 4 No. lı bahçe, 90 | Balâda evsafı muharrer emlâk aleni müzayede ile satılacağı; « dan taliplerin 7-5-930 çarşamba günü saat 16 da şubemize mü- racaatları ilân olunur. (B.) İstanbul ithalât gürarüğünden: Adet şede'e çırlan 7 barın 530 trim | senesi mâyısının on yedinci cur | İl çuval seyaniye müstamel iç yağı» 1287 kile KZH marka müsadif cumartesi günü saat iie martesi günü mahalli mezkürda | İ NE. tıbbi ot di. iu 3 ihalei o kar'ivelerinin icrası o mukamer mi Kylie Ml memuru huzurunda saat J0 da | 1 sandık çay dg A yle a Ga 6000 Bi satılacağından © talip o olanların 6 vazelin 84 , ATBJ , nın yüzde onu nispetinde pey skini İ yevm ve vakti mezkürda hazır | 7 » şeker 319 ', LMS ği rana mürucandarı lan olunur 0-57) | bulunmaları ilân olunur, 929-1058) 1 », O #eyti yağı İŞ ea İl —— amm ma | kahve 11 Ni m |» yeşil zeytin i 3 ” : ş Ja 13 fıçı senayide müstamel gayri sa Devlet Demiryolları ilânatı soda konik BM / <5 sandık “teneke kutuda çay A «a S1, e Sbalıleskonservesi i 9 yu FER m Balâda muharrer on kalem eşyanın 3/5/7-5-930 tarihinden iti- baren İstanbul ithalât gümrüğü satış komisyonunda bilmüzayede ihalei kat'iyesinin icra edileceği ilân olunur. Maarif Vekâletinden: Gazi Muallim mekteb laboratuvar instalasyonu 28 nisan 1930 tarihinden 6 mayıs 1930 tarihine kadar sekiz gün müddetle tehir edildiğinden taliplerin evvelce ilân edilen şerait dairesinde ihale tarihine müsadif salı günü saat on dörtte Maarif Vekâleti inşaat komisyonuna müracaat etmeleri ilân olunur. Maarif vekâletinden: Ankara Ticaret mektebi elektrik tesisatı 28 nisan 1930 tarihin- den 6 mayıs 1930 tarihine kadar sekiz gün müddetle tehir edildi- ğinden taliplerin evvelce ilân edilen şerait dahilinde ihale tarihine müsadif salı günü saat on dörtle Maarif vekâleti inşaat komisyo- * nuna müracaat etmeleri ilâr olunur. Gümrük muhafaza müdürlüğünden: Gümrük muhafaza müdüriyeti bahri merakibi için 48 kalem malzemenin mubayaası 20 gün müddetle aleni münakasaya konul muştur. Kanuni şeraiti haiz taliplerin müdüriyete müracaatla şartnamesine ittilâ husulünden sonra münakasa günü clan 13 mayıs 930 salı günü saat İdte muhafaza müdüriyetinde & müteşekkil komisyona müracaatları . Balikesir vilâyeti daimi encü- meninden: Balıkesirde idarci hususiye namına müceddeden inşa edilmek “ üzere kapalı zarf usulile mevkii münakasada bulunan sinema binası ve teferrüalımın şeraiti muharrere dairesinde inşasına ihale tarihi olan 13 nisan 930 tarihinde talip zuhur etmemiş olmasından 15 mayıs 930 tarihine müsadif perşembe günü saat on beşe kadar bir ay zarfında pazarlık suretile talibine verilmesine karar verilmiş- tir. Talip olanlar inşaata ait dosyayı 20 lira mukabilinde Balıkesir Nafıa dairesinden ve yahut İstanbulda Galatada Hüdavendiçâr hanında 61 numarada murahhas mimarımız imar yurdundan tedarik edilebilir . Ve yahut Bahkesir Nafıa dairesinde dairesinden harice çıkarılmamak şartile tetkike âmadedir. Talip olanların (Balıkesir encümeni daim vilâyete müracaatları ilân * VAKIT 5 Mayıs 1930 — 7... mevcut projeler “ği

Bu sayıdan diğer sayfalar: