12 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10

12 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“gön müddetle Münakasaya liyakati fenniyesi baş müherdislerce tasdik edilen fen Gaseteye çönderilecek mektupların üzerine idare içinse | idare yazıya ahı ise | Yazı | İşareti konulmalıdır | e Ren. e. harbolmasındas ve Bimarn münderssatmdan are mesul değin , Ismail Fuat ve şürekâsı Zabitana , Muallimlere, Devlet memurlarına ve Banka memurlarına TAKSiT iLE Satış muamelesine başlanmıştır. Tafsilâtını müessesenin Sultanhamamındaki manifatura mağazasından öğreniniz. Müdüriyet Ağ Kek let. 192 Yeni Halk kitapları KURU 20 Saroğta Melek Şah ile Güllü H. Asuman ile Zeycan Elif ile Mabmut Derdi yok ile Zülfüsiyah Razinihan ile Mahifiruz Gül ile sitemkâr Hurşit ile Mahimibri Yeni Türk kahramanları Abretle nasıl konuşulur Türk isimleri Ali Baba saşiye Kanunu Letaif cüzdanı adim ve doksan beşe doğru .Balâdaki (o 'apların satış yeri Istanbul'da Ankara c: sinde IKb. 1 KITAPHANESİNDE <iminr Ze) KURUŞ 50 Kerem ile Ask Nasrettin Hoca Leylâ ile mecnun Billâr köşk hikâyesi Seyfülmülk hikâyesi Yusuf ile Züleyha Tahir ile Zühre Âşıkı Garip Şab İsmail Aşık Ömer divanı 20 Ferhat ile Şirin 20 Arzu ile Kamber 10 Teşki: 25 Tari alilensiilin 20 il DM 25 75 25 ni ipi it la Lir ayl Karacabey harası müdüri- İ yetinden: 1-Teşrinisani -930 tarihinden 31 - teşrini evvel -931 tarihine || kadar Karacabey harası merkezinde sağıacak manda ve kara- sığır sütleri 15-T.Evvel-930 tarihine müsadif çarşanba yünü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile müzayedeye ko- Dulmuşlur. Talip olanların teklif mektuplarını ve yüzde yedi buçuk teminat“ âkçelerini bamilen ihale günü vaktı müayyenede Hara mmeeyinde bulunmaları lüzumu ilân olunur. Çanakkale nafia baş mühendis- liğinden: | 12574 lira 42 kuruş bedeli keşifli Kale - Ezine tarikinin X 5 -- 522 ilâ 10 4- 000 kilometroları arasında 4334,5 metroluk kısmın tamiratı | esasiyesi 30 teşrinievvel 930 tarihine müsadif perşenbe günü saat 15 te ihale edilmek üzre 10 teşrinievvel 930 tarihinden itibaren 21 ve kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. memurunun iştiraki mesuliyeti ile çalışacak olanlar kabul edilecektir. -Taliplerin 30 teşrinievvel 930 tarihine müsadif perşenbe günü saat 15 ten evvel Çanakkalede encümeni vilâyete ve tafsilât almak is- teyenlerin Nafıa baş mübendisliğne müracaatları ilân olunur. i Evkaf levazım müdürlüğünden: “ Edirnede fırtınada harap olan camilerin kurşun vesaire tamiratı- | mn kapalı zarf usulile icra kılman münakasasında teklif olunan “fiat muvafık görülmemiş olduğundan ihalesi 4-11-930 Sah günü saat 15 de icra kıhmacaktır. Talip olanların yevmi mezkürda Edir- © One Evkaf müdürlüğüne müracaatları lüzumu ilân olunu: Aly Ziy 3Ö arr “ ret gemisinin tami | Deniz levazım satınalma ko- misyonundan. “4000 kilo Zeytin tanesi yevmi ihale 15 Teşrinievvel 930 çarşam- .ba günü saat 14 de. Deniz Levazım ambarı ihtiyacı için yukanda yazılı 4000 kilo “ “ Zeytin tanesi 15 Teşrinievvel 930 çarşamba günü saat İdte pazar- # lıkla alınacağından şartnamesini görmek İsteyenlerin mezkür gün ve saatte Kasımpaşa Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müra- €aatları. Bahriyuna ilân Tahlisiye umum müdürlüğünden: Mukaddema tamir için havuza alınan Karadeniz boğazı haricinde itmiş olduğundan 10 teşrinievel 930 tarihin- den itibaren mezkür geminin eski verine konulmuş olduğu bahri: vuna ilân olunur. Merkez seentesi: Galam Köprü bunda Beyoğlu 2362 Şube acentesi; Sirkecide İİ Mühürdar zade bam altında Tellst2740ğİ İzmir Sürnl pastası (GÜLCEMAL ) vapuru 13 Teşrinievel Pazartesi 14,30 da Galata rıhtımından kalkarak Salı sabahı İzmire varır ve Çarşamba 14,30 da İzmirden kalkarak OPerşembe (sabahı gelir. Vapurda mükemmel bir or- kestra ve cazbant mevcuttur. Trabzan birinci Postası (CUMHURİYET) vapuru 14 ele | k rini» ni yalı akşamı Galata rıhtımından kalkarak Zonguldak, İnebolu, Sinop, Sam- sun, Giresun, Trabzon, Ri- zeye gidecek ve dönüşte Sür- mene, Trabzon, Görele, Gire- sun, Ordu, Ünye, Samsun Sinop, inebolu, Zonguldağa uğrıyarak gelecektir. Ayvalık sürat postası (MERSİN) vapuru 14 Teşrini evvel Salı 17 de Sirkeci rıhtımından kalkarak Gelibolu, (Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit, Burhaniye, Ayvalığa gidecek ve dönüşte mezkür iskelelerle birlikte Altınoluğa uğrıyarak gelecektir. Azimette Gelibolu için yük alınmay. Mersin postası (KONYA) vapuru 15 Teş- rinievel çarşamba 11 de Galata Rıktımından kalkarak Çanak kale, İzmir, Küllük, Bodrum, Rados, Fethiye, Finike, An- talya, Alâiyeye uğrayarakMer- sine gidecek ve dönüşte ayni iskelelerle o beraber Taşucu, Anamura uğnyacaktır. Dalyan ve Marmaris yolcu ve yükü gidiş ve gelişte Fet- hiyede aktarma suretile alınıp verilir. Çana kkale için yök alınmaz. Galatada Seyrisefain acen- tehane rıhtımı palamar mülte- zimliği bir sene möddetle ve 300 lirada talibi uhdesindedir. Fazlasına kiralamak istiyenle- rin 16 birinci teşrin 930 tari- hinde açık arttırma ile kat'i ihalesi yapılacağından o gün levazım müdürlüğüne gelme- i lira 25 kuruş bedeli keşifi Keloğlu köprüsü | usuliyle münakasaya konulmuştur. Talipler münakasa evrakını gör- Ez sAyIsi HER YERDE 8 KURUS EZ İ ? MATBAA VE 1 ISTANBUL Bahıyli A DAREHANE caddesnde “VAKIT YURDU, (e 1 DARE ŞAR 0983 | YAZ ELER öğesi VAR Şiüeme suresı Ye a ,* Dahiliye vekâletinden: . Bir ay zarfında pazarlıkla ihalesi icra kılınacağı ilân edilen Ankara şehrine su isalesi işinin ihalesi teşrinievvelin 15 inci çar- İ şamba günü saat 15 de dahiliye vekâleti müsteşarlık makamında | icra kılmacaktır. Taliplerin müracaatları. eman Ema e ee I Devlet Demiryolları iHânları m 150 Adet vagon örtüsünün kapalı zarfia münakasası 17-11-920 ! Pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Devlet Demiryolları idare- sinde yapılacaktır. iştirak edeceklerm teklif mektuplarını ve muvakkat teminatların aynı günde saat İSe kadarmünakasa kâtipliğine vermeleri lâzımdırı Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada e Haydarpaşada idare veznesinden tedarik edebilirler, Köprü münakasası Nafia vekâletinden: Mersin vilâyetinde Tarsus - Adana yolunda yapılacak olan 33850 inşaatı kapalı zarf mek üzere nafia vekâleti yollar umum müdürlüğüne, Istanbul ve ! Mersin nafia baş mühendisliklerine müracaat edebilirler. Münakasa evrakı beş lira bedel mukabilinde nafia vekâleti yol- lar umum müdürlüğünden alınabilir. Münakasaya iştirâk etmek isteyenlerin 661 numralı müzayede münakasa ve ibajât kanunu ahkâmına tevfikan hazırlayacakları tek- lif mektuplarını 8 ikinci teşrin cumartesi günü saat 15 den evvel nafia vekâleti müsteşarlık makamına tevdi eylemeleri ilân olunur. Tire kaymakamlığından: 1 — Tirede müceddeden inşa edilmekte olan hükümet konağı binasının ikmali inşası için mevcut 20,000 lira tahsisat 400 lira taş 390 liralık kireç 1,200 liralık kum, çakıl 1900 liralık tuğla 1,500 liralık iskele ve çatı kerestesi ayniyat olarak vahidi kiyasi fiyatiyle ve olbabdaki proje ve şartnamesine tevfikan üç aydaik- mal edilmek şartiyle 5-10-930 tarihinden 25-10-930 tarihine kadar 21 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle mevkii münakasaya vaze- dilmiştir. 2 — Münakasaya iştirak edeceklerin münakâsa ve ihale kanu- nuna tevfikan ve yüzde 7,5 nisbetinde depozito veya banka mek- tubu vereceklerdir. 3 — Münakasaya dahil olacakların münakasaya konulan inşa- atın proje ve keşifnamesiyle şeraiti münderecatını tetkik ve derub- te edecekleri tafsilat şeraitini aynen kabul addetmiş olunacaktır. 4 — Münakasaya meslek ve itibar ve iktidarı malisine itimat ve ehliyeti fenniye vesaiki ibraz edenler kabul olunacaklardır. 5 — Yevmi ihale 25-10-930 cumartesi günü saat 16 ya kadar | teklifnamelerini kaymakamlığa vererek makbuz almaları. 6 — Proje, keşifname ve şeraiti inşaatı görmek isteyenlerin Tire kaymakamlığına İzmirde nafıa baş mühendisliğine müracaat- ları ilân olunur. i İstanbul ithalât gümrüğü mü- dirliğinden; 5 Adedi o Cinsi (o Markası Sandık BF Bağ Sandk OZF ” GNT No 4087 Cinsi eşya Kilo Demir çatal kaşık 128 Ağaç kontile pilâk tahta (76 Adi sedef düğme 41 Gilise deri ın 242 597 ie 3 VAPURLARI # Seri ve lüks Karadeniz postası © Millet iin 2. DUM ünü akşamı saat ği ii 18'de Sirkeci rıh- İ # tımından hareketle (Zonguldak, gi Ki İnebolu, Ayancık, Samsun, Or- : $ du, Gireson, Trabzon, Rize ve & 2 Hopaya azmet ve avdette ii 4 i Vakfıkebir, Görele ve Ünyeye & # dahi uğrayarek avdet ede- i 10 şi ii cektir. simi ve 29, Od, 3Ö tulü şarkide kâin fener işa- iz g 4 o Müracsal mahalli: İstanbui & $ Meymenet Hanı altındaki ya. i hâne. Telefon İstanbu! 1154 JaRAZE SEA AMLAR ASSAN Sü bada Adet Sandık Balya Çuval Adet Fıçı Dökme Patlak Sandık Sandık 594 1-7 898 Tehi yağ fıçıları 2600 Kuyumcu potası kısmen 517 Kırık yün manzarasında sün'i ipek Kösele parçaları Çam ağacı direk Kestane bülasası Hurda demir makina aksamından Sutkostik Pamuk mensucat Felemenk peyniri Hurma 235 li Balâda muharrer 15 kalem eşya 15-10-5930 tarihinde IstarLul su gene savananen0 tan san s0401 0414 EAA AN ithalât gümrüğü satış komisyonunda bilmüzayede satılacağı - ilân i olunur. av sona aya Mes'ul müdür: Refik Ahmet

Bu sayıdan diğer sayfalar: