10 Ağustos 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

10 Ağustos 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

biaman düşmanı! na varmadan ölen çocukların dört. te biri çocuklâra mahsus !shalin kurbanıdır. İshalin vesair bir çok hastalıkların vasıta! sirayeti adi sineklerdir. Yâvrunuzun has yatını korumak için sinekleri Flit istima- tile imha ediniz. FIR sinek, sivri sinek, pire, güve, karınca, hamam böceği ve tah- ta kurularını öldürür ve yumurtalarını ka- &Iyon imha eder. Tahilkasizdir. Lekâ yap- mar, Piti haşarat öldürücü diğer mayis lerle karıştırmayınız. Sarı tenekeye » sk yah kuşağa dikkat ediniz. . . ELİT Daha -çabuk * Zidürür ; ç i Umümi Depesu: J. BERT ve ŞÜREKASI İstanbul - Gatata Voyvoda Hat © Mübadil ve gayri mübadil- e nazarı dikkatine: ii Yunanistanda işleri olup bunlar hakkında malümat almak veya- hut intaç etmek ve evrakı tasarrufize ve saire getirtmek isteyen- “lerin işleri deruhde olunur. Müracaat yerleri: Üsküdarda yeniçeşmede 235 numarada Giritli Ali Âli ve izmirde Büyük salepçi hanında Mithat Kaleri. Münakasa temdidi: Gazı antep vilâyeti nafla baş z Ke bei lisliğdasi: i Kilis - Islahiye, Besni - Adıyaman, Paşaköprüsü - İlani ollarının istikşafına ait münakasanın pazarlık suretile ihale edilmek “ürere 2/8/930 tarihinden itibaren bir ay temdit edildiği ilân olunur. Vilâyet daimi encümeninden: Istanbul ilk mekteplerine muktezi bin sira ve ikiyüz elli adet yazı tahtası ile Çatalca ve Silivri kazalarına ait beş yüz adet sira ayrı ayrı nümunelerile olbapta tanzim kılınan şeraitine tevfikan kapalı zarf usulile 27 ağustos 930 çarşamba günü saat on bire kadar münakasaya konulmuştur taliplerin yevmi mezkürde vakti muayyene kadar teminat ve teklif mektuplarını encümeni vilâyete tevdi eylemeleri. © Ebusswut caddesinde 9 No. matbaa binası Ayasofyada Soğukkuyu medresesi “ © Fatihte Kırkçeşmelerde Gazanferağa medrese binasi Küçükpazarda haffaf Şemseddin türbe odası Veznecilerde kuyucu Murat paşa medresesi. Vilâyet daimi encümeninden: Balâda mubarrer emlâki hususiye icare verilmek üzre 27 Ağus- tos 930 Çarşamba günü saat on bire kadar müzayedeye kontılmuş- tur taliplerin encümene müracaatları, bey harası müdüriyetinden: © Her birinin bedeli keşfi (10307) liradan ibaret olan iki koyun ağılının inşası 25 8/930 tarihine müsadif Pazartesi günü saat on beşte ihale edilmek üzre kapalı zarf usulile ve ayrı ayn olarak o münakasaya vazedilmiştir. Şaraiti anlamak keşif ve pilânları görmek istiyenlerin her gün i müdüriyetine müracaatları ve talip olanların da teklif mektüp- “larını ve ehliyet vesikalarını ve vüzde yedi buçuk teminat akçaları- nı hamilen ihale günü vaktı müayyende hara merkezinde hazır bu- İunmaları lüzumu ilân olunur, üçük ilânları er gin meyvalar ». Tarife ss: . Defalık #iyaç kalmayın- ava kadar (azam defa) ilân edil. dzere maktu Ka her öç aylığı için bir delan meccanen! A taciri geçen anların fazla sarı $ $ er kurüş zammOlunur. .......... eülmthen. Euler Kiralık — Satılık Yazıhane, muayenehane — Ve İdarehane ittibazına ( ©lvefişii bis daire müsait şeraltle kiralıktır. Gayet havadar olup. en şerefli bir mevkidedir. Ankara Caddesi Muallimler. kişapan&- sine mürâcdar, Müteferrik MURACAAT EVİ o#ter “hesi âkibat, her lisanda tefcüme, Ve em. Ak icar ve cidaresini eder, Galatada: Kredi liyone aleksiyadi Han — 11 kelli Mektuplaşmak istiyorum — Çe. koslovdkjada” Darüllünün — falebesiyim. Ankıra yüksek sosyetesine mensup Bir genç kızla Fransızca veya Alınanca mi- habere ecmek istiyorum. Adres: Vakıt idaresinde Dârülfünün. lik EA fim ..............,,000. YI İ Defterdarlık İlânları SATILIK DÜKKÂN HIS- SESİ — No, 8, Valdehani altı, Çakmakçılar, 9 da, 6 hissesi ; Mezkür hissenin kıymeti ; peşin para ile 550lira. Satış pazarlıkla 23 ağustos 930 cumartesi 14,30 defterdarlıkta . (R-239 ) Zayiler $ Sicil etizdanımı zayi ettim. Yenisini alacağımdan hükmü yoktür. Erenköy — baş müusvin Behire $ Evip Askerlik şubesinden aldığım askeri vesikami zayi ettim hükmü voktur. Karabaş M. 319 Yasef oğlu Avram YİM MUTFAK TAKIMLARINI O TEMİZLER Mer navi tencere, tava ve kazai Ti pek kolay temelenir. Taş bir paçavra üzerine bir 49 VİM serperek temizlenecek MEYAN bununla evic ovalarınız. Lateler Bir saniyede Kayholar v4 tencere * Kasanlarınız tertemiz parlar. buğakları, porselen GYAYA çini duvar ve döşemeleri tnamizlersek İçim dahı stiker dir VİM Dd konduğu yorda pülk ve ek4 esla kalmaz Hananikde her dürlü tesistiğ içim Vi iatımak edimia, An Biraterini Limtes Feri Sönlari, İeğitee “rain e eğ -VAKITIN— a | Ni Şair Nazım Hikmet &.in 835 SATIR ŞilRLERİ IC oL UMBİA Plâklarına alınmış ve piyasaya çıkmıştır. TL Ticaret Odası Intihabatı: Intıhap heyetinden: İstanbul ticaret ve sanayi odası meclisinde inhilâl eden iki âza- lık için 12- Ağustos-930 Salı günü intihap icrası mukarrer olmakla müntahibi sani olan zevatın yevmi mezkürda saat on buçuk ile on iki arasında odayı teşrif ederek hakkı reylerini istimal etmeleri ilân olunur. . söy Tütün Eksper kursu Tütün inhisarı U, müdürlüğündent! i Ortaköyde Feriyedeki o Tütün Eksper kursuna kabul edilmek için: 1 — Türk olmak ve 19/2 - 1945 -1328 - mak: ? 2 — En az orta tahsili eksiksiz bitirmiş olmal: 3 — Tam sıhhatli ve bünyesi tütünle iştigale müsait bulunmak ve ağır cezaları müstelzim cürümlerden ve muhilli haysiyet kabe hatlerden dolayı mahküm olmamak lâzımdır; İstekli olanlar bir istida ile Galatada Tütün lühisafı uttumi af dürlüğüne müracaat ve; 1 — Nöfus cüzdanı veya tezkeresi; 2 — Mektep şahadetnamesi; 3 — Nihayet bir senelik çiçek aşısı şahadelnamesi; 4 — Mahalle veya köyü ibtiyar heyetinden polis veya jandârma dairelerinden musaddak hüsnühal şahadetnamesi; 5 — Dört tane fotografi; Hemen tevdi etmelidirler. Ancak yukardaki şartları haiz olupta bu vesikaları ve salreyi 23 ağustos 930 saat on yediye kadar tevdi edenler adedi müre tepten fazla talip zuhurunda yapılacak olan müsabaka Maş girebilirler. Müsabaka imtihanı 25 ağustos 930 da başlıyacak ve orta tah sil derecesinde Türkçe, hesap, hendese, Fizik, kimya ve tabiiyattan yapılacak ve üç dört gün devam edecektir, Talebenin sıhhi vaziyeti idare hekimleri târafından tesbit edilir, Kabul edilen talebe nazari ders günlerinden mada olan günler de muhtelif imalâthaneler ve depolar ve fabrikada amele gibi 2321 doğumlu bülün- çalışır. Talebeye hiç bir ücret verilmez. , Beğ emme İş Vakıf paralar müdürlüğünden? İdaremize merhun bazı emlâkin 4 eylül 930 tarihine müsadif perşembe günü saat on beşte İhalei kat'iyelerinin icrası mükarrer olduğu ve idarehanenize gönderilen ilân varakasında dâ bu veçhile muharrer bululunduğu halde zuhulen Vakıt gazetesinin 3-8-930 tarihli ve 4514 No.lı nüshasında neşrolunan ilânda mezkür müza- yedenin 5 eylül 930 tarihinde icra kılınacağı muharrer olduğu görülmüş ve bu ise feshi ihalei mucip olabileceği cihetle lâzimüt- tashih ahvalden bulunmuş olmakla merkür müzayedenin 4 eylül 930 tarihine müsadif perşembe günü icra kılınacağının Vakıt gare- tesince emlâkin betekrar ilânı suretile tashihi temenni olunur ii i dim. P.T.T.U.M. levazım müdürl- ğinden i — İstanbulda yeni postahane kaloriferinde istihlâk olunmak üzere mübaya ed'lecek olan 300 - 350 ton kandilli veyahut” çam ocaklarının yeni ihracat maden kömürü kapalı zarf usulile üa» kasaya konulmuştur. 7— Eke kömürün 20 Ağustos 930 tarihine müsadif Çar- şamba günü ihalesi icra kılınacağından taliplerin şartname #lmak için şimdiden teminat ve teklifaamelerini ihtiva edecek kapalı zarfe İarı tevdi için de mezkür tarih ve günde saat 14de yeni postanede mubayaa komisyonuna müracaatları

Bu sayıdan diğer sayfalar: