14 Ağustos 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

14 Ağustos 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 — 3 — VAKIT 14 Ağustos 193 sre paralar üdürlüğün- Seyrisefain İ Mersez scentesi: Galata Köprü başında Hİ Bevoğlu 2362 Şube acentesi o Mah- mediye İlanı alımda İstanbul 2740 den Borçlunun Rekn'n semti meşhuru ile cins ve müştemelâtı ve sair evsafı Beylerbeyinde Bostanbaşı mahallesinde Aziziye sokağında «elit No, 4 ve 6 zemin katında altı oda iki sofa bir halâ bodurum katında üç oda bir mutfak bir taşlık bir halâ bir.nci katında dört oda bir sofa bir halâ ve bir çatı arasını muhtevi ve (0014) zirâ arsanın (389) zirâ ma- hallinde mebni (9336) lira kıymeti muhamme- neli ahşap köşkün tamamı. Beşiktaşta Şenlikdede mahallesinde Davutefen- di çıkmazı sokağında cedit 3 ve S No.lı ve zemin katında bir oda bir sofa bir mutfak bir halâ birinci katında iki oda bir sofa bir halâyı muhtevi ve (168) zirâ on iki parmak arasının (93) zirâ mahallinde mebni (900) lir kıymeti mubammeneli maa arsa bir bap ahşap hanenin tamamı, Havva Nakiye ve Ayşe Aliye Üsküdarda Ahçıbaşı mahallesinde Balcıyokuşu sokağında cedit 83 No. lı zemin katında bir oda bir sofa bir mutfak bir halâ birinci katında iki oda bir sofa bir halâyı muhtevi ve (191) zira arsanın (73) zirâ mahalline mebni ve (377) lira kıymeti omuhammeneli ahşap hanerin tamamı, Kanlıcada Hisar caddesinde cedit (40) No.lı bodurum katında kömürlük kayıkhane zemin katında iki oda mutfak halâ birinci katında iki oda sandık odası ve halâyı muhtevi ve (204) zirâ arsanın (98) zirâ mahaliinde mebni (2780) lira kıymeti muhammeneli bir sahilhanenin tamamı, Ortaköyde ve mahallesinde Hocalar sokağında cedit 12 No. zemin katında methal oda mutfak kömürlük birinci katında iki oda sofe helâ çatı basık tavanlı #ofayı muhtevi ve 109 zira arsa- nın 75 zira mahallinde mebni 720 lira kıymeti muhammeneli alışap hanenin tamamı. Neziha ser Üsküdarda Kefçe dede mahallesinde Karaca- ahmet caddesinde cedit 258,262,264 ve 7260 No. lı ve zemin katında üç dükkân methal taşlık oda mutfak iki asma oda helâyı birinci katında iki oda sofa ve sandık odası ve he- lâyı muhtevi 880 zira arsanın 260 zira ma- ballinde mebni 3500 lira kıymeti muhamme- neli kâgir hanenin tamamı. (Hüseyin ağa ve Kadıköyünde Cafer ağa mahallesinde Peşte- malcı sokağında cedit 2 No. hı bodurum katım- da mutfak çamaşırlık taşlık kiler bir oda kori- dor zemin katında methal üç oda halâ birinci ve ikinci katlarında üçer oda birer sola birer halâyı ve daraçayı mubtevi ve (135) zirâ arsa- nın (125) zirâ mahallinde mebni (4500) lira kıymeti muhammeneli köşe başına müsadif bodrum katı kârgir ahşap hanenin tamamı. Sipahi zade Osman B. i hanımlar. Fatma banım (şartla) Hüsniye Hanım. Hatice Hadiye hanım. ve Ker- Hanımlar | Emanullah efendi. Üsküdarda Valdeiatik mahallesinde Tekke ar- kası sokağında atik ve cedit 8 No.lı zemin katında bir sofa iki oda bir mutfak bir halâ birinci katında bir sofa dört oda bir halâyı ve ittisalinde ayrıca ahırı muhtevi ve (530) zira aranın (120) zirâ mahallinde mebni (900) lira kıymeti muhammeneli ahşap hanenin tamamı Beyzade hanım. Bakırköyünde Zeytinlik mahallesinde Hacıhasan sokağında cedit 7,9,11,13,15,17 No. lı bir sa- tıhta ve bir sakıf altında sıra ile inşa edilmiş dört oda ile bodrum katlarında birer oda, bi- rer mutfak zemin katlarında birer methal iki- şer oda birer halâ birinci katlarında ikişer o- da birer sofa birer halâ üzeri birer çatı ara- lığını muhtevi ve 800 zirâ arasının 160 zirâ mahalline (mebni 3120 lira kıymeti Omuw- hammeneli kezalik bir sakıf altında iki kârgir hanenin nısıf hisseleri, Galatada Kemankeş Karamustafapaşa mahalle- sinde Böyzâde sokağında atik ve cedit 28 No.lı ve (50) zirâ arsa üzerine mebni ( 2400 ) lira kıymeti muhammeneli kârgir odaların dokuzda beş bissesi Mihal efendi Mehmet Ziyaettin bey ve Ümmügülsüm Hadiye hanım Kadıköyünde Tuğlacıbaşı Hacı Mustafaefendi Mahallesinde Yaverağa sokağında atik ( 6 ) Ebedi tehdit | Sivrisinekler kuvvetleriniz! tüketirler ve sinirlerinizi gevşetirler. Mesal ve zevk saatlerinizin İmtizamını bözar- Jar. Dalma müz'iç ve ekseriya tehli- keli olan bü haşarata tahammül edi- lirmi? Onları Flit ne öldürünüz, Flit sinek, sivri sinek, pire, güve, ka» rında, hamam böcekleri ve tahta ku: ruları , öldürür ve yumurtalarını imha “eder. Tehiikesizdir, Kat'iyen leke yap» maz. Filti haşarat öldürücü sair ma» yilerle karıştırmayınız. Sarı tenekeye siyah kuşağa dikkat ediniz. N Jmumi Deposu :J. BERT ve ŞÜREKÂSI İstanbul - Galata Voyvoda Han, Istanbul Emvali Eytam idaresinden : İskenderiye sürat İ | Mehmet Bâmil paşa ile Nefise hanımın istikraz eyle- dikleri mebaliğ mukabilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ bulunan Koskada Mimar Kemalettin malrllesinde Istanbul Ağa çeşmesi sokağında eski 5 yeni 1,3,5 nu- maralı 7171 zira arsa satılıktır, Mezkür arsanın dört tarafı yüksek harçlı duvarla çev- rili olup ifraza elverişli ve arkadan denize nezareti kâ- mileyi haizdir. Derununda kârgir duvarlı mutfak ve ha- mam ve iki oda ve taş merdivenle inilen iki mahzen ve üç oda, bir bâlâ ve bir kuyu ile tatlı su haznesi mevcut olup. Koska tramvay yoluna yakındır. Talip olanlar ve daha fazla malümat almak istiyenler | her gün Adliye binası. dahilinde Istanbul Emvali Eytam | & idaresine müracaat etsinler. P.T.TLU.M. Levazım Müdür- “wi 5 lüğünden: 1 — İdaremiz ihtiyacının temini için mübayaa edilecek olan 205,000 kilogram 4 ve 3 mm galvanizli demir tel ile 10,000 kilo- gram 3 ve 2 m-m bronz tel kapalı zarf usulile münakasaya ko- nulmuştur. 2 -- Mevadı mezkürenin 14-Eylâl-930 tarihinde ihalesi icra kılınacağından taliplerin şartname almak için şimdiden, şartnamenin üçüncü maddesine göre ihzar edecekleri teklifname ve teminatla- nm havi memhur zarfları tevdi için de mezkür tarihe müsadif Pazar günü saat İfte Istanbulda Yeni Postanede mübayaa komis- yoruna müracaatlari. mükerrer No. hı ve (400) lira kıymeti muham- meneli üç dönüm bir-evlek miktarında bir kıt'a bağ mahallinin gürum ve zeminin tamamı, Ali Nihat Bey ve Dürrüser Hanım Vakıf paralar müdürlüğüne teminat irae olunan sahiplerinin tes- viyei deyn etmemesinden dolayı satılması icap eden yukarda yazılı İ gayrı menkul emval kanunu mahsusuna tevfikan (61) gün müddetle | mevkii müzayedeye konulmuş olduğundan talip olanların yüzde on nisbetinde pey akçelerile hergün saat ondan on altıya kadar Bah- çekapıda dördüncü vakıf hanında ikinci katta 14 No. da Müdüri- yeti mezküreye müracaat etmeleri ilân olunur. postası 8 (CUMHURİYET) vapuru 15 ağustos Cuma günü saat İ3te Galata ribtımından kalkarak cumartesi (o sabahı İzmire ve akşamı İzmirden ' kalkarak Pazartesi İskenderiyeye vara- cak ve Çarşamba İskenderi- yeden kalkarak İzmire O uğ- rayarak İstanbula gelecektir. Trabzon ikinci postası ( ANKARA ) vapuru 14 ağustos Perşembe (akşamı Galata rıhtımından kalkarak Zongu'dak, © İnebolu, --Sinop, Samsun, Ünye, Fasta, Orda, Giresun, Trabzon, Rize, Ho- pa'ya gidecek ve dönüşte Pazar iskelesile Rize, Of, Sür- mene, Trabzon, Polathane, Gö- ele, Gireson, Ordu, Fatsa; San sun, Sinop İneboluya uğriyarak gelecektir. Mudanya postası ( Cuma ; Salı ) Mudanyaya uğrayarak OGemliğe kadar (Pazar, Çarşamba ) Mudanya- ya kadar saat 9 da ( Cumar- tesi, Pazartesi, Perşembe) Ereğli vapuru tarafından ara“ lık postalar Armutluya da uğrıyarak o Mudanyaya kadar saat 8,30 da Tophane Seyri- sefain rhtımından kalkarlar. YALOVA PLÂJ ve Kaplıcaları için Cuma postaları Köprüden: SD. SD. SD: SD. 8,00 9,00. 13,15 * 21,30 Yalovadan: SD. SD. SD: 8D. 5,15: 18,00” 1900 19,45 Yolcuların bilhassa plâjlar- | dan âzami surette istifadele- rinin temini için saat 13,15 de bir posta yapılmıştır. Bu posta Köprüden (hareketle doğru ' Yalovaya 15,25 de vanr ve Yalovadan 19,45 de kalkarak Köprüye 21, 55 de gelir. dadık zade - biraderisr vapurları Karadeniz Muntazam ve Lüks postası Inönü ağ. PAZAR Şi mındâü hareketle Zonguldak, Imebolu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Sürnicne ve Rize iskelelerine azimet ve avdet edecektir. SADIK ZADE io e Dali Sirkeci rbtımından kalkarak Zonguldak, İnebolu, Samsun, Ordu, Gireson, Trabzon, Sür- mene ve Rizeye azimet ve avdet ederektir. Tafsilât için (o Sirkecide Meymenet hanı altında acem talığına müracaat. elf. Istanbul 2134 j

Bu sayıdan diğer sayfalar: