14 Eylül 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

14 Eylül 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ği Fenerle.. ” Şa ee e ma <a tarafı 1 inci sayfamızda) mukavemet yüzmelerinde doğru- ire birincilik kazanmış er vardır. Bu etli yüz- Zeçlerle e va gibi tam bir rekor musa- akası ) olacaktır. Bundan evel Aynı mesafe üzerinde yapılan Yanşda talat Fener bahçeden adaya (2) saat dakıkada | . Bu mesafenin reko- e budur. Fakat bugün dört kuvvetli. yüzüctünln diğer dokuz sait beraber - hava mü- b taktide - mesafeyi da- kop aPlıe katederek mevcut re- kırmaları çok muhtemeldir. per hangi vektin müosabaka, berane olduğu gibi bu senede kğ en güzel, en muvaffa- bağla müsabakası olurken bize yeni bir rekor ka- zandıracaktır. Mi ik İş | mıntakası ikinci reisi Ah- st Fikri İstanbul denizcilik hey- reisi vamık, beylerin ve ge daşlarımı: ie e eden mevadı Yazıyoruz; tam ka bakamaz bu sabab saat , enerbahçeden fene- Yacanlunduğu burundan başla- ka Veri o Binaenaleyh şimdiye pi İsimlerini Kaydettiren yü- üler nihayet saat dokur bu- AN asar orada isbati vücut gi rler. Müsabakadan ev Yüzücüler bir doktor tarafından a edilecek ve iştirakinde müsabakaya almmayacaktır. vel abaka dehizçilik © heyeti öle amık Beyin işaretile tam i onda başlayacak ve muvaf- ra ia olanda Yüpödükten son- dail kumlukta in yanm- la yüzücüler törÜ istimbotlar- mn Netice itibarile V. bla en zücülere eder, Se temenni ————— Mazbatalar yapılıyor Dün de yazdığımız v. Rum mütevelli heyetleri ile mün. tehibleri, Balıklı hastahaneleri mütevellilerinden istamat Zihni giri Türk ortodoksu oldu tanzime dı ei Beyoğ- evam . lu mütevelli heyetlerinden sonra, Galata, Kadıköy ve saire Rum Semaatları mütevelli (heyetleri, bu hususda ki mazbatalara tan- zim eylemişler ve hükümete tak- Pa için Balıklı heyet tebdiline evdi eylemişlerdir. Balıklı heybeti mütevelliyeni, mazbataları aldıktan makamı vilayete resmen müra- Caat ederek istamat Zihni efen- dinin mütevelli vazifesinden af- | Geçen sene Rusyaya gönderi- len deriler, Türk ticaret odala- rının nazarı itibara alınmayarak iade edilmiştir. Bu derilerin Türk malı olmadı- ğını iddia ediyorlardı. O zaman geri gelen bu deriler mahkemece teşkil olunan bir ehli hibere heyetince tetkik edilmiş ve bu derilerin Türk malı olduğuna karar verilmişti. Bundan başka o zaman şehrimize gelen harici ticaret müdürünün riyaseti altın- da ikinci bir hey'ette derileri tetkik etmiş, Rusyada alâkadar- | menşe © şahadetnameleri | bildirilmişti. Iki ay evvel Rusya- | neticede Rusların bu iade edilen derileri alacağı Türk tücarlarına ya gönderilen bu deriler evvelki gün tekrar İstanbula iade edil miştir. Ruslar heyet ve mahakeme kararlarına rağmen tekrar bu derilerin Türk malı olmadığını ileri sürerek kâbul etmemişlerdir. Rusyaya ihracat yapan tüccarlar dün Ticaret odasına ve Ticaret müdüriyetine müracaat etmişler, derilerin tekrar iade edildiğini bildirmişlerdir. Oda tegrafla işi larla müzakere cereyan etmiş, | iktisat vekâletine bildirmiştir. onanan öükantmameemsossamsasonuamam ulasessmsassanmmanznn Maarifte; Milayette 500 Müracaat Faydalı « oldu Fakat San'at mektebine ancak 30 talebe alınacak! Sanayi mektebinde kayıt ve kabül yarın kapanmaktadır. Mektebe şimdiye kadar 500 kadar müracaat vaki olmuş, ve namzet olarak kaydedilmişlerdir. Fakat mektep meccani olarak 20, 10 talebe alacaktır. abii müracaat eden talebe nin 470 i reddedilecektir. Kabul edilecek talebeler arasında bu Daire işleri yüzde 80 merkezden kazalara geçti Yeni kaza nahiye teşkilâtım dan beklenen faydalar kendini göstermiye başlamıştır. İşler yüz- de 80 nisbetinde merkezden kaza ve nahiyelere intikal etmiş- tir. Dabiliyeden başka, diğer kadrolar da ikmâl edildikten son- pare müsabaka imtihanı açıla- ra, işler büsbütün kolaylaşacaktır. ca mektebin kadrosu gördüğü ra bete mukabil, ga' Plain Deli at mektebine ak isteyen diğer 470 genç ne yapsın? ge- lecek sene kadronun iki üç, hatta beş misline çok müfit olacaktır. Zavallı adam İntihar eden memurun sinirleri çok bozuktu çıkarılması Bu münasebetle kaydedelim ki Adliye, maliye, maarif ve bü- tün teşkilât nahiyelere Okadar teşmil edilecektir. Yalnız tapu idaresinin ancak kazalara kadar teşmil edilebileceği söylenilmek- tedir. Nüfus işleri ikmal edilmiştir. Kaza ve nahiyelere nüfus kâtip- leri tayin edilmektedir. Dahiliye müsteşarı Hilmi, ma- halli işler müdürü Nazil Beyler dün yeni kaza teşkilâtını teftiş etmişlerdir. Defterdar Şefik Bey- de aynı maksatla maliye şübe- lerini teftişe başlamiştir. Tevhit işlerini tetkik için yakında şeh- rimize idarei umumiye müdürü Süruri B. gelecektir, Maliye müsteşarı Hilmi B. de pazartesiye Ankaraya dönecektir. Etablilarapara Nasıl dağıtılacağı dün gösterildi Mubtelit Mübadele 4 inci büro heyeti dün M. Holiştadın riya- setinde toplanarak İstanbul'da ve garbi Trakyada etabli Türk ve Rumlara dağıtılacak olan 300000 liranın tevzii esnasında tetkiki lâzım gelen hakkı tasar- rufa ait mesai kime ne süretle Borsa Haricinde Iş görenler Bugün isticvap edilecekler Türk parasmı koruma kanunu ile 1447 numaralı kararname ahkâmı bilâfına harekette bulu- nan borsa acentalarmdan Miç Ef. ile şerikleri Alber, Salamon ve Simantaf hakkında borsa || Güneşin doğuşu: 5,39 — balı komserliği ehemmiyetle tahkika- ta devam etmektedir. Dün -bunların yanhaneleri açık mış, defterleri ayrı, ayrı tetki edilmiştir. Borsa komserliği dün | bütün borsada muamele yapan- lara hitaben şu beyannameyi neşretmiştir: «Acenta Miç biraderlerle es- caat etmişler ve yaptıkları mu- amelât tetkik edilmiştir. Serbest yapma- larna meydan verilmemesi de aynca alâkadarlara tebliğ edil- Dil komiseri Abdülkadir B. emiştir: iye m half harekette bulunanlar hakkında tahkikata devam etmekteyiz. Bunlar mev- kuf değildir. Kefalete rapten serbest bırakılmışlardır.» | Ticaret mi, maskaralık mı Ruslar, gönderilen derileri tekrar iade etmişler ! Bu hikâyeye kat'i bir nihayet vermek lâzımdır Hadiseye alt tahkikat evrakı dün müddei umumiliğe verilmiş» tir. Bugün alâkadarlar istirak dairesince isticvap edileceklerdir. Eteblı vesiksieri Şimdiye kadar 300 etabli Ru- ma vesika verilmiştir. Daba 50000 Ruma verilecektir. Günde 100,500 kadar vesika dağıtılmak- tadır. Bu vesikaları olanlar mem- leket haricinde seyahat yapmak ere pasaport alabileceklerdir. TM T larından bizi koruyamazlar. Buna mukabil ELE Evanjelin | ' Sesli,sözlü dei Demar E yy yy Ir, KTRIK SÜPÜRGESİ bu vazifeyi ta- mamile ifa eder. Tozu cezp ve def- eder. Malik olduğu bir çok tefer- Hariçte Tihilde b aylığı Kurugl50 800 1450 2700 " . - 750 .. “400 ' Rebiülahır 1349 Bu geceki Ay Çaylak fırtınası 2 1823 | Ayın doğuşu : 20.47 — baş: 15,58 Hava: Dün azami hararet 2öderece olmuş» tor. Bugün mutavasıt şiddetle poyraz esecek, hava bulutla olacaktır. 4 — Ivanoviçi: $ — Kari Komzak: May | Bu akşam Istanbulda Sant Sekizden ons kadar alatarka $inemalar : — — Alkaza — Kırmızı bulpt Alemdar — Aksayi şarkta vahşet Hilal — Verdün Ekler — Lökres Borjuya Elhamra — Bir kadın yalan Opera — Evanjelin Franuz — Memnu saadet Melek — Define ararken Şık — Renkli fener SüreyraKadıköy- Mahkömün şarkısı * Sesli, sözlü 6 ınoi Teli mübadele 6 mcı tali mübadele komis” yonu Babıâlideki binasından Mr- sır apartımanına nakledilecektir. Tahliye edeceği daireye Eminö- nü kaymakamı taşınacaktır. M. Henderson geldi Mubtelit mübadelede bitaraf aza M. Henderson dün Avrupa- daki seyahatinden avdet tir. Filminde söylüyor Elektrik süpürgesi Hıfzıssıhha adi sügürgeleri ve toz almağa muhsus tüyleri mah- küm etmektedir. Çünkü bunlar tozları havaya kaldırmaktan başka bir şey yapmazlar ve aile ocağımız için bir tehlike teşkil eden mik- roplardan ve sair sirayet vasıta- tetkik edileceği meselesi görü rüar sayesinde bu süpürge halılar, Lİ demiş ve elile oridoru sile bomboş k Hirsizlar bir kesa kırdılar den — bahsederlerken, © balıklı üştür. Dünkü içtimada Türk perdeleri, parkeleri, eşyanın elt, heyeti “ mütevelliyesini, o Rum Yemini Ge askbaz sea ihsan | 3 akra pm in eş şi : nan ekir. i in. | içtimaa davetleri Kararlaştırılmış- , veçhile e ali a ii batıla ama atı otmeyorek, | 8 tava kedi elele deme EE vi | eri kitapları kaldırmağa üzüm olmadan, elbinelri, kürkleri ve 2 derhal teşebbüsatı lazimede bu- | Vüna evelki © gece hırsız girmiş, İki tarafm o murahhasları bu ? saireyi de temizler. Cereyan sarfiyatı hi besindedir. Talep ( . lunmasinı talep ediyor ve balıklı balyoz ile kasayı kırmıştır. Fa, | hususta fikirlerini bildirecekler- Ğ vukuunda ikamatgâhınızda bedava t yapılır. ; . m m m eek ye e #ey olmadığı için | dir., > SATIYE, bedeli 12 aydâltediye edilmek i â n mat ndiden ar boş di > ı NE EM A ; Rumlar için hayati bir | Şüphe üzerine mean sie en mg rim LE £ üzere VERESİYE size takdim eder. : bemmiyeti haiz bulunduğunu kayt! Mustafa ve Yusuf Fasih er iye Li Yakan ? Beyoğlu Tünel meydanı Metro Han. * | ve terkâr ediyorlar. dır. da dağıtılması temin edilecektir. Üy yy yy TN !

Bu sayıdan diğer sayfalar: