13 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

13 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“ ite ri? Iki ateş arasında ! Bir gâzeteci Şanghay'da neler görüyor ? — üncü sayıfamızda— 15 inci Yıl * * Say yı iç yüzü ii Umumi tahdidi teslihat konfe- ası toplanırken daha ilk gün- €n itibaren müzakeratını tehir yiye mecbur olacağı zannedi- | Yordu, Böyle olmadı, Daha ilk M. ede Fransız baş murahhası Tardieu'nün teklifi Cenevre ghitinin kavasını (o birdenbire *giştirdi. Ortaya münakaşa edi. *cek büyük bir mevzu çıktı. çe» konferansın tabdidi tesli- € noktasından akim kalacağı phesizdir, Fakat ortaya çıkan İzmirdeki son tevkifler İzmir rihtam şirketine görülen Tü Zım üzerine geçenlerde hükümet ta- imdan vaz'ıyet edilmiş ve yapılan kat bazı mihim sui | istimalleri Meydana çıkarmıştı. Son gelen ha - berlere göre mesele gittikçe ehemmis Yet almaktadır. Bir telgraf şirket komiseri Emin Devin Avrupaya gaçtığını, rüşvet al- Nt tebeyvün ettiğinden hakkında ir- işa kanunu mucibince takibata baş « andığı, şirket vekili avukat OGad Tanko beyin de İstanbuldan celbini Ye İstierabını müteakip tevkif edildi. e bildirmektedir. Ru arada şirke d İn sabık memurlarından Galip beyin © İfadesi alınmıştır. Şirket müdür. Teri M. Gifreyle Jojen ve muhasebe İM. Bar; evvelee tevkif edilmişler- için e ok defterler ortadan kaldırılmış» de da gene elde mühim vesikalar liler bulunmaktadır. Tevkit edilmemiş mi ? bu” bu telgraf üzerine Gad Fran- beyin evinden sorduk merak ederek bi, ürmü ortadan kaybetmek | “4 ya Hapisanede bir boğuşma « Evvelki gece İstanpui hapisanesinde killer arasında kanlı ğuşma olmuş, ikisi ağır olmak üzere yedi mahküm yaralan Tafsilâtını üçüncü (sayfamızda bulacaksınız. mi Dİ hapisanenin kapısını gösteriyor. ko Maşter, Unu münakaşa mevzuu itibarile biç olmâzsa Cenevrede toplanmış yerini Ke “Sinema ve Spor haberleri ci ve döncü sayıfalarımızda — — Ginday) inci ay) 13 i 13 ŞUBAT doi) Japon Amiralı i Ingiliz zirhlısının nedir ? olan konferans azaları haftalarca müzakeratı o uzatabileceklerdir. M. Tardieu'nün konferans bava- smı heyecana getiren teklifi ajansların daha evvel haber ver- diği veçhile Cemiyeti Akvam emri altında sulh bekçiliği yapa- cak beynelmilel bir polis kuvveti vücude getirmektir. Fransız mu- rahhası teslihatın tabdidinden Hindistandaki Ingiliz taburu Şanghaya gidiyor ! | Alt tarafı Sinci sayfada | telgraf çektiklerini ve Franko bey - den isticvap edilmekte olduğu Ye tevs kifi haberinin doğru bulunmadığı şek») * linde cevap aldıklarmı söylediler. >apon amiralı Namura Şanghay, 12 (A.A.) — Nankindeki büyük Britanya, Amerika ve Fransız elçilerinin Çindeki Japon elçisi (ve pon kumandanları nezdinde gayri res, mi sulh müzakerelerine iştirake da » vet malesadiyle yaplıkları (ziyarete burada daha büyük bir ehemmiyet at. fedilmektedir. ! Bu ziyaretin büyük bir harpten ie tinap için yapılan #on gayret olduğu zannolunmaktadır. Umumiyetle A- i merika bahriye murahhasları teşkilât ve techizatlarınm fajkiyeti ve harp gemilerinin kuğrefli muaveneti saye» #inde Şanghayda Japonlarm galip geleceklerini söylemekte ve harple sulh müzakerelerinin bu suretle sür- atle neticeleneceğini temin etmekte » dirir. Japon amiralının talebi ! Şanghay, 12 (A.A.) — Amiral No- mura elyevm Woo — Sung açıkların- da demirlemiş bulunan Berwick ismin deki İngiliz kruvazörünün süyarisin- den saat 15 ten evvel geminin (yerini değiştirmesini istemiştir. Bu talep Ja»! İ ponlarm Woo — Sungdaki Çin murah l Izmirde tevkif edildiği Bildirilen avukat Gat Franko B. haslarma karşı şiddetli bir topçu ates şi açmak niyetinde oldukları suretim- de tefsir edilmektedir. Hindistandaki Ingiliz taburu Poona, 12.(A.A.) — Bast Lancas- hire taburu şubafm 23 ünde Şanrhaya müteveccihen vapura irkâp edilecek. tir. VAKIT — Çine ait son İlânci sayfamızdadır. kaberler Gençler Bekleyiniz! Lise ve Ortamektep baka- iorya sınıflarındaki gençler Pek yakında Sizi sevindirecek bir haberi “Vakıt, ta Göreceksiniz sAN Resmimiz mümkün olduğu takdirde Çin ve Ta»; Darülbedayiin evvelki gece Faruk Nafiz beyin (Akın) ismindeki man » zurt piyesini temsile başladığını, tem» silde Gaz; Hazretlerinin de bulunduk.! İarınt ve Faruk Nafiz beyle han rolünü oynuyan Ertuğrul Muhsir| estemi Sulhi Sa ateşleri mi ni temin edecek ! p Fransız teklifinin Beyi tebrik ve takdir ettiklerini "ün haber vermiştik. Bu yün bueserden bir sakno yi takdim ediyoruz, Ön plânda görün nen Estemi han rolünde (Ertuğrul Muhsindir. Elinden tuttuğu kadın da Suna rolünde Münire hanımdır. Paris, 12 (A.A.) — Meb'usan mecli- si dün gece yarısından beri tegrii in -; tihabatta ikinci intihap devresinin ik gasına matuf olan intihabatın rslahı kKânunanun müzakeresine devam et « mektepdi. Sosyalistler, celse esnasında şim- diye kadar parlâmentolar tarihinde misli görülmemiş sayısız hadiseler | karmak süretiyle müthiş ve sislema - tik bir obstrüksiyon tatbik eylemekte- dirler. Hükümetin veya ekseriyetin her —— bir teşebbüsünde, sosyalistler; o her —— Akisler: l Akın Dün gece, alın piyesinin ilk temsi. linde bulundum. Kapılardan salon - lara, localardan koridorlara taşan bir kalabalık karşısında perde açıldı ve yüzü yaprak gibi soluk, sesi yap » rak gibi titrek bir mektepli kız, Gazi- nin güneş başıyla aydınlanan harita üzerinde piyesin tezini izalı etti. » Akın, Faruk Nafizin son eseridir. Bir kaç yildanberi, san'atta kemal Faruk Nafiz, bu piyesiyle şaheserini verdi diyecektim. Eğer, yeni yazmak. ta olduğu bir başka piyesin bazı par. çaların; okumamış olsaydım? Akın, Türk şiirinin sahnede ilk hakiki zaferidir. Bu eserde, yok ki, musrar berceste olmasın! Faruk Nafizin, aklı durduran bü kudreti sayesindedir ki, ilk o perdeyi âdeta tek başına oyniyan o Ertuğrul Muhsin, kendisini sonuna kadar lez | izetle dinletti. Eserin, bazı temaşa ülemasınca bir kusur gibi görünen tiratları; > bizce asil meziyetidir?. , Faruk Nafizin, bu vezinli, kafiye. li, manalı eserini dinledikten o sonra bir daha inandun Ki, vezinsiz, kafiye siz, manasız (yazmadan da meşhur şair olmak mümkünmüş! Yusuf Ziya Mİİ yaşının en olgun meyvalarını veren. mısra) Fransadamisligörülmemiş bir parlâmento fırtınası! Sosyalistler müthiş ve sistematikbir opstrüksiyon tatbik ediyorlar defasında medlisin bir saatini işgal seden ve kürsüde reye müracaat şar« tiyle tehiri mübeyyin bulunan o birer takrir vererek muhalefet etmektedir- ler. Gece yarısındanberi bu tarzdaki reyler hep hükümetin lehinde netice vermektedir. Müzakere ve münakaşa pek şiddet» lidir. Sağ cenaha mensup olanlarli sollar arasındakj fırtmalı söz mücas deleleri birbirini takip ve tevali eyle» mekted Gazi 2 Reisicamhur Gazi Hazretleri dün saat 12:de saraydan ayrı- larak otomobille Büyükdereye kadar bir gezinti yapmışlar vesaat 13 te saraya dönmüşlerdir. B. M. Meclisi açılıyor Büyük Millet Meclisi . şubatın on beşinci pazartesi günü açıla- caktır. Bu münasebetle Ankarada hazırlıklar yapılmaktadır. Şehri- mizde : bulunan (meb'uslar da | Ankaraya dönmiye başlamış- lardır. Meclis 'bu devresinde bilhassa bütçeyle meşgul olacaktır. Ev- velce verilen bütçe geri alına caktır. Yeni bülçe sekiz aylık tahsilât neticesine “göre tanzim edilmiştir. mim Muğlada faydalı yahmurlar Muğla, 12 (A-A)— Dün öğ“ leye kâdar devam eden kar öğe leden sonra yagmura dönmüştür, İ Zürram şiddetle muhtaç olduğu yağmur çok faydalı bir şekilde pevam etmektedir. Piyankonun büyük ikramiyesini 18371 numaralı bilet kazandı ( Numaralırın muntazam Jisteşi 7 inci sayılamızdadır)

Bu sayıdan diğer sayfalar: