August 12, 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

August 12, 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> Adiiyedes Yeni hapisaneler Avrupadakiler gibi munta- zam, sıhhi bınalar olacaktır lerdir. v Eskişehirden başka Konya, Sivas ve Diyarbekirde de birer umumi hapisane tesis edilecek- tir, Bir müddet evvel Tıbbıadli müdürü Ankaraya davet edil- miş, kendisinden inşa edilen bapisane etrafmda mütaleası 80- rulmuş, Avrupadakiler hakkınf- bazı izahat alınmıştı. Yeni h?. | pisaneler sıhhi şeraiti tamamile | haiz, muntazam olacaktır. Bu bapisaneler yapıldıktan sonra, ceza ime yazılı münferit hapis cezası da tatbik edilebile- cek, yeni hapisanelerde münferit böcre taksimat da bulunacaktır. Kenan B. adliyede Ankaradan dönen İstanbul müddei umumisi Kenan B. dün adliye dairesine gelmiştir. Kenan B., seyahatinin adliye dairesine âit işlerle alâkadar olduğunu söylemiştir. Merkez scentesi: Galata Köprü başında Beyoğlü 2362 Şube acentesi o Mah- mudiye Hari altnda İstanbul 2740 ,Gumartesi (sabahı o İzmire ,ve akşamı İzmirden kalkarak Pazartesi Iskenderiyeye vara- ,cak İsk i (MERSİN) vapuru 12 Ağustos Salı 17 de Sirkeci rhtımından kalkarak Gelibolu, ın Küçükkuyu, Edremit, kersin sürat postası (MAHMUTŞEVKETPAŞA) vapuru 13 Ağustos Çar- Şambalide Galata rıhtımından # kalkarak ale, İzmir, Küllük, Fetbiye, Finike, Am- talya, Alâiye, Mersine gidecek ve dönüşte Taşucu, Anamor, Alâiye, Antalya, Finike, Fethiye,| Trabzon ikinci postası (ANKARA ) vapuru 14 ağustos Perşembe (akşamı Galata nhtımından kalkarak Zonguldak, inebolu, Sinop, Samsun, Ünye, Fasta, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Ho- Pa'ya gidecek ve dönüşte Pazar iskelesile Rize, Of, Sür- “mene, Trabzon, Polathane, Gö- Gireson, Ordu, Fatsa, Sam- sun, Sinop İneboluya uğrıyarak geleceki ii | EV APCI'T EE SEHİR HABERLERİ j Iİ Yerli mallar sergisi Dün Kâzım Pş. Hz. tarafından açıldı Yerli mallar pazarı paviyonu müstesna bir güzellik w Yerli mallar pazarı paviyonu ve mera- simde bulunanlar- dan bir kısım Milli sanayi birliği tarafından Galatasaray lisesinde bir aydan- beri tertip ve ibzarma çalışılan ikinci yerli mallar sergisi dün |Muemele vergisi ve yeni fırka saat 16 da açılmıştır. Bu münasebetle tertip edilen merasimde B, M, M. reisi Kâzım, Istanbul meb'usu Süreyya, C. H. F. müfettişi Hakkı Şinasi paşa- larla vilâyet ve emanet erkânı, Ticaret ve sanayi mümessilleri, fabrikatörler ve binden fazla davetli hazır bulunmuş ve hepsi mektebin süslenen büyük bağçe- sinde izaz edilmişlerdir. Küşat merasimine evvela bah- riye bandosunun çaldığı istiklal marşile başlanmış ve müteakiben Sanayi birliği reisi ve Istanbul meb'usu Süreyya paşa kürsüye çıkarak davetlilere teşekkür ettik- parlak merasimle | ten sonra Nazmi Nuri B. bir nutuk irat etmiştir. Nazmi Nuri B. bu nutkunda memleketteki umumi buhranı kurtaracak tek çarenin sanayie rağbet olduğunu söylemiş ve Avrupaya az mal ihraç ettiği- mizden bahsederek hep yerli malı kullanalım ve ihracatıda arttıralım demiştir, 5 yaral açılırken azmi Nuri B, çok alkışlanan nutkundan sonra B. Eni reisi Kâzim Paşa Hiz. inden küşat res- minin yapılmasını rica etmiş ve “— Inşallah millet ve memle- kete hayırlı olur, temennisile kapıdaki kurdeleyi kesmiştir, Sergide 21 paviyondan mürekkep olan sergi ince bir zevkle süslenmiş ve mensucat, deri, tuhafiye, ıtriyat, konserve, çiçek, tütün, çini, kavçuklu tel, oyüncak kii larına ayrılmış ayrıca bir polis merkezi ile bir de telefon san- tralı tesis edilmiştir, Kâzım Paşa Hz. her paviyonu ayrı ayrı gezmiş ve her meşherin önünde durarak mal sahiplerine: *rzediyordu A 2 istihsalâtı artınyor musunuz ?Diye ayrı ayrı sormuş, dertlerini din- lemiştir. Başta en büyük müessese sahipleri olduğu halde bütün fabrikatörler Kâzım Paşanın bu alâkasına kkür etmişler ve: Ve, Bimde le yıki- yor... fabrikalarımız kapanıyor» emi eylemişlerdir. m P. her paviyonda dinlediği bu şikâyetlere meşgul olacağını vadetmiş ve bir aralık yanındakilere dönerek: — kte muhalif fırka progra mına bir iş daha... demiştir. Paşa bundan sonra İstan! meb'üsu Süreyya Paşaya dönmüş ve gülerek: — “Sen muhalif fırkaya yazı” hyormuşsun... Artık muamele vergisinin kalkmasınada çalışır- sın,, diye lâtife etmiştir. Sergiyi ziyaret bir saatten faz- la sürmüş ve Paşaya kasaplar şirketinin deri mamulâtından bir eldiven ile kuştüyü yastık ve Eyip mamulâtından bir oyuncak takdim edilmiş müşarilüneyh: — Benim bir değil iki miniminim var, sonra evde kuv- ga ederler bahanesile iki oyun- cak almıştır. Bütün Paviyonlar gayet zarif bir şekilde hazılanmıştı. Bütün bunların arasında yeni fabr kala- nn mamulâtını satan yerli mal lar Pavyonu gayet mükemmeldi. Bütün pavyonların ziyaretinden sonra davetliler (büfeye davet edilmiş ve bir az istirahatten sonra paşa çok memnun oldu- ğunu beyan ederek sergiden ayrılmışlardır. Sergi dün gece 12 ye kadar açık kalmış ve binlerce kişi ta- rafından ziyaret edilmiştir. Meş- her on beş gün açık kalacak ve her gün 9 dan 12 ye kadar ge- | zilebilecektir. KANSIZLIK a a aram erip elini —5S — VAXTIT 12 Ağustos 1339 ve Vilâyette: | Düne kadar 40 malüle | para verildi Malüllere para dağıtan komis- | yon vilâyette her gün toplanarak müracaat eden malüllerin evra- kını tetkik edip ellerine istihkak” | ları kadar çek vermektedir. Bu ödenmektedir. Cumartesinden düne kadar 40 malüle para verilmiştir. Tevhit edilmiyecek Polis ayrı, zabıtai belediye ayrı kalacak Belediye kanunu vilâyetlere zabıtai belediye ile polisin tev- hidi salâhiyetini (vermektedir. Şehrimizde bu salâhiyetten bu sene istifade edilmiyeceği haber alınmıştır. Tayyare beyremi için Yarın Tayyare cemiyeti kaza ve nahiye reisleri; fırka binasın- da toplanacak 30 ağustos Tay- yare bayramı hakkında görüşe- ceklerdir. Müüeliğiki—i Defterder B. muhtelit mübe- delede Defterdar Şefik B. dün muh- telit mübadele heyetini ziyaret etmiştir. Amerika nüfusu Gün geçtikçe bir miktar daha artıyor Bugünlerde bütün Cemahiri müttefika memalikinde tabriri nüfus (yapılmaktadır. Tabririn ilk verdiği neticelere göre Ce- mabiri müttefikanın asli nüfusu 122.728,823 ve müstemlikât dahil olarak 137,501,561 kişidir. Muhâcerete karşı alınan tedabire bu sön on sene zarfında Cemahiri müttefikanın nüfusu şimdiye kadar görülmemiş bir suretle çoğalmıştır. çekler Ziraat bankası tarafından “VAKIT 12 Ağustos Salı 930 | dahilde | Hariçes en 760 1450 | 1400 2709 | Rebiülevvel /” Ni, | | 1349 Kn / Bu geceki Ay 2) Güneşin doğuşu 5,00 — bat: TOER | Ayın doğuşu : 21,04 — bap : 7.28 “© Namaz vakitleri i Sahah Öğle İkindi Ağın Yet İmane 320 1219 1640 19,5 4057 Sit aaa Hava: . rüzgâr Bugün esecek, hava açık olacaktır Dün hararet âzami 32, as- gari 25 derece idi. A Büyükadadı karanfil sokağında lacak. Saat 14 (8 e münacadt furun odunu poyraz 35 numaralı ev satılı Adalar: sulh mahkemesi A 2524 kilo çeki 3 üncü kolorda satın alma komisyonu. S. 16, A 2000 kilo Saban münakasası, 3 üncü kolordu sava alma komisyonu, S. 16 A 68000 kilo Arpa müonakasası, Hatbiye mektebinde, $, 14, A 80000 kile reti münakasası, Harbiye mektebinde, $. 15. A 25000 kilo Süt ve 10000 Yoğurt / münakasası. Harbiye mektebinde. &. 14, A Bir takim ev eşyası. Taksim Fe ridiye dıvarcı sokak No. 10 $. 12-18 Sinemalar : Alkazar — Çelik pençe Alemdar - Kuvvetin hükümdarı i Beşiktaş Hilâl —Beyaz gölgeler Ekler — Beyaz kartal i Elhamfa— Gece bizimdir Etuval — Çıplak &şıklar | Fransız—Yedi günahkâr gemisi | Majik — Mücrim pe — Buhranlı geceler — Kanlı denizler üreyyaKadıköy Geceyarısıaşıkla Tevkif edilen altı komünist kimler? Hatice, Fatma. Nadide H.lar, Mehmet Emin, Remzi mal Efendiler adliyeye: verildiler Üçü kadın, üçü erkek olmak! üzere tevkif edilen 6 komünist dün geç vakit Adliyeye tevdi edilmiş- tir. Tevkif edilenlerden birisinin ismi Mehmet Emindir. Mehmet Emin, (müstear namı Sadi) Türkiye komünist fırkasının İstanbul komitesi reisi olup Kızıl İstanbul gazetesinin ve 1 ağustos beyannamesinin mürettip ve naşi ridir. İkinci erkek, müstear ismi Nus- ret olan Remzidir. Bu adam komü- nist teşkilâtmın faal azasındandır. Diğer üçüncü maznun komünist partisi mensuplarından olup İzmir. le İstanbul mubaberatı te- min etmiş olan Kemaldir. Bu ada- mın da müstear adı Zekidir. Kadınlara gelince: Hatçe H. Komünistlerden OHasan Alinin bemşiresidir. Bu hanım beyanna- meleri basmek için gizli yer teda-! mem ve mevkuf bulunmakta» Ar, Komünist gazete ve beyanname leri basıldıktan sonra tabı alâtı Hatçe Hanımın evinden Nadide Hanımın Samatyadaki evine taşın: mış, ilk taharriyat üzerine Remzi de bu eve kaçırılmıştır. Nadide H. bunları saklamış, fakat Samatya» daki ev basılınca her şey açığı çik* mıştır. Bundan dolayı Nadide H. da tevkif edilmiştir. Bu üç Hanım, komünist maz- nunlarmı tanımadıklarını (o söyle mekte, bu adamları pansiyoner olarak evlerine aldıklarını, faalis yetlerinden haberdar olmadı'tlarıs nı iddia etmektedirler. Son tahrikötla plikadar olan Hasan Âli ile Cevdet firer etmiş- ler ve henüz yakalanamamızlardir, Üç erkek mevkuf bir müddet evvel Rusyadan gelmislerdir. Pas rik etmiş, komünist mensuplarıtı|rada iş güç sahibi değillerdir. Kes saklamış, gazetenin ve boyanna-| nebi bir devletin parasile çalıştık. melerin tab'ı için lâzım gelen ma-İİarı zannedilmektedir. kineyi kendi evine taşıtmıştır. Hatçe Hanımın akrabasından Fatma H. da ayni işleri yapmakla Nörasteri zaliyet ww Chlorosi SIROP DESCHENS, PARIŞ, Arsen Lüpen Labar - İ- Va

Bu sayıdan diğer sayfalar: