12 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

12 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—5 —VAKIT 12 Teşrinevel 1930 Dünkü kReşidede kazanan numaralar Fatihte İtimadı milli bayii Burhanettin Bey listemizin gösterdiği ikramiyeleri biletlerin ibrazında derhal tediye edecektir Türk N No. Jirası| | © lirası) 300) 12) öl “7011050 437 | 239 125 49) 652 7211 75 839 7 “Türk 418| 437 592 715) 762 719 870 927 079 112) 212 323 326 442 530 626 693 695 742 845 955 995 70116999 125) 130 50) 164 459 613! 618) 692 715 769 939 5117637 4') 658 1250 668 50) 684 50 831 70 843 4000 874 125418097 70) 106 155 184 483 sagazapn > ân 1251 dattaamıza gelen eserler yı, Orman ve Av ei € Ormancılar Cemiyeti twafın i ve Av mecmuası çıkmıştır. İSE oenmnde Çakan i ağ mektebinden aldığım tasdik- ür zayi eyledim. Yenisini âracağımdan eskisinin hükmü olmadığını ilân ederim. Meliha Abidin No (10) an Örme » ne olunuz TürkT Hraşı? Ne 70118625 s0) 662 500 7356 80! 823 844 882 889 773 127) 308 333 749 814 926 SAbo1s8 203 284 329 502 566 1251 Sn S5 Wi 899 91 5421165 213 216 295 371 482 720 831 006 922 947 25122052. 59) 198 600 622 635 651) 721 sasa$ islalzEsEs&ö eğ 53 Gö an eni A SEDeOD O 110 14l 151 199 434 443 517 554 658 685 734 783 831 840 893 50|25028 70 47 128) 93 400, 101 217 307 | Emlâk ve mücevherat üzerine ıpotekle para verilir. Emlâk | | ardım n yurdu ŞER Ve tapuda ferağ ve intikal muamelesi deruhte | olunur. Parasını emlâk rehin almak suretile işletmek arzu edenlere yaphanemiz vasıtasile delâlet buyurulur. Galata Ada ban ikinci kat No 16-18 Telefon Beyoğlu 3837 nır ve satılır. Sehir akşamı Ferah tiyat (Allaha Cemal desi gün eni eser; teşekkür) di OYUP |? is TT TERE Non lirası | ij 50 32218) 5 291 125 425) 7O| 433 513) 796 834 839) 892! 913) 931) 35039 i 55 66 209 çe rilerimizden rica ederiz. İKRA ANK KE lirası | 19514 2 7014 3022 044! 131 283 389 472 624 639) 802 5 807) 5 883) 70) vE 50) 400) 50İ 400 e 125 Türk) lirası Türk lirası 149) 919 192 ( 50155015) 346) 50) 20) 390) 125) (46 533, 103 560 128 590 630 676 690 728 975 51016 125 125 30) 3000 70, 50 70141043 70) 125 51 300 338 70 100 50 70 50 50 50 13003 54 75 114 644 1000 646 50 682 1251 8l4 50) Si 844) 50) 978 922 (5058089 957 70) 149 976 50 16i 078 1251 134 488 50) 819 5 856 78 | 951 108 789 38 350 480 170 916 439 930 12554016 Sinemasında kemali fakiyetle gösterilmekte olan 142 213 izi ve e bir PAZAR geçirmek istiyor musunuz? OPERA HOLLIVOOD'DA BIR IZDIVAÇ Şarkılı ve SÖZLÜ muhteşem filmi gidip görünüz. Bilbassa:X ÖPERE TT ve REVÜ sahnelerile bir krala karşı tertip edi- len isyan tablosu ve oğlu veliaht prensin delice aşk ve ihtiras tabloları cidden şayanı temaşadır Ilâveten: #ZIP BOKSÖR sesli ve canlı resimler IHTAR: Suarelere saat 21.50 de başlamak mecburiyetinde bulunduğumuzdan tam vaktınde gelmelerini muhterem müşte- MAMAK muvaf- VAKIT 12 Teşrinevel Pazar 930 Dahilde Hariç aşığı Kuruş 150 — 800 Cemaziyelevvel 1349 Bu geceki Ay 7,36 510 | Güneşin aoğupu : 0,07 — bat Aym doğuşu e 19,13 — batışı » “Namaz vakitleri ahah Öğle İkindi Ak 448 1201 Dün azami hâratet 23 | tur Bügün umucayaşıt ş esecek, heva bülatla olacakur. ddetle poyrat | İ Radyo: | Bu akşam İstanbulda Sant Sekizden ona kadar alaturka İN fasıl “ Sinemalar i Alkazar — Fahişenin bayan Alemdar — Çarın elmâs Asri — Kank sevde Ekler -— Şebvet diyatı Elhamra — Aşk velisi Opera — Ebedi serseri Beşiktaş Hilâl — Sefilet zambeği Etuval — C dor Melek .— Hayat dalgaları Şık — Zoraki korsan SüreyyaKadıköy - Demonya Hale ( Üsküdar ) — Bil Dovun i Teşrinievel 930 Borsalar Ade Kapandı Kamb yo 1ingiliz Tras Kr. (1000 2 TL makat; Dolari Dez *0 Lap Türk tiras Çervoneç Kuruş İf Nukus 1 isterdin 1Dolar 20 Frank / 20 ret | 0 Frank İzo Drahmi (Yunan İzo Frank (İsviçre çe Leva Bulgar Felemeak Geçin) /1 Amerika Mecidiye #Baskno Belediyede Tek taksi tarifesi tadil edilecek Şofürlerin tek taksi üzerinde- | ki itirazları dün Belediye encü- İ meninde tetkik edilmiş ve çajğr- İ nlan şöfor murahhasları da din- İİ lenmiştir. Neticede tarifede te- ferruata ait bazı tadilât masina karar verilmişlir, vapal-

Bu sayıdan diğer sayfalar: