3 Ağustos 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

3 Ağustos 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Şeyh Saidin oğlu ile mülâkat m a ar (Üst tarafı 1 inci sayfada) — Ne, fena olmuş? — Isyan fena olmuş. — Yani, sizin ve cemiyetiniz- zin düşündüğü gibi yapılamadı m? — Yok, hayır, haşâ... Bunu yapan Hubyonlulardır, Hubyon cemiyetidir. Benimle ve cemiye- timle hiç bir alâkası yoktur... — Var diyorlar ! — Yalandır, kizbi muhakkaktır. ben ne Şükrüyü tanıyorum, ne de Hubyondan kimseyi... Bu is- yan, filin hep cahalettir efen- dim ! — Cahalet olduğuna neden bükmediyorsunuz ? — Efendim, ben Türküm, (sağ elile sol kolunun damarla- rını göstererek) bu damarlarda bir kan var ki Türk kanıdır. Tam altıyüz seneden fazla oldu bir aradayız. Hiç Türk, Türke silâh çeker mi? Salâhaddin, galiba babasının silâh çektiğini unutmuştu. Jddia- sile nasıl telif edecek diye sor- dum: > — Şeyh Sait babanız değil mi idi ? — Efendim bunları insana ca- halet yaptırır! — Peki, anlıyorum, siz oku- dunuz böyle düşünüyorsunuz; o balde burada ne arayorsunuz? — Hak yerini bulacaktır efen- dim. Bizim cemiyet, siyasi değil- di. İlmi ve içtimai maksadı var- dı. Eğer o cemiyet olsaydı, (göz- lerini açup elile işaret ederek ) kat'iyyen böyle olmazdı. — Nasıl olurdu isyan büyür- müydü? — Yok, ama isyan olmazdı. Şimali Kürdistan Cümhuriyeti veya Cemiyeti Reisile konuşma- mız burada kaldı. Çünkü, birden bire açan mahkeme kapısından Mübaşir bu kundakçıları çağırı- yordu. Bu firsatı ganimet bilen Salâhattin, çapaçul surusunun bir kösemeni gibi, arkadaşları- nın önüne düştü. Arkasından, kocaman aba şalvarlarının salla- yan Divarbekir maznunları; ki- nalı saçlı, sipsivri bir çoban bo- zuntusu; etrafına hayret ve kor- kuyla bakan yağ, kir içinde bi- riki insan karikatürü, mahkeme kapısındaki süngülerin parıltıları arasından geçerek, löş koridor- dan birer birer kayboldu. Adaletin huzuruna, sırtlarında yağ fıçısı taşır gibi bareketlerle giren bu lâyüflibun güruh, nasıl. sa yolunu şaşırmış bir çöl ker- vanma benziyordu. Namık Edip Etfaiye —— Lerkos ıslah edilmiyeceğini görünce kuyuları, sarmç- ları fetkika başladı Etfaiye, çeşmelerde terkos muslu i suların azalması meselesini ehemmiyetle nazarı dik- kate almış ve guruplara mınta- kaları dahilinde evvelce kısmen yerleri tesbit edilen sarnıç kuyu, havuz gibi yerlerdeki suların miktarı ve ihtiyacı temin edip edemiyecekleri sorulmuştur. Bü- tün Istanbul da terkos muslukla- ni ve çeşmelerden başka 800 yerden etfaiyenin $u alabileceği tesbit edilmiştir. Bunlardan maa- da yeniden Su alabilmek için mahaller aranacaktır. idik, Ma14da9 VH MiHads NI“ LIM VA» Ortodoks rumlar | Resim sergisi | Emanette Mâa$ Gayrimübadil vesikası almağa davet olunuyor İstanbul, 2(A.A) — Muhtelit mübadele teblig olunmuştur : 1 — Istanbulda kâin muhtelit mübadele tali komisyonu Türkiye tebasından olup bali hazırda Istanbul O mıntakâsı (o dahilinde bulunan ve gayri mübadil vesi kalarını almamış olan bilimum ortodoks rumları işbu vesikaları almak üzer eski Babıâli bina- — ( Hariciye nezareti ) kâin omisyona müracaat ci © davet eder. m Komisyon kalemleri sabahları 9dan İ2ye kadar ve öğleden sonra 2Zden 6ya kadar açık bulunacaktır. Vesikaların itasına dosyaları tali komisyonda tetkik edilmekte bulunan eşhastan baş- lamlacaktır. Bu gibi eşbas önü- müzdeki 14 ağustos perşembe gününden itibaren Omüracaat edeceklerdir. Diğer | eşhasın müracaat edecekleri tarih bil âhere ilân olunacaktır. 2 — Vesikaların sür'atle tev- ziini temin maksadile tali komi- syon, memurini mahalliyeye mü- racaat ocderek kendilerinden memuriyetleri dairesi dahilinde- ki mahallerde oturan ve “Etablir sıfatmı haiz olan eşbasın liste- lerini istemiştir. Bu listelerde isimleri mukayyet olan kimse- lerin « Etabli,, addedilecekleri tabiidir, 3 — Müracat edecek kimse- lerin beraberlerinde fotografları cesametinde 4 kıt'a fotograflarını . ve kendilerinin Türk tabiiyetinde ve'Rum-orto- doks mezhebinde oldukları mü- beyyin ve müspit erak ve vesaikı getitmeleri rica olunur. z 4 — Ankara mukavelename- sinin 10 uncu maddesinin ? inci ve 3üncü fıkralarında muvzuu bahsi olan eşhas dahi bu fıkra- arın atide zikredilen ahkâmın- dan müstefit olmak hakkına ma- lik olduklarını müspit evrak ile birlikte istid'alarını tâli komiş- yona tevdi etmeğe davet olunur. Bu fıkralar şunlardır; “ Türk Cümburiyeli memur- ları tarafından verilmiş pasa- portlarla İstanbuldan müfarakat etmiş olan gayri mübadil asha- sın « Etabli, oldukları O kabul edilmiştir. ER ali gayri reşit erkek ve Kız çocuklara ve reşi i olsa evlenmemiş kızlar a Pes lerine iltihak etmek (hakkına maliktirle, Reşit oğlunun Etabli olim ente” lesiş gin Anl anneler de keza Istanbula avdet hakkına maliktirle, 5 — Vesikaların tahrir, kayit ve itasına ait bülün muamelât meccanidir , Susuzluk Telâşı mucip hel yoktur. Şehrimizin susuzluğu hakkın- da yapılan neşriyat her kesin telâşımı mucip oluyor. Bu husus- ta yaptığımız tahkikata nazaran yağmur yağmaması dolayısile su tevziinde idare ile hareket die- lecektir, Meydanda telâşı mucip olacak derecede bir susuzluk yoktur. tali komisyonundan Ki pasaport | 14 ncü sergi dün Gala- tasarayda açıldı. Güzel san'atlar birliğinin re- sim şubesinin 14 Üncü sergisi dün Galatasaray lisesi salonla- rında küşat edilmiştir. Bu müna- sebetle tertip edilen açılma me- rasiminde eyyelâ ressam Şevket B. kısa bir nutuk söylemiş ve sergi kapısındaki kurdelenin ke- silerek küşat resminin yapılma- sım İstanbul meb'usu Yusuf Akçora B. den rica eylemiştir. Akçora B. bunu büyük bir mem- be bem kabul etiğini söyleye- — Ressamlarımıza iyi bir satış ve istikbal temmenni ederim, cümlelerile kurdeleyi kesmiş ve müteakıben girilmiştir. Galatasaray lisesinin üst ka- tında ve iki büyük salonda açı- lan sergi cidden ince bir zevkle * h ” genç ve #hak ar birçok san'atkârların muvaffak olmuş leri eserlerinden mürek- eptir. iye Halil pa; ai Ge leyen Füat, Namık, İsmet, Mustafa Turgut, Rahman, Sadık Mustafa, Muhlar, Sadi Ziya, Sami, Sırrı, mayalar Nazmi ziya, n Vecihi, Ziya, Yakup, Hulüsi, Âli Hali, Mehmet, zy lanyan, Celâl, Cemal, Hikmet, ane Sait, Hüsnü, Fahiman eylerle Kudsiye, Mayda, Müz- dan, Sabiha Rüştü, Rebia Güzin anımlar muhtelif eser gönde- rerek iştirak etmişler ve hepsi ayrı ayn takdir kazanmışlardır, Alman talebesi m pl rl Cümhuriyet abidesine çelenk koydular Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Alman tı lebeleri dün yi keler abidesini ziyaret ederek bir çe- lenk koymuşlardır. Ne diyorlar ? Di —e—— Bir Fransız gazetesi Baş- vekilimizin nutkunü nasıl tefsir ediyor ? Beşvekil İsmet Paşa Hz.nin Ankara Hukuk mektebinde irad ettiği nutkun eden kismi hulâsa eden Pariste münteşir Kotidi- yen gazetesi şu mütaleayı ilâve et- Şark cephesine taallük mektedir; “İsmet Paşanın beyanatı şu manayı haizdir ki Iran hükümeti Türkiye aley- hine olan Kürt milli harekâtmın kendi ihzarını o menetmezse topraklarında Türkiye İrana ilânı harbe hazırdır. Filhakika İranda Irak ve Suriyede olduğu gibi mühim bir Kürt akalliyeti vardır. Bu akalliyet Türk Kürdistan- daki ihtilâlkâr hareketle alâkadar olu- yor. Ankara hükümeti kan içinde boğu- lan 1925 isyanını andırır yeni bir isya- nı bastırmıştır. Bunun için iki kol or- duyu seferber hale koymuş ve kuvvet- leri ussatı İran toprağı üzerinde hudut tan seksen kilometre öteye kadar takip etmiştir. ve Ankarada rivayet edilmektedir. Diğer taraftan Kürt #ebeası da olan Sovyet Rusyası hadisatı yakından ta- etmekte ve nüfuzunu ziyadeleştir- mek ümüdile iki komşusuna muavenet | teklifine amade bulunmaktadır. imlerin eseri var? Bundan başka ahiren intişar eden bir resmi tebliğ ussatm Irakta Irandan silâh tedarik ettiklerini bildiriyordu. Arap iftirak harekâtın: hazırlıyan meşhur miralay Lavrensm Kürt hare kâtımı teşvik ve idare ettiği İstanbul Dün memurlar para almadı Dün ayın ikisi olduğu halde emanet memurlarına maaş veril- memiştir. Bir iki gün zarfında Defterdarlıkta (o birikmiş Olan 60000 lira alınırsa derhal maaş verilecektir. Tütün inhisar Tersaneyi satın alıp makinelerini oraya nakledecek Dünkü nüshamızda eski tersa- | ne yerinin tütün inhisarı tarafın- dan satın alındığı yazılmıştı. Dün bu hususta umumi müdür Behçet Beyi gören bir muharri- rimiz şu izahatı almıştır. — Tersane henüz alınmamış” tır. Hali müzakeredeyiz. Eğer uyuşursak bu yere fabrikamızı naklederek esasen son sistem olan makinelerimizi vazedeceğiz. Bu suretle daha fenni olarak iş yapacağım gibi nakliyatımızda daha müsait bir şekilde cereyan | edecektir. Tersanedeki fabrika o şekilde « olacaktır ki (o bütün tesisat iç'risinde yapılarak bir taraftan tütün halinde girecek diğer taraftan sıgara olarak çı- kacaktır. Fabrikanın buraya naklinden sonra diğer yerlerde ve Istanbulun | muhtelif yerlerinde (teşkilâtla idare edilen 17 defa bir teşkilât altında idare edilecek ve 100 bin lira raddesine varan masraf- tan tasarruf etmiş. olacağız. Ay- dın, Kuşadası, Söke ve Çine havalisinin tütünleri bu sene miktarca fazla ve nefaset itiba- rile gayet iyidir. Zürra ümitvar- dır. Muhtelif kumpanyalar şim- diden giderek tarla, tarla gez- mek suretile tütünleri tesbit et- mekdir. vakında Liyejde açıla- cak olan tütün serğisine Cibali fabrikası müdürü gidecektir. — e — — Seyrisefalinde; Yeni vepur bekleniyor Seyrisefain namına Felemen- ğe vapur almağa giden heyet on beş güne kadar şehrimize dönecektir. Heyetin mat'üba muvafık gör- düğü “Ege,, ovapuruda bu gün veya yarn Türk sancağını kâmilen limanımıza hareket ede- cektir. Dümeni kırılmış evvelki gün bir kaza geçirmiş ve Cadde bostanına doğru köp- den kalktığı vakit dömeni kırıl- mıştır. Sakat vapurun yolcuları Basraya almarak nakledilmişlerdir. ŞİİRLERİ İl Sinemalar : ni ——— dahilde Hariçte U aylığı Kuruş 150 ya RM . 750 Rebiülevvel 1349 Bu geceki Ay Göneşin doğuşu: 4,58 — batış : 19,24 | Ayan doğuşu : 15,56 — balı « 2310 | —ğ— ft Ni Namaz vakitleri > 4 318 bee 1618 1924 li? 257 Hava: Bugün rüzgâr © poyraz | | esecek, hava açık olacaktır t âzami 28, as- Günün müzayede , ve münakasalar! A Galıtasıray lsesindeki tamirat , münukasası kapalı zarla — Galate- | saray lisesindeki komisyon. &. 10. | A Bir milyon damga kurşunu — Şehremaneri levazım müdürlüğü S.15, Â Otamatik çorap makinesi ği mercan Rıza kaşa yokuşunda Çavuş oğlü çıkmazında S: 17. “ Riyaseli cümhur musiki heyeti | sant İ9 bando İ | 4 — Klerbele Ungai # 9 — Kalman: Çardaş. ji 3 — Şıraus Pikalo cin ein. vi 4 — Pollink: Veli, : 5 — Padareiski: Neri. 6 Kamil . Marş. 20,25 Alans baberleri,20,50 Cazbantij Alkazar — Zigoto asker Alemdar- Pempeinin son gün Beşiktaş Hilâl — Beyaz gölg! e Ekler — Beyaz kartal « Elhamra — Kadınlara inanmam | Etuval —Kadının harbe gidişi, | Fransız — Manon Lesko o | Mojik — Yeni mabutlar Opera — intikam Şık — Stanley Afrikada Süreyya Kadıköy- Terez Raken fl Seyrisefainin Bağdat vapuru İ Columbia Plâklarına alınmış ve piyasaya çıkmıştır. Cerrahpaşa Yeni paviyon Yalnız remiilere mahsus değild ve eylülde açılapilecekit: Bir refikimiz Cerrahşa hasti nesinde yeni yapılan paviyonun tamamen, verem hastanesi ittihaz edileceğini yazmışsada bu haber doğru değildir. Yalnız paviyonda 70 yatak veremlilere tahsis edi- lecektir. 200 yatkklı olan paviyonun istihzaratı henüz bit- memiştir. Yazıldığı gibi paviyoü bir haftaya kadar açılacaktır, Küşadın ancak Eylüde yapılakis leceği anlaşılmaktadır. SAL Şair Nâzım Hikmet Byein 835 SATRI

Bu sayıdan diğer sayfalar: