7 Temmuz 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

7 Temmuz 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

——.. Kadastro 100 senede bitecek | Bir vapur sirketi Dokto Tapu sicillerini asri bir şekilde yap- | mak için bir rizamname hazırlandı Tapu umum müdürü Tapu amam müdürü Ar, f B. Tapu ye kadastro umum mü- dürü Akif Bey, teftişlerde bu- lunmak Üzere şehrimize gelmiş- Shilli emlâk nİzamnamesi ıl tetkik edilmekte hizamnamesi çıkarak tasdiki âli- edecektir. Bu nizam- m çok asri & edecektir. Def- tamamen İsviçredeki usul- göre işlenecektir. ponla Süre... hez defteri kebirde eye bir yaprağı yaprak üzerinde EE EE İriş j pp ; deki bir hayli emek ve zaman 4.,4 kadastro yapmışlarsa da YE çe tatbik edememişlerdir. Yeni usule göre defterlerin ;.: bastırıyoruz. Ben Haflerler Gi | | | v er tapu kütüğü, jurnal, senet külliyat, sahabi emlâk sicili, haciz giç defterleridir. Nizamname tastiki âliye ikt,. ran ettikten sonra yeni usulün tatbikma başlıyacağız. Bu usul. de meleke kazanmaları için |s- Vişreye bir kişiyi memur gön. dererek tetkikat yaptırmıştık. Şimdi yer yer kurslar açarak bu usulde defter tutmayı diğer memurlarımıza da öğreteceğiz. Yeni usulün tatbikma kadar kullanılmak üzere eski defterle- rimizi de fihristler yapmak su- retile modernize ettik. Şimdiki balde de müşkülât çekilmeden kayıtları bulmak mümkündür. G yri menkullere ait ekitleri kim yepecek ? Gayrı menkule âit akitleri noterler mi, yoksa tspu idareleri mi yapacak ? Bu mesele ihtilâf, ? — Şurayı devlette bir buçuk | Akif Beyin beyanatı mucip oluyordu. Kanunda bu gibi akitler senedi resmi ile ya- pılır denilmektedir. Bu senedi kim tanzim edecektir ? Kanunu medenimize mehez Omdü İsviçre kanunu medenisi se- nedi resminin tanzimi hususunu kantonlara vermiştir. Orada bazı kantonlarda tapu memuru, bazi- larında noter, bir kısmındada belediyede bu husu. için tavzif edilen bir kâtip senetleri tanzim eder. Bizde bu cihet tanzim edil- mediğinden Millet meclisinden bir tefsiri kanun çikarttık. Tef- sir, resmi senet tanzimini tapu idarelerine vermektedir. Kadastro işleri Kadastro işleri devam ediyor. İ şimdiye kadar Büyükada, Mu- danya, Manisa, Denizlideki ka- dastro bitmiştir. Istanbul, izmir, Bursa, Konya, Aydın, Malatyadaki devam et- mektedir. Bütün vilâyetlerimizdeki ka- dastronun ne zaman biteceğini soruyorsunuz. Her halde uzun bir zamanda.. Meselâ 100 sene sonra... ———— Müskirat inhisarı Umumi müdür inh sarın Jlâğvı jemennilerins. — — : ne diyor? Bir müddettenberi Ankarada bulunan Müskirat inbisarı umum müdürü Asım B: dünkü eks- presle şehrimi- ze dönmüştür, Asım B. ken- disile görüşen bir omuharriri- mize o Seyahatı hakkında şun- ları söylemiştir: — Ankarada idareye sit bazı işlerle | meşgul oldum. İnhisar muamelâtı mem- nuniyeti mucip Asım B. bir şekilde yürümektedir. Her gün bu muamelâtın artmasına çalışılıyor, çizilen faaliyet proğ- ramımız Üzerinde yürüyoruz. i Şişlideki likör fabrikasında mşaat ilerilemekte ve yeni fab. rikalar küşadına çalışılmaktadır. Bundan sonra Asım B. geçen hafta toplanan İzmir ticaret odası kongresinde müskirat in- ” idaresinin lağvı hakkında izhar olunan temenniye temas ederek şu cevabı vermiştir: Me me, her fert, her ilediğini istediği gibi Emmek hür. ve serbesttir. 'i için merci bur. ği Maliye vekâletidir. Vekâlet ye hangi şeklin daha müfi h t oldu- gunu takdir ebede 5 Dahliye vekili bügün- lerde bekleniyor Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey bu günlerde şehrimizde bek- lenilmektedir. Vekil B. İstanbul- da kisa bir müddet kaldıktan sonra Ankaraya dönzcektir. Şehrimizde 309 milyon drahmi sermave ile teşekkül etti Haber aldığımıza göre milli vapurcularımızın birleşip küçük bir teşekkül bile vücude getire- mediği bu sırada şehrimizde 300 000 00) drahmi sermaye ile yeni bir ecnebi vapur şirketi teşekkül etmiştir. (Diakto Ploi yansi) ismindeki bu Yunan şirketi alâkadar da- irelere. müracaat ederek Türk sularile ecnsbi denizler arasında yük ve yolcu taşımak için müsa- ade istemiştir. Şirket kuvvetli bir Yunan grupile de birleşmiş olup bilhassa İskenderye - İzmir - Istanbul ara- sında nakliyat yapacaktır. Üç rahibe Amerikadan kalkarak | dünyayı devre çıktılar Şehrimizde bir hafta kadar kalacaklar Dün Mısırdan şehrimize üç Amerikan rahibesi gelmiştir. Üç kardeş olan bu rahibeler bundan uzun bir müddet evvel Amerikadan çıkarak Mısırı ve | Asyanın (o birçok Oo memleket- lerini gezdikten sonra şebrimize | gelmişlerdir. Rahibelerden Madam Mabel Amerikada bir çok mekteplerde din dersi vermektedir. Rahibeler şehrimizde bir hafta kadar daha kaldıktan sonra | İtalyaya giderek Napoliyi geze- cekler, sonra Fransa ve Ispan- yada da ayni şekilde seyahat ederek o memleketlerine döne- ceklerdir Rahibeler kendilerile konuşan bir muharririmize Şunları söyle- mişlerdir : — Istanbul fevkalâde cazip bir şehir. Biz Amerikada birçok sun'i gözeli klere malikiz, fakat ! Istanbuldaki tabii güzelliği de Amerikaya götürmek kabil ol saydı ne kadar memnun olurduk. | Bilhassa camiler, eski Türk | mimari san'atının yüksekliğini işaret eden birer omuazzam âbidedir... Bunlar her Amerikalı gibi bizim de fevkalâde takdirimizi | celbetti, ,, Senelik maaş Kadınlara bir hafta izinde verilecek Tekaüt kanununun muvakkat 2 inci maddesi mucibince iki ssnel k maaşları birden verilerek alâkaları kesilecek olan 25-45 yaşındaki kadınların O maaşları bir hafta on güne kadar verile- cektir. Maaş sahiplerinden berat | maaş cüzdanı ve nüfus kâğıtları suretleri istenilecektir. Şerif B. in spartımanı Eski Polis müdürü Şerif B. evvelce emvali metrukeden al- dığı aparlımanı iskân idaresine iade etmiştir. i leri de — V Diş doktorları Ss kararına itiraz ediyorlar Doktora vermiyen doktorlara doktor deni- yor da diş tabiplerine niçin denmesin ? Sıhiyye müdüriyeti bütün diş tabiplerine gönderdiği bir ta- mimde tabelâlarındaki diş dok- toru kelimesinin silinerek eskisi gibi diş tabibi kelimesinin ya- zılmasını bildirmiştir. Bundan evvel ayni mahiyette iki tamim daha neşredildiği hal de hiç bir diş tabibi levhası daki diş doktoru kelimesini sil- memiştir. Doktora vermiyen ta- bipler nasıl kendilerine doktor unvanını veriyorlarsa diş tabip- kendilerine doktor un- vanını verebileceklerini iddia ve bunda israr etmişler. Sıhiyye müdüriyetinin bu hu- sustaki tamimi itirazları mucip olmakta dır. On beş gün sonra yapılacak diş tabipleri ietimam- ida bu meselede görüşülecektir. Dün bu hususta diş tabibi Suat İsmail Bey şunları söyle- miştir: — Yeni harflerin kanunen kabulü tarihinden sonra memle- ketimiz dahilinde çalışan diş ta- biplerinin bir kısımı tabelelerini yeni harflerle değiştirirken (Diş tabibi ) unvanı yerine (Diş dok- toru) tabirini kullanmışlardır. Bu tabiri Sıhhiye vekâleti muvafık görmiyerek kemafissabık (Tabip) unvanı * kullanılmasını istemiş ve buna da sebep olarak diş ta- biplerinin doktora vermediklerini ileri sürmüştür. Halbuki bir ke- re memleketimizde tabip, dok- tor mukabili istimal edilmekte- dir ve halk bunu böyle bilmiştir. Saniyen Diş tabipleri gibi diğer doktor arkadaşlarımız da doktora vermedikleri ha'de (dok- ter ) tabirini kullanmaktadırlar ve bunda hiç şüphe yok ki onlar da haklıdırlar. Diğer bir tabirle arapça olan (Tabip) keli- mesinin Türkçesi artık (Doktor) dur. Binaenaleyh şu vaziyete göre (Doktor) ve (Tabip) tabir- leri arasında esasta ve tefer- rualta, bulâsa her itibara hiç bir fark yoklur. Diğer taraftan bazı diş tabib- lerinin ( tabip) yerine (doktor) kelimesini kul anması memleket'e harf inkilökmin nekadar sühulet le bazmedilmiş olduğuna dair irat edilebilecek misallerden bir tanesini teşkil eder ve hatta bu Kıymetli bir tari Cezair ijgalinin yüzüncü yıl rmu, tabip mi ? ATT 7 Temmaz 199). ıhhat Vekâletinin Suat İsmail B, İ haraket, muhterem bir meb'us i | tarafından büyük millet meclisin- de de bu hususta bir misal ola- rak sitayişle zikredilmiştir. » Ankaratelefonu Yalovaya kadar temdit edilecek Aldığımız malümata göre An kara-İstanbul telefonunun Yalo- vaya kadar temdidi takarrür etmiştir. ” Diğer taraftan posta müdü- riyeti bu hatta sık vuku bulan arızaların önüne geçmek için esasli bir şebeke vücude'yetir&. cektir. ee | Netekim evvelki gün bir taş- ocağı inlilâkile hatta mükâleme kesilmiş ve ancak dün tâmir. edilebilmiştir. Posta idaresi bunun müseb- bipleri hakkınd. hkikata baş- Kibrit buhranı yok! Son günlerde şehrin Kadıköy Kızıltoprak gibi semtlerinde kib- rit buhranından şikâyet edilmek- tedir. Bunun sebebini şirketten | | sorduk: — Bizde bir senelik istek | var. İstiyen alsın! dediler, ei 160 Çekoslovak Sokolu daha geldi i Dün Bu'garya vapurile şehri» mize 100 kadar Çekoslovak 50- “İ kolu gelmiştir. Bunlar iki gün | evvel gelen diğer sokollarla geh- ri gezdikten sonra perşembe ! günü Pireye gideceklerdir. i hi tetkik dönümü münasebetil: Fransız ga- zeteleri tarafından yapılan haksız ve yanlı; meşriyata cevap olmaX üzre harp tarihi encümeni deniz kıymetli bir tarihi tetkik yezm"” mına ilâve olarak neşrolunmu t yukardakı on sekizinci asırda Cezair şehritin manzarasın mütehassısı (Ali Haydar Emr) P. v Deniz mecmuasısin tarih kıs | r. Bu eserden ikliyas ettğimiz

Bu sayıdan diğer sayfalar: